Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Starostwo Powiatowe w Opatowie 17.09.2018
Sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r., oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola w Ośrodku Szkolenia Tomasza Molendowskiego, Szkoła Jazdy „TOM” Tomasz Molendowski 25.09.2018
26.09.2018
Kontrola w Ośrodku Szkolenia Tomasza Molendowskiego, Szkoła Jazdy „TOM” Tomasz Molendowski,
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Bejsce 07.09.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Bejsce,
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach 13.09.2018
14.09.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winarach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Pacanowie 13.09.2018
14.09.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola w trybie zwykłym w Stowarzyszeniu "Przyjazne Schody" w Baryczy. 21.09.2018
21.09.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Stowarzyszeniu "Przyjazne Schody" w Baryczy w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka angielskiego 25.09.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów 20.09.2018
21.09.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Krasocin 17.08.2018
17.08.2018
kontrola realizacji przez gminę Krasocin zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Słupia (Jędrzejowska) 14.08.2018
14.08.2018
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Słupia (Jędrzejowska) zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żytniej 1 w Kielcach 12.10.2018
12.10.2018
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 20 października 2017 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 28.08.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie 10.09.2018
14.09.2018
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie 10.09.2018
14.09.2018
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Kunów 31.08.2018
Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Kunowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie 19.07.2018
19.07.2018
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku ul. Szewska 28 26-052 Nowiny 14.09.2018
14.09.2018
kontrola trwałosci projektu nr 3/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr4/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Włoszczowa 28.06.2018
Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu rozpatrywania i załatwiania przez Burmistrza Gminy Włoszczowa skarg i wniosków w latach 2017-2018
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach 05.10.2018
05.10.2018
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Morawicy 28.09.2018
28.09.2018
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 25.07.2018
25.07.2018
kontrola problemowa realizacji przez Powiat Starachowicki zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego (art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Dz. U. 2015r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku Kamiennej 14.09.2018
14.09.2018
kontrola problemowa z zakresu realizacji przez powiat skarżyski zadań wynikających z art. 19 pkt 2, 12 oraz art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Staszowie 27.07.2018
03.08.2018
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej 28.05.2018
30.05.2018
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Straż Miejska w Końskich 21.09.2018
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Łagów 02.08.2018
08.08.2018
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r.oraz prawidłowości realizacji programu 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach 10.07.2018
11.07.2018
Kontrola dotycząca prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na podróże służbowe w 2017 i 2018 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Partyzantów 12 28-500 Kazimierza Wielka 08.06.2018
11.06.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DENTAL PLUS" lek. Stomatolog Mirosław Ciszak, ul. Sokola 21, 26 - 110 Skarżysko Kam. 03.08.2018
03.08.2018
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 28.06.2018
Kontrola problemowa dot. organizacji przyjmowania oraz sposobu rozpatrywania i załatwiania przez Burmistrza Gminy Włoszczowa skarg i wniosków w latach 2017 – 2018
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli