Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie 19.10.2017
20.10.2017
Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dn. 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. 19.10.2017
20.10.2017
Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Miśka Zdziśka ,, Błękitny Promyk Nadziei'' w Jędrzejowie 18.09.2017
29.09.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychodów z działalności pożytku publicznego.
Wydział Finansów i Budżetu
Kontrola problemowa w UMiG w Opatowie 07.08.2017
07.08.2017
Kontrola problemowa w UMiG w Opatowie w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawym ,,Świetlik'' w Pińczowie. 06.10.2017
19.10.2017
Kontrola dotycząca prawidłowosci wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych oraz przychodów z działąlności pożytku publicznego
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce 09.10.2017
17.10.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań w 2016r. oraz prawidłowości realizacji Programy Rodzina 500 +.
Wydział Finansów i Budżetu
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego w Opatowie 02.10.2017
03.10.2017
Kontrola kompleksowa w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycznego w Opatowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Opatowie 02.10.2017
03.10.2017
Kontrola kompleksowa w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Opatowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "Start", ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce 13.10.2017
Kontrola doraźna dot. wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ZHP Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1a, 25-820 Kielce 06.10.2017
Kontrola doraźna dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Elżbieta Lech – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 29.09.2017
Kontrola działalności Pani Elżbiety Lech– tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Pani Katarzyna Gajos – tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego 06.10.2017
Kontrola działalności Pani Katarzyna Gajos - tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 18.09.2017
19.09.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszeni Rozwoju MŁODZAW-NASZA PRZYSZŁOŚĆ 03.10.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji na realizację zadań z zakresu rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Pawłów 02.10.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji na realizację zadań z zakresu rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
NZOZ "MORAWICA" ul. Kielecka 36 26-026 Morawica 13.10.2017
13.10.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
MEDIKA s.a. K. Wołowiec, L. Wołowiec al. Legionów 3/7 25-035 Kielce 29.09.2017
29.09.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 3, 25-353 Kielce 29.09.2017
Kontrola doraźna dotyczaca oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 08.09.2017
08.09.2017
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy medycyny i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Miśka Zdziśka ,, Błękitny Promyk Nadziei'' w Jędrzejowie 18.09.2017
29.09.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychodów z działalności pozytku publicznego.
Wydział Finansów i Budżetu
Hala Widowiskowo-Sportowa w Kielcach przy ul. Żytniej 1 18.10.2017
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Starachowicach 11.10.2017
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz oceny ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowania uprawnień.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Szpitalny Oddział Ratunkowy, funkcjonujący w strukturze Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu 27.07.2017
28.07.2017
Kontrola problemowa, ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 201 1 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Szpitalny Oddział Ratunkowym, funkcjonujący w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78 13.06.2017
14.06.2017
Kontrola problemowa, ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 201 1 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 05.09.2017
12.09.2017
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt w Jędrzejowie 18.09.2017
29.09.2017
Kontrola prawidłowości prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - miejsce wyczekiwania ZRM przy ul. Św. Leonarda 10. 15.05.2017
19.05.2017
Kontrola problemowa, ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym 26/01
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Kielcach 19.04.2017
Kontrola w Straży Miejskiej w Kielcach - jednostce wpisanej do prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - Oddział w Pińczowie 24.01.2017
27.01.2017
Kontrola problemowa, ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego: specjalistycznego „T 03 05” i podstawowego „T 03 08” pod kątem zgodności z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym 26/03.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wielofunkcyjna Hala Sportowa (Hala Legionów) przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach 13.10.2017
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego