Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
08.11.2017
do
22.11.2017
IR.II.746.36.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3.11.2017 r. IR.II.746.36.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3.11.2017 r., dotyczące wydania decyzji Nr XXIII/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn. "Budowa przejazdu kolejowego kategorii D" w km 299,200 linii PKP LHS Nr 65, Most na rzece Bug - Sławków Południowy, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 488 obręb 0017 Łączyn - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
07.11.2017
do
21.11.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.11.2017 - wydanie decyzji w II instancji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 02.11.2017r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie umorzył postępowanie organu I instancji, uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 7/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 30.06.2017r., znak: B-II.672.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej od ul. Przemysłowej do osiedla Chrusty, gmina Zagnańsk wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej”.
od
27.10.2017
do
10.11.2017
IR.II.746.38.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2017r. IR.II.746.38.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 02.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200, DN 160 w ramach inwestycji pn.”Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Praga w Skarżysku-Kamiennej” przejście pod linią kolejową 008 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy szlak: Skarżysko-Kamienna – Suchedniów w km 147+117,5, na działkach nr: 1/10, 1/26, obręb 5 Młodzawy, jedn. ewid. Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
27.10.2017
do
10.11.2017
IR.II.7840.1.92.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2017r. IR.II.7840.1.92.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 97/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 79 w miejscowości Słupia, gm. Pacanów na działkach o nr ewid. 1045/1, 1045/3, 1045/2, 1045/5, 1045/4, obręb 0018 Słupia, jednostka ewid. 260104_2.
od
26.10.2017
do
09.11.2017
IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszzcenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2017r. IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2017r. dot. zawiadomienia że wpłynęły do tut. organu odwołania od decyzji Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 Mpa, kabla światłowodowego, kabli elektroenergetycznych na potrzeby zasilania ZZU, zjazdów stałych indywidualnych, dróg wewnętrznych dojazdowych, drogi tymczasowej, obiektów Zespołów Zaporowo-Upustowych (ZZU), w ramach inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 2 (Odcinek Opatowiec – Pałecznica)”.
od
25.10.2017
do
08.11.2017
IR.II.746.34.2017 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 12.09.2017r. IR.II.746.34.2017 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 12.09.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 17.10.2017r. została wydana decyzja Nr XXI/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej odprowadzającej ścieki z obiektów na działkach przy ul. Na Ługach 6 i 7 w Kielcach w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, szlak: Kielce Białogon – Sitkówka Nowiny od km 192,6+70÷192,8+20 na działkach o nr ewid. 934/8, 934/9, obręb 0020, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
01.10.2017
do
31.03.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2017 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2017 r. sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 października 2017 r.
od
23.10.2017
do
06.11.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2017 - zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18.10.2017r. wydana została decyzja Nr 17/17 o zmianie decyzji Nr 2/15 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Ćmielowa” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.07.2016r., znak: DLI.III.6621.62.2015.AK.20. NK:100417/16, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren od km 3+394 do km 3+549 drogi wojewódzkiej Nr 755) w zakresie dotyczącym lokalizacji i parametrów przebudowywanego gazociągu.
od
23.10.2017
do
06.11.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2017 - zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 07.08.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 25.08.2017r., znak: ŚZDW.R-WR.4170.755.13.175.2016.2017.AK, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wydana została w dniu 18.10.2017r. decyzja Nr 17/17 o zmianie decyzji Nr 2/15 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Ćmielowa” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.07.2016r., znak: DLI.III.6621.62.2015.AK.20. NK:100417/16, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren od km 3+394 do km 3+549 drogi wojewódzkiej Nr 755) w zakresie dotyczącym lokalizacji i parametrów przebudowywanego gazociągu.
od
19.10.2017
do
02.11.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 27.06.2017r., uzupełniony pismem z dnia: 09.08.2017r. (pisma bez znaku), została wydana decyzja Nr 16/17 z dnia 16.10.2017r., znak: SPN.III.7820.1.20.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79 od km 240+830,52 do km 241+718,66 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej w miejscowości Ruszcza, na terenie gminy Połaniec.
od
17.10.2017
do
31.10.2017
IR.II.7840.1.93.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2017r. IR.II.7840.1.93.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniu 16.10.2017r. została wydana dla Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów decyzja Nr 91/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 73 w km 84+715, km 84+916, drogi krajowej nr 79 w km 256+615 oraz w km 254+760 w miejscowości Słupia i Pacanów, na działkach o nr ewid.: 1045/1, 1045/3, 1045/2, 1044/1, w obrębie ewid. 0018 Słupia oraz nr ewid. 2115/2, 2114/1, w obrębie ewid. 0014 Pacanów, w jednostce ewid. 260104_2 Pacanów.
od
17.10.2017
do
31.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.10.2017 - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, na wniosek z dnia 04.10.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.678.2017.MG Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 776 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 61+344,45 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż, na terenie gminy Czarnocin, prowadzone na wniosek z dnia 03.08.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 05.09.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.593.2017.MG, do czasu wprowadzenia zmian w zakresie: nowej lokalizacji chodnika, uzyskania map z projektem podziału nieruchomości oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego.
od
17.10.2017
do
31.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.10.2017 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 12.10.2017r. przekazał skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2017r., znak: SPN.I.7536.18.2017 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 09.03.2017r., znak: GN-I.6821.5.6.2016 orzekającą w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Szczukowice gmina Piekoszów oznaczonej jako działka nr 3003/7, przez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna zezwolenia na przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
od
17.10.2017
do
31.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.10.2017 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 11.10.2017r. przekazał skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2017r., znak: SPN.I.7536.17.2017 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 09.03.2017r., znak: GN-I.6821.5.7.2016 orzekającą w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Szczukowice gmina Piekoszów oznaczonej jako działka nr 3003/15, przez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna zezwolenia na przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
od
17.10.2017
do
31.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.10.2017 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 12.10.2017r. przekazał skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2017r., znak: SPN.I.7536.16.2017 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 09.03.2017r., znak: GN-I.6821.5.5.2016 orzekającą w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Szczukowice gmina Piekoszów oznaczonej jako działka nr 2065, przez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna zezwolenia na przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
od
12.10.2017
do
26.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.10.2017 - przekazanie skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 11.10.2017r. przekazał skargę złożoną na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.08.2017 r., znak: SPN.I.7536.35.2017 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Kieleckiego z dnia 31.05.2017 r., znak: GN-I.6821.1.21.2016.GB orzekającą o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Belno, gm. Zagnańsk jako działka nr 195 o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie „Wodociągom Kieleckim” Sp. z o. o. zezwolenia na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
od
11.10.2017
do
25.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.07.2017r., pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismem z dnia 20.09.2017r., znak:CK-DK78-MOS-416/2017, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew – Ślęcin w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice.
od
06.10.2017
do
20.10.2017
IR.II.7840.1.100.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.10.2017r. IR.II.7840.1.100.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że w dniu 22.09.2017r. na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Radkowice – Kielce Piaski na odcinku: granica działek 1335-1334, 1165/1-1164/1 – do granicy działek 1334-1161/2, 1162/1-1161/1 (odcinek w przęśle MG9-MG10), na działkach o nr ewid.: 1334, 1162/1, 1163/1, obręb: 0006 Kostomłoty, jedn. ewid.: 260410_2 Miedziana Góra. Inwestycja będzie oddziaływać na działkę o nr ewid.: 1164/1, obręb: 0006 Kostomłoty, w jedn. ewid.: 260410_2 Kostomłoty.
od
06.10.2017
do
20.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.10.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.07.2017r., pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismami z dnia 01.09.2017r. oraz z dnia 21.09.2017r., pisma bez znaku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku gr. województwa świętokrzyskiego – Moskorzew od km 165+153 do km 167+565 strona lewa w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku gr. województwa świętokrzyskiego – Moskorzew w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Moskorzew.
od
05.10.2017
do
19.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.09.2017 - zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów – DW Nr 764” – etap III. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 30.05.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 07.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.425.2017.MG i z dnia 20.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.450.2017.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
od
04.10.2017
do
18.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.08.2017r. (złożony w dniu 11.08.2017r.), pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismem z dnia 19.09.2017r., znak: DPP-DK42/297/17, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 w Smykowie od km 180+700 do km 181+000, w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 na odcinku Smyków-Zbójno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Fałków.
od
04.10.2017
do
18.10.2017
IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomiena o wyudaniu decyzji opozwoleniu na budowę w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji pn.:Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap III. IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że na wniosek Gminy Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica w dniu 28.09.2017r. wydana została decyzja Nr 83/2017 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap III: poszerzenie lustra wody istniejącego zbiornika, rozbudowa drogi dojazdowej do skarp zbiornika w miejscu jego rozbudowy, budowa pomostu pływającego przy istniejącym molo, budowa instalacji wewnętrznej oświetlenia terenu wokół zbiornika na działkach ewid. nr 394/2, 8/1 jednostka ewid. 260412_2 Morawica, obr. ewid. 0013 Łabędziów oraz 715/3, 716/3, 717/3, 718/3, 719/3, 720/3, 721/3, 722/3, 723/3, 724/3 jednostka ewid. 260412_2 Morawica, obr. ewid. 0014 Morawica”.
od
02.10.2017
do
16.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.08.2017r., pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismami z dnia 15.09.2017r., znak: DPP-DK 9/293/2017 oraz z dnia 27.09.2017r., znak: DPP-DK 9/306/2017, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi”, na terenie gminy Lipnik.
od
02.10.2017
do
16.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2017 - zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo – kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii.
od
02.10.2017
do
16.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętoktrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 12.05.2017r. (złożony w dniu 22.06.2017r.), pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 28.06.2017r., znak: CK-DK42-KU-279/2017 i 20.07.2017r., znak: CK-DK42-KU-321/2017, została wydana decyzja Nr 15/17 z dnia 25.09.2017r., znak: SPN.III.7820.1.19.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 w Kuczowie od km 273+279 do km 274+035 str. prawa, w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Kuczów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Brody.
od
29.09.2017
do
13.10.2017
IR.II.746.36.2017 Obwieszzcenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2017r. IR.II.746.36.2017 Obwieszzcenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, w dniu 18.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa przejazdu kolejowego kategorii D” w km 299,200 linii PKP LHS Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 488 obręb 0017 Łączyn – stanowiącej teren zamknięty kolejowych.
od
29.09.2017
do
13.10.2017
IR.II.746.35.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2017r. IR.II.746.35.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że na wniosek Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce, w dniu 14.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 150 mm pod torami kolejowymi wzdłuż ul. Kieleckiej w miejscowości Zagnańsk, w ramach zadania pn. „Zagnańsk; Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka sieci wodociągowej Ø 150 mm pod torami w ul. Kieleckiej” zlokalizowanej w km 171.80 – 171.60 linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków, na działce o nr ewid.: 591/20 obręb 0017 Zagnańsk – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
29.09.2017
do
13.10.2017
IR.II.746.31.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2017r. IR.II.746.31.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia.że na wniosek Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn, w dniu 23.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego ø 200 mm o długości ok. 35m w przekroczeniu linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica od km 132.210÷132.365, na działce o nr ewid. 354, obręb 0005 Gilów oraz działce o nr ewid. 1435/20, obręb 0001, jednostka ewid. 261002_2 Bliżyn, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
29.09.2017
do
13.10.2017
IR.II.746.29.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26-09-2017r. IR.II.746.29.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że na wniosek PKP S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, działającą przez Pełnomocnika, w dniu 26.09.2017r. została wydana decyzja Nr XVIII/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Przebudowa dworca kolejowego Skarżysko-Kamienna” na działce o nr ewid.: 1/109, obręb 0011 Górna Kamienna, jedn. ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren kolejowy zamknięty.
od
29.09.2017
do
13.10.2017
SPN.III.7821.1.5.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2017r. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji Nr 7/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 30.06.2017r., znak: B-II.672.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został przygotowany materiał dowodowy do wydania decyzji.