Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - „Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego”

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Zakończony
Termin składania ofert: 24.07.2015

                                                                                                                 Kielce, 15.07.2015r.

 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

             w Kielcach,

   Wydział Organizacji i Kadr

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

Tel. (41) 342 17 47; fax 41 342 18 34

e-mail: woa05@kielce.uw.gov.pl

 

                                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE  do sprawy  OK.I.2402.109.2015 

na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na temat: „Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego”.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach -  Wydział Organizacji i Kadr zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia zamkniętego dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat: „Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego”.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia zamkniętego dla 25 pracowników Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się  w dni robocze i trwać 16 godzin lekcyjnych  po 8 godzin lekcyjnych zajęć  każdego dnia.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Tematyka szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia:

 1. Postępowanie kontrolne - etapy.
 2. Przygotowanie kontroli.
 3. Wszczęcie postępowania kontrolnego.
 4. Dowody w postępowaniu kontrolnym.
 5. Ustalenia kontrolne a czynności kontrolne.
 6. Protokół kontroli
 7. Projekt wystąpienia pokontrolnego.
 8. Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
 9. Opracowywanie wystąpień pokontrolnych.
 10. Przygotowywanie  zawiadomień do organów ścigania.

 

 1. MIEJSCE SZKOLENIA

Kielce, siedziba Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub inne miejsce  na terenie Kielc, wskazane przez Zamawiającego.

 

 1. TERMIN

Szkolenie dwudniowe, termin realizacji między 3 a 11 sierpnia 2015 r.  przy założeniu, że łączna liczba godzin nie może być mniejsza niż 16 godzin lekcyjnych.

 

 1. UCZESTNICY SZKOLENIA

Uczestnikami szkolenia będzie 25 osób wskazanych przez Zamawiającego.

 

 1. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

 1. pełne przygotowanie merytoryczne i metodologiczne szkolenia na temat: „Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego”,
 2. przeprowadzenie dwudniowego szkolenia przy założeniu, że łącznie będzie trwało minimum 16 godzin lekcyjnych zajęć,
 3. przygotowanie materiałów szkoleniowych zawierających szczegółowe i pełne informacje przekazane na szkoleniu,
 4. przeprowadzenie pre i post testów badających poziom wiedzy merytorycznej pracowników oraz ewaluację szkolenia przy pomocy arkusz AIOS i przedstawienie analizy Zamawiającemu,
 5. przygotowanie certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia dla każdego uczestnika,

Całkowite koszty przygotowania merytorycznego i metodologicznego szkolenia, w tym koszty: przygotowania materiałów szkoleniowych oraz dojazdu i noclegów trenera/trenerów ponosi Wykonawca.

 

 1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT

Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi zostać opracowana na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

 

 1. Miejsce oraz termin składania oferty

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na adres e-mail: woa05@kielce.uw.gov.pl ), faksu na nr: 41 342 18 34, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Organizacji i Kadr,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 do 24 lipca 2015 r. do godz. 15.30

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Cena za wykonanie zlecenia – 40 pkt

W = Cmin : Cn x40, gdzie:

W – wartość punktowa, Cmin – najniższa cena spośród ofert ważnych, Cn – cena oferty badanej, przy czym Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę za realizację szkolenia
(16 godzin szkoleniowych)

 1. Doświadczenie potencjalnych  trenerów w realizacji szkoleń max  – 60 pkt., w tym:

- po 4 punkty za każde szkolenie przeprowadzone w ciągu ostatnichtrzech lat w obszarze tematycznym obejmującym zapytanie ofertowe -max 40 pkt,.

- po 2 punkty za każde szkolenie przeprowadzone dla pracowników administracji publicznej w ciągu ostatnichtrzech lat -max 20 pkt,.

            (należy wypełnić Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Doświadczenie trenerów

            przewidzianych do realizacji szkolenia)

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY
 1. Powyższe zapytanie zostało skierowane równolegle do kilku potencjalnych Wykonawców.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.
 4. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Małgorzatą Łukomską, tel. 41 342 17 47,                e-mail: woa05@kielce.uw.gov.pl

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Projekt umowy

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.07.2015
Data modyfikacji : 29.07.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Daniel Drogosz
Autor : Małgorzata Łukomska