Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach 10.07.2018
11.07.2018
Kontrola dotycząca prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na podróże służbowe w 2017 i 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Partyzantów 12 28-500 Kazimierza Wielka 08.06.2018
11.06.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DENTAL PLUS" lek. Stomatolog Mirosław Ciszak, ul. Sokola 21, 26 - 110 Skarżysko Kam. 03.08.2018
03.08.2018
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 28.06.2018
Kontrola problemowa dot. organizacji przyjmowania oraz sposobu rozpatrywania i załatwiania przez Burmistrza Gminy Włoszczowa skarg i wniosków w latach 2017 – 2018
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Kunów 09.07.2018
Kontrola problemowa w sprawie przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 01.01.2017 r. – 03.07.2018 r.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Bałtowie 30.08.2018
Kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Bejsce 27.08.2018
Kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Chmielniku 30.08.2018
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Staszowski 15.06.2018
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa Staroście Staszowskiemu na realizację zadania pn.: „Zakup jednego specjalistycznego środka transportu sanitarnego – ambulansu drogowego typu C
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 30.06.2018
19.05.2018
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego na zakup środków transportu sanitarnego – ambulansów drogowych typu C oraz urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zaścianek 2 28-136 Nowy Korczyn 21.08.2018
21.08.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Klub Malucha Re-Re-Kum-Kum s.c. 18.06.2018
03.07.2018
Kontrola realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch w zakresie zgodności jego realizacji z Umową Dotacji nr 26/P/II/2017 z dnia 15.05.2017 r. oraz Umowy Dotacji nr 27/P/IV/2017 z dnia 12.07.2017 r.obejmujących 2017 rok.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Chęciny 20.07.2018
27.07.2018
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r. oraz prawidłowości realizacji Programu 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Tłumacz przysięgły języka słowackiego 28.06.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka słowackiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów 06.06.2018
06.06.2018
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 27.07.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 26.04.2018
27.04.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Busko– Zdrój w zakresie stosowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie i cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
NZOZ UNIMED.EG, ul. Warszawska 166/42, 25-547 Kielce 27.07.2018
27.07.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Kielcach 20.07.2018
20.07.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiegi na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja "Możesz Więcej" w Bilczy 13.07.2018
13.07.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Fundacji "Możesz Więcej" w Bilczy w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 06.08.2018
07.08.2018
Kontrola w trybie zwykłym w GOPS w Pacanowie w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 10.07.2018
11.07.2018
Kontrola w trybie zwykłym w GOPS w Nowym Korczynie w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej. 25.06.2018
26.06.2018
Kontrola w trybie zwykłym w GOPS w Złotej w zakresie realizacji zadań zleconych wynikajacych z ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście 26.07.2018
26.07.2018
kontrola kompleksowa realizacji przez Miasto i Gminę Zawichost zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 14.06.2018
27.06.2018
Kontrola problemowa w zakresie działań Marszałka Województwa Świętokrzyskiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiat Staszowski 26.06.2018
26.06.2018
kontrola problemowa realizacji przez Powiat Staszowski zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego (art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Dz. U. 2015r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie 17.04.2018
17.04.2018
kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Wilczyce 26.06.2018
26.06.2018
kontrola kompleksowa realizacji przez Gminę Wilczyce zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
FIZJO-VITA ul. Jana III Sobieskiego 27 25-124 Kielce 27.07.2018
27.07.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz.160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Opatowski 25.06.2018
26.06.2018
Kontrola problemowa zadania pn.: „Remont dróg powiatowych nr 0716T w m. Baranówek, nr 0717T w m. Baranówek i Janczyce oraz nr 0771T w m. Janczyce i Wszachów”
Wydział Infrastruktury i Rozwoju