Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
01.04.2018
do
30.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 kwietnia 2018 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 kwietnia 2018 r.
od
28.03.2018
do
11.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.03.2018 - wydanie decyzji II instancji w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 23.03.2018r., znak: SPN.III.7821.1.8.2017 uchylił, umorzył i orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 10/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 16.11.2017r., znak: B-II.672.14.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i Nr 786 od km 0+000 do km 1+122 w miejscowości Piekoszów gmina Piekoszów”.
od
27.03.2018
do
10.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.03.2017 - wpływ odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 2/18 z dnia 13.02.2018r., znak: SPN.III.7820.1.32.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice o długości ok. 6,7km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z budową przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój w powiecie buskim, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
27.03.2018
do
10.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.02.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 14.03.2018r. pismem znak: ŚZDW.R-DD.4110.156.2018.MK_766, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Pińczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0km (Budowa obwodnicy Pińczowa)”.
od
22.03.2018
do
05.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.03.2018 - wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 19.03.2018r. wydał postanowienie znak: SPN.III.7820.1.35.2017, którym zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej, dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowie i budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej i peronu oraz przebudowie i budowie odwodnienia w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Chlewice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew, do czasu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie decyzji pozwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu parku podworskiego w miejscowości Chlewice.
od
21.03.2018
do
04.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2017 - wydanie decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 16.03.2018r., znak: SPN.III.7821.1.3.2017 utrzymał w mocy decyzję Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 04.04.2017r., znak: AB-I.6740.2.16.2016.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85”.
od
15.03.2018
do
29.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.12.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 12.03.2018r. została wydana decyzja Nr 3/18, znak: SPN.III.7820.1.34.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Ruda Strawczyńska i Strawczyn polegająca na budowie chodnika od km 0+024 do km 0+537 strona lewa i od km 0+024 do km 0+539 strona prawa”, na terenie gminy Strawczyn w powiecie kieleckim.
od
06.03.2018
do
06.06.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich
od
07.03.2018
do
21.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2018 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. przekazał skargę Spółki Gruntowej Miasta Pińczowa z dnia 22 lutego 2018 r. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2018r. znak: SPN.IV.7511.1.31.2017 uchylającą w całości decyzję Starosty Pińczowskiego z dnia 7 września 2017r. znak: GN.VIII.6829.1.2017 o wygaszeniu w całości decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie Nr PBG.IV-44/6/64 z dnia 9 maja 1964r. zatwierdzającej projekt wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej użytkowanej leśnie i rolniczo, obszar gospodarstw przez nich posiadany i wielkość przysługujących im udziałów w tej wspólnocie położonej w Pińczowie o obszarze ok. 130 ha. oraz odmawiającą wygaszenia decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie Nr PBG.IV-44/6/64 z dnia 9 maja 1964r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
01.03.2018
do
15.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2018 - zebranie materiału dowodowego i zakończenie postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 10/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 16.11.2017r., znak: B-II.672.14.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i Nr 786 od km 0+000 do km 1+122 w miejscowości Piekoszów gmina Piekoszów”.
od
26.02.2018
do
12.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.02.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony do tut. organu w dniu 03.01.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 08.02.2018r., znak: DPP-DK 9/77- /2018, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów”, w gminie Lipnik.
od
21.02.2018
do
07.03.2018
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.7 NK:21613/18 w sprawie wydania decyzji z dnia 9 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.7 NK:21613/18 w sprawie wydania decyzji z dnia 9 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.4.2017.MD.5, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2017 r., Nr 77/2017, znak: IR.II.7840.1.85.2017, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Podgórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - zadnia 2 (odcinek Opatowiec - Pałecznica)".
od
22.02.2018
do
08.03.2018
IR.II.746.2.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. IR.II.746.2.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową ś/n 15 kV i przyłączami kablowymi n/n 0,4 kV, w ramach zadania: „PBW przebudowy stacji transformatorowej w miejscowości Kunów (Kunów Piekarnia) gm. Kunów – RE Ostrowiec”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w km 181,600 do 181,650 linii kolejowej Nr 25, na działce o nr ewid. 3806/4 obręb 0001 Kunów, w jednostce ewid. 260705_4 Kunów-Miasto – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
28.02.2018
do
31.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
od
20.02.2018
do
06.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.02.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13.02.2018r., wydał decyzję Nr 2/18, znak: SPN.III.7820.1.32.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice o długości ok. 6,7km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój w powiecie buskim.
od
20.02.2018
do
06.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.02.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 21.11.2017r., pismo bez znaku, została wydana decyzja Nr 2/18 z dnia 13.02.2018r., znak: SPN.III.7820.1.32.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice o długości ok. 6,7km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój w powiecie buskim.
od
12.02.2018
do
26.02.2018
IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr IV/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym. IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr IV/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym dla inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka linii napowietrznej na kabel ziemny 15kV” polegającej na rozbiórce linii napowietrznej oraz budowie odcinka linii kablowej w km 2+707 – 2+734 linii kolejowej nr 568, na działce o nr ewid. 639/26 obręb 0019 Kielce – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
09.02.2018
do
23.02.2018
IR.II.7840.1.115.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr 12/2018 z dnia 07.02.2018 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski IR.II.7840.1.115.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr 12/2018 z dnia 07.02.2018 r. dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Polskim Sieciom Elektroenergetyczny S.A., pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski na odcinku: granica działek 1334-1161/2, 1162-1161/1 – MG11 (bez słupa MG11), zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 1161/2, 1161/1, 1160/2, 1160/1, 1159/2, 1159/1, 1158/2, 1158/1, 1155/2, 1155/1, 1152/2, 1152/1, 1151/2, 1150/2, 1149/2, 1147/2, 1140/2, 1136/2, 1134/2, 1133, 1125/2, 1124/2, 1123/2, 1122/2, 1121/2, 1120/2, 1119/2, 1119/1, 1118/2, 1118/1 i 1117/1 obręb: 0006 Kostomłoty Pierwsze, w jednostce ewid.: 260410_2 Miedziana Góra.
od
07.02.2018
do
21.02.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.02.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.12.2017r., pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismem z dnia 29.01.2018r., znak: CK-DK78-CHL-45/2018, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej, dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowie i budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej i peronu oraz przebudowie i budowie odwodnienia w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Chlewice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew.
od
02.02.2018
do
16.02.2018
IR.II.7840.1.131.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 11/2018. IR.II.7840.1.131.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 11/2018 dot. pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 w miejscowościach Makoszyn i Lechów, gm. Bieliny.
od
30.01.2018
do
13.02.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.01.2018 - zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik”, na terenie gminy Kije oraz gminy Chmielnik. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 13.06.2017r., znak: L.dz.DK-78/02/138/AK/17, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika.
od
29.01.2018
do
12.02.2018
IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.01.2018 r. dot. wydania decyzji Nr II/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.01.2018 r. dot. wydania decyzji Nr II/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm i DN 150 mm oraz kanalizacji sanitarnej DN 200 w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach.
od
25.01.2018
do
08.02.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 23.11.2017r., znak: DPP-DK42-RM-305/2017 w dniu 22.01.2018r. została wydana decyzja Nr 1/18, znak: SPN.III.7820.1.33.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 42 w m. Ruda Maleniecka na odcinku od km 199+490 do km 199+995 strona prawa oraz od km 199+985 do km 200+958 strona lewa”, w miejscowości Ruda Maleniecka na terenie powiatu koneckiego.
od
24.01.2018
do
07.02.2018
IR.II.7840.1.130.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 5/2018 z dnia 17.01.2018 r., IR.II.7840.1.130.2017 Obwieszczanie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2018 r., dot. wydania decyzji Nr 5/2018 z dnia 17.01.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągiem dla kabla światłowodowego do technicznej obsługi projektowanego gazociągu, sytuowanymi w graniach pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich, w ramach zadania pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski etap V".
od
23.01.2018
do
06.02.2018
IR.II.7840.1.134.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2018 z dnia 18.01.2018 r. IR.II.7840.1.134.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2018 z dnia 18.01.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 52+245 w miejscowości Pilczyca, gmina Kluczewsko.
od
18.01.2018
do
01.02.2018
IR.II.7840.1.129.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętorzyskiego z dnia 18.01.2018 r., dot. wydania decyzji Nr 7/2018 z dnia 18.01.2018 r. IR.II.7840.1.129.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2018 r., dot. wydania decyzji Nr 7/2018 z dnia 18.01.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągiem dla kabla światłowodowego do technicznej obsługi projektowanego gazociągu, sytuowanymi w granicach pasa drogowego DK Nr 77, dla zadania pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski - etap III".
od
18.01.2018
do
01.02.2018
IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr I/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr I/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dot. inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Międzylesie i Motyczno, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 578/1 obręb 0016 Łachów, w jednostce ewid. 261306_5 Włoszczowa - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
12.01.2018
do
26.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.12.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Ruda Strawczyńska i Strawczyn polegającej na budowie chodnika od km 0+024 do km 0+537 strona lewa i od km 0+024 do km 0+539 strona prawa”, na terenie gminy Strawczyn w powiecie kieleckim.
od
30.01.2018
do
25.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wojewoda Świętokrzyski informuje, że w okresie od dnia 30 stycznia do dnia 25 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa.
od
08.01.2018
do
22.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2018 - wpływ odwołań na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 20/17 z dnia 22.11.2017r., znak: SPN.III.7820.1.22.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku od km ok. 168+488 do km ok. 179+429, z wyłączeniem odcinka od km 173+641 do km 174+175, wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice, wpłynęły odwołania.

Wybierz Strony