Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Zakład Produkcyjno-Handlowy Związku Niewidomych Sp. z o.o. 15.12.2017
15.12.2017
Kontrola problemowa dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
STW SYSTEM Sp. z o.o. 13.12.2017
13.12.2017
Kontrola problemowa dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
KUMAN-ART A-Z D. Mróz i Ł. Kumański Sp. j. 13.09.2017
13.09.2017
Kontrola problemowa dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Argos Security Sp. z o.o 22.08.2017
22.08.2017
Kontrola problemowa dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Działoszyce 14.11.2017
21.11.2017
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za okres 2017r. oraz prawidłowości realizacji Programu 500 Plus. jak również terminowości odprowadzania dochodów należnych Skarbowi Państwa uzyskiwanych w zawiązku z realizacją tych zadań w okresie 2016 i 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Michałów 12.12.2017
20.12.2017
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017 r. oraz prawidłowości realizacji Programu 500 Plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Marszałkowski w Kielcach 11.12.2017
15.12.2017
Kontrola problemowa realizacji zadań przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Nowa Słupia 14.12.2017
14.12.2017
kontrola kompleksowa realizacji przez gminę zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 06.12.2017
08.12.2017
Kontrola problemowaw Starostwie Powiatowym w Sandomierzu
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie 28.11.2017
04.12.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Rytwianach 21.12.2017
21.12.2017
kontrola doraźna w zakresie realizacji przez Zespół Interdyscyplinarny procedury Niebieskie Karty w sprawie indywidualnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Anna Majewska – tłumacz przysięgły języka francuskiego i włoskiego 20.11.2017
Kontrola działalności Pani Anny Majewskiej – tłumacza przysięgłego języka francuskiego i włoskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Radoszyce 15.12.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Radoszyce
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w UMiG w Stopnicy 06.12.2017
06.12.2017
Kontrola problemowa w UMiG w Stopnicy w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG w Nagłowicach 08.11.2017
08.11.2017
Kontrola problemowa w UG w Nagłowicach w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG w Tarłowie 09.10.2017
09.10.2017
Kontrola problemowa w UG w Tarłowie w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 14.11.2017
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Wydział Organizacji i Kadr
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach 28.11.2017
29.11.2017
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach
Wydział Organizacji i Kadr
Kontrola kompleksowa w GOPS w Łubnicach. 21.12.2017
22.12.2017
Kontrola kompleksowa w GOPS w Łubnicach w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w GOPS w Oleśnicy. 21.12.2017
22.12.2017
Kontrola kompleksowa w GOPS w Oleśnicy w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskie Centrum Onkologii; ul. Artwińskiego 3; 25-734 Kielce 14.12.2017
15.12.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wolności 18A; 28-221 Osiek 29.11.2017
29.11.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 25-544 Kielce 12.12.2017
12.12.2017
Kontrola trwałości projektu nr. 2/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr 3/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 25-544 Kielce 11.12.2017
11.12.2017
Kontrola trwałości projektu nr. 6/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr 2/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Wąchock 11.09.2017
12.09.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola kompleksowa w PCPR w Starachowicach. 17.11.2017
17.11.2017
Kontrola kompleksowa w PCPR w Starachowicach w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w GOPS w Szydłowie 12.12.2017
13.12.2017
Kontrola kompleksowa w GOPS w Szydłowie w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w GOPS w Rytwianach. 12.12.2017
13.12.2017
Kontrola kompleksowa w GOPS w Rytwianach w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 01.12.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne
Biuro Wojewody
Stowarzyszenie Pomagające Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi oraz Przewlekle Chorych w Kielcach 27.10.2017
31.10.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychodów z działalności pozytku publicznego.
Wydział Finansów i Budżetu

Wybierz Strony