Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 18.09.2017
19.09.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszeni Rozwoju MŁODZAW-NASZA PRZYSZŁOŚĆ 03.10.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji na realizację zadań z zakresu rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Pawłów 02.10.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji na realizację zadań z zakresu rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
NZOZ "MORAWICA" ul. Kielecka 36 26-026 Morawica 13.10.2017
13.10.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
MEDIKA s.a. K. Wołowiec, L. Wołowiec al. Legionów 3/7 25-035 Kielce 29.09.2017
29.09.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 3, 25-353 Kielce 29.09.2017
Kontrola doraźna dotyczaca oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 08.09.2017
08.09.2017
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy medycyny i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Miśka Zdziśka ,, Błękitny Promyk Nadziei'' w Jędrzejowie 18.09.2017
29.09.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychodów z działalności pozytku publicznego.
Wydział Finansów i Budżetu
Hala Widowiskowo-Sportowa w Kielcach przy ul. Żytniej 1 18.10.2017
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Starachowicach 11.10.2017
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz oceny ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowania uprawnień.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Szpitalny Oddział Ratunkowy, funkcjonujący w strukturze Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu 27.07.2017
28.07.2017
Kontrola problemowa, ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 201 1 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Szpitalny Oddział Ratunkowym, funkcjonujący w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78 13.06.2017
14.06.2017
Kontrola problemowa, ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 201 1 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 05.09.2017
12.09.2017
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt w Jędrzejowie 18.09.2017
29.09.2017
Kontrola prawidłowości prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - miejsce wyczekiwania ZRM przy ul. Św. Leonarda 10. 15.05.2017
19.05.2017
Kontrola problemowa, ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym 26/01
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Kielcach 19.04.2017
Kontrola w Straży Miejskiej w Kielcach - jednostce wpisanej do prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - Oddział w Pińczowie 24.01.2017
27.01.2017
Kontrola problemowa, ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego: specjalistycznego „T 03 05” i podstawowego „T 03 08” pod kątem zgodności z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym 26/03.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wielofunkcyjna Hala Sportowa (Hala Legionów) przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach 13.10.2017
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 11.09.2017
12.09.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Morawica (Samorządowy Żłobek w Bilczy) 04.10.2017
05.10.2017
Kontrola realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch w zakresie zgodności jego realizacji z Umową Dotacji nr 11/G/II/2016 z dnia 26.04.2016 r. obejmującej 2016 rok
COMPLEX RTG Spółka z o.o., ul. Robotnicza 1/909, 25-526 Kielce 11.08.2017
11.08.2017
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111, ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Straż Miejska w Sandomierzu 03.10.2017
Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami oraz oceny ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowania uprawnień
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola kompleksowa w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodziny "4 Kąty" w Kielcach. 14.09.2017
15.09.2017
Kontrola kompleksowa w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodziny "4 Kąty" w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. 31.08.2017
01.09.2017
Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w GOPS w Skarżysku Kościelnym. 24.08.2017
25.08.2017
Kontrola kompleksowa w GOPS w Skarzysku Kościelnym w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej. 21.09.2017
22.09.2017
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dalmed" ul. Daleka 5 25-319 Kielce 22.09.2017
22.09.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Skarżysko - Kamienna 22.08.2017
29.08.2017
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa gminie na realizację zadań z zakresu administracji rądowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko - Kamienna 06.09.2017
08.09.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Jolanta Kotarba – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 31.08.2017
Kontrola działalności Pani Jolanty Kotarby – tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli