Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy w Imielnie 15.05.2024
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Starostwo Powiatowe ul. Iłżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. K. Szymanowskiego 11 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 04.06.2024
05.06.2024
Prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zakup cyfrowego aparatu do mammografii wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Elektroradiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Kijach 15.03.2024
Kontrola działania systemów informatycznych używanych do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydział Organizacji i Kadr
Rada Gminy w Kijach 11.06.2024
12.06.2024
Zbadanie procedury wyboru w 2023 roku ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 20.05.2024
21.05.2024
Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej4 w okresie 01.01.2023 r. – 03.04.2024 r.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Mirosława Wierzchosławska os. Na Stoku 63a, 25-437 Kielce 14.06.2024
14.06.2024
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Bałtów 27.05.2024
29.05.2024
Prawidłowość realizacji zadania pn. Remont drogi gminnej 306020T w miejscowości Skarbka Dolna oraz 306022T w miejscowości Pętkowice.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Janusz Rostalski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GAM-MED", ul. Starodomaszowska 15, 25-315 Kielce 26.04.2024
26.04.2024
Kontrola problemowa w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Staszowie 21.05.2024
24.05.2024
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdrój 10.06.2024
12.06.2024
Kontrola w trybie zwykłym z realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Sadowie 19.06.2024
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urzad Miasta i Gminy we Włoszczowie 05.06.2024
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy we Włoszczowie
Biuro Wojewody
Gmina Mirzec 15.05.2024
14.06.2024
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
,,Uzdrowisko Busko-Zdrój'' S. A. Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji ,,KRYSTYNA'' (Sanatorium), ul. Rzewuskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój 05.07.2024
05.07.2024
kontrola problemowa ośrodka turnusów rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów 13.06.2024
14.06.2024
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zaklad z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
kontrola problemowa w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Końskich, ul. Krzywa 1 16.04.2024
24.04.2024
kontrola problemowa w zakresie tworzenia i wykorzystywania środków zakładowego funduszu aktywności
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe ul. dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Batalionów Chłopskich 6 27-200 Starachowice 21.05.2024
22.05.2024
Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup mammografu i dostosowanie pomieszczenia do wykonywania badań mammograficznych w PZOZ w Starachowicach”
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Miedziana Góra 15.05.2024
14.06.2024
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica "Motylkowe Wzgórze" w Starachowicach 15.05.2024
15.05.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Bodzechów 29.04.2024
Kontrola w zakresie trwałości realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska w Klimontowie 11.06.2024
12.06.2024
Zbadanie procedury wyboru w 2023 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024-2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów 07.05.2024
08.05.2024
Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Łagów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej5 w okresie 01.01.2023 r. – 03.04.2024 r.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie 27.05.2024
29.05.2024
Kontrola kompleksowa dot. funkcjonowania ŚDS w Staszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach 13.05.2024
17.05.2024
Kontrola kompleksowa dot. pomocy społecznej w MGOPS w Radoszycach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 19.04.2024
24.04.2024
Kontrola kompleksowa dot. pomocy społecznej w GOPS w Masłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej ul.Tarnowska w Kielcach 24.04.2024
30.04.2024
Kontrola kompleksowa dot.standardów usług w DPS ul.Tarnowska w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Raków 05.06.2024
05.06.2024
Kontrola prawidłowości wykorzystania przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2023 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadania zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w Strażnicy OSP w Rakowie.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., ul. Feliksa Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, Sanatorium Uzdrowiskowe „Marconi”, ul. 1 Maja 10, 28-100 Busko-Zdrój 27.05.2024
28.05.2024
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zaklad z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich, ul. Krzywa 1 16.04.2024
24.04.2024
kontrola problemowa w zakresie tworzenia i wykorzystywania środków zakładowego funduszu aktywności
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów 21.05.2024
22.05.2024
Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gowarczów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej5 w okresie 01.01.2023 r. – 4.04.2024 r.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli