Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
52/2018 20.06.2018 zmieniające zarządzenie nr 48/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 13.06.2018
  48/2018

  w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem legalności i rzetelności oznakowania wyżej wymienionych dróg

51/2018 20.06.2018 zmieniające Zarządzenie nr 5/2018 z 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 04.01.2018
  5/2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

50/2018 19.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Szydłów, w obrębie 0008 Osówka Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
49/2018 19.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Ożarów, w obrębie 0001 Ożarów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
48/2018 13.06.2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem legalności i rzetelności oznakowania wyżej wymienionych dróg Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 20.06.2018
  52/2018

  zmieniające zarządzenie nr 48/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku

47/2018 07.06.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikacji i rozpatrzenia wniosków spółek wodnych oraz podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie ich działalności bieżącej w ramach dotacji podmiotowej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
46/2018 06.06.2018 w sprawie nadania regulaminu Przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego, uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych oraz wsparcia finansowego udzielanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Biuro Wojewody
45/2018 05.06.2018 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 92/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wyrażającego zgodę na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Sandomierzu, w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 31.08.2017
  92/2017

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sandomierzu, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy

44/2018 01.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa, na nieruchomość Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” oraz na oddanie trybie bezprzetargowym nieruchomości, którą w drodze w/w zamiany nabędzie Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta z siedzibą w Kielcach Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
43/2018 01.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski darowizny nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w obrębie 34 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
42/2018 01.06.2018 w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia obronnego z elementami ochrony infrastruktury krytycznej pod kryptonimem „Gołoborze-18” Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
41/2018 23.05.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 29.11.2016
  142/2016

  w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla danych osobowych przetwarzanych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

40/2018 16.05.2018 w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na łata 2018 - 2020 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
39/2018 14.05.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Rodziny przy Wojewodzie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
38/2018 14.05.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Uzależnień, AIDS I HIV przy Wojewodzie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
37/2018 08.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w Kielcach, obręb 0009 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
36/2018 07.05.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
35/2018 26.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Końskich, w obrębie 0003 miasto Końskie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
34/2018 25.04.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20,2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

33/2018 12.04.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
32/2018 12.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobą fizyczną kolejnej umowy dzierżawy, na okres trzech lat, w odniesieniu do części nieruchomości Skarbu Państwa O pow. 0,00 15 ha. położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0011 Górna Kamienna i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
31/2018 06.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Suchedniów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
30/2018 06.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Powiatu Staszowskiego darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Staszów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
29/2018 04.04.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

28/2018 04.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz wspóhiżytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach, w obrębie 05 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
27/2018 29.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości Skarbu Państwa, na nieruchomość Gminy Staszów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
26/2018 16.03.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji. Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

25/2018 15.03.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 144/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 29.12.2017
  144/2017

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

24/2018 07.03.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z Budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2018 roku Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
23/2018 02.03.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności w Województwie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony