Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
19/2018 15.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na czas nieoznaczony, umowy użyczenia, części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 4319/13 o pow. 0,0223 ha. stanowiącej pas gruntu o szerokości 1 m, którego osią jest linia kablowa SN 15 kV oznaczona na zalączniku graficznym do niniejszego zarządzenia kolorem pomarańczowym. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
18/2018 14.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na okres 3 lat Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
17/2018 13.02.2018 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
16/2018 09.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Skarżysku - Kamiennej oraz na odstąpie nie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
15/2018 07.02.2018 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
14/2018 01.02.2018 w sprawie odwołania członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie świętokrzyskim oraz odwołania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie świętokrzyskim Wydział Organizacji i Kadr
13/2018 01.02.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
12/2018 29.01.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 144/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
11/2018 29.01.2018 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków dotyczących należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie Wydział Finansów i Budżetu
10/2018 29.01.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
9/2018 29.01.2018 zmieniające Zarządzenie nr 99/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2015 r. ustalające zasady wydzielenia stref ochronnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
8/2018 26.01.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Lecha 3 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
7/2018 26.01.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Czyżowie, gmina Stopnica Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
6/2018 15.01.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
5/2018 04.01.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
4/2018 04.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzących w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3/2018 03.01.2018 w sprawie uzupełnienia Jednolitego Rzeczowego Wykazu akt dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Organizacji i Kadr
1/2018 02.01.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
2/2018 02.01.2018 w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
144/2017 29.12.2017 w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
143/2017 27.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na rzecz osób fizycznych, nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w mieście Pińczów, w obrębie 0005 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
142/2017 22.12.2017 zmieniające zarządzenie Nr 19/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych objętych budżetem Wojewody Świętokrzyskiego do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych Wydział Finansów i Budżetu
141/2017 20.12.2017 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2018 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
140/2017 19.12.2017 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
139/2017 15.12.2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw odbioru dentobusu Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
138/2017 13.12.2017 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wypłaty - ze środków dotacji otrzymanej od Wojewody Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - wynagrodzenia sekretarzom Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Kielcach w latach 2015-2016. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
137/2017 12.12.2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
136/2017 06.12.2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw przejęcia od Samorządu Województwa magazynów przeciwpowodziowych oraz Zespołu Inwentaryzacyjnego do spraw przygotowania i wdrożenia zadań związanych z przejęciem magazynów przeciwpowodziowych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
135/2017 06.12.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców Wydział Infrastruktury i Rozwoju
134/2017 05.12.2017 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli