Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
21.06.2018
do
05.07.2018
IR.II.746.13.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.13.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (kanał tłoczny) PE 90 x 8,2 ok. 12,5 mb w ramach inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Pięknej, ul. Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej", zlokalizowanej na działce w obrębie ewid. 0011 Górna Kamienna, w miejscowości Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
18.06.2018
do
02.07.2018
IR.II.746.11.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr VIII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknietym. IR.II.746.11.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr VIII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie stanowiska postojowego do awaryjnego odstawiania wagonów na torze 231 stacji Skarżysko - Kamienna. Inwestycja zlokalizowana jest w km 131+433 do 131+493 zgodnym z km linii kolejowej Nr 008, na działce o obrębie 0011 Górna Kamienna w miejscowości Skarżysko-Kamienna.
od
18.06.2018
do
02.07.2018
IR.II.746.4.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dot. wydania decyzji Nr VII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.4.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dot. wydania decyzji Nr VII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. zagospodarowanie terenu północnej linii brzegowej zalewu Pasternik w ramach projektu "Starachowice od nowa" zlokalizowanej na działkach w obrębie ewid. 0001 Starachowice - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
18.06.2018
do
02.07.2018
IR.II.746.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr VI/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr VI/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn110 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 376/11 obręb 0005 Zagrody - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
06.06.2018
do
06.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Kielcach Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Kielcach
od
11.06.2018
do
25.06.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.06.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 05.03.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 05.04.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.223.2018.MK i 28.05.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.320.2018.MK, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – etap I, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów.
od
07.06.2018
do
21.06.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.06.2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz spadkobierców byłego właściciela Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji z dnia 06.06.2018 r. znak: SPN.I.7515.12.2018 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21.03.2018r. znak: GNG.IV.72214-31/00, sprostowaną postanowieniem z dnia 10.04.2018 r. znak: j/w, i przekazującej sprawę dotyczącą zwrotu na rzecz spadkobierców byłego właściciela udziału wynoszącego łącznie 19/20 części nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego, będącej zgodnie z księgą wieczystą KI1L/00089201/3 własnością Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce (obr. 0024) jako działka nr 101/72 o pow. 0,0791 ha, stanowiącej część dawnej nieruchomości (działka nr 50 o pow. 0,3487 ha) nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 17.12.1980 r. Rep. A Nr 10904/80, do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
od
04.06.2018
do
18.06.2018
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.05.2018 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancin-Jeziorna, dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.05.2018 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancin-Jeziorna, dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski na odcinku MG11-MG12 (bez słupa MG12) na terenie gminy Miedziana Góra.
od
05.06.2018
do
19.06.2018
IR.II.746.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.05.2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.05.2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie wylotu kanalizacyjnego betonowego o średnicy 200mm z ubezpieczeniem dna skarp płytami ażurowymi, zlokalizowanego na działce w miejscowości Ćmielów - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
29.05.2018
do
12.06.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25.05.2018r., wydał decyzję Nr 7/18, znak: SPN.III.7820.1.3.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767 o długości ok. 1,7km, na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim.
od
29.05.2018
do
12.06.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.02.2018r., uzupełniony w dniu 14.03.2018r. pismem znak: ŚZDW.R-DD.4110.156.2018.MK_766, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana decyzja Nr 7/18 z dnia 25.05.2018r., znak: SPN.III.7820.1.3.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767 o długości ok. 1,7km, na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim.
od
28.05.2018
do
11.06.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.05.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 11.05.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 18.05.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.295.2018.MK, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027”, na terenie gminy Iwaniska.
od
24.05.2018
do
07.06.2018
IR.II.746.11.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.11.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie stanowiska postojowego do awaryjnego odstawiania wagonów na torze Nr 231 stacji Skarżysko - Kamienna.
od
22.05.2018
do
05.06.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.05.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.03.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 10.05.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.286.2018.MK_766, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 767 na długości ok. 0,7 km na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 768 dł. ok. 27,0 km / Budowa obwodnicy Pińczowa/”.
od
24.05.2018
do
07.06.2018
IR.II.7840.1.40.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2018 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV na terene gminy Miedziana Góra. IR.II.7840.1.40.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2018 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski na odcinku: MG9 - do granicy działek 1335-1334, 1165/1-1164/1 (bez słupa MG9) w obrębie ewid. 0006 Kostomłoty.
od
15.05.2018
do
29.05.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.05.2018 - odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 4/18 z dnia 26.03.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik”, na terenie gminy Kije oraz gminy Chmielnik wpłynęło odwołanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
od
15.05.2018
do
29.05.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.05.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 29.03.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 19.04.2018r., znak: ŚZDW.4170.768.03.067.AB oraz z dnia 27.04.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.61.2018.KA, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km 2+500 do km. ok. 5+500 (skrzyżowanie z drogą powiatową 0170T)” – Etap II od km 292,44 do km 5+577,30 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
od
10.05.2018
do
24.05.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 19.12.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 29.01.2018r., znak: CK-DK78-CHL-45/2018 oraz z dnia 18.04.2018r., znak: CK-DK78-CHL-370/2018, w dniu 08.05.2018r. została wydana decyzja Nr 6/18, znak: SPN.III.7820.1.35.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej, dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowie i budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej i peronu oraz przebudowie i budowie odwodnienia, w ciągu drogi krajowej Nr 78 (od km 173+640 do km 174+177), na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew, realizowana w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Chlewice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
od
09.05.2018
do
23.05.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.04.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 23.04.2018r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T)” – Etap I od km 0+000,00 do km 0+292,44 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gminy Jędrzejów.
od
09.05.2018
do
23.05.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.05.2018 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 07.05.2018r. przekazał skargę Pana Stanisława Fitasa, reprezentowanego przez adwokata Marka Wrońskiego, na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2018r., znak: SPN.III.7821.1.3.2017 utrzymującą w mocy decyzję Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 04.04.2017r., znak: AB-I.6740.2.16.2016.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
07.05.2018
do
21.05.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.04.2018 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2018r. przekazał skargę Rady Sołeckiej Sołectwa Kuchary z dnia 20 marca 2018r. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2018r. znak: SPN.IV.7511.1.33.2017, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Buskiego z dnia 11 września 2017r. znak: GKN.6810.4.49.2016, odmawiającą uznania za wspólnotę gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Kuchary gm. Wiślica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 51, 52, 94 o łącznej pow. 2,29 ha, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
07.05.2018
do
21.05.2018
IR.II.746.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn 110 w ul. Chorzowskiej w Kielcach, gmina Sitkówka-Nowiny.
od
23.04.2018
do
07.05.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2018 - podjęcie z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w związku z uzyskaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie pozwolenia i zezwolenia na wycinkę i usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na działkach o nr. ewid. 906, 907, 691 w obrębie 0003 Kolonia Chlewice, decyzje Nr 37/2018 i Nr 38/2018 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 11.04.2018r., znak: ZN.DW.5142.1.53.2018, w dniu 20.04.2018r. Wojewoda Świętokrzyski wydał postanowienie, znak: SPN.III.7820.1.35.2017, którym podjął z urzędu zawieszone postępowanie, wszczęte na wniosek z dnia 19.12.2017r., pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismem z dnia 29.01.2018r., znak: CK-DK78-CHL-45/2018, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej, dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowie i budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej i peronu oraz przebudowie i budowie odwodnienia w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Chlewice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew.
od
16.04.2018
do
30.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 03.01.2018r., uzupełniony pismem z dnia 08.02.2018r., znak: DPP-DK 9/77- /2018, w dniu 11.04.2018r. została wydana decyzja Nr 5/18, znak: SPN.III.7820.1.1.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów, w gminie Lipnik.
od
16.04.2018
do
30.04.2018
IR.II.746.2.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.2.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydana w dniu 12.04.2018 r. decyzji Nr V/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową ś/n 15 kV i przyłączami kablowymi n/n 0,4 kV" w ramach zadania "PBW przebudowy stacji transformatorowej w miejscowości Kunów (Kunów Piekarnia) gm. Kunów - RE Ostrowiec". Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kunów na działce stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
11.04.2018
do
25.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.04.2018 - uchylenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 05.04.2018r., znak: SPN.III.7821.1.7.2017 uchylił decyzję Nr BP.6740.4.4.2017.IC Starosty Koneckiego z dnia 15.11.2017r., znak: BP-20858/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Źródlanej w Końskich” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
od
12.04.2018
do
26.04.2018
IR.II.746.4.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.4.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na zagospodarowaniu terenu północnej linii brzegowej zalewu Pasternik w ramach projektu "Starachowice od nowa" zlokalizowanej na działkach stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
05.04.2018
do
19.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 26.03.2018r.dot. zawiadomienia o uchyleniu postanowienia starosty opatowskiego zawieszającego postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel BT 12245 Opatów PN IR.I.7840.6.4.2018 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 26.03.2018r.dot. zawiadomienia o uchyleniu postanowienia starosty opatowskiego z dnia 8.02.2018r. zawieszającego postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel BT 12245 Opatów PN
od
03.04.2018
do
17.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.03.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26.03.2018r. wydał decyzję Nr 4/18, znak: SPN.III.7820.1.18.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie/rozbudowie drogi krajowej Nr 78 od km ok. 219+400 do km ok. 229+820 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, budową/przebudową urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych, przebudową innych dróg publicznych, budową/przebudową zjazdów, na terenie gminy Kije oraz gminy Chmielnik.
od
03.04.2018
do
17.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.03.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.06.2017r., znak: L.dz.DK-78/02/138/AK/17, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, została wydana decyzja Nr 4/18 z dnia 26.03.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie/rozbudowie drogi krajowej Nr 78 od km ok. 219+400 do km ok. 229+820 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, budową/przebudową urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych, przebudową innych dróg publicznych, budową/przebudową zjazdów, na terenie gminy Kije oraz gminy Chmielnik.

Wybierz Strony