Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Schronisko Przemienienia Pańskiego w Jankowicach 04.12.2023
05.12.2023
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania w Schronisku Przemienienia Pańskiego w Jankowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ratownictwo Specjalistyczne Damian Łukomski 20.01.2024
Kontrola realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze 19.12.2023
20.12.2023
Prawidłowość realizowanych postępowań przetargowych przez Biuro Administracyjno – Gospodarcze ŚUW od 1 lipca do 18 grudnia 2023 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie 15.01.2024
18.01.2024
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2023 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie, ul. Stanisława Żuka 5, 26-225 Gowarczów. 13.02.2024
13.02.2024
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Pierzchnica 18.12.2023
18.01.2024
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starosta Skarżyski, Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku-Kamiennej 16.02.2024
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Skarżyskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Skarżysku-Kamiennej w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Rada Gminy w Brodach 05.02.2024
06.02.2024
Zbadanie procedury wyboru w 2023 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024-2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Fundacja Manufaktura Szans w Kraśniku 26.01.2024
26.01.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska w Piekoszowie 30.01.2024
31.01.2024
Realizacja w 2023 r. przez Radę Miejską w Piekoszowie zadania z zakresu wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024–2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starosta Opatowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Opatowie 13.02.2024
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Opatowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Opatowie w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Rada Miejska Sędziszów 07.02.2024
08.02.2024
Zbadanie procedury wyboru w 2023 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024-2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Miasta Sandomierza 24.01.2024
25.01.2024
Zbadanie procedury wyboru w 2023 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024-2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Pacanów 18.12.2023
18.01.2024
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi "Betsaida" w Jankowicach 19.12.2023
21.12.2023
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi "Betsaida" w Jankowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach 15.12.2023
29.12.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Nowinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Kazimierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Kazimierzy Wielkiej 09.02.2024
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Kazimierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Kazimierzy Wielkiej w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Rodzinnego w Dyminach 19.01.2024
19.01.2024
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Sandomierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Sandomierzu 05.02.2024
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Sandomierskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Sandomierzu w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stowarzyszenie ESTEKA w Tarnobrzegu 26.01.2024
26.01.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie LGD "Cicha Sława" Skarżysko Kamienna 19.01.2024
19.01.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 07.12.2023
08.12.2023
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wydawania decyzji administracyjnych I instancji, przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach 14.12.2023
Kontrola problemowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach 12.12.2023
15.12.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Chęcinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze 13.11.2023
15.11.2023
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Miedzianej Górze
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 16.11.2023
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Urząd Miejski w Starachowicach 05.12.2023
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Kuratorium Oświaty Kielce 30.08.2023
01.09.2023
prawidłowość realizacji porozumienia nr 101/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” wraz z aneksem Nr 1 z dnia 9 lipca 2021 r. oraz porozumienia nr 52/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wdrażania w woje
Wydział Organizacji i Kadr
Powiat Grodzki Miasta Kielce 27.11.2023
06.12.2023
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Grodzkiemu Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu pozyskiwania i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 13.12.2023
Kontrola realizacji przez powiat kielecki ziemski zadania wynikającego z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia