Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
33/2018 12.04.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
32/2018 12.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobą fizyczną kolejnej umowy dzierżawy, na okres trzech lat, w odniesieniu do części nieruchomości Skarbu Państwa O pow. 0,00 15 ha. położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0011 Górna Kamienna i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
31/2018 06.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Suchedniów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
30/2018 06.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Powiatu Staszowskiego darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Staszów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
29/2018 04.04.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

28/2018 04.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz wspóhiżytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach, w obrębie 05 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
27/2018 29.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości Skarbu Państwa, na nieruchomość Gminy Staszów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
26/2018 16.03.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji. Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

25/2018 15.03.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 144/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 29.12.2017
  144/2017

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

24/2018 07.03.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z Budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2018 roku Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
23/2018 02.03.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności w Województwie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
22/2018 01.03.2018 w sprawie przygotowania wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. „GOŁOBORZE-18” Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
21/2018 28.02.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa świętokrzyskiego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 01.09.2016
  114/2016

  w sprawie ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa świętokrzyskiego

20/2018 27.02.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 01.06.2016
  62/2016

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

19/2018 15.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na czas nieoznaczony, umowy użyczenia, części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 4319/13 o pow. 0,0223 ha. stanowiącej pas gruntu o szerokości 1 m, którego osią jest linia kablowa SN 15 kV oznaczona na zalączniku graficznym do niniejszego zarządzenia kolorem pomarańczowym. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
18/2018 14.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na okres 3 lat Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
17/2018 13.02.2018 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
16/2018 09.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Skarżysku - Kamiennej oraz na odstąpie nie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
15/2018 07.02.2018 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
14/2018 01.02.2018 w sprawie odwołania członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie świętokrzyskim oraz odwołania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie świętokrzyskim Wydział Organizacji i Kadr
 • 13.04.2016
  42/2016

  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

13/2018 01.02.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 12.12.2017
  137/2017

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”

12/2018 29.01.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 144/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 29.12.2017
  144/2017

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

11/2018 29.01.2018 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków dotyczących należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie Wydział Finansów i Budżetu
10/2018 29.01.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 16.01.2017
  4/2017

  w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

9/2018 29.01.2018 zmieniające Zarządzenie nr 99/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2015 r. ustalające zasady wydzielenia stref ochronnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • 19.10.2015
  99/2015

  ustalające zasady wydzielenia stref ochronnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

8/2018 26.01.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Lecha 3 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
7/2018 26.01.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Czyżowie, gmina Stopnica Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
6/2018 15.01.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

5/2018 04.01.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
4/2018 04.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzących w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wybierz Strony