Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
07.02.2018
do
21.02.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.02.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.12.2017r., pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismem z dnia 29.01.2018r., znak: CK-DK78-CHL-45/2018, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej, dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowie i budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej i peronu oraz przebudowie i budowie odwodnienia w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Chlewice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew.
od
02.02.2018
do
16.02.2018
IR.II.7840.1.131.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 11/2018. IR.II.7840.1.131.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 11/2018 dot. pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 w miejscowościach Makoszyn i Lechów, gm. Bieliny.
od
30.01.2018
do
13.02.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.01.2018 - zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik”, na terenie gminy Kije oraz gminy Chmielnik. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 13.06.2017r., znak: L.dz.DK-78/02/138/AK/17, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika.
od
29.01.2018
do
12.02.2018
IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.01.2018 r. dot. wydania decyzji Nr II/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.01.2018 r. dot. wydania decyzji Nr II/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm i DN 150 mm oraz kanalizacji sanitarnej DN 200 w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach.
od
25.01.2018
do
08.02.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 23.11.2017r., znak: DPP-DK42-RM-305/2017 w dniu 22.01.2018r. została wydana decyzja Nr 1/18, znak: SPN.III.7820.1.33.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 42 w m. Ruda Maleniecka na odcinku od km 199+490 do km 199+995 strona prawa oraz od km 199+985 do km 200+958 strona lewa”, w miejscowości Ruda Maleniecka na terenie powiatu koneckiego.
od
24.01.2018
do
07.02.2018
IR.II.7840.1.130.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 5/2018 z dnia 17.01.2018 r., IR.II.7840.1.130.2017 Obwieszczanie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2018 r., dot. wydania decyzji Nr 5/2018 z dnia 17.01.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągiem dla kabla światłowodowego do technicznej obsługi projektowanego gazociągu, sytuowanymi w graniach pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich, w ramach zadania pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski etap V".
od
23.01.2018
do
06.02.2018
IR.II.7840.1.134.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2018 z dnia 18.01.2018 r. IR.II.7840.1.134.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2018 z dnia 18.01.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 52+245 w miejscowości Pilczyca, gmina Kluczewsko.
od
18.01.2018
do
01.02.2018
IR.II.7840.1.129.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętorzyskiego z dnia 18.01.2018 r., dot. wydania decyzji Nr 7/2018 z dnia 18.01.2018 r. IR.II.7840.1.129.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2018 r., dot. wydania decyzji Nr 7/2018 z dnia 18.01.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągiem dla kabla światłowodowego do technicznej obsługi projektowanego gazociągu, sytuowanymi w granicach pasa drogowego DK Nr 77, dla zadania pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski - etap III".
od
18.01.2018
do
01.02.2018
IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr I/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr I/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dot. inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Międzylesie i Motyczno, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 578/1 obręb 0016 Łachów, w jednostce ewid. 261306_5 Włoszczowa - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
12.01.2018
do
26.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.12.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Ruda Strawczyńska i Strawczyn polegającej na budowie chodnika od km 0+024 do km 0+537 strona lewa i od km 0+024 do km 0+539 strona prawa”, na terenie gminy Strawczyn w powiecie kieleckim.
od
30.01.2018
do
25.04.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wojewoda Świętokrzyski informuje, że w okresie od dnia 30 stycznia do dnia 25 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa.
od
08.01.2018
do
22.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2018 - wpływ odwołań na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 20/17 z dnia 22.11.2017r., znak: SPN.III.7820.1.22.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku od km ok. 168+488 do km ok. 179+429, z wyłączeniem odcinka od km 173+641 do km 174+175, wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice, wpłynęły odwołania.
od
03.01.2018
do
17.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2017 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 29.12.2017r. przekazał skargę P. Henryka Sikory oraz P.P. Doroty i Ryszarda Sikorów na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.11.2017r., znak: SPN.III.7821.1.5.2017 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 7/2017 z dnia 30.06.2017r., znak: B-II.672.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej od ul. Przemysłowej do osiedla Chrusty, gmina Zagnańsk wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
27.12.2017
do
10.01.2018
IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.12.2017 r. o wydanym postanowieniu w sprawie uzupełnienia decyzji Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017 r. IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.12.2017 r. o wydanym postanowieniu w sprawie uzupełnienia decyzji Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017 r., znak: IR.II.7840.1.85.2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MPO 8,4 Mpa, kabla światłowodowego, kabli elektroenergetycznych na potrzeby zasilania ZZU, zjazdów stałych indywidualnych, dróg wewnętrznych dojazdowych, drogi tymczasowej, obiektów Zespołów Zaporowo-Upustowych (ZZU) - w zakresie odroczenia terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów, w związku z nasadzeniami zastępczymi.
od
21.12.2017
do
04.01.2018
IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym. IR.II.746.43.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym, dot. przebudowy odcinka linii napowietrznej na kabel ziemny 15 kV, polegającej na rozbiórce linii napowietrznej oraz budowie linii kablowej w km 2+707 - 2+734 linii kolejowej Nr 568.
od
20.12.2017
do
03.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2017 - odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 18/17 z dnia 07.11.2017r. o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo–kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.10.2012 oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie Budowlanym Zamiennym 2, wpłynęło odwołanie.
od
14.12.2017
do
28.12.2017
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wpłynięcia do tutejszego Organu odwołania z dnia 4.12.2017 r. od decyzji Nr 102/2017 z dnia 13.11.2017 r. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wpłynięcia do tutejszego Organu odwołania z dnia 4.12.2017 r. od decyzji Nr 102/2017 z dnia 13.11.2017 r. dot. odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra.
od
12.12.2017
do
26.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.12.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 21.11.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Zbludowice” o długości ok. 6,7km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle”, na terenie gminy Busko- Zdrój w powiecie buskim.
od
11.12.2017
do
25.12.2017
IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.44.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm i DN 150 mm oraz kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach, w obrębie ewid. 0006 - na działkach stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
08.12.2017
do
22.12.2017
IR.II.7840.1.115.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski. IR.II.7840.1.115.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.12.2017 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski - na odcinku: granica działek 1334-1161/2, 1162-1161/1 – MG11 (bez słupa MG11), zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 1161/2, 1161/1, 1160/2, 1160/1, 1159/2, 1159/1, 1158/2, 1158/1, 1155/2, 1155/1, 1152/2, 1152/1, 1151/2, 1150/2, 1149/2, 1147/2, 1140/2, 1136/2, 1134/2, 1133, 1125/2, 1124/2, 1123/2, 1122/2, 1121/2, 1120/2, 1119/2, 1119/1, 1118/2, 1118/1 i 1117/1 obręb: 0006 Kostomłoty, w jednostce ewid.: 260410_2 Miedziana Góra. Inwestycja będzie oddziaływać na działki o nr ewid.: 1120/1, 1121/1, 1122/1, 1123/1, 1124/1, 1125/1, 1134/1, 1136/1, 1140/1, 1147/1, 1149/1, 1150/1, 1151/1 obręb: 0006 Kostomłoty, w jedn. ewid.: 260410_2 Kostomłoty
od
07.12.2017
do
21.12.2017
IR.II.746.38.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.12.2017 r., w sprawie wydania decyzji Nr XXVII/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.38.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.12.2017 r., w sprawie wydania decyzji Nr XXVII/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200, DN 160 w ramach inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Praga w Skarżysku-Kamiennej" - przejście pod linią kolejową Nr 008 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny w km 147+117,5 zlokalizowane na działkach w obrębie Młodzawy.
od
04.12.2017
do
09.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2017 - ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik”, na terenie gminy Kije w powiecie pińczowskim oraz gminy Chmielnik w powiecie kieleckim.
od
01.12.2017
do
15.12.2017
IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Międzylesie i Motyczno, w obrębie ewid. Łachów, gmina Włoszczowa.
od
30.11.2017
do
14.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 16/17 z dnia 16.10.2017., znak: SPN.III.7820.1.20.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79 od km 240+830,52 do km 241+718,66 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej w miejscowości Ruszcza, na terenie gminy Połaniec wpłynęły odwołania.
od
29.11.2017
do
13.12.2017
IR.II.746.35.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji nr XXVI/2017 z dnia 27.11.2017 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.35.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji nr XXVI/2017 z dnia 27.11.2017 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - dla inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 150 mm pod torami kolejowym wzdłuż ul. Kieleckiej w miejscowości Zagnańsk".
od
29.11.2017
do
13.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 23.11.2017r., znak: DPP-DK42-RM-305/2017 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 42 w m. Ruda Maleniecka na odcinku od km 199+490 do km 199+995 strona prawa oraz od km 199+985 do km 200+958 strona lewa realizowanej w ramach programu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, w miejscowości Ruda Maleniecka na terenie powiatu koneckiego.
od
29.11.2017
do
13.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 02.08.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 19.09.2017r., znak: DPP-DK42/297/2017 i z dnia 12.10.2017r., znak: DPP-DK42-Sm/233/2017 w dniu 28.11.2017r. została wydana decyzja Nr 23/17, znak: SPN.III.7820.1.27.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 od km 180+700 do km 181+000 wraz z budową kanału technologicznego, w miejscowości Smyków, na terenie gminy Fałków w powiecie koneckim.
od
28.11.2017
do
12.12.2017
IR.II.7840.3.10.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 108/2017 IR.II.7840.3.10.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 108/2017, dot. pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Odbudowa budowli piętrzącej na rzece Drzewiczce", zlokalizowanej na działkach w obrębie Brzeźnica, gmina Gowarczów.
od
28.11.2017
do
12.12.2017
IR.II.7840.1.99.2017 Obwieszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 109/2017 IR.II.7840.1.99.2017 Obwieszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 109/2017, w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przejść poprzecznych kanału sanitarnego ø200 pod drogą wojewódzką nr 764 w Kranowie i Daleszycach".
od
28.11.2017
do
12.12.2017
IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania w dniu 21.11.2017 r. decyzji Nr 107/2017 IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania w dniu 21.11.2017 r. decyzji Nr 107/2017 uchylającą w całości decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 83/2017 z dnia 28.09.2017 r., znak: IR.II.7840.3.9.2017 i orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap III: poszerzenie lustra wody istniejącego zbiornika, rozbudowa drogi dojazdowej do skarp zbiornika w miejscu jego rozbudowy, budowa pomostu pływającego przy istniejącym molo, budowa instalacji wewnętrznej oświetlenia terenu wokół zbiornika na działkach ewid. nr 8/1 jednostka ewid. 260412_5 Morawica obszar wiejski, obr. ewid. 0013 Łabędziów oraz 394/2, 715/3, 716/3, 717/3, 718/3, 719/3, 720/3, 721/3, 722/3, 723/3, 724/3 jednostka ewid. 260412_4 Morawica Miasto, obr. ewid. 0001 Morawica”.