Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 25-544 Kielce 12.12.2017
12.12.2017
Kontrola trwałości projektu nr. 2/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr 3/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 25-544 Kielce 11.12.2017
11.12.2017
Kontrola trwałości projektu nr. 6/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr 2/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Wąchock 11.09.2017
12.09.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola kompleksowa w PCPR w Starachowicach. 17.11.2017
17.11.2017
Kontrola kompleksowa w PCPR w Starachowicach w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w GOPS w Szydłowie 12.12.2017
13.12.2017
Kontrola kompleksowa w GOPS w Szydłowie w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w GOPS w Rytwianach. 12.12.2017
13.12.2017
Kontrola kompleksowa w GOPS w Rytwianach w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 01.12.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne
Biuro Wojewody
Stowarzyszenie Pomagające Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi oraz Przewlekle Chorych w Kielcach 27.10.2017
31.10.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychodów z działalności pozytku publicznego.
Wydział Finansów i Budżetu
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połańcu 29.11.2017
30.11.2017
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połańcu w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sytemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku. 29.11.2017
30.11.2017
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sytemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w GOPS w Bogorii 23.10.2017
23.10.2017
Kontrola kompleksowa w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Bogorii w zakresie realziacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i stsemie pieczy zastępczej oraz ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin " Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Kielcach , ul. Zagórska 182a 23.11.2017
Kontrola realizacji zadania publicznego pn. „Światowe trendy ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego"
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom", ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce 24.01.2018
Kontrola doraźna dot. prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu Wojeowdy Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 5 26-230 Radoszyce 22.11.2017
22.11.2017
Kontrola problemowa w zakresie stwierdzenia spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań, o których mowa w art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a 26-065 Piekoszów 18.10.2017
18.10.2017
Kontrola trwałości projektu nr. 8/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr 9/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Prorew", ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce 17.11.2017
Kontrola doraźna dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 03.11.2017
07.11.2017
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Urząd Gminy w Zagnańsku 03.11.2017
06.11.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Zagnańsku
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
CDP 24 Spółka z o.o. ul.Robotnicza 1/905 25-662 Kielce 27.11.2017
27.11.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku gm. Opatów 26.10.2017
31.10.2017
Kontrola kompleksowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku gm. Opatów
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym 17.10.2017
18.10.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie 09.10.2017
11.10.2017
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie 09.10.2017
11.10.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie 20.09.2017
21.09.2017
Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. os. Słoneczne 18.09.2017
19.09.2017
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. os. Słoneczne
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie 13.09.2017
15.09.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach gm. Chmielnik 28.08.2017
31.08.2017
Kontrola kompleksowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach gm. Chmielnik
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie 17.07.2017
19.07.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy 17.07.2017
19.07.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom dla bezdomnych-placówka zapewniająca całodobową opiekę w Morawianach gm. Bejsce 28.06.2017
30.06.2017
Kontrola kompleksowa dot. świadczonych usług opiekuńczych w "Domu dla bezdomnych-placówce zapewniającej całodobową opiekę" w Morawianach gm. Bejsce
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia