Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
29.09.2023
do
13.10.2023
SPN.II.7533.381.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Busko-Zdrój z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Busku-Zdroju, w obrębie 06, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 112 o pow. 0,0555 ha, Nr 182 o pow. 0,3600 ha i Nr 97 o pow. 0,3957 ha, zajętych pod drogi publiczne - gminne pn. ul. Żeromskiego (nowy Nr 314136T) i ul. Prusa (nowy Nr 314108T i Nr 314109T).
od
01.10.2023
do
31.03.2024
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ws ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 października 2023 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ws ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 października 2023 r.
od
28.09.2023
do
12.10.2023
SPN.III.7820.1.1.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 05.01.2023 r., znak: L.dz. Mosty 2023/01/00245, uzupełniony w dniu 20.09.2023 r., znak: L.dz. Mosty 2023/09/01027, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce (S7 Węzeł Kielce Zachód)”, na terenie gmin: Mniów, Miedziana Góra, Strawczyn w powiecie kieleckim.
od
26.09.2023
do
10.10.2023
SPN.II.7533.242.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o toczącym się postępowaniu, w tym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania skierowanym do ZUS oraz art. 10 kpa Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż na wniosek Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 82, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/9 o pow. 0,0073 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. Porzeczkowa.
od
26.09.2023
do
10.10.2023
SPN.II.7533.385.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0009 Gierlachów, gmina Dwikozy, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego pod Nr. P.2609.2022.859, jako działka nr 180/1 o pow. 0,0012 ha (wydzielona z działki nr 180 o pow. 0,5200 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 42179 pn. Gerlachów – Kamień Nowy (nowy Nr 1701T).
od
26.09.2023
do
10.10.2023
SPN.II.7533.384.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0009 Gierlachów, gmina Dwikozy, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego pod Nr. P.2609.2022.859, jako działka nr 181/1 o pow. 0,0016 ha (wydzielona z działki nr 181 o pow. 0,5900 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 42179 pn. Gerlachów – Kamień Nowy (nowy Nr 1701T).
od
26.09.2023
do
10.10.2023
IR.II.7840.4.21.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.21.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę peronu na przystanku osobowym Brzóstowa wraz z małą architekturą, budową rowów odwadniających i drenażu, rozbiórką i budową sieci elektroenergetycznej, budową kanalizacji teletechnicznej w km 197+395-198+404 w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 Skarżysko-Kamienna na odcinku Skarżysko-Kamienna- Sandomierz”. Inwestycja na działkach o nr. ewid. 484/1, 484/2, 485, 372, 501/1, 502/1, 1073/1, 503/1, 504/1, 505/1, 373/1, 415/1, 416/1, 1063/1, 1064/1, 531/3, 552, obręb 0003 Brzóstowa, 260704_5 Ćmielów.
od
21.09.2023
do
05.10.2023
SPN.II.7533.393.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 03, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 965/18 o pow. 0,0860 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Łączna (nowy Nr 304095T). W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługuje lub przysługiwało na dzień 31 grudnia 1998 r. prawo własności do ww. nieruchomości albo spadkobierców tych osób, o udokumentowanie w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, swoich praw do nieruchomości.
od
21.09.2023
do
05.10.2023
SPN.II.7533.392.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia ,iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 03, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 965/19 o pow. 0,0033 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Łączna (nowy Nr 304095T). W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługuje lub przysługiwało na dzień 31 grudnia 1998 r. prawo własności do ww. nieruchomości albo spadkobierców tych osób, o udokumentowanie w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, swoich praw do nieruchomości.
od
21.09.2023
do
05.10.2023
SPN.II.7533.391.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 03, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 965/14 o pow. 0,0725 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Łączna (nowy Nr 304095T). W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługuje lub przysługiwało na dzień 31 grudnia 1998 r. prawo własności do ww. nieruchomości albo spadkobierców tych osób, o udokumentowanie w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, swoich praw do nieruchomości.
od
21.09.2023
do
05.10.2023
SPN.II.7533.383.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 03, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 965/16 o pow. 0,0126 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Łączna (nowy Nr 304095T). W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługuje lub przysługiwało na dzień 31 grudnia 1998 r. prawo własności do ww. nieruchomości albo spadkobierców tych osób, o udokumentowanie w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, swoich praw do nieruchomości.
od
21.09.2023
do
05.10.2023
SPN.II.7533.382.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 03, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 965/21 o pow. 0,0880 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Łączna (nowy Nr 304095T). W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługuje lub przysługiwało na dzień 31 grudnia 1998 r. prawo własności do ww. nieruchomości albo spadkobierców tych osób, o udokumentowanie w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, swoich praw do nieruchomości.
od
21.09.2023
do
05.10.2023
SPN.III.7820.1.10.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 20.06.2023 r., pismo bez znaku, została wydana decyzja Nr 13/23 z dnia 18.09.2023 r., znak: SPN.III.7820.1.10.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna – Raków, dł. ok. 4.0km”, na terenie gminy Raków w powiecie kieleckim.
od
19.09.2023
do
03.10.2023
SPN.II.7533.279.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 623 o pow. 0,0024 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Wierzbowa.
od
18.09.2023
do
02.10.2023
IR.II.746.29.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.09.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej IR.II.746.29.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.09.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie linii kolejowej nr 4 CMK od km 167+950 do km 172+125 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stacji Psary realizowanej w ramach projektu: Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.
od
15.09.2023
do
29.09.2023
SPN.I.7534.27.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji uchylającej z dnia 13.09.2023r. dotyczącej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 19.07.2023r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu na podstawie art. 127 § 1 i 2 w związku z art. 138 § 2 Kpa oraz art. 9a, art. 112 ust. 1, 2 i 3, art. 113 ust. 1, 5, 6 i 7, art. 118a oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.), zwanej dalej jako Ugn, decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.09.2023r. znak: SPN.I.7534.27.2023 uchylającej decyzję Starosty Ostrowieckiego z dnia 19.07.2023r. znak: RŚG.I.6821.44.2022, orzekającą o wywłaszczeniu na rzecz Gminy Ćmielów, poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Ćmielów – miasto, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod nr 2265 o pow. 0,0381 ha.
od
15.09.2023
do
29.09.2023
SPN.II.7533.334.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0020 Żelisławiczki, gmina Secemin, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, jako działka nr 315/5 o pow. 0,0474 ha (wydzielona z działki nr 315/1 o pow. 0,40 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15390 pn. „(Żelisławice) – granica województwa – Wymysłów – Czarnca – Wyrąb” (nowy nr 1896T).
od
14.09.2023
do
28.09.2023
SPN.II.7533.337.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Krasocin, w obrębie 0004 Cieśle, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 114 o pow. 0,9159 ha i nr 431 o pow. 3,1116 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 15404 pn. „Lipie Drugie – Małogoszcz” (nowy nr 1187T).
od
18.09.2023
do
02.10.2023
IR.II.7840.4.26.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.09.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 25/CD/2023, znak: IR.II.7840.4.26.2023 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.26.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.09.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 25/CD/2023, znak: IR.II.7840.4.26.2023 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia obejmującego „likwidację przejazdu kolejowego w km 219+937 wraz z budową dróg równoległych w km str. P 219+937 – 220+679, str. L 219+937 – 220+662 w ramach inwestycji pn.: Prace na linii mkolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, inwestycja na działkach nr: 178, 190, 67, 175, 177, obręb: 0013 Wyspa, jednostka ewid. 260909_5 Zawichost – obszar wiejski oraz na działkach nr: 299, 29/3, 30/1, 31/3, 31/5, 32/1, 33/5, 33/3, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 284, 1701/1, 1702/5, 1702/3, 1703/1, 1704/1, 1705/1, 1706/1, 1707/1, 1708/1, 1709/1, 1710/1, 1711/1, 1712/1, 1713/1, 1714/1, 1715/4, 1716/1, 1745, 1740, obręb: 0016 Romanówka, jednostka ewid. 260902_2 Dwikozy.
od
13.09.2023
do
27.09.2023
SPN.II.7533.106.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Pawłów, w obrębie 0006 Chybice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 16/2 o pow. 1,1446 ha (wydzielona z działki Nr 16/1 o pow. 3,8461 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn.: „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica”.
od
13.09.2023
do
27.09.2023
SPN.II.7533.108.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Pawłów, w obrębie 0018 Pawłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 13 o pow. 0,2735 ha, Nr 19/2 o pow. 0,0244 ha i Nr 190 o pow. 0,1344 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn.: „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica”.
od
13.09.2023
do
27.09.2023
SPN.II.7533.109.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Pawłów, w obrębie 0006 Chybice, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 07.12.2022 r. pod numerem P.2611.2022.1982, jako działka Nr 16/6 o pow. 2,5948 ha (wydzielona z działki Nr 16/1 o pow. 3,8461 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn. pn.: „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów - Szydłów – Stopnica”.
od
13.09.2023
do
27.09.2023
SPN.II.7533.107.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Pawłów, w obrębie 0016 Nowy Bostów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 9 o pow. 0,5690 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn.: „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica”.
od
13.09.2023
do
27.09.2023
SPN.III.7820.1.9.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce działającego przez pełnomocnika Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, z dnia 09.06.2023 r., znak: WP.4020.18.2.S03.2020.KSZ, została wydana decyzja Nr 12/23 z dnia 11.09.2023r., znak: SPN.III.7820.1.9.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej (DW 786) z ul. Jagiellońską (DP 1958T) w m. Kielce województwo świętokrzyskie".
od
13.09.2023
do
27.09.2023
SPN.III.7820.1.7.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika z dnia 08.05.2023 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 31.08.2023 r., znak: Ref. Nr 392/DK73/A3/FABE/RP/2023 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej Nr 73 – Odcinek II: Morawica – Wola Morawicka”, na terenie powiatu kieleckiego w gminie Morawica.
od
13.09.2023
do
27.09.2023
SPN.II.7533.211.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Kunów, gmina Kunów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 834/9 o pow. 1,1747 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15967 pn. Kunów - Strupice (nowy nr 1606T).
od
07.09.2023
do
21.09.2023
SPN.II.7533.356.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Bodzechów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Bodzechów, w obrębie 0022 Sudół, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego w dniu 21.11.2022 r. pod numerem P.2607.2022.2198 jako działka Nr 500/2 o pow. 0,0062 ha (wydzielona z działki Nr 500 o pow. 0,0550 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1522022 pn. Sudół Górny – Sudół Dolny (nowy Nr 310021T).
od
07.09.2023
do
21.09.2023
SPN.II.7533.358.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Bodzechów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Bodzechów, w obrębie 0022 Sudół, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego w dniu 21.11.2022 r. pod numerem P.2607.2022.2198 jako działka Nr 496/2 o pow. 0,0021 ha (wydzielona z działki Nr 496 o pow. 0,0254 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1522022 pn. Sudół Górny – Sudół Dolny (nowy Nr 310021T).
od
07.09.2023
do
21.09.2023
IR.II.746.26.2023. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.26.2023. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej (wraz z niezbędnymi rozbiórkami) od km 241,281 do km 242,345 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz/ Ocice/Padew” – LOT A (zakres AO)” – inwestycja na działkach nr ewid.: 1000/2, 1015/2, 1022/2, 1023/2, 1024/2, 1031/2, 1032/2, 1033/2, 1037/2, 1038/2, 1043/2, 1256/2, 435/3, 929/4, 930/2, 931/2, 970/2, 971/2, 985/2, 996/2, 997/2, 999/2 obręb 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, jednostka ewid. 260901_1 Sandomierz – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
05.09.2023
do
19.09.2023
SPN.III.7820.1.13.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce działającego przez pełnomocnika Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, z dnia 07.08.2023 r., znak: WP.4020.18.2.S10.2020.KSZ, uzupełniony pismem z dnia 29.08.2023 r., znak: WP.4020.18.2.S10.2020.KSZ, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania al. Popiełuszki (DK 73) z ul. Wrzosową (DP 2034T i DG 301431T) w m. Kielce województwo świętokrzyskie".