Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
97/2017 15.09.2017 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Strawczyn Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
96/2017 08.09.2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
95/2017 07.09.2017 w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Wydział Infrastruktury i Rozwoju
94/2017 05.09.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
93/2017 31.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Powiatu Opatowskiego darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Opatów, w obrębie 0028 Zochcinek Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
92/2017 31.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sandomierzu, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
91/2017 28.08.2017 w sprawie podziału zadań pomiędzy wydziały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w związku z finansowaniem ze środków budżetu państwa zadań w ramach programów inwestycji Wydział Infrastruktury i Rozwoju
90/2017 24.08.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
89/2017 23.08.2017 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
88/2017 16.08.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców Wydział Infrastruktury i Rozwoju
87/2017 08.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz osoby prawnej, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Miedziana Góra Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
86/2017 08.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Gminy Jędrzejów darowizny nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w gminie Jędrzejów w obrębie 4 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
85/2017 08.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy, na okres trzydziestu lat, udziału Skarbu Państwa w nieruchomości położonej w Kielcach Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
84/2017 07.08.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie powołania gminnej komisji i ustalenia imiennego składu osobowego ds. oszacowania szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi w gospodarstwie rolnym na terenie gminy Iwaniska Wydział Infrastruktury i Rozwoju
83/2017 31.07.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 55/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w województwie świętokrzyskim Wydział Infrastruktury i Rozwoju
82/2017 31.07.2017 w sprawie powołania gminnej komisji i ustalenia imiennego składu osobowego ds. oszacowania szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi w gospodarstwie rolnym na terenie gminy Iwaniska Wydział Infrastruktury i Rozwoju
81/2017 24.07.2017 w sprawie procedur wdrażania stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach i procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
80/2016 20.07.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
79/2017 20.07.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
78/2017 20.07.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na okres dłuższy niż trzy lata, w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Baćkowice Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
77/2017 20.07.2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
76/2017 18.07.2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Gminy Bodzechów darowizny nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w gminie Bodzechów w obrębie 0004 Chmielów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
75/2017 18.07.2017 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 113/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. wyrażającego zgodę na zbycie, na rzecz współwłaściciela, w drodze bezprzetargowej, stanowiącego własność Skarbu Państwa udziału w wysokości 1/3 części w nieruchomościach, położonych w gminie Ćmielów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
74/2017 18.07.2017 w sprawie zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Sandomierzu, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
73/2017 18.07.2017 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 116/2016 z dnia 6 września 2016 r. wyrażającego zgodę na dokonanie, na rzecz Gminy Kielce darowizny nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego, obręb 0005 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
72/2017 17.07.2017 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie w okręgu wyborczym nr 2 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
71/2017 12.07.2017 w sprawie szczegółowych warunków wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
70/2017 10.07.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
69/2017 04.07.2017 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubnice w okręgu wyborczym nr 3 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
68/2017 28.06.2017 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 87/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. wyrażającego zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Gminie Gowarczów, obręb 0006 Gowarczów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości