Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.08.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 18.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.28.2.2016, uzupełniony pismem z dnia 18.07.2018r., znak jw., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 5/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2017r., znak: SPN.III.7820.1.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach” od km 1+230,47 do km 3+767,69 drogi wojewódzkiej Nr 761, na terenie miasta Kielce, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Zamiennym Projekcie Budowlanym. Zakres zmian obejmuje roboty związane z przebudową wiaduktu drogowego nad linią kolejową Nr 568 relacji Sitkówka Nowiny – Szczukowice polegające na zmianie szerokości jezdni na wiadukcie.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.08.2018
Obowiązuje od : 07.08.2018
Obowiązuje do : 21.08.2018
Data modyfikacji : 06.08.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba