Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29-30 czerwca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Końskich, w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami . 29.06.2017
30.06.2017
Kontrola problemowa przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Końskich, w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 19.09.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach, ul. Chęcińska 23, 25-020 Kielce 14.07.2017
Kontrola doraźna dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce 28.07.2017
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Klub "Amazonki" przy ŚCO w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce 21.07.2017
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych "Źródło", ul. Iłżecka 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 20.06.2017
Kontrola problemowa dot. wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Małogoszcz 04.05.2017
05.05.2017
Kontrola problemowa (planowana) zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 343032T i nr 343034T na odcinku od Placu Kościuszki w Małogoszczu od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 w m. Mieronice, o długości ok. 3,7 km" w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej"
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiat Staszowski 29.03.2017
30.03.2017
Kontrola problemowa (planowana) zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej"
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gmina Górno 22.06.2017
23.06.2017
Kontrola problemowa (planowana) zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie polegająca na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej Nr 00871T wraz z nawierzchnią drogi" w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej"
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Strawczyn 27.06.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Chmielnik 28.06.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Wojska Polskiego 51 25-375 Kielce 03.07.2017
03.07.2017
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy medycyny i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 29.05.2017
08.06.2017
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Urząd Gminy w Nagłowicach 30.06.2017
30.06.2017
kontrola kompleksowa realizacji przez Gminę Nagłowice zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Osieku 09.06.2017
09.06.2017
kontrola kompleksowa realizacji przez Miasto i Gminę Osiek zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
kontrola problemowa RESPIROMED ul. Górna 19 A, 25-415 Kielce 18.07.2017
18.07.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich 30.06.2017
06.07.2017
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa 12.06.2017
12.06.2017
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy medycyny i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w UG w Michałowie 17.07.2017
17.07.2017
Kontrola problemowa w UG w Michałowie w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11-go Listopada 78, 28-200 Staszów 07.07.2017
07.07.2017
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy medycyny i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Rytwiany 26.06.2017
27.06.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Rytwiany
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Staszowie 26.06.2017
27.06.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 29.05.2017
30.05.2017
Kontrola problemowa w ramach wykonywania przez starostę zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie prowadzenia rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i stację kontroli pojazdów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach. 05.07.2017
06.07.2017
Kontrola dotycząca analizy funduszu płac w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach.w 2016 roku, z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie. 19.06.2017
26.06.2017
Kontrola dotycząca przwidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań oraz prawidłowosci realizacji Programu Rodzina 500 Plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Inspekorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu 05.06.2017
09.06.2017
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd miasta i Gminy Końskie - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich 12.06.2017
13.06.2017
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji przyznanej na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w Gminie Końskie
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Magdalena Anna Kmiecik - tłumacz przysięgły języka angielskiego 22.06.2017
Kontrola działalności Pani Magdaleny Anny Kmiecik - tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy 20.06.2017
20.06.2017
Kontrola problemowa oceniająca prawidłowość prac Komisji Egzaminacyjnej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
GOPS Słupia (Jędrzejowska) 30.06.2017
30.06.2017
kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w MGOPS w Słupi Jędrzejowskiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia