Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zgromadzenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Zgromadzenia

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w przypadku gdy w danej gminie nie zostało utworzone gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, przyjmuje:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • na numer telefaksu: 41 342 14 03
 • lub e-mail: czkw00@kielce.uw.gov.pl

Informacja o przetwarzanych danych

1. Administratorem Twoich danych jest: Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421115

2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się z skontaktować w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl

3. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w celu informowanie podmiotów o zgromadzeniach 

 • na podstawie Prawa o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 631)

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Twoich danych będziesz Ty sam jako Wnioskodawca

Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt czyli przez okres 5 lat.

6. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych,

Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe gdyż wynika ze wskazanej w pkt 3 podstawy prawnej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.08.2017
Data modyfikacji : 10.07.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego