Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej. 11.06.2018
21.06.2018
Kontrola dotycząca prawidłowści wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Lipniku 24.05.2018
24.05.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Lipniku w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Dwikozach 12.06.2018
12.06.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Dwikozach w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie 18.05.2018
18.05.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie w zakresie: wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności oraz udostępniania danych osobowych z rejestru dowodów osobistych, rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 26.04.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka węgierskiego 30.03.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka węgierskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka angielskiego 29.01.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka angielskiego 29.01.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stadion Miejski KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11 02.07.2018
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach 15.05.2018
25.05.2018
Kontrola dotycząca zbadania procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Masłów 07.03.2018
26.03.2018
Kontrola dotycząca prawidłowści wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r. oraz prawidłowość realizacji Programu 500+.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Obrazów 09.04.2018
20.04.2018
Kontrola dotycząca prawidłowści wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r. oraz prawodłowość realizacji Programu Rodzina 500 Plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Rada Miejska w Busku- Zdroju 23.06.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Busko-Zdrój w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Busku- Zdroju
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie 15.05.2018
17.05.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy 23.04.2018
25.04.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach 13.04.2018
16.04.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Imielno 20.04.2018
27.04.2018
Kontrola dotycząca prawidłowści wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r. oraz prawidłowość realizacji Programu 500+.
Wydział Finansów i Budżetu
"PERFECTDENT" S.C. ul. Wesoła 17A, 25-305 Kielce 30.05.2018
30.05.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy a dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach 21.05.2018
22.05.2018
Kontrola w trybie zwykłym w GOPS w Kijach w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wynikajacych z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Szansa dla Niewidomych "Tyflopunkt" w Kielcach 25.05.2018
25.05.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Fundacji Szansa dla Niewidomych "Tyflopunkt" w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
SanDent s.c. Marzena Gutowska, Piotr Gutowski, ul. Armii Krajowej 3A, 27-600 Sandomierz 12.06.2018
12.06.2018
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Staszów 25.05.2018
28.05.2018
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji przyznanej na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w Gminie Staszów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach 23.04.2018
25.04.2018
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach 11.04.2018
13.04.2018
Kontrola problemowa dot.realizacji świadczenia wychowawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Mielczarskiego 05.04.2018
06.04.2018
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul.Mielczarskiego
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mniowie 05.04.2018
06.04.2018
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Złota 19.03.2018
20.03.2018
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Złota
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach 13.03.2018
14.03.2018
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Opieki w Korzennie gm. Raków 07.03.2018
08.03.2018
Kontrola problemowa dot. świadczonych usług opiekuńczych w Domu Opieki w Korzennie gm. Raków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu 28.02.2018
01.03.2018
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Samborcu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony