Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 06.03.2018

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie od 01.01.2017 r. do 26.02.2018 r.,

2. prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie od 01.01.2017 r. do 26.02.2018 r.,

3. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ustawowej procedury przy udzielaniu odmowie wydania /zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w okresie od 01.01.2017 r. do 26.02.2018 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 30.04.2018
Data wytworzenia : 17.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski