Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Salwiko - Chirurgia sp. z o.o. ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 25-408 KIelce 07.07.2017
07.07.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35 25-014 Kielce 10.11.2017
10.11.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Morawica 05.10.2017
05.10.2017
kontrola kompleksowa wykonywania przez Miasto i Gminę Morawica zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Jędrzejów 28.09.2017
02.10.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Jędrzejów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie 23.10.2017
23.10.2017
kontrola problemowa realizacji zadania własnego powiatu staszowskiego, wynikającego z art. 19 pkt 12 oraz art. 47 ustawy o pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodków interwencji kryzysowej i świadczeniu interwencji kryzysowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Pawłów 18.09.2017
18.09.2017
kontrola kompleksowa realizacji przez Gminę Pawłów zadań własnych w zakresie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Edukacja KRAM Sp. z o.o. w Kielcach 25.10.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji na realizację zadań z zakresu rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 23.10.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji na realizację zadań z zakresu rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 27.10.2017
02.11.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 09.10.2017
13.10.2017
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia ul. Jaszowskiego 3, 28-366 Małogoszcz 27.10.2017
27.10.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 05.10.2017
Kontrola problemowa sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 04.10.2017
Kontrola problemowa sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 03.10.2017
Kontrola problemowa sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Staszowie 02.10.2017
Kontrola problemowa sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Urząd Gminy w Nowym Korczynie i Urząd Gminy w Pacanowie. 26.10.2017
27.10.2017
Kontrola problemowa realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie oceny funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania oraz oceny działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w 2015 oraz 2016 r. i 2017 roku.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Gmina Strawczyn z siedzibą w Urzędzie Gminy Strawczyn 20.09.2017
21.09.2017
Kontrola problemowa Gminy Strawczyn z siedzibą w Urzędzie Gminy Strawczyn
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Pani Jolanta Sobolewska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego 18.10.2017
Kontrola działalności Pani Jolanty Sobolewskiej – tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie 19.10.2017
20.10.2017
Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dn. 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. 19.10.2017
20.10.2017
Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Miśka Zdziśka ,, Błękitny Promyk Nadziei'' w Jędrzejowie 18.09.2017
29.09.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychodów z działalności pożytku publicznego.
Wydział Finansów i Budżetu
Kontrola problemowa w UMiG w Opatowie 07.08.2017
07.08.2017
Kontrola problemowa w UMiG w Opatowie w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawym ,,Świetlik'' w Pińczowie. 06.10.2017
19.10.2017
Kontrola dotycząca prawidłowosci wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych oraz przychodów z działąlności pożytku publicznego
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce 09.10.2017
17.10.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań w 2016r. oraz prawidłowości realizacji Programy Rodzina 500 +.
Wydział Finansów i Budżetu
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego w Opatowie 02.10.2017
03.10.2017
Kontrola kompleksowa w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno- terapeutycznego w Opatowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Opatowie 02.10.2017
03.10.2017
Kontrola kompleksowa w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Opatowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "Start", ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce 13.10.2017
Kontrola doraźna dot. wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ZHP Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1a, 25-820 Kielce 06.10.2017
Kontrola doraźna dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Elżbieta Lech – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 29.09.2017
Kontrola działalności Pani Elżbiety Lech– tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Pani Katarzyna Gajos – tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego 06.10.2017
Kontrola działalności Pani Katarzyna Gajos - tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Wybierz Strony