Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
116/2021 17.09.2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 25.08.2021
  103/2021

  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na certyfikat operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

115/2021 17.09.2021 w sprawie powołania gminnej komisji i ustalenia imiennego składu osobowego ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Bejsce Wydział Infrastruktury i Rozwoju
114/2021 15.09.2021 w sprawie powołania zespołu w celu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 — „Aktywna tablica” Wydział Organizacji i Kadr
113/2021 13.09.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 21/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji budowy siedziby Świętokrzyskiego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 09.02.2021
  21/2021

  w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji budowy siedziby Świętokrzyskiego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa

112/2021 10.09.2021 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń wychowawczych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
111/2021 09.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0110 ha, stanowiącego część nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ulicy Janowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0018) jako działka nr 220/5, o pow. 0,0402 ha i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
110/2021 09.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Kielce nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Panoramicznej, oznaczonej w ewidencji gruntów ni. Kielce (obręb 0016), jako działka nr 131/8 o pow. 0,0294 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
109/2021 09.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat urnowy dzierżawy nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Szeligach, gm. Pawłów oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0027 Szeligi jako działka nr 34 1/4, o pow. 0,3454 ha i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
108/2021 07.09.2021 obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 01.06.2016
  62/2016

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

107/2021 07.09.2021 W sprawie powołania Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 09.01.2015
  5/2015

  w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie świętokrzyskim

106/2021 03.09.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 29.07.2016
  106/2016

  w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 76/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach

105/2021 25.08.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony urnowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0 166 ha, stanowiącego część nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0032) jako działka nr 1031/12, o pow. 0,1162 ha i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
104/2021 25.08.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste, nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0028, arkusz 1, jako działka nr 5/39 o pow. 0,0442 ha na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej (przyległych) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin— Jeziorna. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
103/2021 25.08.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na certyfikat operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 17.09.2021
  116/2021

  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

102/2021 23.08.2021 w sprawie powołania gminnej komisji i ustalenia imiennego składu osobowego ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Bejsce. Wydział Infrastruktury i Rozwoju
101/2021 19.08.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 01.06.2016
  62/2016

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

100/2021 17.08.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 31/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 11.03.2021
  31/2021

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

99/2021 16.08.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej Biuro Wojewody
98/2021 16.08.2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łoniów w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
97/2021 30.07.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 01.06.2016
  62/2016

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

96/2021 20.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz , nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Samborzec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0013 Milczany jako działka nr 357/3 o pow. 0,0151 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
95/2021 20.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz , nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Samborzec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0013 Milczany jako działka nr 357/2 o pow. 0,0112 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
94/2021 19.07.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 15.03.2017
  26/2017

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Kielcach

93/2021 19.07.2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuczępy w okręgu wyborczyni nr 10 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
92/2021 15.07.2021 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
91/2021 12.07.2021 w sprawie regulaminu wewnętrznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 23.03.2015
  25/2015

  w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach

90/2021 12.07.2021 w sprawie opracowania Wojewódzkiego Planu działania na wypadek wystąpienia epidemii Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
89/2021 01.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr 6266/1 i nr 6248/11, obręb 0002 Końskie - miasto na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Końskie, oznaczoną jako działka nr 4347/48, obręb 0001 Końskie - miasto Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
88/2021 01.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej, udziału w wysokości 21% w nieruchomości Skarbu Państwa, znajdującej się w Kielcach, oznaczonej jako działki Nr 1504/2 i Nr 1506/2 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
87/2021 01.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Chęciny, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Chęcinach, oznaczonej jako działka nr 2291/1 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości