Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
15.10.2018
do
29.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.10.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10.10.2018r. wydana została decyzja Nr 18/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 – ulicy Wojska Polskiego na odcinku ok. 2,5 km, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce.
od
01.10.2018
do
15.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, złożony w dniu 02.07.2018r., znak: CK-051-541/2018, uzupełniony w dniu 03.08.2018r., pismem bez znaku oraz w dniu 08.08.2018r., pismem znak: WP.RPD.4020.1.3.3.2016.PS, została wydana decyzja Nr 17/18 z dnia 25.09.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w km 0+000 ÷ 0+577 i 0+663 ÷ 1+120, ciągu pieszo-rowerowego w km 0+577 ÷ 0+663, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – ul. Wrzosowej oraz kanału technologicznego, budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, hydrantów przeciwpożarowych, innej drogi publicznej (ul. Łukowej) oraz zjazdów na terenie miasta Kielce.
od
01.10.2018
do
31.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 pażdziernika 2018 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 pażdziernika 2018 r.
od
01.10.2018
do
15.10.2018
IR.II.746.21.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.09.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.21.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.09.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XIX/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego przy ul. Torowej w Wąchocku na odcinku od skrzyżowania z ul. Radomską do skrzyżowania z ul. Szydłowiecką", zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1239/13, obręb 0001 Wąchock, jednostka ewid. 261105_4 Wąchock- stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
25.09.2018
do
09.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.09.2018 o wydaniu decyzji o zmianie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 18.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.28.2.2016, uzupełniony pismem z dnia 18.07.2018r., znak jw., wydana została w dniu 20.09.2018r. decyzja Nr 16/18 o zmianie decyzji Nr 5/17 z dnia 25.05.2017r., znak: SPN.III.7820.1.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach” od km 1+230,47 do km 3+767,69 drogi wojewódzkiej Nr 761, na terenie miasta Kielce, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie dotyczącym przebudowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Nr 568 relacji Sitkówka Nowiny – Szczukowice.
od
25.09.2018
do
09.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.09.2018 o wydaniu decyzji o zmianie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20.09.2018r. wydana została decyzja Nr 16/18 o zmianie decyzji Nr 5/17 z dnia 25.05.2017r., znak: SPN.III.7820.1.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach” od km 1+230,47 do km 3+767,69 drogi wojewódzkiej Nr 761, na terenie miasta Kielce, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie dotyczącym przebudowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Nr 568 relacji Sitkówka Nowiny – Szczukowice.
od
13.09.2018
do
13.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzyiyianki z siedzibą iy Baćkowicach Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzyiyianki z siedzibą iy Baćkowicach
od
18.09.2018
do
02.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.5.2.2017.DK, uzupełniony pismami w dniach: 18.07.2018r., 09.08.2018r., 03.09.2018r. i 11.09.2018r., znak: WP.RPD.4020.5.3.2017.DK, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od drogi krajowej Nr 74 do drogi krajowej Nr 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej".
od
17.09.2018
do
01.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.09.2018 o przekazaniu do WSA sprzeciwu od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, uchylającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 14.08.2018r. przekazał sprzeciw Gminy Łagów od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2018r., znak: SPN.III.7821.1.1.2018, którą uchylił decyzję Nr 2/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 23.04.2018r., znak: B-II.672.2.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Łagów – Nowy Staw – Winna Nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej Nr 74 relacji Łagów – Opatów w km 119+204” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z aktami sprawy.
od
14.09.2018
do
28.09.2018
IR.II.746.18.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.09.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XVIII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.18.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.09.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XVIII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN Połaniec - Osiek odcinek od słupa nr 73 do słupa nr 86 oraz odcinek w kierunku stacji trafo Sworoń w miejscowości Trzcianka, Sworoń, Nakol". Inwestycja zlokalizowana jest w kilometrażach: 208,5+68 - 208,6+18; 208,4+60 - 208,4+76; 207,5+81 - 207,6+15 linii kolejowej PKP LHS Nr 65, na działkach o nr ewid. 277/5, 277/6, 277/17, 277/18, 277/23 obręb 0016 Sworoń oraz na działce o nr ewid. 283/16 obręb 0018 Trzcianka, w jednostce ewid. 261204_5 Osiek - obszar wiejski, powiat staszowski - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
11.09.2018
do
25.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 07.09.2018 r. - wpływ odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 11/18 z dnia 24.07.2018r., znak: SPN.III.7820.1.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – etap I, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
04.09.2018
do
18.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 30.05.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 20.06.2018r., znak: CK-050-530/2018, została wydana decyzja Nr 15/18 z dnia 30.08.2018r., znak: SPN.III.7820.1.14.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0130T i drogą gminną Nr 361025T wraz z budową oświetlenia drogowego, zatok autobusowych, chodnika i urządzeń odwadniających w miejscowości Rataje Słupskie, na terenie gminy Pacanów.
od
03.09.2018
do
17.09.2018
IR.II.746.17.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.08.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.17.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.08.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „budowie chodnika i przebudowie drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty (km 0+810 do km 1+311,25)”, inwestycja na działce nr 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, jednostka ewid. 260419_2 - na działkach stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
29.08.2018
do
12.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.08.2018 - wpływa odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 9/18 z dnia 19.07.2018r., znak: SPN.III.7820.1.9.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Jędrzejów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innej drogi publicznej, tj. drogi krajowej Nr 78 – etap I od km 0+000,00 do km 0+292,44, na terenie gminy Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim, wpłynęły odwołania.
od
28.08.2018
do
11.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2018r. o wydaniu decyzji nr 82/2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2018r. o wydaniu decyzji nr 82/2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków, obejmujące inwestycję pn.: budowa linii kablowej SN ze światłowodem, w pasie drogi wojewódzkiej nr 765 w km 32+330, nr 764 w km 53+560, na działkach o nr ewid.: 5749/32, 2477/26, 5598/5 w obrębie ewid. Staszów-Miasto, w jednostce ewid. Staszów.
od
28.08.2018
do
11.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2018r. dot. wydania decyzji nr 83/2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2018r. dot. wydania decyzji nr 83/2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków, obejmujące: budowę linii kablowej SN ze światłowodem, w pasie drogi wojewódzkiej nr 757, na działkach o nr ewid.: 240/3, 119/1, 240/2 w obrębie ewid. 0016 Mostki oraz nr 378/2 i 379 w obrębie ewid. 0025 Sztombergi, w jednostce ewid. 261207_5 Staszów.
od
28.08.2018
do
11.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, złożony w dniu 28.05.2018r., znak: WP.RPD.4020.1.2.3.2016.PS., uzupełniony w dniu 22.06.2018r., pismem bez znaku, została wydana decyzja Nr 14/18 z dnia 23.08.2018r., znak: SPN.III.7820.1.13.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej Nr 73 – al. Solidarności i ul. Radomskiej na terenie miasta Kielce, w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Zadanie II”.
od
27.08.2018
do
10.09.2018
IR.II.7840.1.66.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 81/2018 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. IR.II.7840.1.66.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 81/2018 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dwóch przejść poprzecznych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lechów, Małacentów na terenie Gminy Łagów.
od
24.08.2018
do
07.09.2018
IR.II.7840.1.59.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 78/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. IR.II.7840.1.59.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 78/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę linii kablowej SN ze światłowodem w pasie DW 757, na działce w obrębie ewid. 0001 Bogoria, powiat staszowski.
od
23.08.2018
do
06.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.08.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 14.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.29.2.2016.ARG, uzupełniony pismami z dnia: 03.08.2018r. i 13.08.2018r., znak jw., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta”, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce.
od
21.08.2018
do
04.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wniosek z dnia 26.04.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 23.05.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.304.2018.KSD, z dnia 14.06.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.362.2018.KSD i z dnia 22.06.2018r., znak: ŚZDW.R-WR.417.16.786.2018.2020.JM została wydana decyzja Nr 13/18 z dnia 16.08.2018r., znak: SPN.III.7820.1.10.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną przebudową sieci infrastruktury technicznej na odcinku od km 62+971,82 do km 65+261,82 – ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa” będącego częścią zadania pn.: „Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786” na terenie miasta i gminy Włoszczowa.
od
21.08.2018
do
04.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16.08.2018r., wydał decyzję Nr 13/18, znak: SPN.III.7820.1.10.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną przebudową sieci infrastruktury technicznej na odcinku od km 62+971,82 do km 65+261,82 – ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa” będącego częścią zadania pn.: „Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786” na terenie miasta i gminy Włoszczowa.
od
20.08.2018
do
03.09.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08.08.2018r., wydał decyzję Nr 12/18, znak: SPN.III.7820.1.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027”, na terenie gminy Iwaniska, powiat opatowski.
od
14.08.2018
do
28.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia z dnia 29.06.2018r., znak: CK-051-541/2018, uzupełniony w dniu 03.08.2018r., pismem bez znaku oraz w dniu 08.08.2018r., pismem znak: WP.RPD.4020.1.3.3.2016.PS, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III. Odcinek 2 – ul. Wrzosowa odc. od skrzyżowania z al. Popiełuszki do Ronda Czwartaków”, polegającej na budowie ścieżki rowerowej, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Wrzosowej – drogi wojewódzkiej Nr 764 wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej, przebudową zjazdów i innej drogi publicznej oraz rozbiórką kolidujących elementów zagospodarowania terenu.
od
13.08.2018
do
27.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.08.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 11.05.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 18.05.2018, znak: ŚZDW.R-WD.4110.295.2018.MK, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana decyzja Nr 12/18 z dnia 08.08.2018r., znak: SPN.III.7820.1.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+640 do granicy gminy Iwaniska km ok. 7+027”, na terenie gminy Iwaniska.
od
14.08.2018
do
28.08.2018
IR.II.746.21.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.08.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.21.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.08.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego przy ul. Torowej w Wąchocku, zlokalizowanej na działce w obrębie 0001 Wąchock - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
07.08.2018
do
21.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.08.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 18.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.28.2.2016, uzupełniony pismem z dnia 18.07.2018r., znak jw., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 5/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2017r., znak: SPN.III.7820.1.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach” od km 1+230,47 do km 3+767,69 drogi wojewódzkiej Nr 761, na terenie miasta Kielce, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Zamiennym Projekcie Budowlanym. Zakres zmian obejmuje roboty związane z przebudową wiaduktu drogowego nad linią kolejową Nr 568 relacji Sitkówka Nowiny – Szczukowice polegające na zmianie szerokości jezdni na wiadukcie.
od
08.08.2018
do
22.08.2018
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2018 r., w sprawie odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 54/2018 z dnia 27.06.2018 r. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2018 r., w sprawie odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 54/2018 z dnia 27.06.2018 r., dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia dla PSE S.A. pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinku: MG11-MG12 (bez słupa MG12) na terenie gminy Miedziana Góra.
od
02.08.2018
do
16.08.2018
IR.II.746.16.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XVI/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.16.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XVI/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu ś/c z przejściem przez tory kolejowej - LK Nr 25 - na odcinku P1 w km 200.600 - 200.728 oraz odcinek P2 w km 200.140". Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce w obrębie 0001 Ćmielów - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
02.08.2018
do
16.08.2018
IR.II.746.14.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XV/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.14.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XV/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c w rejonie ul. Ustronie w Kielcach, obręb 0027, na działce stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wybierz Strony