Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
27.11.2019
do
11.12.2019
IR.II.746.45.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Budowa stanowiska postojowego do odstawiania awaryjnego uszkodzonych wagonów na torze nr 217 na stacji Kielce Herbskie wraz z wybudowaniem sieci hydrantowej i robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie”, na działkach o nr ewid.: 1/10,1/24, obręb 10108, jednostka ewid. 266101_1.0008 miasto Kielce oraz 414/5, obręb 10109, jednostka ewid. 266101_1.0009 miasto Kielce – stanowiących teren zamknięty PKP.
od
25.11.2019
do
09.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na decyzję w przedmiocie uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2019r. przekazana została, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, skarga Jerzego Sobieszkody, Dagmary Sałaty i Leszka Sałaty, reprezentowanych przez pełnomocnika adwokata Andrzeja Góździa, z dnia 12 listopada 2019r. złożona na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2019r. znak: SPN.IV.7511.1.9.2019, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Sandomierskiego z dnia 7 maja 2019r. znak: GN.III- 70200/2/2016, orzekającą o umorzeniu w całości, jako bezprzedmiotowego, postępowania wszczętego na wniosek Jerzego Sobieszkody oraz Dagmary i Leszka małż. Sałata, w przedmiocie uznania za wspólnotę gruntową nieruchomości położonej w mieście Zawichost w obrębie ewidencyjnym 1 Zawichost, oznaczonej jako działki Nr Nr: 1004 o pow. 56,1155 ha, 1006/1 o pow. 13,8796 ha i 1010/2 o pow. 14,0381 ha, oraz ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
25.11.2019
do
09.12.2019
IR.II.7840.1.34.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2019r. dotyczące zażalenia na postanowienie o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXXII/D/2019 z dnia 07.10.2019r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2019r. dotyczące zażalenia na postanowienie o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXXII/D/2019 z dnia 07.11.2019r. orzekającej o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2011 z dnia 07.11.2011r., znak:IG.II.7840.D.5.2011 dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od granicy miast Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka -odcinek I".
od
21.11.2019
do
05.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach (obręb 0004), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2175/1 o pow. 0,0068 ha, zajętej pod drogę publiczną pn.: „ul. Smugowa”.
od
21.11.2019
do
05.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach (obręb 0004), oznaczonej mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 28.10.2004r. id. P.2148 – 423/2004, jako działka nr 1923/1 o pow. 0,0017 ha, zajętej pod drogę publiczną pn.: „ul. Jelenia”.
od
21.11.2019
do
05.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach (obręb 0005), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 690 o pow. 0,1965 ha, zajętej pod drogę publiczną pn.: „ul. Wspólna”.
od
21.11.2019
do
05.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach (obręb 0005), oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 26.08.2019r. pod numerem P.2611.2019.1379, jako działka 342/1 o pow. 0,1666 ha, zajętej pod drogę publiczną pn.: „ul. Skalista”.
od
21.11.2019
do
05.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach (obręb 0005), oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 26.08.2019r. pod numerem P.2611.2019.1379, jako działka 399 o pow. 0,0586 ha, zajętej pod drogę publiczną pn.: „ul. Zielona”.
od
20.11.2019
do
04.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 4/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 16.09.2019r., znak: B-II.672.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj – wybuduj – ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T – ul. Szewska”.
od
18.11.2019
do
02.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, obręb 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 22.10.2018 r. pod nr. P.2610.2018.962, jako działka nr 4092/1 o pow. 0,0050 ha (wydzielona z działki nr 4092 o pow. 0,0687 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Langiewicza.
od
18.11.2019
do
02.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Ćmielowie, obręb 0001, gmina Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 1639/3 o pow. 0,0572 ha, nr 2152/4 o pow. 0,1116 ha i nr 1698/9 o pow. 0,0156 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 42105 pn. Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn (nowy nr 0689 T).
od
18.11.2019
do
02.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, obręb 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 31.10.2018 r. pod nr. P.2610.2018.1014, jako działka nr 4168/1 o pow. 0,0022 ha (wydzielona z działki nr 4168 o pow. 0,4768 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Langiewicza.
od
18.11.2019
do
02.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, obręb 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 31.10.2018 r. pod nr. P.2610.2018.1015, jako działka nr 4169/1 o pow. 0,0025 ha (wydzielona z działki nr 4169 o pow. 0,5350 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Langiewicza.
od
18.11.2019
do
03.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 14.11.2019r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.08.2019r., znak: AB.6740.348.2019.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. rozbudowy drogi powiatowej nr 0689T na odcinku od km 0+308,77 do km 0+581,78 w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów-Krzczonowice-Przeuszyn w m. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”.
od
15.11.2019
do
29.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0018 Wszechświęte, gmina Sadowie, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, w dniu 28.11.2018 r. pod nr. P.2606.2018.1091, jako działka nr 170/1 o pow. 0,0404 ha (wydzielona z działki nr 170), zajętej pod drogę publiczną nr 42116 pn. Rzuchów – Drzenkowice – do drogi 755 (nowy nr 0698 T).
od
18.11.2019
do
02.12.2019
IR.I.7840.6.7.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.11.2019 r. dotyczące wydania postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie Starosty Opatowskiego z dnia 18.09.2019r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.11.2019 r. dotyczące wydania postanowienia Znak: IR.I.7840.6.7.2019 utrzymującego w mocy postanowienie Starosty Opatowskiego z dnia 18.09.2019r. Znak: B.I.6740.2.10.2016.Oż odmawiającego wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Opatowskiego Nr 2.10.2016.Oż z dnia 02.12.2016r., znak:B.I.6740.2.10.2016.Oż zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą realizację inwestycji pod nazwą" Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz-Ostrowiec Świętokrzyski" etap inwestycji: ETAP IV.
od
14.11.2019
do
28.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w miejscowości Damiany, gmina Nagłowice, oznaczonych, jako działki: nr 140/2 o pow. 0,8165 ha i nr 140/3 o pow. 1,5417 ha, zajętych pod drogę publiczną krajową nr 78 pn. Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów.
od
14.11.2019
do
28.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0010 Karwów, gmina Opatów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, w dniu 04.12.2018 r. pod nr. P.2606.2017.1078, jako działka nr 451/2 o pow. 0,0005 ha (wydzielona z działki nr 451/1 o pow. 0,3559 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42150 pn. Kolonia Okalina – Karwów – Malice – Męczenice – Pielaszów – Daromin (nowy nr 0730 T).
od
14.11.2019
do
28.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w miejscowości Ślęcin, obręb 0012, gmina Nagłowice, oznaczonych, jako działki: nr 376/1 o pow. 0,5214 ha i nr 376/2 o pow. 1,9786 ha, zajętych pod drogę publiczną krajową nr 78 pn. Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów.
od
14.11.2019
do
28.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 168/3 o pow. 0,0079 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15489 pn. Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7 (nowy Nr 0307 T).
od
14.11.2019
do
28.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 166/2 o pow. 0,0175 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15489 pn. Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7 (nowy Nr 0307 T).
od
12.11.2019
do
26.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2217/39 o pow. 0,0171 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Smugowa (nowy nr 304172 T).
od
12.11.2019
do
26.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 07.11.2019r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 5-60.3/2019 Starosty Staszowskiego z dnia 02.09.2019r., znak: B-II.6740.5.60.3.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych VKU2 i VKD14 w ramach zadania pn.: „Budowa dróg gminnych nr VKU1, VKU2, VKU4, VKU5, VKD14 w Winnicy na terenie gminy Połaniec (zgodnie z mpzp Uchwała Rady Miejskiej w Połańcu nr XXIV/149/2000) wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną – o długości około 1370m – ZRID”.
od
08.11.2019
do
22.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/7 o pow. 0,0253 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Zagnańska.
od
08.11.2019
do
22.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/11 o pow. 0,1188 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Zagnańska.
od
07.11.2019
do
21.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Ludwinów, gmina Jędrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 41/5 o pow. 0,7910 ha ( wydzielona z działki Nr 41/2 o pow. 0,7100 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15324 (nowy Nr 0172 T) pn. „Jaronowice – Skroniów – Dalechowy”.
od
08.11.2019
do
22.11.2019
IR.II.746.50.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku 54b o halę magazynową z suwnicą i częścią biurowo-socjalną na działce o nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty.
od
06.11.2019
do
20.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście Starachowice, obręb 0005, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 26.06.2019r. pod nr. P.2611.2019.1039, jako działka nr 191/2 o pow. 0,00231 ha (wydzielona z działki nr 191 o pow. 0,2201 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 304108T pn. ul. Młynarska
od
05.11.2019
do
05.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegow sprawie zmiany statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie” w Busku-Zdroju Wojewoda Świętokrzyski ogłasza zmianę statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa ‚„Ponidzie” w Busku-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 252, poz. 2517, zm. z 2012 r. poz. 2029) zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia nr 9/II/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju.
od
07.11.2019
do
21.11.2019
IR.II.746.38.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.11.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.11.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej Sn 15 kV o długości ok. 110 m, w ciągu linii kolejowej nr 568 relacji Sitkówka-Nowiny - Górki Szczukowskie w km ok. 5.512. Inwestycja na działkach nr ewid. 87/44, 87/148, 87/152, 87/173 obręb 0018 Kielce, jedn. ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.