Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP ul. Murarska 14 27-200 Starachowice 05.11.2018
05.11.2018
kontrola w zakresie stwierdzenia spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań, o których mowa w art.161 ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Bejsce 06.09.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Bejsce
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Opatowie 05.10.2018
15.10.2018
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 20147 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 22.10.2018
26.10.2018
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 20147 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Seniora im. Sue Ryder ul. Szkolna 36 26-015 Pierzchnica 19.10.2018
19.10.2018
kontrola trwałosci projektu nr 9/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr1/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej Zborów 112 28-100 Busko-Zdrój 10.10.2018
10.10.2018
kontrola trwałosci projektu PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 26-020 Łagiewniki 73 18.09.2018
18.09.2018
kontrola trwałosci projektu nr 4/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr6/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej Zochcinek 42 27-500 Opatów 09.10.2018
09.10.2018
kontrola trwałosci projektu nr 1/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr5/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Strażacka 10 26-070 Łopuszno 15.03.2018
15.03.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach 11.12.2017
Kontrola realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie działania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego"
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Wiślica 18.10.2018
18.10.2018
kontrola kompleksowa realizacji przez Miasto i Gminę Wiślica zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 27.08.2018
29.08.2018
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Talent" w Staszowie 28.09.2018
28.09.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych "Talent" w Staszowie w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu WojewodyŚwietokrzyskiego na realziację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach 17.01.2018
23.12.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój 14.09.2018
14.09.2018
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Kielce 19.09.2018
Sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r., oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej 18.09.2018
Sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r., oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Opatowie 17.09.2018
Sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r., oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola w Ośrodku Szkolenia Tomasza Molendowskiego, Szkoła Jazdy „TOM” Tomasz Molendowski 25.09.2018
26.09.2018
Kontrola w Ośrodku Szkolenia Tomasza Molendowskiego, Szkoła Jazdy „TOM” Tomasz Molendowski,
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Bejsce 07.09.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Bejsce,
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach 13.09.2018
14.09.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winarach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Pacanowie 13.09.2018
14.09.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola w trybie zwykłym w Stowarzyszeniu "Przyjazne Schody" w Baryczy. 21.09.2018
21.09.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Stowarzyszeniu "Przyjazne Schody" w Baryczy w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka angielskiego 25.09.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów 20.09.2018
21.09.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Krasocin 17.08.2018
17.08.2018
kontrola realizacji przez gminę Krasocin zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Słupia (Jędrzejowska) 14.08.2018
14.08.2018
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Słupia (Jędrzejowska) zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żytniej 1 w Kielcach 12.10.2018
12.10.2018
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) poprzez porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 20 października 2017 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego 28.08.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie 10.09.2018
14.09.2018
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu