Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim 23.04.2018
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Ożarowie 24.04.2018
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy w Solcu - Zdroju 05.03.2018
Kontrola sprawdzająca realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stadion Piłki Nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 27.04.2018
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
"TOP-DENT" Prywatne Gabinety Stoamtologiczne Beata Soś-Sidor, ul. Hoża 19, 25 - 618 Kielce 09.03.2018
09.03.2018
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy dentystów i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach 27.02.2018
28.02.2018
Kontrola problemowa w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach 26.03.2018
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Jakosci Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych 07.03.2018
26.03.2018
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej
Wydział Finansów i Budżetu
Pan Wojciech Maj - tłumacz przysięgły języka angielskiego 13.02.2018
Kontrola działalności Pana Wojciecha Maja - tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 06.03.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w UG w Bielinach 22.03.2018
22.03.2018
Kontrola problemowa w UG w Bielinach w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG w Kazimierzy Wielkiej 06.03.2018
06.03.2018
Kontrola problemowa w UMiG w Kazimierzy Wielkiej w zakresie: wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności oraz udostępniania danych osobowych z rejestru dowodów osobistych, rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG w Baćkowicach 09.02.2018
09.02.2018
Kontrola problemowa w UG w Baćkowicach w zakresie: rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG w Działoszycach 31.01.2018
31.01.2018
Kontrola problemowa w UMiG w Działoszycach w zakresie: wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności oraz udostępniania danych osobowych z rejestru dowodów osobistych, rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola kompleksowa w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy 20.03.2018
21.03.2018
Kontrola kompleksowa w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach 20.03.2018
21.03.2018
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach 27.02.2018
28.02.2018
Kontrola kompleksowa w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie 13.02.2018
14.02.2018
Kontrola kompleksowa w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kielecka 18, 26-020 Chmielnik 02.03.2018
02.03.2018
Kontrola problemowa w zakresie stwierdzenia spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań, o których mowa w art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku-Kamiennej 03.04.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
NZOZ "MEDIS-MED" LSSP ul. Piotrkowska 29 A 25-502 Kielce 16.02.2018
16.02.2018
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Maria Jeziorska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego i języka rosyjskiego 30.01.2018
Kontrola działalności Pani Marii Jeziorskiej – tłumacza przysięgłego języka niemieckiego i języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o., ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce 02.02.2018
02.02.2018
Kontrola problemowa w zakresie organizacji stażu podyplomowego lekarzy medycyny i realizacji programu oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska w Działoszycach 31.01.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Działoszycach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowa Komisja Lekarska w Końskich 16.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Końskich w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Jędrzejowie 12.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jędrzejowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowcu Świętokrzyskim 07.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Opatowie 06.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opatowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach 01.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Starachowicach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Busku-Zdroju 26.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Busku-Zdroju w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego