Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock

Urząd Miasta i Gminy Wąchock

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 11.09.2017

Zakres kontroli:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób rozpatrywania i załatwiania przez organy Gminy skarg i wniosków w latach 2016 - 2017,

2. stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2016 - 2017,

3. sposób prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w latach 2016 -2017,

4. stosowanie ustawowej procedury przy udzielaniu, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy u.c.p.g. w latach 2016 - 2017,

5. przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w latach 2016 - 2017.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2018
Data wytworzenia : 29.11.2017
Data modyfikacji : 12.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski