Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa 150 000 szt. worków na piasek

Zamówienie z wolnej ręki
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 02.06.2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie,
tel. 041 3421534, faks 041 3421834.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 150 000 szt. worków na piasek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Worek na piasek - 150.000 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.93.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe BRATPOL Jerzy Bratkowski,
  ul. Jana z Kolna 24/26, 81-351 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 82500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 82500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 825000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 825000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W związku z trudną sytuacją powodziową występującą na terenie województwa i wyczerpaniem się zapasów Magazynu Interwencyjnego Wojewody wystąpiła koniecznośc natychmiastowego zakupu worków przeciwpowodziowych. Ze względu na wyjątkową sytuację zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metryka strony

Data publikacji : 02.06.2010
Data wytworzenia : 02.06.2010
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP