Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Pensjonat ,,CYRKON’’ Kopiec 1 27-570 Kopiec 15.01.2019
15.01.2019
Badanie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej 27.02.2020
04.03.2019
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 07.01.2019
10.01.2019
Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach 07.01.2019
10.01.2019
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie 21.05.2019
28.05.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Świetokrzyskim 04.06.2019
07.06.2019
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej.
Wydział Finansów i Budżetu
Straż Miejska w Staszowie 24.05.2019
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Opatowie 13.05.2019
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Jędrzejowie 10.05.2019
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Amfiteatr na Kadzielni przy Al. Legionów 20 w Kielcach 17.06.2019
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Ocena warunków wykonywania działalności godpodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia 20.05.2019
30.05.2019
Kontrola Ośrodka Szkolenia
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie 16.05.2019
17.05.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Wzajemna Pomoc" w Skarżysku Kamiennej 12.04.2019
12.04.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku Kamiennej 26.04.2019
26.04.2019
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w 2018 roku na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych lub zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 08.04.2019
08.04.2019
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na zalesianie
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Oddział w Opatowie 20.02.2019
22.02.2019
Kontrola problemowa ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego: specjalistycznego „T02 09” oraz podstawowego „T02 16” pod kątem zgodności z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym 26/02
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ART-MED Gabinet Rehabilitacyjny Marta Błaszkiewicz ul. 11 Listopada 64, 28-300 Jędrzejów 26.04.2019
26.04.2019
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Szpitalny Oddział Ratunkowy Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 13.12.2018
17.12.2018
Kontrola problemowa ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. 27.09.2018
01.10.2018
Kontrola problemowa ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 05.07.2018
06.07.2018
Kontrola problemowa ocena organizacji i funkcjonowania dyspozytorni medycznej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach Grupa Ratownictwa PCK w Sandomierzu 18.06.2018
Kontrola problemowa ocena stanu przygotowania jednostki do współpracy z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 28.03.2019
02.04.2019
kontrola działalności Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w UMiG w Sędziszowie 22.03.2019
22.03.2019
Kontrola problemowa w UMiG w Sędziszowie w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG w Górnie 11.03.2019
11.03.2019
Kontrola problemowa w UG w Górnie w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG w Połańcu 01.02.2019
01.02.2019
Kontrola problemowa w UMiG w Połańcu w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG w Chmielniku 29.01.2019
29.01.2019
Kontrola problemowa w UMiG w Chmielniku w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
tłumacz języka hiszpańskiego 27.12.2018
kontrola działalności tłumacza języka hiszpańskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie 07.05.2019
13.05.2019
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu 02.04.2019
02.04.2019
kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Wodzisławiu 02.04.2019
02.04.2019
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Wodzisław zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia