Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
67/2018 17.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w gminie Końskie, w obrębie 0037 Sielpia Wielka Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
66/2018 16.07.2018 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania możliwości z urzędu umarzania należności pieniężnych niemożliwych do odzyskania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Wydział Infrastruktury i Rozwoju
65/2018 16.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobami fizycznymi kolejnej umowy dzierżawy, na okres trzech lat, w odniesieniu do części nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 0,0166 ha, położonej w Kielcach, w obrębie 0032 i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
64/2018 16.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobami fizycznymi kolejnej umowy dzierżawy, na okres sześciu lat, w odniesieniu do części nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 0,0 189 ha, położonej w Kielcach, w obrębie 0032 i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
63/2018 12.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Starachowice, na czas nieoznaczony, umowy użyczenia, części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
62/2018 11.07.2018 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
61/2018 09.07.2018 W sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
60/2018 05.07.2018 zmieniające Zarządzenie nr 56 /2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 28.06.2018
  56/2018

  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

59/2018 02.07.2018 w sprawie sprostowania pomyłki w zarządzeniu Wojewody Świętokrzyskiego Nr 8/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. (powielonej z wniosku Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12.01.2018 r., znak: GNG-IV.6840.17.2016), wyrażającego zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Kielcach Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 26.01.2018
  8/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Lecha 3

58/2018 29.06.2018 w sprawie ustalenia zasad w przypadku umorzenia łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
57/2018 29.06.2018 w sprawie Regionalnego Zespołu Zadaniowego ds. CPE ( ang. Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
56/2018 28.06.2018 w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 31.03.2017
  33/2017

  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 • 05.07.2018
  60/2018

  zmieniające Zarządzenie nr 56 /2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

55/2018 26.06.2018 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 56/2017 z dnia 14 czerwca 2017r., wyrażającego zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Włoszczowa, obręb 0002, jako działki: Nr 5460 o pow. 0,0065 ha i Nr 5461 o pow. 0,0 162 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 14.06.2017
  56/2017

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz spółki Orange Polska S.A., nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Włoszczowie, obręb 002

54/2018 26.06.2018 zmieniające ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 17.05.2017
  45/2017

  w sprawie powołania Rady Śwętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

53/2018 25.06.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego Wydział Organizacji i Kadr
 • 21.05.2012
  45/2012

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego

52/2018 20.06.2018 zmieniające zarządzenie nr 48/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 13.06.2018
  48/2018

  w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem legalności i rzetelności oznakowania wyżej wymienionych dróg

51/2018 20.06.2018 zmieniające Zarządzenie nr 5/2018 z 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 04.01.2018
  5/2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

50/2018 19.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Szydłów, w obrębie 0008 Osówka Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
49/2018 19.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Ożarów, w obrębie 0001 Ożarów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
48/2018 13.06.2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem legalności i rzetelności oznakowania wyżej wymienionych dróg Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 20.06.2018
  52/2018

  zmieniające zarządzenie nr 48/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku

47/2018 07.06.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikacji i rozpatrzenia wniosków spółek wodnych oraz podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie ich działalności bieżącej w ramach dotacji podmiotowej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
46/2018 06.06.2018 w sprawie nadania regulaminu Przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego, uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych oraz wsparcia finansowego udzielanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Biuro Wojewody
45/2018 05.06.2018 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 92/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wyrażającego zgodę na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Sandomierzu, w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 31.08.2017
  92/2017

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sandomierzu, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy

44/2018 01.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa, na nieruchomość Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” oraz na oddanie trybie bezprzetargowym nieruchomości, którą w drodze w/w zamiany nabędzie Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta z siedzibą w Kielcach Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
43/2018 01.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski darowizny nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w obrębie 34 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
42/2018 01.06.2018 w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia obronnego z elementami ochrony infrastruktury krytycznej pod kryptonimem „Gołoborze-18” Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
41/2018 23.05.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 29.11.2016
  142/2016

  w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla danych osobowych przetwarzanych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

40/2018 16.05.2018 w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na łata 2018 - 2020 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
39/2018 14.05.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Rodziny przy Wojewodzie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
38/2018 14.05.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Uzależnień, AIDS I HIV przy Wojewodzie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony