Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
73/2022 29.06.2022 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wydział Finansów i Budżetu
72/2022 29.06.2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Połaniec, jako działka nr 6073 (2612054.0001.6073), o powierzchni 0,1012 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
71/2022 28.06.2022 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
70/2022 28.06.2022 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupia w okręgu wyborczym nr 8 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
69/2022 24.06.2022 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

68/2022 15.06.2022 w sprawie powołania zespołu w celu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 — „Aktywna tablica” Wydział Organizacji i Kadr
67/2022 13.06.2022 zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 48/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców Wydział Organizacji i Kadr
 • 08.05.2020
  48/2020

  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

66/2022 10.06.2022 w sprawie przygotowania organów administracji publicznej województwa świętokrzyskiego i powołania pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wsparcia państwa-gospodarza (HNS) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
65/2022 10.06.2022 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 08.03.2022
  20/2022

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

64/2022 09.06.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Kielce, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Panoramicznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce obręb 0016, jako działka nr 131/8 (266101_1.0016.131/8), o pow. 0,0294 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
63/2022 09.06.2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krakowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna, obrębu 0008 Bzinek, arkusz 48, jako działki: nr 270/2 (261001_1.0008.AR_48.270/2), o pow. 0,0196 ha oraz nr 271/2 (261001_1 .0008.AR_48.271/2), o pow. 0,0211 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
62/2022 09.06.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 9 lat, kolejnej urnowy dzierżawy gruntu o powierzchni 0,2000 ha, stanowiącego część nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach. przy Alei na Stadion, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce, obręb 0022. jako działka nr 60/98 (266101_1.0022.60/98). o powierzchni 1,6073 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
61/2022 09.06.2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Staszów, jako działka nr 2920/10 (261207_4.0001.2920/10), o powierzchni 0,0143 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
60/2022 06.06.2022 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem” Wydział Finansów i Budżetu
 • 11.03.2022
  24/2022

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem"

59/2022 06.06.2022 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanego dalej "Zespołem" Wydział Finansów i Budżetu
 • 11.03.2022
  23/2022

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanego dalej „Zespoleni”

58/2022 03.06.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w miejscowości Niemienice, gm. Sadowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków” obrębu 0009 Niemienice jako działka nr 507/4 (260606_2.0009.507/4), o powierzchni 0,4900 ha, poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste, użytkownikowi wieczystemu wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
57/2022 03.06.2022 zmieniające Zarządzenie nr 25/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marea 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Wydział Finansów i Budżetu
 • 17.03.2022
  25/2022

  zmieniające Zarządzenie nr 66/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

56/2022 24.05.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2022r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
55/2022 24.05.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. o powierzchni 0,1866 ha, położonej na terenie gminy Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0018 Raków jako działka nr 2205/3 (260416_2.0018.2205/3) oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
54/2022 17.05.2022 w sprawie powołania Zespołu oceniającego wnioski w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - „Laboratoria przyszłości” Wydział Infrastruktury i Rozwoju
53/2022 17.05.2022 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
52/2022 17.05.2022 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
51/2022 12.05.2022 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole iw domu” Moduł 3 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 05.05.2021
  63/2021

  w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole iw domu” Moduł 3

50/2022 09.05.2022 w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikacji i rozpatrzenia wniosków spółek wodnych oraz podziału środków przeznaczonych w 2022 roku na dofinansowanie ich działalności bieżącej w ramach dotacji podmiotowej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
49/2022 09.05.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce (obręb 0017) jako działki: nr 569/20 o pow, 0,0050 ha i nr 569/23 o pow. 0,0024 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
48/2022 05.05.2022 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX-22 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
47/2022 05.05.2022 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedur, wytycznych i schematów działania mających zastosowanie w Wojewódzkim Planie działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
46/2022 05.05.2022 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 08.03.2022
  20/2022

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

45/2022 21.04.2022 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pod kryptonimem GOŁOBORZE-22 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
44/2022 21.04.2022 zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 48/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców Wydział Organizacji i Kadr
 • 08.05.2020
  48/2020

  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców