Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
39/2023 20.04.2023 zmieniające Zarządzenie Nr 113/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06 października 2022 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń wychowawczych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 06.10.2022
  113/2022

  w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń wychowawczych

38/2023 18.04.2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych i sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 28.03.2023
  31/2023

  w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych i sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie

37/2023 13.04.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 24.05.2022
  56/2022

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2022r.

36/2023 12.04.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat, umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Szydłów, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Brzeziny (arkusz 2) numerami ewidencyjnymi: 274 (261208_5.0001.AR_2.274) i 326 (261208_5.0001.AR_2.326), z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0012 Solec Stary (arkusz 1) numerami ewidencyjnymi: 206 (261208_5.0012.AR_1.206) i 207 (261208_5.0012.AR_1.207) oraz z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0012 Solec Stary (arkusz 2) numerem ewidencyjnym: 282 (261208_5.0012.AR_2.282), a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
35/2023 12.04.2023 w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w 2023 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 15.06.2023
  60/2023

  zmieniające Zarządzenie nr 35/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2023 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w 2023 r.

34/2023 11.04.2023 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
33/2023 03.04.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 30.12.2021
  165/2021

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 08.07.2022
  79/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 17.11.2022
  124/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 21.02.2023
  15/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 24.05.2023
  52/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 18.12.2023
  118/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 15.03.2024
  33/2024

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 17.05.2024
  65/2024

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

32/2023 29.03.2023 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 16/14-2022/OG-FAMI pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 18.10.2022
  121/2022

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 16/14-2022/OG-FAMI pn. „Świętokrzyskie — dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”

 • 25.04.2023
  42/2023

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 16/14-2022/OG-FAMI pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”

31/2023 28.03.2023 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych i sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 18.04.2023
  38/2023

  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych i sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie

30/2023 28.03.2023 w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 05.05.2023
  48/2023

  zmieniające Zarządzenie nr 30/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2023 r. w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

29/2023 22.03.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Kielce, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów Miasta Kielce (obręb 0017) jako działka nr 29/23 (id: 266101_1.0017.29/23), o pow. 0,0101 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
28/2023 21.03.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem” Wydział Finansów i Budżetu
 • 06.06.2022
  60/2022

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”

 • 10.01.2024
  2/2024

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”.

27/2023 21.03.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanego dalej "Zespołem" Wydział Finansów i Budżetu
 • 06.06.2022
  59/2022

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanego dalej "Zespołem"

26/2023 17.03.2023 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Opatowskiemu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 26.09.2022
  107/2022

  w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego w skład komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Opatowskiemu

25/2023 09.03.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 03.01.2022
  3/2022

  w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

24/2023 01.03.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wszachów, gm. Baćkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0014 Wszachów jako działka nr 567/1 (260601_2.0014.567/1) o powierzchni 0,3000 ha na rzecz dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
23/2023 01.03.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Zagnańsk, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 Gruszka jako działki nr nr: 288/4 (260419_2.0004.288/4) o pow. 0,0004 ha, 288/5 (260419_2.0004.288/5) o pow. 0,0203 ha, 306/3 (260419_2.0004.306/3) o pow. 0,0084 ha, 308/3 (260419_2.0004.308/3) o pow. 0,0066 ha, 1285/18 (260419_2.0004.1285/18) o pow. 0,1942 ha, 1442/1 (260419_2.0004.1442/1) o pow. 0,0492 ha, 1443/1 (260419_2.0004.1443/1) o pow. 0,2767 ha, 1444/1 (260419_2.0004.1444/1) o pow. 0,1742 ha oraz 1445/1 (260419_2.0004.1445/1) o pow. 0,1642 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
22/2023 01.03.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Koprzywnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0008 Koprzywnica jako działka ewidencyjna nr 2327/6 (260904_4.0008.2327/6) o powierzchni 0,3400 ha, poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste, użytkownikowi wieczystemu wyłonionemu w drodze przetargu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
21/2023 01.03.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Koprzywnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0008 Koprzywnica jako działki ewidencyjne nr nr: 2288/27 (260904_4.0008.2288/27) o powierzchni 0,3000 ha oraz 2288/48 (260904_4.0008.2288/48) o powierzchni 0,1078 ha, poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
20/2023 01.03.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na rzecz dotychczasowego najemcy kolejnej umowy najmu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Ostojów, gm. Suchedniów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0009 Ostojów jako działka nr 33/1 (261005_5.0009.33/1) o powierzchni 0,7280 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
19/2023 01.03.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0036 ha, z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej, stanowiącego część nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 Place (arkusz 21) jako działka nr 57/33 (261001_1.0003.AR_21.57/33) o powierzchni 0,0253 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
18/2023 28.02.2023 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów ofert na wykonywanie badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej dla potrzeb komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
17/2023 28.02.2023 w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków składanych przez obywateli Ukrainy w związki ze znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej udział w kosztach pomocy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 20.10.2023
  102/2023

  zmieniające zarządzenie Nr 17/2023 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków składanych przez obywateli Ukrainy w związku ze znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej udział w kosztach pomocy

16/2023 23.02.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 14.02.2019
  20/2019

  w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 17.01.2020
  9/2020

  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskirn Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 23.12.2020
  143/2020

  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 28.12.2021
  163/2021

  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 29.12.2022
  139/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

15/2023 21.02.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 30.12.2021
  165/2021

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 08.07.2022
  79/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 17.11.2022
  124/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 03.04.2023
  33/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 24.05.2023
  52/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 18.12.2023
  118/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 15.03.2024
  33/2024

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 17.05.2024
  65/2024

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

14/2023 16.02.2023 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ruda Maleniecka w okręgu wyborczym nr 12 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
13/2023 15.02.2023 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złota w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
12/2023 09.02.2023 w sprawy uzupełnienia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Wydział Organizacji i Kadr
11/2023 07.02.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, na rzecz dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0036 (Arkusz 4) jako działka nr 102/3 (260701_1.0036.AR_4.102/3), o powierzchni 0,0022 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
10/2023 07.02.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Starachowicach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 jednostki ewidencyjnej Starachowice, jako działki: nr 1255/7 (261101_1.0004.1255/7) o pow. 0,0090 ha i nr 1262/1 (261101_1.0004.1262/1) o pow. 0,0077 ha oraz na odstąpienie od zbycia ww. nieruchomości w drodze przetargu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości