Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku-Kamiennej 03.04.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
NZOZ "MEDIS-MED" LSSP ul. Piotrkowska 29 A 25-502 Kielce 16.02.2018
16.02.2018
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Maria Jeziorska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego i języka rosyjskiego 30.01.2018
Kontrola działalności Pani Marii Jeziorskiej – tłumacza przysięgłego języka niemieckiego i języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Złotej 30.01.2018
30.01.2018
kontrola doraźna realizacji przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Złota procedury Niebieskie Karty
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o., ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce 02.02.2018
02.02.2018
Kontrola problemowa w zakresie organizacji stażu podyplomowego lekarzy medycyny i realizacji programu oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska w Działoszycach 31.01.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Działoszycach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowa Komisja Lekarska w Końskich 16.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Końskich w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Jędrzejowie 12.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jędrzejowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowcu Świętokrzyskim 07.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Opatowie 06.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opatowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach 01.03.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Starachowicach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Busku-Zdroju 26.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Busku-Zdroju w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Solec-Zdrój 05.03.2018
Kontrola sprawdzająca realizację zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Działoszyce 31.01.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn 07.02.2018
07.02.2018
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola w trybie zwykłym w Organizatorze Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Nagłowicach. 23.01.2018
24.01.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Organizatorze Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Nagłowicach w zkresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola w trybie zwykłym w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Michałowie. 13.02.2018
14.02.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 22.12.2017
27.11.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 03.11.2017
07.11.2017
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER” Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna 23.01.2018
24.01.2018
Kontrola dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Końskich. 30.01.2018
05.02.2018
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej.
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 30.01.2018
05.02.2018
Kontrola dotycząca prawidłowosci wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2017 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach 13.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kielcach 14.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Kielcach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Staszowie 09.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Staszowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Pińczowie 06.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pińczowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Kazimierzy Wielkiej 05.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kazimierzy Wielkiej w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska we Włoszczowie 01.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Sandomierzu 31.01.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sandomierzu w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pani Barbara Jezierska-Hammerl - tłumacz przysięgły języka niemieckiego 29.12.2017
Kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego - Pani Barbary Jezierskiej-Hammerl
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli