Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
17.05.2024
do
31.05.2024
IR.II.746.13.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.13.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej Un15/04kV dla zasilania w energię elektryczną hal produkcyjnych. Lokalizacja obok budynku oznaczonym na mapie SO-22. Sieć kablowa Sn z GSZ-II stanowi zasilanie projektowanej stacji transformatorowej”, na działce o nr ewid. 1/49 obręb 0005 Młodzawy, jedn. ewid. 2610012_1 Skarżysko – Kamienna.
od
15.05.2024
do
29.05.2024
SPN.III.7821.1.4.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji którą utrzymał w mocy decyzję Nr 5/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 25.03.2024 r., znak: B-IV.6740.2.57.2023.JK., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309 T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny od km 7+550 do km 7+707” Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 10.05.2024 r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Nr 5/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 25.03.2024 r., znak: B-IV.6740.2.57.2023.JK., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309 T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny od km 7+550 do km 7+707”.
od

do
IR.II.746.7.2024 - obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Nr XII/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.7.2024 - obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu w dniu 14.05.2024 decyzji Nr XII/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Przebudowa dwóch peronów jednokrawędziowych w km 8,100 – 8,250 na przystanku kolejowym Szczukowskie Górki w ciągu linii kolejowej nr 61 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”; inwestycja na działce o nr ewid. 493/2 obręb 0017 Szczukowskie Górki, jednostka ewid. 260414_5 Piekoszów – obszar wiejski.
od
14.05.2024
do
28.05.2024
SPN.III.747.9.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika, z dnia 20.03.2024 r., znak: IP2022_011/0191/24/8, uzupełniony pismem z dnia 11.04.2024 r., znak: IP2022_011/0215/24/8, została wydana w dniu 09.05.2024 r. decyzja Nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania: „Realizacja umowy przyłączeniowej: Animex Food Starachowice, ul. Krańcowa 4”, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 315 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłącza gazu DN 250, stacji pomiarowej Q= 4000m3/h na przyłączu gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i instalacji elektroenergetycznej oraz rozbiórce istniejącego naziemnego zespołu zaporowoupustowego
od
13.05.2024
do
27.05.2024
SPN.II.7533.70.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Dwikozy, w obrębie 0004 Dwikozy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2119/1 o pow. 0,0002 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 777 pn. „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol”.
od
10.05.2024
do
24.05.2024
SPN.II.7533.130.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności m.in. do nieruchomości położonej w obrębie 0003 Gierczyce, gmina Wojciechowice, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, jako działka nr 361/1 o pow. 0,0021 ha (wydzielona z działki nr 361 o pow. 0,68 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42154 pn. Wojciechowice - Kaliszany - Gierczyce - Nikisiałka Duża (nowy nr 1563T).
od
10.05.2024
do
24.05.2024
SPN.II.7533.180.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Opatowie, w obrębie 0001, oznaczonych na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, jako działki: nr 1508/7 o pow. 0,1349 ha i nr 1508/5 o pow. 0,3072 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 1508/2 o pow. 0,1351 ha i nr 1508/3 o pow. 0,3087 ha), zajętych pod drogę publiczną nr 757 pn. Opatów - Iwaniska - Staszów - Stopnica.
od
10.05.2024
do
24.05.2024
SPN.III.7821.1.1.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.05.2024r., znak: SPN.III.7821.1.1.2024 dotyczącego zawiadomienia o przekazaniu skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2024r., znak: SPN.III.7821.1.1.2024, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Sandomierskiego z dnia 12.12.2023r., znak: AB.6740.3.2023.ZRID, o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Nr 2/2023 Starosty Sandomierskiego z dnia 30.03.2023r., znak: AB.6740.3.2023.ZRID, o zezwoleniu na realizację Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że przekazał skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2024r., znak:SPN.III.7821.1.1.2024, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Sandomierskiego z dnia 12.12.2023r., znak: AB.6740.3.2023.ZRID, o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Nr 2/2023 Starosty Sandomierskiego z dnia 30.03.2023r., znak: AB.6740.3.2023.ZRID, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
10.05.2024
do
24.05.2024
SPN.III.7820.18.2024 -Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące wydania postanowienia z dnia 08.05.2024 r., znak: SPN.III.7820.18.2024 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 9/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2023r., znak: SPN.III.7820.1.6.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: SPN.III.7820.18.2024). Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 25.04.2023r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.140.2024.ŁB uzupełniony pismem z dnia 30.04.2024 r., znak: ŚZDW.RWD. 4110.150.2024.ŁB wydał postanowienie z dnia 08.05.2024 r., znak: SPN.III.7820.18.2024 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 9/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2023r., znak: SPN.III.7820.1.6.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 od km ok. 7+781 do km ok. 11+283 w miejscowości Wzdół Rządowy wraz z budową/przebudową skrzyżowań, miejsc postojowych, miejsca do ważenia pojazdów, ciągów pieszo-rowerowych, chodnika, odwodnienia drogi, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów na terenie gminy Bodzentyn w powiecie kieleckim.
od
09.05.2024
do
23.05.2024
SPN.III.7820.1.7.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka.
od
08.05.2024
do
13.06.2024
SPN.III.7820.1.1.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przystąpieniu do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce (S7 Węzeł Kielce Zachód)”, na terenie gmin: Mniów, Miedziana Góra, Strawczyn w powiecie kieleckim. Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania.
od
07.05.2024
do
21.05.2024
SPN.II.7533.182.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Busko-Zdrój z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Busku-Zdroju, w obrębie 0002, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 244 o pow. 0,3170 ha, zajętej pod drogę publiczną gminną pn. ul. Gwardii Ludowej (obecnie ul. Wesoła).
od
07.05.2024
do
21.05.2024
SPN.II.7533.217.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0028 Węgrzyn, gmina Radoszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 130/2 o pow. 0,78 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15681 pn. Radoszyce - Mościska Duże - Grębosze - Łysów - Jóźwików (nowy nr 1492T).
od
08.05.2024
do
22.05.2024
IR.II.746.8.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.8.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "przebudowa peronu dwukrawędziowego w km 36,635 - 36,785 na przystanku kolejowym Ludynia w ciągu linii kolejowej nr 61 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025"; inwestycja na działce nr ewid. 568/12 obręb 0005 Czostków, jednostka ewid. 261302_2 Krasocin.
od
08.05.2024
do
22.05.2024
IR.II.746.12.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXI/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak: IR.II.746.14.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.12.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXI/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak: IR.II.746.14.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Janowskiej w ramach opracowania zadania pn.,: „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślazy, Janowskiej i Machałowej – dokumentacja”. Inwestycja na działkach nr ewid. 87/10 oraz 87/112, obręb 0018 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
08.05.2024
do
22.05.2024
IR.II.746.11.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.11.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu nN 0,4 kV w msc. Matiaszów w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek”, na działkach o nr ewid. 513/6, 513/5 obręb 0005 Matiaszów, jednostka ewid. 261204_5 Osiek – obszar wiejski – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
06.05.2024
do
20.05.2024
IR.II.746.4.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2024r. dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. IR.II.746.4.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2024r. dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch nowych peronów jednokrawędziowych w km 11,300-11,450 na nowym przystanku kolejowym Piekoszów w ciągu linii kolejowej nr 61 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025””; inwestycja na działkach o nr ewid. 1218/2, 1578/407, 1578/347 obręb 0001 Piekoszów, jednostka ewid. 260414_4 Piekoszów miasto.
od
18.04.2024
do
02.05.2024
SPN.III.747.9.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika, z dnia 20.03.2024 r., znak: IP2022_011/0191/24/8, uzupełniony pismem z dnia 11.04.2024 r., znak: IP2022_011/0215/24/8, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Realizacja umowy przyłączeniowej: Animex Food Starachowice, ul. Krańcowa 4” polegającego na budowie: gazociągu średniego ciśnienia DN 315 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłącza gazu DN 250, stacji pomiarowej Q=4000 m3/h na przyłączu gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i instalacji elektroenergetycznej oraz rozbiórce istniejącego naziemnego zespołu zaporowo-upustowego, na terenie gm. Brody i m. Starachowice.
od
17.04.2024
do
01.05.2024
SPN.II.7533.45.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Dwikozy, obręb 0017 Rzeczyca Mokra, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego w dniu 20.10.2023 r. pod numerem P.2609.2023.1543, jako działka Nr 341/3 o pow. 0,0147 ha (wydzielona z działki Nr 341/2 o pow. 0,2100 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn.: „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz - Annopol”.
od
17.04.2024
do
01.05.2024
SPN.II.7533.28.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0017 Rzeczyca Mokra, gmina Dwikozy, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, jako działka nr 303/5 o pow. 0,0027 ha (wydzielona z działki nr 303/4 o pow. 0,3000 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 777 pn. Kraków - Nowe Brzesko - Połaniec - Sandomierz - Annopol.
od
17.04.2024
do
01.05.2024
SPN.III.7820.1.19.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika, z dnia 20.10.2023r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 22.12.2023r., nr ewid.: PP/23/P-DW750/PN/2514 oraz z dnia 23.01.2024r., nr ewid.: PP/24/P-DW750/PN/100, została wydana decyzja Nr 5/24 z dnia 11.04.2024 r., znak: SPN.III.7820.1.19.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 750 od km ok. 12+800 do km ok. 13+710 od msc. Lekomin do msc. Barcza wraz z budową ciągu pieszorowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, zjazdów i odwodnienia drogi na terenie gminy Zagnańsk w powiecie kieleckim.
od
16.04.2024
do
30.04.2024
SPN.II.7533.104.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Pawłów, w obrębie 0002 Stary Bostów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 189 o pow. 1,1509 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn. „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów - Szydłów – Stopnica”.
od
16.04.2024
do
30.04.2024
SPN.II.7533.181.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0010 Wólka Smolana, gmina Smyków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 549 o pow. 2,41 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15666 pn. Sielpia Wielka - Barak (nowy nr 1485T).
od
12.04.2024
do
26.04.2024
SPN.III.7820.1.18.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika, z dnia 18.10.2023 r., znak: 2023/10/20/7/777/727/MW, uzupełniony pismami z dnia 19.01.2024 r., znak: 2024/01/20/7/777/45/DW oraz z dnia 30.01.2024 r., znak: ŚZDW.4180.060.DW777.2024.R-WR.KG, została wydana decyzja Nr 4/24 z dnia 05.04.2024 r., znak: SPN.III.7820.1.18.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie: odcinka drogi wojewódzkiej Nr 777 od km 21+300 do km 21+590 oraz drogi wojewódzkiej Nr 759 Piotrowice – gr. województwa od km 0+000 do km 1+980 etap I wraz z przebudową/budową innych dróg publicznych, przebudową zjazdów, przebudową/budową sieci uzbrojenia terenu na terenie gminy Zawichost, w powiecie sandomierskim.
od
11.04.2024
do
25.04.2024
SPN.II.7533.174.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Sędziszów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie 0008 Gniewięcin, gmina Sędziszów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 715/2 o pow. 0,9371 ha, nr 713/3 o pow. 0,4592 ha i nr 712/1 o pow. 0,5488 ha, zajętych pod drogę publiczną - gminą nr 1559010 pn. Gniewięcin – Klimontów (nowy nr 376010 T).
od
11.04.2024
do
25.04.2024
SPN.II.7533.38.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Dwikozy, obręb 0017 Rzeczyca Mokra, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego w dniu 20.10.2023 r. pod Nr. P.2609.2023.1543, jako działka nr 308/3 o pow. 0,0008 ha (wydzielona z działki nr 308/2 o pow. 0,1900 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz - Annopol.
od
10.04.2024
do
24.04.2024
SPN.II.7533.172.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Sędziszów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Gniewięcin, gmina Sędziszów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej ds. prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego w dniu 02.01.2024 r. pod Nr. P.2602.2024.1, jako działka nr 242/3 o pow. 0,0029 ha ( wydzielonej z działki nr 242/1 o pow. 0,3377 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminą nr 1559010 pn. Gniewięcin – Klimontów (nowy nr 376010 T),
od
10.04.2024
do
24.04.2024
SPN.II.7533.2.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Końskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Końskich, w obrębie 0002, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5204 o pow. 0,1016 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Słoneczna”.
od
10.04.2024
do
24.04.2024
SPN.II.7533.142.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Busko-Zdrój, w obrębie 0006 Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 45/3 o pow. 0,1762 ha, leżącej w ciągu drogi publicznej Nr 73 pn.: „Wiśniówka – Kielce – Morawica – Busko Zdrój – Szczucin – Dąbrowa Tarnowska – Lisia Góra - Tarnów”.
od
09.04.2024
do
23.04.2024
SPN.II.7533.107.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Skalbmierz, w obrębie 0005 Drożejowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 454 o pow. 2,0211 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 770 pn. Drożejowice – Czarnocin - Krzyż.