Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
148/2019 12.12.2019 w sprawie gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
147/2019 11.12.2019 w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 92/2019, z dnia 18 lipca 2019 r., wyrażającego zgodę na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Tadeuszowie, gmina Tarłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124/2, o pow. 0,2100 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 18.07.2019
  92/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Tadeuszowie, gmina Tarłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124/2, o pow. 0,2100 ha

146/2019 11.12.2019 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 105/2019, z dnia 14 sierpnia 2019 r., wyrażającego zgodę na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 jako działka nr 8/2, o pow. 0,0186 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 14.08.2019
  105/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 jako działka nr 18/2, o pow. 0,0186 ha

145/2019 11.12.2019 w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2019, z dnia 25 czerwca 2019 r., wyrażającego zgodę na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Iwaniskach, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1670, o pow. 0,0100 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 25.06.2019
  81/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Iwaniskach, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1670, o pow. 0,0100 ha

144/2019 11.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na okres od dnia 01.01. 2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
143/2019 06.12.2019 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2020 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
142/2019 05.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz spółki Cement Ożarów S.A, w trybie bezprzetargowym, udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/3 części w nieruchomości położonej w miejscowości Potok Kolonia, gmina Ożarów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 119 o pow. 1,1400 ha oraz 120 o pow. 0,2500 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1S/00051723/9 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 18.10.2019
  120/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz spółki Cement Ożarów SA, w trybie bezprzetargowym, udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/3 części w nieruchomości położonej w miejscowości Potok Kolonia, gmina Ożarów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: H9 o pow. „4000 ha oraz 120 o pow. 0,2500 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1S/00051723/9

141/2019 05.12.2019 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014—2020 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • 02.12.2019
  139/2019

  w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014—2020

140/2019 03.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Połaniec, na czas określony do 09.09.2024 r., umowy użyczenia, nieruchomości Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Strużki jako działka nr 96 o pow. 1,1400 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
139/2019 02.12.2019 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014—2020 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • 03.12.2018
  108/2018

  w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014 - 2020

 • 05.12.2019
  141/2019

  w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014—2020

138/2019 29.11.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przeniesienie Oddziału Chorób Zakaźnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
137/2019 28.11.2019 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
136/2019 27.11.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

135/2019 20.11.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dale] „Zespołem” Wydział Finansów i Budżetu
 • 15.04.2019
  51/2019

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”

134/2019 18.11.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górno w okręgu wyborczym nr 12 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
133/2019 18.11.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 11 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
132/2019 08.11.2019 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 16.01.2017
  5/2017

  W sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

131/2019 06.11.2019 zmieniające Zarządzenie nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienione Zarządzeniem nr 54/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r., zmienione Zarządzeniem nr 17/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2019 r., zmienione Zarządzeniem nr 50/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 17.05.2017
  45/2017

  w sprawie powołania Rady Śwętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

130/2019 06.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 11 lat z , umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, wpisanej do rejestru zabytkow pod pozycja A.643/1-3, położonej we wsi Węchadłów, obręb 0016, gmina Michałów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 282/4 i 282/5, o łącznej powierzchni 0,552ł ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
129/2019 06.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody, na bezprzetargowe zawarcie na rzecz , na okres 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0250 ha, stanowiącego części nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Kielcach, przy , oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce (obręb 0016) jako działki nr nr: 487 o pow. 0,0284 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1L/00054867/5 oraz 489 o pow. 0,0112 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr Kl1L/00077028 /9 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
128/2019 05.11.2019 w sprawie powołania zespołu do oceny ofert zgłaszanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH” Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 06.12.2016
  145/2016

  w sprawie powołania zespołu do oceny ofert zgłaszanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus

127/2019 04.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Miasta Kielce na prawach powiatu, własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w pasie drogowym ulicy Częstochowskiej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce, obręb 0009, jako działki nr nr: 414/66 o pow. 0,0657 ha, 4 14/72 o pow. 0,0963 ha i 414/75 O pow. 0,2554 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
126/2019 04.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Kielce, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach, przy ul. Jaśminowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0032 jako działka nr 1029/2, o pow. 0,0055 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
125/2019 04.11.2019 w sprawie odwołania i powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
124/2019 25.10.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 12.12.2017
  137/2017

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”

122/2019 22.10.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich doposażeniem - dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim" Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
123/2019 22.10.2019 w sprawie ustalenia Karty Audytu Wewnętrznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 02.10.2014
  82/2014

  w sprawie ustalenia Karty Audytu Wewnętrznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

121/2019 21.10.2019 w sprawie kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 27.10.2017
  117/2017

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku Kamiennej, w obrębie 0004 Kamienna oraz na przyznanie tym dzierżawcom pierwszeństwa jej nabycia

120/2019 18.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz spółki Cement Ożarów SA, w trybie bezprzetargowym, udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/3 części w nieruchomości położonej w miejscowości Potok Kolonia, gmina Ożarów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: H9 o pow. „4000 ha oraz 120 o pow. 0,2500 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1S/00051723/9 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 05.12.2019
  142/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz spółki Cement Ożarów S.A, w trybie bezprzetargowym, udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/3 części w nieruchomości położonej w miejscowości Potok Kolonia, gmina Ożarów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 119 o pow. 1,1400 ha oraz 120 o pow. 0,2500 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1S/00051723/9

119/2019 18.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres pięciu lat ze Wspólnotą Mieszkaniową „USTRONIE 1”, mającą siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 65 w Kielcach, urnowy dzierżawy w odniesieniu do części (o pow. 00 100 ha) nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Nowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce (obręb 0024) jako działka nr 101/36, o pow. 0,0339 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Wybierz Strony