Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Organizacji i Kadr
Data kontroli: 28.11.2017

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków, zbadanie terminowości przekazywania skarg i wniosków według właściwości innym organom),

2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (zbadanie terminowości rozpatrywania wniosków o udostępnianie informacji publicznych, zbadanie zawartości prowadzonej strony Biuletynu Informacji Publicznej WIJHARS w Kielcach),

3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych przestrzega przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy,

4. sprawdzenie przestrzegania w kontrolowanej jednostce przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zakresie badanych spraw.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 24.01.2018
Data wytworzenia : 18.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski