Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zgromadzenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Zgromadzenia

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1389), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w przypadku gdy w danej gminie nie zostało utworzone gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, przyjmuje:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

  • na numer telefaksu: 41 342 14 03
  • lub e-mail: czkw00@kielce.uw.gov.pl

Na terenie Miasta Kielce:

Przekazywanie zawiadomień o zgromadzeniach organizowanych na terenie Miasta Kielce, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Kielcach udostępniło formularz zgłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kielcach pod linkiem - http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/zgromadzenia-1

Informacja o przetwarzanych danych

1. Administratorem Twoich danych jest: Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421266

2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się z skontaktować w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl

3. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w celu informowania podmiotów o zgromadzeniach 

Podstawa przetwarzania:

  • ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

4. Informacje o Odbiorcach danych:

Wojewoda Świętokrzyski co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza ustawowo uprawnionymi.

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt czyli przez okres 5 lat.

6. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe gdyż wynika ze wskazanej w pkt 3 podstawy prawnej.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

10. Pana Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.08.2017
Data wytworzenia : 22.08.2017
Data modyfikacji : 08.02.2023 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego