Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Lobbing

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje ogólne

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 248) zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Ustawa uzależnia wykonywanie zawodowej działalności lobbingowej od uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Rejestr prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia wnosi się do urzędu obsługującego organ odpowiedzialny za opracowanie projektu rozporządzenia. Jeśli adresat nie ma kompetencji w danej sprawie, musi przesłać zgłoszenie do podmiotu właściwego do jego rozpatrzenia, informując o tym wnoszącego.

Koordynacja działań podejmowanych w sprawach wystąpień wnoszonych do Urzędu przez podmioty, wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, związanych z wykonywaną działalnością lobbingową w procesie stanowienia prawa, należy do zadań Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli.

Sposoby wniesienia zgłoszenia do Wojewody Świętokrzyskiego
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
budynek: A, pok. 202
Godziny przyjęć: 7.30-15.30

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na platformie EPUAP: /SUWKielce/SkrytkaESP lub w innym systemie teleinformatycznym.

Zgłoszenie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu odpowiednich mechanizmów (bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym EPUAP).

Prawidłowe zgłoszenie powinno być wniesione na urzędowym formularzu.
Podmiot dokonujący zgłoszenia podaje w zgłoszeniu:

  • imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania tego podmiotu w pracach nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia,
  • jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej – nazwę i siedzibę tej osoby,
  • jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna – odpowiednio, jego imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę,
  • interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.

Do zgłoszenia dołącza się:

  • w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje w ramach zawodowej działalności lobbingowej – zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
  • w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgłoszenie musi być podpisane przez podmiot dokonujący zgłoszenia lub osobę działającą na podstawie jego pełnomocnictwa. Do urzędowego formularza zgłoszenia dołącza się także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.
W przypadku braków formalnych zgłoszenia organ, do którego wniesiono zgłoszenie, występuje o uzupełnienie tych braków.

Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.

Zgłoszenie podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem założeń ustawy, projektem ustawy albo projektem rozporządzenia.

Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia, są obowiązane zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia, odpowiednio organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu rozporządzenia.

Zmiany danych zawartych we wniesionym urzędowym formularzu zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie i wniesienie nowego urzędowego formularza zgłoszenia. Przepisy dot. braków formalnych również się stosuje.

Właściwy merytorycznie Wydział/Biuro Urzędu, w zależności od przedmiotu wniesionego wystąpienia przygotowuje, po konsultacji z radcą prawnym, projekt odpowiedzi albo wyznacza termin spotkania celem omówienia zagadnień zawartych w wystąpieniu:

1) w spotkaniu bierze udział Wojewoda Świętokrzyski lub osoba przez niego upoważniona.
2) przebieg spotkania dokumentuje się w formie notatki służbowej.

W przypadku prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem aktu prawa miejscowego, notatkę załącza się do danego projektu.

Metryka strony

Data publikacji : 16.03.2006
Data wytworzenia : 16.03.2006
Data modyfikacji : 24.03.2020 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Dorota Furmańska