Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - Oddział w Pińczowie 24.01.2017
27.01.2017
Kontrola problemowa, ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego: specjalistycznego „T 03 05” i podstawowego „T 03 08” pod kątem zgodności z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym 26/03.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wielofunkcyjna Hala Sportowa (Hala Legionów) przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach 13.10.2017
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 11.09.2017
12.09.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Morawica (Samorządowy Żłobek w Bilczy) 04.10.2017
05.10.2017
Kontrola realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch w zakresie zgodności jego realizacji z Umową Dotacji nr 11/G/II/2016 z dnia 26.04.2016 r. obejmującej 2016 rok
COMPLEX RTG Spółka z o.o., ul. Robotnicza 1/909, 25-526 Kielce 11.08.2017
11.08.2017
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111, ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Straż Miejska w Sandomierzu 03.10.2017
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz oceny ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowania uprawnień
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola kompleksowa w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodziny "4 Kąty" w Kielcach. 14.09.2017
15.09.2017
Kontrola kompleksowa w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodziny "4 Kąty" w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. 31.08.2017
01.09.2017
Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w GOPS w Skarżysku Kościelnym. 24.08.2017
25.08.2017
Kontrola kompleksowa w GOPS w Skarzysku Kościelnym w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej. 21.09.2017
22.09.2017
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dalmed" ul. Daleka 5 25-319 Kielce 22.09.2017
22.09.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Skarżysko - Kamienna 22.08.2017
29.08.2017
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa gminie na realizację zadań z zakresu administracji rądowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko - Kamienna 06.09.2017
08.09.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Jolanta Kotarba – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 31.08.2017
Kontrola działalności Pani Jolanty Kotarby – tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 26.07.2017
02.08.2017
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Bieliny 04.08.2017
11.08.2017
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa gminie na realizację zadań z zakresu administracji rądowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Stawczyn 04.08.2017
11.08.2017
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych gminie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Pan Zdzisław Pruski – tłumacz przysięgły języka francuskiego 30.08.2017
Kontrola działalności Pana Zdzisława Pruskiego - tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
AQUADENT-ORTOESTETYKA ul. Ściegiennego 81/6 25-114 Kielce 18.08.2017
18.08.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Piekoszowie 30.08.2017
Kontrola sprawdzająca realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Bejsce 16.08.2017
16.08.2017
kontrola sprawdzająca sposób realizacji przez Gminę Bejsce zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzonej w dniu 4 października 2016 r. kontroli kompleksowej zadań wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Centralna 6, 26-080 Mniów 10.08.2017
10.08.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie 07.08.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w zakresie realizacji przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych w 2015 roku
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich 17.07.2017
20.07.2017
Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie 26.06.2017
29.06.2017
Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola doraźna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie 26.07.2017
26.07.2017
Kontrola doraźna w PCPR w Opatowie w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego "Azyl" w Kielcach. 14.07.2017
14.07.2017
Kontrola kompleksowa w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego "Azyl" w Kielcach w zakresie realizacjoi zadan wynikajacych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Placówce Wsparcia Dziennego - Ognisko Wychowawcze "Kamyk" w Kielcach. 11.07.2017
11.07.2017
Kontrola kompleksowa w Placówce Wsparcia Dziennego - Ognisko Wychowawcze "Kamyk" w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 65, 25-433 Kielce 25.08.2017
25.08.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, ul. Iłżecka 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne 28.07.2017
28.07.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia