Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
125/2017 24.11.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
124/2017 21.11.2017 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
123/2017 20.11.2017 w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli łączonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
122/2017 20.11.2017 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014 - 2020 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
121/2017 16.11.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
119/2017 13.11.2017 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli problemowej Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
118/2017 31.10.2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
117/2017 27.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku Kamiennej, w obrębie 0004 Kamienna oraz na przyznanie tym dzierżawcom pierwszeństwa jej nabycia Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
116/2017 27.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku Kamiennej, w obrębie 0004 Kamienna oraz na przyznanie temu dzierżawcy pierwszeństwa jej nabycia Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
115/2017 27.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Gminą Skarżysko-Kamienna, dotyczącej części, nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 0,1491 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej, u zbiegu ulic Sokolej i Niepodległości Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
114/2017 27.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku Kamiennej, w obrębie 0004 Kamienna oraz na przyznanie temu dzierżawcy pierwszeństwa jej nabycia Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
113/2017 27.10.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
112/2017 27.10.2017 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
111/2017 26.10.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 55/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w województwie świętokrzyskim, zmienione Zarządzeniem Nr 83/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2017 roku Wydział Infrastruktury i Rozwoju
110/2017 26.10.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 95/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” Wydział Infrastruktury i Rozwoju
109/2017 26.10.2017 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Waśniowie w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
108/2017 19.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Busko- Zdrój, w obrębie 0035 Skotniki Małe Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
107/2017 19.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Gminy Połaniec, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Gminie Połaniec, w obrębie 1 Brzozowa Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
106/2017 17.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Łubnice, w obrębie 16 Wilkowa Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
105/2017 17.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz osób fizycznych, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Małogoszcz, w obrębie 3 Karsznice Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
104/2017 11.10.2017 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rytwiany w okręgu wyborczym nr 15 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
103/2017 10.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Powiatu Koneckiego darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Stąporków, w obrębie 25 Niekłań Wielki Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
102/2017 04.10.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku Nr 87/2017, dotyczącego wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz osoby prawnej, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Miedziana Góra Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
101/2017 04.10.2017 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych położonych w powiecie koneckim z uwzględnieniem legalności i rzetelności oznakowania wyżej wymienionych dróg Wydział Infrastruktury i Rozwoju
100/2017 28.09.2017 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
99/2017 26.09.2017 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w 2016 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
98/2017 25.09.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Organizacji i Kadr
97/2017 15.09.2017 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Strawczyn Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
96/2017 08.09.2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
95/2017 07.09.2017 w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Wydział Infrastruktury i Rozwoju