Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
Ogłoszony
Termin składania ofert: 12.03.2014

dla zadania

Świadczenie usług transportowych na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. EURO jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych przez Wykonawcę dla grupy 50 osób w zakresie, terminach oraz na trasach zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. Usługi świadczone będą na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 części, z których każda będzie realizowana w poniżej podanych terminach:

  1. Część 1usługa transportowa dla 50 osób na trasie Kielce – Brzeziny - Łódź wraz z powrotem oraz transportem na terenie miasta Łódź i w okolicy (w promieniu do 60 km) w dn. 17.03.2014 r. Szacunkowa odległość w obydwie strony wynosi 300 kilometrów (nie uwzględnia dystansu pokonywanego na terenie miasta Łódź oraz w okolicy do 60 km).
  2. Część 2usługa transportowa dla 50 osób na trasie Kielce-Bałtów wraz z powrotem w dn. 25.04.2014 r. Szacunkowa odległość w obydwie strony wynosi 200 kilometrów.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

 

Kod CPV

60000000 – 8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

60112000 - 6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

 

Miejsce świadczenia usługi

Usługi w ramach każdej z wymienionych części będą świadczone w miejscach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Zaproszenia).

 

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

Warunki udziału w postępowaniu (wspólne dla wszystkich części zamówienia):

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy.
  5. nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  6. wobec których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 12 marca 2014 roku o godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 12 marca 2014 roku o godz. 15:00.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.

z dopiskiem „Oferta na usługi transportowe na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” NIE OTWIERAĆ PRZED 12.03.2014 godz. 15.00.”

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

 

 

 

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną brutto za kilometr zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w ramach tej części. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Sprostowanie:

Niniejszym Zamawiający dokonuje sprostowania w Załączniku nr 1 do Zaproszenia dla zadania: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

CPV

60000000 – 8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

60112000 - 6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

 

Strona 2 Jest:

1) Część 2 usługa transportowa dla 50 osób na trasie Kielce-Bałtów wraz z powrotem.

a. Trasa na miejsce:

Termin oraz miejsce wyjazdu: 21.04.2014 r.,

Termin oraz miejsce przyjazdu: 21.04.2014 r.,

b. Trasa powrotna:

Termin oraz miejsce wyjazdu: 21.04.2014 r.,

Termin oraz miejsce przyjazdu: 21.04.2014 r.,

 

Strona 2 Powinno być: 

 

1) Część 2 usługa transportowa dla 50 osób na trasie Kielce-Bałtów wraz z powrotem.

a. Trasa na miejsce:

Termin oraz miejsce wyjazdu: 25.04.2014 r.,

Termin oraz miejsce przyjazdu: 25.04.2014 r.,

b. Trasa powrotna:

Termin oraz miejsce wyjazdu: 25.04.2014 r.,

Termin oraz miejsce przyjazdu: 25.04.2014 r.,

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.03.2014
Data wytworzenia : 07.03.2014
Data modyfikacji : 11.03.2014 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Daniel Drogosz
Autor : Dawid Kowalski