Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
11.12.2023
do
27.12.2023
IR.II.746.46.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.12.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.46.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.12.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa rurociągu światłowodowego 3x HDPE 40/3,7mm z kablem optotelekomunikacyjnym Z-XOTKtsd 36J po jednej stronie toru, oraz budowę po drugiej stronie torów rurociągu światłowodowego 3x HDPE 40/3,7mm z kablem optotelekomunikacyjnym ZXOTKtsd 36J - zamykającym pętlę transmisyjną, a także kabla szlakowego miedzianego XzTKMXpw 35x4x0,8 po jednej stronie torów” (linia kolejowa nr 8), inwestycja na działce o identyfikatorze: 266101_1.0021.682/7 w m. Kielce – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
08.12.2023
do
22.12.2023
SPN.II.7533.334.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 0612.2023r. w trybie art. 73 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 06.12.2023 r., znak: SPN.II.7533.334.2023 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0020 Żelisławiczki, gmina Secemin, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, jako działka nr 315/5 o pow. 0,00474 ha (wydzielona z działki nr 315/1 o pow. 0,40 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15390 pn. „(Żelisławic) – granica województwa – Wymysłów – Czarnca – Wyrąb” (nowy nr 1896T).
od
07.12.2023
do
21.12.2023
IR.II.746.45.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.45.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej (wraz z niezbędnymi rozbiórkami) od km 241,281 do km 242,345 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz/ Ocice/Padew” – LOT A (zakres AO)”. Inwestycja na działkach nr ewid.: 1000/2, 1015/2, 1022/2, 1023/2, 1024/2, 1031/2, 1032/2, 1033/2, 1037/2, 1038/2, 1043/2, 1256/2, 435/3, 929/4, 930/2, 931/2, 970/2, 971/2, 985/2, 996/2, 997/2, 999/2 obręb 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, jednostka ewid. 260901_1 Sandomierz – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
05.12.2023
do
19.12.2023
SPN.III.7820.1.15.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania wraz z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 73 od km 29+948 do km 30+154 w Lisowie w ramach zadania pn.: „Budowa dojścia do przystanku i budowa zatok autobusowych na drodze krajowej Nr 73 w m. Lisów”, w powicie kieleckim, gminie Morawica.
od
05.12.2023
do
19.12.2023
SPN.II.7533.464.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Pacanów, w obrębie 0023 Zborówek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: Nr 4 o pow. 0,4558 ha i Nr 46/1 o pow. 0,0017 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. „Kraków - Nowe Brzesko - Połaniec - Sandomierz – Annopol” (nowy Nr 79).
od
30.11.2023
do
14.12.2023
SPN.II.7533.213.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0015 Wrzosówka, gmina Małogoszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 77/1 o pow. 0,0056 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 728 pn. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą - Końskie - Łopuszno - Jędrzejów.
od
29.11.2023
do
13.12.2023
SPN.II.7533.444.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0003 Gierczyce, gmina Wojciechowice, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, jako działki: Nr 363/1 o pow. 0,0089 ha i Nr 363/2 o pow. 0,0011 ha (wydzielone z działki Nr 363 o pow. 0,34 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 42154 pn. „Wojciechowice – Kaliszany – Gierczyce – Nikisiałka Duża” (nowy Nr 1563T).
od
01.12.2023
do
15.12.2023
IR.II.7840.1.26.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 33/2022 z dnia 08.08.2022 r., znak: IR.II.7840.1.35.2022 IR.II.7840.1.26.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 33/2022 z dnia 08.08.2022 r., znak: IR.II.7840.1.35.2022 dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków na odcinku obwodnicy Kielce (węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny) w zakresie budowy MOP II Szewce Wschód i MOP II Szewce Zachód. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP kategorii II Szewce Wschód stacji paliw oraz obiektu sanitarnego ogólnodostępnego wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I”. Inwestycja na działkach o nr 71/10, 71/12, 71/4, 72/9, 72/7, 403, obręb ewid. 0015 Szewce, jednostka ewid. 260417_2 Nowiny, w zakresie zgodnym z „projektem budowlanym zamiennym”.
od
30.11.2023
do
14.12.2023
IR.II.746.40.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr XI/2023 z dnia 16.03.2023 r. znak: IR.II.746.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.40.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2023 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr XI/2023 z dnia 16.03.2023 r. znak: IR.II.746.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. "OR") 12201_L8_Kielce_Białogon/ORx008-191737-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Os
od
28.11.2023
do
12.12.2023
SPN.II.7533.409.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0013 Motkowice, gmina Imielno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 630 o pow. 0,7074 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15319 pn. od drogi 765 - Wygoda (nowy nr 1134T).
od

do
31.05.2024
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
od
17.11.2023
do
01.12.2023
SPN.II.7533.21.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0027 Zrecze Małe, gmina Chmielnik, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego w dniu 19.08.2022 r., pod Nr. P.2604.2022.5819, jako działka nr 362/1 o pow. 0,0415 ha (wydzielona z działki nr 362), zajętej pod drogę publiczną Nr 15123 pn. „Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda”.
od
17.11.2023
do
01.12.2023
SPN.IV.7511.11.4.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2023r. znak: SPN.IV.7511.11.4.2023 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, w dniu 17 listopada 2023r. przekazana została, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, skarga z dnia 16 października 2023r., złożona na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2023r. znak: SPN.IV.7511.11.4.2023, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Buskiego z dnia 14 lipca 2023r. znak: GKN.6810.4.44.2016 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wiślica na podstawie art. 6a ust. 1, art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022r. poz. 140) wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
17.11.2023
do
01.12.2023
SPN.II.7533.242.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji art.73 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 14.11.2023 r., znak: SPN.II.7533.242.2023 sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku–Kamiennej, obręb 0012 Łyżwy, arkusz 82, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/9 o pow. 0,0073 ha, zajęta pod drogę publiczną pn. ul. Porzeczkowa (nowy Nr 303105T).
od
16.11.2023
do
30.11.2023
SPN.II.7533.28.2019 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewody Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Gadka, gmina Mirzec, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 17.12.2018 r. pod Nr. P.2611.2018.1949, jako działka nr 316/6 o pow. 0,0035 ha (wydzielona z działki nr 316/2 o pow. 0,1110 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15853 pn. Skarżysko-Kamienna - Mirzec (nowy Nr 1761T).
od
15.11.2023
do
29.11.2023
SPN.II.7533.386.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0009 Gierlachów, gmina Dwikozy, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego pod Nr. P.2609.2022.859, jako działka nr 157/1 o pow. 0,0012 ha (wydzielona z działki nr 157 o pow. 0,2900 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 42179 pn. Gerlachów – Kamień Nowy (nowy Nr 1701T).
od
13.11.2023
do
27.11.2023
SPN.II.7533.369.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0010 Lubienia, gmina Brody, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, jako działka nr 617/1 o pow. 0,0003 ha (wydzielona z działki nr 617 o pow. 0,2200 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15921 pn. Starachowice - Suszarnia (nowy nr 1792T).
od
07.11.2023
do
21.11.2023
SPN.II.7533.344.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Klimontów, w obrębie 0018 Nawodzice, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego pod nr P.2609.2022.1776, jako działka nr 526/1 o pow. 0,0096 ha (wydzielona z działki nr 526 o pow. 0,8700 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42313 pn. „Klimontów – Nawodzice – Rybnica – Wólka Gieraszowska” (nowy nr 1708T).
od
07.11.2023
do
21.11.2023
SPN.III.7821.1.6.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji jako organu II instancji wraz z decyzją. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 03.11.2023r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr BP.6740.5.3.2023.IK Starosty Koneckiego z dnia 13.09.2023 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowań ulic Starowarszawskiej z ul. Targową oraz Starowarszawskiej z Warszawską i Spółdzielczą - poprawa lokalnego systemu komunikacyjnego”.
od
06.11.2023
do
20.11.2023
SPN.II.7533.336.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Busko-Zdrój z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Busku-Zdroju, w obrębie 0011, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 237/7 o pow. 0,2962 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Janusza Korczaka (nowy nr 314079T).
od
06.11.2023
do
20.11.2023
SPN.III.7820.1.13.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Nr 14/23 wraz z decyzją. Wojewoda Świętokrzyski że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce, działającego przez pełnomocnika Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, została wydana decyzja Nr 14/23 z dnia 31.10.2023 r., znak: SPN.III.7820.1.13.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania al. Popiełuszki (DK 73) z ul. Wrzosową (DP 2034T i DG 301431T) w m. Kielce województwo świętokrzyskie".
od
30.10.2023
do
13.11.2023
SPN.II.7533.417.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie 0021 Wygoda, gmina Imielno, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 715/2 o pow. 0,1790 ha, Nr 846 o pow. 0,9777 ha, Nr 944 o pow. 0,3156 ha, Nr 945 o pow. 0,0299 ha, Nr 946 o pow. 0,1762 ha i Nr 950/2 o pow. 0,1765 ha, zajętych pod drogę publiczną Nr 15319 pn.: „od drogi 765 - Wygoda” (nowy Nr 1134T).
od
27.10.2023
do
10.11.2023
IR.I.7840.6.3.2023, Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. uchylenia w całości decyzji Nr 2.5.2023.Op Starosty Opatowskiego z dnia 04.09.2023 r., znak: B.I.6740.2.5.2023.Op IR.I.7840.6.3.2023, Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. uchylenia w całości decyzji Nr 2.5.2023.Op Starosty Opatowskiego z dnia 04.09.2023 r., znak: B.I.6740.2.5.2023.Op odmawiającą Towerlink Polska Sp. z o.o., ul. M.Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa, zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę instalacji radiokomunikacyjnej BT12245 Opatów na działce Nr 273/2 w Opatowie.
od
25.10.2023
do
08.11.2023
SPN.II.7533.422.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Miedziana Góra, w obrębie 0006 Kostomłoty I, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 752/2 o pow. 2,4241 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 74 pn. „(Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik”.
od
24.10.2023
do
07.11.2023
SPN.II.7533.421.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Kunowie, w obrębie 0001, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 754/2 o pow. 0,9494 ha, nr 754/4 o pow. 0,9954 ha, nr 754/5 o pow. 1,0086 ha, nr 755 o pow. 1,2709 ha i nr 758 o pow. 0,0484 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 9 pn. „Radom – Iłża – Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów – Lipnik – Klimontów – Łoniów – Nagnajów – Majdan Królewski – Kolbuszowa – Głogów Małopolski – Rzeszów – Babica – Lutcza – Domaradz – Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek – granica państwa”.
od
18.10.2023
do
01.11.2023
SPN.II.7533.410.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0021 Wygoda, gmina Imielno, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, jako działka nr 259/2 o pow. 0,0247 ha (wydzielona z działki nr 259 o pow. 0,6919 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15319 pn. od drogi 765 - Wygoda (nowy nr 1134T).
od
13.10.2023
do
27.10.2023
SPN.II.7533.242.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 82, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/9 o pow. 0,0073 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. Porzeczkowa.
od
13.10.2023
do
27.10.2023
SPN.II.7533.242.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie art.10 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), przygotowany został materiał dowodowy w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 82, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/9 o pow. 0,0073 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. Porzeczkowa.
od
10.10.2023
do
24.10.2023
SPN.II.7533.318.2016 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0004 Gruszka, gmina Zagnańsk, oznaczonej na mapie sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 750, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, jako działka nr 14/1 o pow. 0,0015 ha (wydzielona z działki nr 14 o pow. 0,1900 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 750 pn. Ćmińsk Rządowy - Samsonów - Zagnańsk - Barcza.
od
09.10.2023
do
23.10.2023
SPN.II.7533.67.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Opatów, w obrębie 0011 Kobylany, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego w dniu 29.06.2023 r. pod numerem P.2606.2023.688, jako działka Nr 207/3 o pow. 0,0649 ha (wydzielona z działki Nr 207/1 o pow. 0,0859 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 757 pn.: „Opatów – Iwaniska – Staszów – Stopnica”.