Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy w Krasocinie 08.06.2018
Kontrola sprawdzająca realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Obrazów 09.04.2018
20.04.2018
Kontrola dotycząca prawidłowści wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju 10.04.2018
11.04.2018
Kontrola w trybie zwykłym w MGOPS w Busku - Zdroju w dniach 10-11.04.2018 r. w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustwy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustwy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 10.04.2018
11.04.2018
Kontrola w trybie zwykłym w GOPS w Gnojnie w dniach 10-11.04.2018 r. w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustwy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustwy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
NZOZ Centrum Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczki Anna Gniatkowska-Nowakowska, ul. Bieszczadzka 1, 25-565 Kielce 20.04.2018
20.04.2018
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku, ul. Staszica 10, 26-085 Ćmińsk 11.05.2018
11.05.2018
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Ochrony Zdrowia, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 13.04.2018
13.04.2018
Kontrola problemowa w zakresie przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Ochrony Zdrowia, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 15.01.2018
15.01.2018
Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r., poz. 978 t.j. ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska w Staszowie 24.04.2018
25.04.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Staszowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Pani Dorota Pajdo – tłumacz przysięgły języka angielskiego 30.03.2018
Kontrola działalności Pani Doroty Pajdo – tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samorządowy Zakład opieki Zdrowotnej Michałów 286 28-411 Michałów 26.04.2018
26.04.2018
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Urząd Miasta w Ostrowcu Św. Urząd Gminy w Waśniowie. 19.04.2018
20.04.2018
Kontrola problemowa realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie oceny funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania oraz oceny działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy w Gowarczowie 22.05.2018
Kontrola sprawdzająca realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Moskorzew 17.04.2018
17.04.2018
kontrola kompleksowa realizacji przez Gminę Moskorzew zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach przy ul. Legionów 20 11.05.2018
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Strażacka 10 26-070 Łopuszno 12.04.2018
12.04.2018
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, 22.03.2018
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim 23.04.2018
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Ożarowie 24.04.2018
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowanych uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Jakość prowadzonej współpracy z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy w Solcu - Zdroju 05.03.2018
Kontrola sprawdzająca realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stadion Piłki Nożnej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 27.04.2018
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
"TOP-DENT" Prywatne Gabinety Stoamtologiczne Beata Soś-Sidor, ul. Hoża 19, 25 - 618 Kielce 09.03.2018
09.03.2018
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy dentystów i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach 27.02.2018
28.02.2018
Kontrola problemowa w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach 26.03.2018
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Jakosci Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych 07.03.2018
26.03.2018
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej
Wydział Finansów i Budżetu
Pan Wojciech Maj - tłumacz przysięgły języka angielskiego 13.02.2018
Kontrola działalności Pana Wojciecha Maja - tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 06.03.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w UG w Bielinach 22.03.2018
22.03.2018
Kontrola problemowa w UG w Bielinach w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMiG w Kazimierzy Wielkiej 06.03.2018
06.03.2018
Kontrola problemowa w UMiG w Kazimierzy Wielkiej w zakresie: wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności oraz udostępniania danych osobowych z rejestru dowodów osobistych, rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG w Baćkowicach 09.02.2018
09.02.2018
Kontrola problemowa w UG w Baćkowicach w zakresie: rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców