Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy Bejsce 16.08.2017
16.08.2017
kontrola sprawdzająca sposób realizacji przez Gminę Bejsce zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzonej w dniu 4 października 2016 r. kontroli kompleksowej zadań wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Centralna 6, 26-080 Mniów 10.08.2017
10.08.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie 07.08.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w zakresie realizacji przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych w 2015 roku
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich 17.07.2017
20.07.2017
Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie 26.06.2017
29.06.2017
Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola doraźna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie 26.07.2017
26.07.2017
Kontrola doraźna w PCPR w Opatowie w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego "Azyl" w Kielcach. 14.07.2017
14.07.2017
Kontrola kompleksowa w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego "Azyl" w Kielcach w zakresie realizacjoi zadan wynikajacych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Placówce Wsparcia Dziennego - Ognisko Wychowawcze "Kamyk" w Kielcach. 11.07.2017
11.07.2017
Kontrola kompleksowa w Placówce Wsparcia Dziennego - Ognisko Wychowawcze "Kamyk" w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 65, 25-433 Kielce 25.08.2017
25.08.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, ul. Iłżecka 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne 28.07.2017
28.07.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju 11.07.2017
17.07.2017
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich 30.06.2017
06.07.2017
Kontrola dotycząca prawidłowosci wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych wstawami w 2016 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29-30 czerwca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Końskich, w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami . 29.06.2017
30.06.2017
Kontrola problemowa przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Końskich, w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 19.09.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach, ul. Chęcińska 23, 25-020 Kielce 14.07.2017
Kontrola doraźna dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce 28.07.2017
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Klub "Amazonki" przy ŚCO w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce 21.07.2017
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych "Źródło", ul. Iłżecka 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 20.06.2017
Kontrola problemowa dot. wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Małogoszcz 04.05.2017
05.05.2017
Kontrola problemowa (planowana) zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 343032T i nr 343034T na odcinku od Placu Kościuszki w Małogoszczu od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 w m. Mieronice, o długości ok. 3,7 km" w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej"
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiat Staszowski 29.03.2017
30.03.2017
Kontrola problemowa (planowana) zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej"
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gmina Górno 22.06.2017
23.06.2017
Kontrola problemowa (planowana) zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie polegająca na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej Nr 00871T wraz z nawierzchnią drogi" w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej"
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Strawczyn 27.06.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Chmielnik 28.06.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Wojska Polskiego 51 25-375 Kielce 03.07.2017
03.07.2017
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy medycyny i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 29.05.2017
08.06.2017
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Urząd Gminy w Nagłowicach 30.06.2017
30.06.2017
kontrola kompleksowa realizacji przez Gminę Nagłowice zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Osieku 09.06.2017
09.06.2017
kontrola kompleksowa realizacji przez Miasto i Gminę Osiek zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
kontrola problemowa RESPIROMED ul. Górna 19 A, 25-415 Kielce 18.07.2017
18.07.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich 30.06.2017
06.07.2017
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa 12.06.2017
12.06.2017
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy medycyny i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia