Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.06.2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz spadkobierców byłego właściciela

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji z dnia 06.06.2018 r. znak: SPN.I.7515.12.2018 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21.03.2018r. znak: GNG.IV.72214-31/00, sprostowaną postanowieniem z dnia 10.04.2018 r. znak: j/w, i przekazującej sprawę dotyczącą zwrotu na rzecz spadkobierców byłego właściciela udziału wynoszącego łącznie 19/20 części nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego, będącej zgodnie z księgą wieczystą KI1L/00089201/3 własnością Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce (obr. 0024) jako działka nr 101/72 o pow. 0,0791 ha, stanowiącej część dawnej nieruchomości (działka nr 50 o pow. 0,3487 ha) nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 17.12.1980 r. Rep. A Nr 10904/80, do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.06.2018
Obowiązuje od : 07.06.2018
Obowiązuje do : 21.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba