Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
18.03.2019
do
01.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.03.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.02.2019r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 748, na odcinku od km 8+590 do km 8+970, w m. Bugaj, gm. Strawczyn.
od
19.03.2019
do
02.04.2019
IR.II.746.29.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym kolejowym, inwestycja pn.: "Budowa łącznika technologicznego Kielce Górników Staszicowskich - Słowik", inwestycja na działkach o nr ewid. 629, 639/176; obręb ewid. 0019, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy
od
12.03.2019
do
26.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.03.2019 o wpływie odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 3/19 z dnia 29.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.21.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa)" realizowanego w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, wpłynęło odwołanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
08.03.2019
do
22.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2019r. przekazał skargę Gminy Baćkowice z dnia 31 stycznia 2019r., złożoną na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 stycznia 2019r. znak: SPN.IV.7511.1.9.2018, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Opatowskiego z dnia 31 października 2018r. znak: G-II.6824.31.2018, orzekającą o odmowie ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 1468/3 o pow. 0,0984 ha, położona w obrębie Wszachów, gm. Baćkowice, stanowi mienie gromadzkie, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
08.03.2019
do
22.03.2019
IR.II.7840.4.7.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 5/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 5/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego inwestycję polegającą na przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie rozbiórki i budowy mostu w km 117,216 na działkach o nr ewid. 1858/7, 1858/8, 1858/9, obręb 6 Starzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiących teren zamknięty kolejowy
od
06.03.2019
do
20.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2019 o wpływie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 2/19 z dnia 22.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
05.03.2019
do
19.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, działającego przez pełnomocnika, złożony do tut. organu w dniu 19.11.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 27.12.2018r., pismem z dnia 18.12.2018r., znak: 127/TS/2018/BO/INT, została wydana decyzja Nr 4/19 z dnia 01.03.2019r., znak: SPN.III.7820.1.27.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 973, w km od ok. 24+503 do ok. 25+765, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim.
od
05.03.2019
do
19.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 01.03.2019r., wydał decyzję Nr 4/19, znak: SPN.III.7820.1.27.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 973, w km od ok. 24+503 do ok. 25+765, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim.
od
05.03.2019
do
19.03.2019
IR.II.7840.1.1.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 13/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 13/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmujące budowę dwunastu przejść poprzecznych oraz włączenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 753 i nr 756. W pasie drogi wojewódzkiej nr 753 przejścia w km: 14+880, 15+190, 16+180, 16+360, 16+361, 16+470, 16+710, 16+800, w pasie drogi wojewódzkiej nr 756 przejścia w km: 20+744, 21+143, 21+511, 22+140 oraz włączenie do istniejącej studni w km: 19+920. Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid. 40/5, 40/6, 40/7, 40/1, 1/1, 40/3, 40/2, obręb 0018 Trzcianka, na działkach o nr ewid. 69/2, 14/2, 15/2, obręb 0008 Wólka Milanowska oraz na działce o nr ewid. 40/2, obręb 0020 Dębniak, w jednostce ewid. 260413_2 Nowa Słupia.
od
05.03.2019
do
19.03.2019
IR.I.7840.6.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2019 r. o wydaniu postanowienia uchylającego postanowienie Starosty Opatowskiego o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę IR.I.7840.6.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2019 r. o wydaniu postanowienia uchylającego postanowienie Starosty Opatowskiego z dnia 29.11.2018 r. znak: B.I.6740.2.2.2018.Ta o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą nr OPA4421A, dz. nr 228/2 msc. Czekawice II, gm. Tarłów
od
01.03.2019
do
15.03.2019
IR.II.746.5.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kawczyn, gmina Morawica” – przejście poprzeczne przez linię kolejową nr 073 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, szlak: Nida – Włoszczowice, inwestycja na działce nr 139/1, obręb: 0011 Kawczyn, jednostka ewid. 260412_5 Morawica – obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
27.02.2019
do
13.03.2019
IR.II.746.30.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym kolejowym, inwestycja pn.: "Budowa łącznika technologicznego Szajnowicza - Skrajna", na działkach o nr ewid. 1/1, 1/23, 1/22; obręb ewid. 0008, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
25.02.2019
do
11.03.2019
IR.II.746.32.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym na inwestycji polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV o długości 9 m na terenach zamkniętych kolei w kilometrażu 16+650 linii kolejowej nr 075 Rytwiany - Połaniec", inwestycja na części działki nr ewid. 869/3, obręb 0005 Łęg, jednostka ewid. 261205_5 Połaniec
od
21.02.2019
do
07.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.02.2019 - wpływ odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 1/19 z dnia 16.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.23.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 1+484 do km ok. 3+214 i od km ok. 5+654 do km ok. 7+488 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – etap II, na terenie gminy Masłów, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
19.02.2019
do
05.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.02.2019 o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15.02.2019r., znak: SPN.III.7821.1.3.2018, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 10.08.2018r., znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku- Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną.
od
13.02.2019
do
27.02.2019
IR.II.7840.4.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.02.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 2/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.02.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 2/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na „Rozbudowę i zagospodarowanie stacji Gołuchów – II etap”, inwestycja na działkach o nr ewid.: 715/5, 715/6, 715/18, 715/19, 715/21, 715/23, 715/25, 715/27, 715/29, 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 716/5, 715/31, obręb: 18 Wola Żydowska, jednostka ewid. 260802_2 Kije oraz o nr ewid. 1693, obręb: 8 Jasień, jednostka ewid. 260404_5 Chmielnik – obszar wiejski – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
12.02.2019
do
26.02.2019
IR.II.746.1.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w terenie zamkniętym z przejściem przez tory kolejowe – linia kolejowa 025 Łódź Kaliska – Dębica w m. Ćmielów”, inwestycja na działce nr 756, obręb 01 Ćmielów, jednostka ewid. 260704_4 Ćmielów – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
08.02.2019
do
22.02.2019
IR.II.746.25.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.02.2019 r. dotyczące złożenia zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.02.2019 r. dotyczące złożenia zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ"
od
04.02.2019
do
18.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 02.10.2018r. (pismo z dnia 19.09.2018r., znak: DPP-DK78-N-82/2018), uzupełniony pismem z dnia 29.11.2018r., znak: DPP-DK78.N-P/246/2018, została wydana decyzja Nr 3/19 z dnia 29.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.21.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
od
04.02.2019
do
18.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29.01.2019r., wydał decyzję Nr 3/19, znak: SPN.III.7820.1.21.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na terenie gmin Nagłowice i Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim.
od
31.01.2019
do
14.02.2019
IR.II.7840.1.112.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków, w zakresie wykonania przejść sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 756 - przejście poprzeczne przyłącza ø160 mm w km: 40+950 oraz przejście poprzeczne sieci ø200 mm w km: od 41+810 do km:41+817 oraz pod drogą wojewódzka nr 764 - przejście poprzeczne sieci ø200 mm w km:39+500, na działkach o nr ewid. 979/2, 984/2, 995/1, 1048/4, 1048/7, 992/2, 994/2 obręb 0018, jednostka ewid. 260416_2 Raków.
od
30.01.2019
do
13.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 05.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: z dnia 19.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.602.2018.MK oraz z dnia 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.610.2018.MK, została wydana decyzja Nr 2/19 z dnia 22.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim.
od
30.01.2019
do
13.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.01.2019r., wydał decyzję Nr 2/19, znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim.
od
29.01.2019
do
12.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 20.12.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 18.01.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.048.2019.MG, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73”, na terenie miasta i gminy Morawica.
od
24.01.2019
do
07.02.2019
IR.II.746.25.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 r. dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 r. dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ”;
od
25.01.2019
do
08.02.2019
IR.II.746.32.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV o długości 9m na terenach zamkniętych kolei w kilometrażu 16+650 linii kolejowej nr 075 Rytwiany – Połaniec, inwestycja na działce nr 869/3, obręb 0005 Łęg, jednostka ewid. 261205_5 Połaniec - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
21.01.2019
do
04.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 11.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.612.2018.MK i 11.01.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.040.2019.MK została wydana decyzja Nr 1/19 z dnia 16.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.23.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 1+484 do km ok. 3+214 i od km ok. 5+654 do km ok. 7+488 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice – etap II, na terenie gminy Masłów.
od
21.01.2019
do
04.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16.01.2019r., wydał decyzję Nr 1/19, znak: SPN.III.7820.1.23.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 1+484 do km ok. 3+214 i od km ok. 5+654 do km ok. 7+488 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice – etap II, na terenie gminy Masłów.
od
04.02.2019
do
10.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wojewoda Świętokrzyski informuje, że w okresie od dnia 4 lutego do dnia 10 kwietnia 2019 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 r.
od
15.01.2019
do
29.01.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 19.11.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 27.12.2018r. pismem z dnia 18.12.2018r., znak: 127/TS/2018/BO/INT, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim.

Wybierz Strony