Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 22.11.2018
23.11.2018
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka całodobowa Dom Pomocy Rodzinnej "Przystań" w Skotnikach 06.11.2018
07.11.2018
Kontrola problemowa dot. świadczonych usług opiekuńczych w placówce całodobowej Dom Pomocy Rodzinnej "Przystań" w Skotnikach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Łączna 25.01.2019
kontrola doraźna w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łączna
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Gowarczowie 28.01.2019
kontrola doraźna w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny w Gowarczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szkolna 30 26-015 Pierzchnica 18.01.2019
18.01.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie "Przystań" 21.12.2018
kontrola problemowa realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie "Przystań" w Starachowicach na podstawie umowy dotacyjnej zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim w 2017 roku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 25-544 Kielce 06.12.2018
06.12.2018
kontrola trwałosci projektu nr 6/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr2/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 22.01.2019
23.01.2019
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Kije 10.12.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Kije
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka chińskiego 26.11.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka chińskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zespół Placówek "Kamyk" w Kielcach 13.12.2018
14.12.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Zespole Placówek "Kamyk" w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 25-544 Kielce 07.12.2018
07.12.2018
kontrola trwałosci projektu nr 2/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr3/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,Młodzieży, Dorosłym z cukrzycą i Innymi Schorzeniami w Kielcach 11.12.2018
14.12.2018
Kontrola dotycząca prowadzenia działalności organizacji pożytku publicznego a w szczególności prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za okres 2017 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a 26-065 Piekoszów 16.11.2018
16.11.2018
kontrola trwałosci projektu nr 8/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr9/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w UG w Obrazowie 19.11.2018
19.11.2018
Kontrola problemowa w UG w Obrazowie w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie 17.10.2018
19.10.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie 18.10.2018
19.10.2018
Kontrola problemowa dot.realizacji świadczenia wychowawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu 15.10.2018
16.10.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 08.10.2018
10.10.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu 01.10.2018
08.10.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Połańcu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 23.11.2018
27.11.2018
Kontrola w trybie zwykłym w PCPR w Kielcach w zakresie reazliacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczna Placówka Rodzinna nr 1 w Kielcach 13.11.2018
13.11.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Niepublicznej Placówce Rodzinnej nr 1 w Kielcach w zakresie reazliacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Rodzinny Nr 2 w Kielcach 09.11.2018
09.11.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Domu Rodzinnym Nr 2 w Kielcach w zakresie reazliacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach 19.11.2018
22.11.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Polskim Związku Niewidomych w Kielcach w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Straż Miejska w Busku-Zdroju 29.11.2018
29.11.2018
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe Pińczowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie i Urząd Gminy w Kijach 28.11.2018
28.11.2018
Kontrola problemowa realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie oceny funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania oraz oceny działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w 2015 oraz 2016 r. i 2017 roku.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Tłumacz języka niemieckiego 08.10.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 08.10.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w UMiG Opatów 19.11.2018
19.11.2018
Kontrola problemowa w UMiG Opatów w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu Programu integracji społeczności romskiej w Polsce
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" ul. Apteczna 7 26-110 Skarżysko-Kamienna 15.11.2018
15.11.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia