Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
23/2020 26.02.2020 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opiaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Kielce Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
22/2020 14.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Ożarów, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ożarowie, gm. Ożarów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Ożarów jako działka nr 48/11, o pow. 0,0869 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
21/2020 14.02.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 152/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 30.12.2019
  152/2019

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

20/2020 12.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 5 lat, umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 0,1700 ha, będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 jako działka nr 2575/1 o powierzchni 0,7011 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
19/2020 12.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Ożarów, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Maruszowie, gm. Ożarów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Maruszów jako działka nr 1151/2, o pow. 0,0558 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
18/2020 31.01.2020 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawi dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Bz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wydział Finansów i Budżetu
17/2020 30.01.2020 w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
16/2020 27.01.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 14.02.2019
  19/2019

  w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

15/2020 24.01.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 15212019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 30.12.2019
  152/2019

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

14/2020 24.01.2020 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na rat) spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Wydział Finansów i Budżetu
 • 29.01.2018
  11/2018

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków dotyczących należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie

13/2020 21.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kurzelowie, gmina Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 152 o pow. 0,6100 ha, 328 o pow. 0,4000 ha oraz 446 o pow. 0,5200 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
12/2020 21.01.2020 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzących w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
11/2020 21.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, gruntu o pow. 0,0036 ha, stanowiącego część nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Piłsudskiego (obręb 0003 Place, arkusz 21). oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 57/7 o pow. 0,0933 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
10/2020 17.01.2020 zmieniające Zarządzenie nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienione Zarządzeniem nr 54/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r., zmienione Zarządzeniem nr 17/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2019 r., zmienione Zarządzeniem nr 50/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r., zmienione Zarządzeniem nr 131/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2019 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 17.05.2017
  45/2017

  w sprawie powołania Rady Śwętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

9/2020 17.01.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskirn Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 14.02.2019
  20/2019

  w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

8/2020 17.01.2020 w sprawie ustalenia procedur uruchamiania środków budżetowych oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa. Wydział Finansów i Budżetu
 • 04.02.2015
  9/2015

  w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa

7/2020 15.01.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łączna w okręgu wyborczym nr 8 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
6/2020 15.01.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smyków w okręgu wyborczym nr 11 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
5/2020 13.01.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górno w okręgu wyborczym nr 4 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
4/2020 10.01.2020 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 16.03.2016
  29/2016

  w sprawie powołana Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

3/2020 10.01.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 2012016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 31.05.2016
  60/2016

  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Gminy Sandomierz, darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Sandomierzu, obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny

2/2020 02.01.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskicgo Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 16.01.2017
  4/2017

  w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

1/2020 02.01.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 16.01.2017
  3/2017

  w sprawie powołania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

152/2019 30.12.2019 w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 24.01.2020
  15/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 15212019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

 • 14.02.2020
  21/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 152/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

151/2019 30.12.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej jako działki nr nr: 5914/2, 5917/109, 5917/110 o łącznej pow. 0,0275 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
150/2019 24.12.2019 w sprawie określenia zadań i kompetencji Wicewojewody Świętokrzyskiego Wydział Organizacji i Kadr
 • 09.06.2016
  70/2016

  w sprawie określenia zadań i kompetencji Wicewojewody Świętokrzyskiego

149/2019 19.12.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy Wydział Infrastruktury i Rozwoju
148/2019 12.12.2019 w sprawie gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
147/2019 11.12.2019 w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 92/2019, z dnia 18 lipca 2019 r., wyrażającego zgodę na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Tadeuszowie, gmina Tarłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124/2, o pow. 0,2100 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 18.07.2019
  92/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Tadeuszowie, gmina Tarłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124/2, o pow. 0,2100 ha

146/2019 11.12.2019 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 105/2019, z dnia 14 sierpnia 2019 r., wyrażającego zgodę na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 jako działka nr 8/2, o pow. 0,0186 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 14.08.2019
  105/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 jako działka nr 18/2, o pow. 0,0186 ha

Wybierz Strony