Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie 17.04.2018
17.04.2018
kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Wilczyce 26.06.2018
26.06.2018
kontrola kompleksowa realizacji przez Gminę Wilczyce zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
FIZJO-VITA ul. Jana III Sobieskiego 27 25-124 Kielce 27.07.2018
27.07.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz.160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Opatowski 25.06.2018
26.06.2018
Kontrola problemowa zadania pn.: „Remont dróg powiatowych nr 0716T w m. Baranówek, nr 0717T w m. Baranówek i Janczyce oraz nr 0771T w m. Janczyce i Wszachów”
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gmina Mirzec 18.06.2018
19.06.2018
Kontrola problemowa zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 3470 T Osiny II etap na odcinku od km 0+972 do km 1+970”
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Rada Powiatu Włoszczowskiego 29.06.2018
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w zakresie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu Włoszczowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka włoskiego 09.07.2018
09.07.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka włoskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 21.06.2018
21.06.2018
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy medycyny i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Irmina Gralec Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dent-Ala", ul. Spółdzielcza 21, 27 - 200 Starachowice 20.06.2018
20.06.2018
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy dentystów i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach 28.04.2018
Kontrola problemowa ocena realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Oddział w Busku-Zdrój 06.04.2018
13.04.2018
Kontrola problemowa ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego: specjalistycznego „T 03 09” i podstawowego „T 03 12” pod kątem zgodności z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym 26/03
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie 08.03.2018
09.03.2018
Kontrola problemowa ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
KB-MED ................ 04.02.2018
Kontrola problemowa ocena realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - Oddział w Jędrzejowie 02.02.2018
Kontrola doraźna ocena zgodności składów osobowych przypisanych przez dysponenta do specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, obsługującego miasto i powiat jędrzejowski, w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Kieleckiego Św. Aleksandra w Kielcach 19.12.2017
20.12.2017
Kontrola problemowa ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – miejsce wyczekiwania ZRM w Czerwonej Górze 06.12.2017
11.12.2017
Kontrola problemowa ocena funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym 26/01
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Firma Usługowa „MEDI-MUZ” .................. 29.10.2017
Kontrola problemowa ocena realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich 09.10.2017
10.10.2017
Kontrola problemowa ocena funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z wymogami określonymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Akademia Promocji Ratownictwa .................... 06.08.2017
Kontrola problemowa ocena realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Klimontowie 07.06.2018
07.06.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Klimontowie w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
30.06.2018
30.06.2018
Kontrola problemowa oceniającą prawidłowość prac Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców (miejsce egzaminu: Szkoła Jazdy Andrzej Chudy w Kielcach, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce)
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach 21.06.2018
22.06.2018
Kontrola problemowa zadania realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach w ramach programu inwestycji pn.: „Przebudowa budynku archiwalno-magazynowego”
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 02.07.2018
04.07.2018
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2016-2018
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 21.06.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów w zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Tłumacz przysięgły języka angielskiego 20.06.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Sadowa 9 28-100 Busko - Zdrój 28.06.2018
28.06.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz.160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Wodzisław 27.06.2018
03.07.2018
Kontrola dotycząca prawidłowści wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r. oraz prawodłowość realizacji Programu Rodzina 500 Plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Rada Powiatu w Opatowie 21.06.2018
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Opatowie w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Opatowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej 25.06.2018
26.06.2018
Kontrola w trybie zwykłym w GOPS w Złotej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Seniora" w Sandomierzu 12.06.2018
12.06.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Seniora" w Sandomierzu w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej ditacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realziację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony