Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
74/2020 10.07.2020 w sprawie powołania Zespolłu do Spraw Rozpatrywania Wniosków o Umorzenie Zwrotu Dotacji Wydział Finansów i Budżetu
73/2020 03.07.2020 w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 25/2020, z dnia 2 marca 2020 r., wyrażającego zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego, nieruchomości składających się z 24 działek, które przeznaczone będą na realizację inwestycji polegającej na budowie zbiornika „Wierna Rzeka” na rzece Łososinie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 02.03.2020
  25/2020

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego, nieruchomości składających się z 24 działek, które przeznaczone będą na realizację inwestycji polegającej na budowie zbiornika Wierna Rzeka” na rzece Łososinie.

72/2020 02.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
71/2020 02.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
70/2020 02.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
69/2020 01.07.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Morawicy w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
68/2020 01.07.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
67/2020 23.06.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z Budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2020 roku Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
66/2020 22.06.2020 W sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Wydział Finansów i Budżetu
 • 24.01.2020
  14/2020

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na rat) spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

65/2020 19.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tj. Państwa , nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oznaczonej w ewidencji gruntów Miasta Ostrowiec Świętokrzyski jako działki nr nr: 16/16, 16/17, 16/18, 16 46, 4/49 (obręb 44, arkusz 1), o łącznej powierzchni 0,7239 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI 10/00065860/9 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
64/2020 18.06.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze „Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym — Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach”, na czas określony wynoszący 7 lat, umowy użyczenia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Niemienicach, gmina Sadowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ewidencyjnych: 365 o pow. 0,5700 ha oraz 367 o pow. 0,0400 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
63/2020 18.06.2020 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń wychowawczych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
62/2020 18.06.2020 w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikacji i rozpatrzenia wniosków spółek wodnych oraz podziału środków przeznaczonych w 2020 roku na dofinansowanie ich działalności bieżącej w ramach dotacji podmiotowej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
61/2020 16.06.2020 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 23.08.2017
  89/2017

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Kielcach

60/2020 16.06.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2020r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 08.05.2019
  60/2019

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r.

59/2020 15.06.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

58/2020 15.06.2020 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
57/2020 15.06.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 44/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Wsi w województwie świętokrzyskim Wydział Infrastruktury i Rozwoju
56/2020 10.06.2020 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 12.06.2019
  74/2019

  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów w okręgu wyborczym nr 5

55/2020 05.06.2020 w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie ochrony wąwozów lessowych przed erozją oraz przeciwdziałania ruchom osuwiskowym i usuwania ich skutków Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 21.04.2017
  37/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 141/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

54/2020 03.06.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania lekarzy do stwierdzania w województwie świętokrzyskim zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 27.05.2020
  53/2020

  w sprawie powołania lekarzy do stwierdzania w województwie świętokrzyskim zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem

53/2020 27.05.2020 w sprawie powołania lekarzy do stwierdzania w województwie świętokrzyskim zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 03.06.2020
  54/2020

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania lekarzy do stwierdzania w województwie świętokrzyskim zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem

52/2020 25.05.2020 w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 04.09.2019
  109/2019

  w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

51/2020 22.05.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 117/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., w sprawie wynagrodzenia za udział w posiedzeniu i zwrotu kosztów przejazdu dla członków składu orzekającego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Kielcach Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 23.12.2013
  117/2013

  zmieniające Zarządzenie Nr 21/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09 marca 2012 r., w sprawie wynagrodzenia za udział w posiedzeniu i zwrotu kosztów przejazdu dla członków składu orzekającego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w województwie świętokrzyskim

50/2020 20.05.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łopusznie w okręgu wyborczym nr 6 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
49/2020 20.05.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
48/2020 11.05.2020 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców Wydział Organizacji i Kadr
 • 13.04.2016
  42/2016

  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

47/2020 08.05.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 27.05.2019
  68/2019

  w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w ramach realizacji programu ‚„Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3

46/2020 06.05.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

45/2020 05.05.2020 w sprawie uzupełnienia Jednolitego Rzeczowego Wykazu akt dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Organizacji i Kadr

Wybierz Strony