Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowcu Świętokrzyskim 07.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Opatowie 06.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opatowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach 01.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Starachowicach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Busku-Zdroju 26.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Busku-Zdroju w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Solec-Zdrój 05.03.2018
Kontrola sprawdzająca realizację zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Działoszyce 31.01.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn 07.02.2018
07.02.2018
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola w trybie zwykłym w Organizatorze Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Nagłowicach. 23.01.2018
24.01.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Organizatorze Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Nagłowicach w zkresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola w trybie zwykłym w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Michałowie. 13.02.2018
14.02.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 22.12.2017
27.11.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 03.11.2017
07.11.2017
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER” Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna 23.01.2018
24.01.2018
Kontrola dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Końskich. 30.01.2018
05.02.2018
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej.
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 30.01.2018
05.02.2018
Kontrola dotycząca prawidłowosci wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2017 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach 13.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kielcach 14.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Kielcach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Staszowie 09.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Staszowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Pińczowie 06.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pińczowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Kazimierzy Wielkiej 05.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kazimierzy Wielkiej w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska we Włoszczowie 01.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Sandomierzu 31.01.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sandomierzu w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pani Barbara Jezierska-Hammerl - tłumacz przysięgły języka niemieckiego 29.12.2017
Kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego - Pani Barbary Jezierskiej-Hammerl
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Urzędnicza 14.12.2017
15.12.2017
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul. Urzędnicza
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej gm.Słupia Konecka 14.12.2017
14.12.2017
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej gm.Słupia Konecka
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi (Jędrzejowskiej) 07.12.2017
07.12.2017
Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w 2016 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi (Jędrzejowskiej)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach 28.11.2017
28.11.2017
Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej 21.11.2017
21.11.2017
Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach 14.11.2017
15.11.2017
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach 14.11.2017
15.11.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Kielce. 17.01.2018
24.01.2018
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej.
Wydział Finansów i Budżetu

Wybierz Strony