Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
04.12.2017
do
09.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2017 - ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik”, na terenie gminy Kije w powiecie pińczowskim oraz gminy Chmielnik w powiecie kieleckim.
od
01.12.2017
do
15.12.2017
IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.45.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Międzylesie i Motyczno, w obrębie ewid. Łachów, gmina Włoszczowa.
od
30.11.2017
do
14.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 16/17 z dnia 16.10.2017., znak: SPN.III.7820.1.20.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79 od km 240+830,52 do km 241+718,66 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej w miejscowości Ruszcza, na terenie gminy Połaniec wpłynęły odwołania.
od
29.11.2017
do
13.12.2017
IR.II.746.35.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji nr XXVI/2017 z dnia 27.11.2017 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.35.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji nr XXVI/2017 z dnia 27.11.2017 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - dla inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 150 mm pod torami kolejowym wzdłuż ul. Kieleckiej w miejscowości Zagnańsk".
od
29.11.2017
do
13.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 23.11.2017r., znak: DPP-DK42-RM-305/2017 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 42 w m. Ruda Maleniecka na odcinku od km 199+490 do km 199+995 strona prawa oraz od km 199+985 do km 200+958 strona lewa realizowanej w ramach programu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, w miejscowości Ruda Maleniecka na terenie powiatu koneckiego.
od
29.11.2017
do
13.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 02.08.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 19.09.2017r., znak: DPP-DK42/297/2017 i z dnia 12.10.2017r., znak: DPP-DK42-Sm/233/2017 w dniu 28.11.2017r. została wydana decyzja Nr 23/17, znak: SPN.III.7820.1.27.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 od km 180+700 do km 181+000 wraz z budową kanału technologicznego, w miejscowości Smyków, na terenie gminy Fałków w powiecie koneckim.
od
28.11.2017
do
12.12.2017
IR.II.7840.3.10.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 108/2017 IR.II.7840.3.10.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 108/2017, dot. pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Odbudowa budowli piętrzącej na rzece Drzewiczce", zlokalizowanej na działkach w obrębie Brzeźnica, gmina Gowarczów.
od
28.11.2017
do
12.12.2017
IR.II.7840.1.99.2017 Obwieszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 109/2017 IR.II.7840.1.99.2017 Obwieszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji z dnia 24.11.2017 r. Nr 109/2017, w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przejść poprzecznych kanału sanitarnego ø200 pod drogą wojewódzką nr 764 w Kranowie i Daleszycach".
od
28.11.2017
do
12.12.2017
IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania w dniu 21.11.2017 r. decyzji Nr 107/2017 IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania w dniu 21.11.2017 r. decyzji Nr 107/2017 uchylającą w całości decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 83/2017 z dnia 28.09.2017 r., znak: IR.II.7840.3.9.2017 i orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap III: poszerzenie lustra wody istniejącego zbiornika, rozbudowa drogi dojazdowej do skarp zbiornika w miejscu jego rozbudowy, budowa pomostu pływającego przy istniejącym molo, budowa instalacji wewnętrznej oświetlenia terenu wokół zbiornika na działkach ewid. nr 8/1 jednostka ewid. 260412_5 Morawica obszar wiejski, obr. ewid. 0013 Łabędziów oraz 394/2, 715/3, 716/3, 717/3, 718/3, 719/3, 720/3, 721/3, 722/3, 723/3, 724/3 jednostka ewid. 260412_4 Morawica Miasto, obr. ewid. 0001 Morawica”.
od
28.11.2017
do
12.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.07.2017r., uzupełniony pismami z dnia 01.09.2017r., z dnia 21.09.2017r. oraz z dnia 23.11.2017r., pisma bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, w dniu 24.11.2017r. została wydana decyzja Nr 22/17, znak: SPN.III.7820.1.21.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 od km 165+153 do km 167+565 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego, przebudową zjazdów oraz budową/przebudową przepustów w miejscowości Moskorzew i Dalekie, na terenie gminy Moskorzew.
od
27.11.2017
do
11.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.07.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 20.09.2017r., znak: CK-DK78-MOS-416/2017, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, w dniu 22.11.2017r. została wydana decyzja Nr 20/17, znak: SPN.III.7820.1.22.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku od km ok. 168+488 do km ok. 179+429, z wyłączeniem odcinka od km 173+641 do km 174+175, wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice realizowana w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew – Ślęcin w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.
od
27.11.2017
do
11.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 02.08.2017r., uzupełniony pismami z dnia 15.09.2017r., znak: DPP-DK 9/293/2017 oraz z dnia 27.09.2017r., znak: DPP-DK 9/306/2017, w dniu 23.11.2017r. została wydana decyzja Nr 21/17, znak: SPN.III.7820.1.23.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i Nr 77 oraz przebudowie tych dróg w km od 96+800 do 97+412,6 – drogi krajowej Nr 9 oraz km od 0+000 do 0+300 – drogi krajowej Nr 77, w zakresie: budowy chodnika, odwodnienia, budowy kanału technologicznego i przebudowy sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Lipnik oraz Kurów, na terenie gminy Lipnik.
od
27.11.2017
do
11.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 680 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
23.11.2017
do
07.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.05.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 07.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.425.2017.MG i z dnia 20.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.450.2017.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana w dniu 15.11.2017r. decyzja Nr 19/17, znak: SPN.III.7820.1.15.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap III od km 3+264,30 do km 3+422,14 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie miasta i gminy Staszów.
od
23.11.2017
do
07.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.11.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15.11.2017r. wydana została decyzja Nr 19/17, znak: SPN.III.7820.1.15.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap III od km 3+264,30 do km 3+422,14 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie miasta i gminy Staszów.
od
22.11.2017
do
06.12.2017
IR.II.746.31.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr XXV/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.31.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji Nr XXV/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dot. inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego Ø200 mm w przekroczeniu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska-Dębica w km 132.210 do km 132.365 na działce o nr ewid. 354 obręb 0005 Gilów oraz działce o nr ewid. 1435/20 obręb 0001 Bliżyn w miejscowości Bliżyn.
od
22.11.2017
do
06.12.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2017 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 20.11.2017r. przekazał skargę P.P. Wandy i Jana Jagodzińskich na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.09.2017r., znak: SPN.III.7821.1.6.2017 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Jędrzejowskiego z dnia 19.06.2017r., znak: RGN.6740.1.10.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej realizowanej pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
15.11.2017
do
29.11.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.11.2017 - wydanie decyzji o zmianie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2017r., pismo bez znaku, uzupełnionego w dniu 19.04.2017r., znak: JPL/001D0/AK/2092/2017, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, wydana została decyzja Nr 18/17 z dnia 07.11.2017r. o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo–kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.10.2012 oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie Budowlanym Zamiennym 2.
od
15.11.2017
do
29.11.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.11.2017 - wydanie decyzji o zmianie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 07.11.2017r. wydana została decyzja Nr 18/17 o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo–kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.10.2012 oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie Budowlanym Zamiennym 2.
od
15.11.2017
do
29.11.2017
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Dot. Budowy jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna kielce Piaski, na odcinkach: MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12, obręb 0006 Kostomłoty - na terenie gminy Miedziana Góra.
od
16.11.2017
do
30.11.2017
IR.II.746.30.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.30.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Dot. Inwestycji pn.: "Przebudowa stacji kolejowej PKP LHS Gołuchów" zlokalizowanej w obrębie ewid. 0018 Wola Żydowska oraz obrębie ewid. 0008 Jasień.
od
14.11.2017
do
28.11.2017
IR.II.7840.1.100.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji nr 101/2017 IR.II.7840.1.100.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji nr 101/2017 , dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220kV relacji Radkowice - Kielce - Piaski w obrębie ewid. Kostomłoty.
od
13.11.2017
do
27.11.2017
IR.II.746.40.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9.11.2017 r. IR.II.746.40.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7.11.2017 r., dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków wodociągu magistralnego, zlokalizowanych w obszarach linii kolejowych Nr 70 i Nr 65, na działkach o nr ewid.: 2405/3 i 2409/9 obręb 0013 Pliskowola oraz działkach o nr ewid.: 822/5 i 822/7 obręb 0008 Niekrasów, gmina Osiek - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
08.11.2017
do
22.11.2017
IR.II.746.36.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3.11.2017 r. IR.II.746.36.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3.11.2017 r., dotyczące wydania decyzji Nr XXIII/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn. "Budowa przejazdu kolejowego kategorii D" w km 299,200 linii PKP LHS Nr 65, Most na rzece Bug - Sławków Południowy, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 488 obręb 0017 Łączyn - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
07.11.2017
do
21.11.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.11.2017 - wydanie decyzji w II instancji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 02.11.2017r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie umorzył postępowanie organu I instancji, uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 7/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 30.06.2017r., znak: B-II.672.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej od ul. Przemysłowej do osiedla Chrusty, gmina Zagnańsk wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej”.
od
27.10.2017
do
10.11.2017
IR.II.746.38.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2017r. IR.II.746.38.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 02.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200, DN 160 w ramach inwestycji pn.”Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Praga w Skarżysku-Kamiennej” przejście pod linią kolejową 008 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy szlak: Skarżysko-Kamienna – Suchedniów w km 147+117,5, na działkach nr: 1/10, 1/26, obręb 5 Młodzawy, jedn. ewid. Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
27.10.2017
do
10.11.2017
IR.II.7840.1.92.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2017r. IR.II.7840.1.92.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 97/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 79 w miejscowości Słupia, gm. Pacanów na działkach o nr ewid. 1045/1, 1045/3, 1045/2, 1045/5, 1045/4, obręb 0018 Słupia, jednostka ewid. 260104_2.
od
26.10.2017
do
09.11.2017
IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszzcenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2017r. IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2017r. dot. zawiadomienia że wpłynęły do tut. organu odwołania od decyzji Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 Mpa, kabla światłowodowego, kabli elektroenergetycznych na potrzeby zasilania ZZU, zjazdów stałych indywidualnych, dróg wewnętrznych dojazdowych, drogi tymczasowej, obiektów Zespołów Zaporowo-Upustowych (ZZU), w ramach inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 2 (Odcinek Opatowiec – Pałecznica)”.
od
25.10.2017
do
08.11.2017
IR.II.746.34.2017 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 12.09.2017r. IR.II.746.34.2017 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 12.09.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 17.10.2017r. została wydana decyzja Nr XXI/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej odprowadzającej ścieki z obiektów na działkach przy ul. Na Ługach 6 i 7 w Kielcach w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, szlak: Kielce Białogon – Sitkówka Nowiny od km 192,6+70÷192,8+20 na działkach o nr ewid. 934/8, 934/9, obręb 0020, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
01.10.2017
do
31.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2017 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2017 r. sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 października 2017 r.