Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Nowy Korczyn 03.04.2017
04.04.2017
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Nowy Korczyn
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Gnojno 12.04.2017
12.04.2017
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Gnojno
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Staszów 20.04.2017
21.04.2017
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Staszów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Kije 06.04.2017
06.04.2017
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Kije
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Powiat Kazimierski 26.04.2017
28.04.2017
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Powiat Kazimierski
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrola problemowa w UM w Sandomierzu 26.05.2017
26.05.2017
Kontrola problemowa w UM w Sandomierzu w zakresie prawidłowości sporządzania aktów stanu cywilnego Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG w Słupi Koneckiej 24.04.2017
24.04.2017
Kontrola problemowa w UG w Słupi Koneckiej w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG Włoszczowa 31.03.2017
31.03.2017
Kontrola problemowa w UG Włoszczowa w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG w Wiślicy 24.03.2017
24.03.2017
Kontrola problemowa w UG w Wiślicy w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UMG w Staszowie 24.02.2017
24.02.2017
Kontrola problemowa w UMiG w Staszowie w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG w Sobkowie. 19.01.2017
19.01.2017
Kontrola problemowa w UG Sobków w zakresie wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności, udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie 16.05.2017
18.05.2017
Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie 25.05.2017
26.05.2017
Kontrola kompleksowa w MGOPS w Suchedniowie w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu 11.05.2017
12.05.2017
Kontrola kompleksowa w GOPS w Wodzisławiu w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej 11.05.2017
12.05.2017
Kontrola kompleksowa w GOPS w Słupi Jedrzejowskiej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie 10.04.2017
11.04.2017
Kontrola kompleksowa w GOPS w Oksie w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach 23.03.2017
23.02.2017
Kontrola problemowa w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa NZOZ EKSTRADENT ul. J. Słowackiego 21/1U, 25-345 Kielce 22.05.2017
22.05.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa NZOZ "ORTO-CENTRUM" ul. Klonowa 55/15, 25-553 Kielce 29.05.2017
29.05.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Rodzina bez przemocy", ul. Słoneczna 9, 25-731 Kielce 29.05.2017
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Dorota Skóra - tłumacz przysięgły języka niemieckiego i rosyjskiego 20.04.2017
Kontrola działalności Pani Doroty Skóry – tłumacza przysięgłego języka niemieckiego i rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 02.03.2017
15.03.2017
Kontrola problemowa w zakresie wykonywania przez Starostę Kazimierskiego zadań wynikających z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.).
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Pani Elżbieta Mokijewska – tłumacz przysięgły języka angielskiego 03.04.2017
Kontrola działalności Pani Elżbiety Mokijewskiej - tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Straż Miejska w Daleszycach 02.06.2017
Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stosowanych uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych w ramach ujawniania przestępstw i wykroczeń przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego oraz ocena współpracy straży z Policją.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Expertdent Artur Wróbel, ul. Prosta 37, 25-371 Kielce 21.03.2017
21.03.2017
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy dentystów i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miejski w Starachowicach 20.04.2017
Realizacja przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych w 2015 roku.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25 - 013 Kielce 18.05.2017
19.05.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Małgorzata Zakrzewska - tłumacz przysięgły języka niemieckiego 21.04.2017
Kontrola działalności Pani Małgorzaty Zakrzewskiej- tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Pan Rafał Wrona – tłumacz przysięgły języka niemieckiego 20.04.2017
Kontrola działalności Pana Rafała Wrony - tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 21.04.2017
21.04.2017
kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Powiat Włoszczowski zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia