Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
27.01.2023
do
10.02.2023
IR.II.746.2.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.01.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.2.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.01.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12057_LE004_Sulkow_208/ORx004-122147-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, km 122,147”. Inwestycja na działce nr 880/3, 880/2, 880/1, obręb ewid. 0011 Sułków, jednostka ewid. 260501_2 Fałków – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od

do
IR.II.7840.1.48.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.01.2023 r. dot. zawiadomienia o złożeniu odwołania od decyzji Nr 56/2022 z dnia 28.12.2022 r. IR.II.7840.1.48.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.01.2023 r. dot. zawiadomienia o złożeniu odwołania od decyzji Nr 56/2022 z dnia 28.12.2022 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN6,3MPa MOP=6,0MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Lubienia – Parszów”.
od
24.01.2023
do
07.02.2023
SPN.II.7533.473.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonych w Starachowicach, obręb 0006 OBRĘB 06, oznaczonych: - w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 208/3 o pow. 0,0143 ha; - na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 05.10.2021 r. za Nr P.2611.2021.1759, jako działki: Nr 208 o pow. 0,0389 ha, Nr 208/8 o pow. 0,0772 ha, Nr 208/4 o pow. 0,0052 ha, Nr 208/7 o pow. 0,1130 ha i Nr 315/5 o pow. 0,0007 ha (wydzielone odpowiednio z działek Nr 208/2 o pow. 0,0790 ha, Nr 208/5 Nr o pow. 0,1107 ha i Nr 315/1 o pow. 0,0469 ha), zajętych pod drogę publiczną pn. „ul. Objazdowa” (nowy Nr 304129 T).
od
24.01.2023
do
07.02.2023
SPN.II.7533.311.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Pacanów, w obrębie 0020 Wola Biechowska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 1681/1 o pow. 0,0019 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 777 pn. „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol” (nowy nr 79).
od
26.01.2023
do
09.02.2023
IR.II.746.32.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.01.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.32.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.01.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego ("OR") 12053_LE004_Mosciska/ ORx004-157920-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie, km 157,920". Inwestycja na działkach nr 15/3, 15/7, obręb 0004 Czarnca, jednostka ewid. 261306_5 Włoszczowa - obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
23.01.2023
do
06.02.2023
SPN.II.7533.428.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Sandomierzu, w obrębie 0004 Sandomierz Poscaleniowy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1095/2 o pow. 0,0238 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 759 pn. „Lipnik – Sandomierz” (nowy nr 77).
od
23.01.2023
do
06.02.2023
SPN.II.7533.332.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0021 Ogarka, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 15.06.2022 r. pod Nr P.2613.2022.605, jako działka Nr 102/1 o pow. 0,0020 ha, (wydzielona z działki nr 102 o pow. 0,70 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15373 pn. „Rogienice – Węgleszyn – Mniszek” (nowy Nr 1176T).
od
24.01.2023
do
07.02.2023
IR.II.746.1.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego IR.II.746.1.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12201_L8_Kielce_Białogon / ORx008-191737-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, km 191,737”, inwestycja na działce nr: 682/7, obręb: 0021 Kielce Białogon, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
19.01.2023
do
02.02.2023
SPN.III.7821.1.10.2022 - Obwieszczenie o informujące o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowanie wyjaśniające umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 10/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29.08.2022 r., znak: UA-IV.6740.2.7.2022.JK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ulicą Łanową do posesji nr 40”.
od
23.01.2023
do
06.02.2023
IR.II.7840.3.10.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IR.II.7840.3.10.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I" – zadanie nr 1: Odtworzenie retencji dolinowej doliny rzeki Nidy w miejscowości Korytnica.
od
18.01.2023
do
01.02.2023
IR.II.7840.4.51.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.51.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę peronów na przystanku osobowym Drygulec wraz z małą architekturą i siecią teletechniczną (kanalizacja teletechniczna i zasilająca), rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych, budowa drogi równoległej wzdłuż linii kolejowej nr 25 w km 208+009 – 208+430, budowa i przebudowa odwodnienia oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w km 204+422 – 209+038, 209+146 – 209+190, 215+625 – 217+150 w ramach inwestycji pn.: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz".
od
17.01.2023
do
31.01.2023
SPN.III.7821.1.14.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące wydania decyzji, którą uchylił w części, uchylił zaskarżoną decyzję w części i przekazał w tym zakresie sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Kieleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 11.01.2023 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, uchylił zaskarżoną decyzję w części dot. działki o nr ewid. 169/7 obręb 0002 Brzechów i przekazał w tym zakresie sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzjęStarosty Kieleckiego Nr 30/2022 z dnia 20.10.2022 r., znak: B-IV.672.20.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu”.
od
17.01.2023
do
31.01.2023
SPN.III.7821.1.15.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o uchyleniu decyzji w części i utrzymaniu w mocy pozostałej części decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 13.01.2023 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 29/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 24.10.2022 r., znak: B-IV.672.7.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0300T na odcinku Bartków – Samsonów.”
od
16.01.2023
do
30.01.2023
IR.II.7840.4.50.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.01.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.50.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.01.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielania pozwolenia na „rozbiórkę i przebudowę nastawni Ożarów w km 205+682 na przekaźnikownię w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, inwestycja na działce ewidencyjnej nr: 218/3 obręb: 0012 Ługi, jednostka ewid. 260608_2 Wojciechowice.
od
13.01.2023
do
27.01.2023
IR.II.746.26.2022. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. wydania decyzji Nr VI/2023 z dnia 11.01.2023r., znak: IR.II.746.26.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Budowa Obiektu Radiotelekomunikacyjnego ("OR") 12020_L73_Kije_502/ORx073-022330-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 73 Sitkówka Nowiny - Busko-Zdrój odcinek Sitkówka Nowiny - Brzeziny, km. 22,330". Inwestycja na działce nr 911, obręb 0016 Wierzbica, jednostka ewid. 260802_2 Kije - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
11.01.2023
do
25.01.2023
SPN.II.7533.566.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0024 Rogienice, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 15.06.2022 r. pod numerem P.2613.2022.605, jako działki: Nr 629/1 o pow. 0,0011 ha i Nr 631/1 o pow. 0,0016 ha (wydzielone odpowiednio z działek: Nr 629 o pow. 0,6032 ha i Nr 631 o pow. 1,1321 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15373 pn. Rogienice – Węgleszyn – Mniszek (nowy Nr 1176T).
od
05.01.2023
do
19.01.2023
SPN.III.7820.1.2.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu S-74 i DK 9” na terenie miasta i gminy Opatów oraz gminy Sadowie. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 839 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30, a także kontaktować się: telefonicznie pod nr tel.: (41) 342 16 41, za pośrednictwem platformy ePUAP - adres skrytki: /SUWKielce/SkrytkaESP, komunikacji elektronicznej - adres e-mail: sekretariat.wiin@kielce.uw.gov.pl.
od
03.01.2023
do
17.01.2023
SPN.II.7533.425.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Końskich, w obrębie 0005, oznaczonych na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Koneckiego, w dniu 08.09.2022 r., pod numerem P.2605.2022.1334, jako działki: nr 5023/1 o pow. 0,0437 ha i nr 4834/4 o pow. 0,0843 ha, zajętych pod drogi publiczne: nr 746 pn. „Żarnów – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Rudniki” oraz nr 749 pn. „Radomsko – Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie – Przysucha”.
od
02.01.2023
do
16.01.2023
IR.II.7840.4.48.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.12.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w ramach inwestycji pn.: Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz IR.II.7840.4.48.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.12.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę nastawni Ożarów w km 205+660 w ramach inwestycji pn.: Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz; inwestycja na działce ewidencyjnej nr: 218/3 obręb: 0012 Ługi, jednostka ewid. 260608_2 Wojciechowice
od
30.12.2022
do
13.01.2023
IR.II.746.21.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2022r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.21.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2022r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. .: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze zamkniętym PKP w km 78+281 linii kolejowej nr 70", inwestycja na działce nr : 612, obręb: 0023 Świniary, jedn. ewidencyjna 260905_2
od
30.12.2022
do
13.01.2023
IR.II.7840.1.48.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.12.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę na podstawie specustawy gazowej IR.II.7840.1.48.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.12.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN6,3MPa MOP=6,0MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Lubienia – Parszów”,
od
22.12.2022
do
05.01.2023
SPN.II.7533.530.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0027 Prząsław, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, jako działka nr 396/2 o pow. 0,0026 ha (wydzielona z działki nr 396 o pow. 0,2953 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15367 pn. droga przez wsie Cierno-Zaszosie i Prząsław (nowy nr 1172T).
od
23.12.2022
do
06.01.2023
IR.II.7840.4.50.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.12.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.50.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.12.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na „rozbiórkę i przebudowę nastawni Ożarów w km 205+682 w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, inwestycja na działce ewidencyjnej nr: 218/3 obręb: 0012 Ługi, jednostka ewid. 260608_2 Wojciechowice.
od
20.12.2022
do
03.01.2023
SPN.II.7533.497.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0017 Mierzyn, gmina Sędziszów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, pod nr. P.2602.2022.138, jako działka nr 215/7 o pow. 0,0003 ha (wydzielona z działki nr 215/2 o pow. 0,0100 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15347 pn. „Mierzawa – Sędziszów - Kozłów” (nowy nr 1145T).
od
19.12.2022
do
02.01.2023
SPN.III.7820.1.5.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie odwołań od decyzji Wojewody Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 5/22 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.11.2022 r., znak: SPN.III.7820.1.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie urządzeń podczyszczających i kanału deszczowego – rowu odprowadzającego wodę z istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej w km 48+580 drogi krajowej Nr 9 w msc. Lubienia, na terenie gminy Brody w powiecie starachowickim, wpłynęło odwołanie.Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Rozwoju i Technologii.
od
16.12.2022
do
30.12.2022
SPN.III.7820.1.4.2022 -Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego , iż wydał decyzję Nr 7/22 z dnia 12.12.2022r. o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż wydał decyzję Nr 7/22 z dnia 12.12.2022r. o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, zmienionej decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego: Nr 7/12 z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.11.2012, Nr13/17 z dnia 07.09.2017r., znak SPN.III.7820.1.3.2017 oraz Nr 2/21 z dnia 27.04.2021r., znak: SPN.III.7820.1.8.2020, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego.
od
16.12.2022
do
30.12.2022
SPN.III.7820.1.4.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Nr 7/22 z dnia 12.12.2022r. o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.07.2022r., L.dz. DK42/02/095/AŻŻ/22, uzupełnionego przy piśmie z dnia 19.10.2022r., L.dz. DK42/02/108/AŻŻ/22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, wydana została decyzja Nr 7/22 z dnia 12.12.2022r. o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, zmienionej decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego: Nr 7/12 z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.11.2012, Nr 13/17 z dnia 07.09.2017r., znak SPN.III.7820.1.3.2017 oraz Nr 2/21 z dnia 27.04.2021r., znak: SPN.III.7820.1.8.2020.
od
15.12.2022
do
29.12.2022
SPN.III.7821.1.16.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.12.2022 r. o wydaniu decyzji, którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 31/2022 z dnia 21.10.2022 r., znak: B-IV.672.25.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 316052T w ramach zadania: Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II – Suchowola Kolonia I – Suchowola” na terenie gminy Chmielnik'' Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 12.12.2022 r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 31/2022 z dnia 21.10.2022 r., znak: B-IV.672.25.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 316052T w ramach zadania: Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II – Suchowola Kolonia I – Suchowola”.
od
15.12.2022
do
29.12.2022
SPN.II.7533.353.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Bodzechów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Bodzechów, w obrębie 0023 Szewna, oznaczonych na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 15.12.2020 r. pod nr P.2607.2020.1944, jako działki: nr 661/2 o pow. 0,0053 ha i nr 707/2 o pow. 0,0006 ha (wydzielone z działek odpowiednio: nr 661 o pow. 0,0300 ha i nr 707 o pow. 0,900 ha), zajętych pod drogę publiczną nr 1522011 pn. „Szewna – Zarzecze”.
od
15.12.2022
do
29.12.2022
SPN.III.7820.1.3.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 31.05.2022 r., bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 16.11.2022 r., bez znaku i 05.12.2022 r., znak: ŚZDW.RWR. 4110.321.2022.KSD, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 755 na odcinku od drogi krajowej Nr 74 - km 23+048,17 do ul. Plażowej – km 34+528,30 oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 777 od km 16+010,28 do 18+683,91 wraz z budową mostu, przepustów, miejsca do ważenia pojazdów, chodników, zatok autobusowych, poboczy, zjazdów, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej, na terenie powiatu opatowskiego w gminie Ożarów oraz powiatu sandomierskiego w gminie Zawichost.