Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
116/2023 11.12.2023 w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 24/2023, z dnia 1 marca 2023r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wszachów, gm. Baćkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0014 Wszachów jako działka nr 567/1 (260601_2.0014.567/1) o powierzchni 0,3000 ha na rzecz dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział Organizacji i Kadr
115/2023 11.12.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Masłów, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Woli Kopcowej, gm. Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0011 Wola Kopcowa jako działki nr 547/7 (260409_2.0011.547/7) o pow. 0,0033 ha i nr 547/10 (260409_2.0011.547/10) o pow. 0,0161 ha. Wydział Organizacji i Kadr
114/2023 11.12.2023 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wydział Finansów i Budżetu
113/2023 11.12.2023 w sprawie opracowania Wojewódzkiego Planu działania na wypadek wystąpienia epidemii Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
112/2023 07.12.2023 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wydział Finansów i Budżetu
 • 28.04.2023
  47/2023

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

111/2023 06.12.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021 – 2030. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • 08.12.2022
  131/2022

  w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030

110/2023 29.11.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru zewnętrznego na stanowisko: Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach – ogłoszenie z dnia 16 listopada 2023 r. Wydział Organizacji i Kadr
109/2023 29.11.2023 Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach (przekazany do zatwierdzenia) Wydział Organizacji i Kadr
108/2023 23.11.2023 W sprawie ustalenia Procedury stosowania Arachne w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz Procedury kontroli realizacji inwestycji w ramach KPO Wydział Finansów i Budżetu
107/2023 22.11.2023 zmieniające Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 127/2017 r. z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Biuro Wojewody
 • 27.11.2017
  127/2017

  w sprawie powołania Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

106/2023 17.11.2023 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
105/2023 14.11.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
104/2023 08.11.2023 zmieniające Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Uzależnień, AIDS i HIV przy Wojewodzie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 14.05.2018
  38/2018

  w sprawie powołania Zespołu ds. Uzależnień, AIDS I HIV przy Wojewodzie Świętokrzyskim

103/2023 31.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Staszów jako działki: nr 3384/6 (261207_4.0001.3384/6), o pow. 0,0847 ha i nr 3384/8 (261207_4.0001.3384/8), o pow. 0,0070 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
102/2023 20.10.2023 zmieniające zarządzenie Nr 17/2023 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków składanych przez obywateli Ukrainy w związku ze znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej udział w kosztach pomocy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 28.02.2023
  17/2023

  w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków składanych przez obywateli Ukrainy w związki ze znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej udział w kosztach pomocy

101/2023 18.10.2023 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia w 2023 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
100/2023 17.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce, obrębu 0032, jako działka nr 1111/85 (261101 1.0032.1111/85), o pow. 0,0054 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
99/2023 11.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Sobków, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Sobków, gm. Sobków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0018 Sobków jako działka nr 762 (260208_2.0018.762), o pow. 4,0100 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
98/2023 11.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Klimontów, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Klimontów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Adamczowice jako działki nr 130/1 (260903_5.0001.130/1) o pow. 0,0138 ha i nr 130/2 (260903_5.0001.130/2) o pow. 0,0412 ha oraz obrębu 0026 Przybysławice jako działki nr 466/1 (260903_5.0026.466/1) o pow. 0,0011 ha i nr 466/3 (260903_5.0026.466/3) o pow. 0,0084 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
97/2023 10.10.2023 w sprawie powołania Zespołu oceniającego wnioski w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” Wydział Infrastruktury i Rozwoju
96/2023 05.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu zapłaty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
95/2023 05.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
94/2023 05.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
93/2023 05.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
92/2023 03.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Bodzechowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002 Bodzechów jako działka ewidencyjna nr 455 (260703_2.0002.455), o powierzchni 0,07 ha, poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21, A 20-340 Lublin, z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz na odstąpienie od zbycia w/w nieruchomości w drodze przetargu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
91/2023 03.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce, położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego i ul. Tytusa Chałubińskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0009 jako działki nr nr: 1814/36 (266101_1.0009.1814/36) o pow. 0,0017 ha, 1814/39 (266101_1.0009.1814/39) o pow. 0,0340 ha, 1814/42 (266101_1.0009.1814/42) o pow. 0,2553 ha, 1814/43 (266101_1.0009.1814/43) o pow. 0,0079 ha, 1814/47 (266101_1.0009.1814/47) o pow. 0,1054 ha, 1814/48 (266101_1.0009.1814/48) o pow. 0,0303 ha, 1823/1 (266101_1.0009.1823/1) o pow. 0,0008 ha, 1814/45 (266101_1.0009.1814/45) o pow. 0,08881 ha i 1825/1 (266101_1.0009.1825/1) o pow. 0,0393 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
90/2023 03.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, na rzecz firmy ELEKS SOWIŃSCY Spółka Jawna, umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej (o pow. 0,0054 ha), położonej w Kielcach przy ul. Zagnańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce, obręb 0006, jako działka nr 15/51 (266101_1.0006.15/51), o powierzchni 0,0439 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
89/2023 27.09.2023 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczenia wychowawczego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
88/2023 13.09.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Sandomierz, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sandomierzu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002 Sandomierz Mokoszyn jako działka nr 155/64 (Id: 260901_1.0002.155/64), o pow. 0,1656 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
87/2023 01.09.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia