Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
26.07.2021
do
09.08.2021
SPN.II.7533.249.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0038 Sierosławice, gmina Końskie, arkusz 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 711 o pow. 1,92 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15632 pn. Końskie – Sierosławice – Bedlno – granica województwa – (Wierzchowisko) (nowy Nr 0421 T).
od
23.07.2021
do
06.08.2021
SPN.II.7533.229.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Nowiny z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Kowala, gmina Nowiny, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 18.01.2021 r. pod Nr P.2604.2021.598 jako działka Nr 40/4 o pow. 0,0061 ha (wydzielona z działki Nr 40/3 o pow. 0,4200 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1560003 pn. Kowala (od dr. woj. Sitkówka – Kowala) – Kowala Młyn (nowy Nr 377003 T).
od
23.07.2021
do
06.08.2021
SPN.II.7533.228.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Nowiny z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Kowala, gmina Nowiny, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 18.01.2021 r. pod Nr P.2604.2021.598 jako działka Nr 95/6 o pow. 0,0121 ha (wydzielona z działki Nr 95/4), zajętej pod drogę publiczną Nr 1560003 pn. Kowala (od dr. woj. Sitkówka – Kowala) – Kowala Młyn (nowy Nr 377003 T).
od
23.07.2021
do
06.08.2021
SPN.II.7533.226.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Nowiny z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Kowala, gmina Nowiny, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 18.01.2021 r. pod Nr P.2604.2021.598 jako działka Nr 96/5 o pow. 0,0043 ha (wydzielona z działki Nr 96/3), zajętej pod drogę publiczną Nr 1560003 pn. Kowala (od dr. woj. Sitkówka – Kowala) – Kowala Młyn (nowy Nr 377003 T).
od
23.07.2021
do
06.08.2021
SPN.II.7533.225.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Nowiny z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Kowala, gmina Nowiny, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 18.01.2021 r. pod Nr P.2604.2021.598 jako działki: Nr 92/1 o pow. 0,0015 ha, Nr 47/1 o pow. 0,1557 ha i Nr 47/3 o pow. 0,0218 ha (wydzielone z działek odpowiednio: Nr 92 i Nr 47), zajętej pod drogę publiczną Nr 1560003 pn. Kowala (od dr. woj. Sitkówka – Kowala) – Kowala Młyn (nowy Nr 377003 T).
od
23.07.2021
do
06.08.2021
IR.II.746.29.2021 - obwieszczenie o wydaniu w dniu 21.07.2021r. decyzji Nr XLII/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - budowa seici gazowej w ramach zadania : "Przebudowa sieci gazowej w m. Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3-ego Maja". Przekroczenie gazociągiem lk nr 25 w km 189,831, na dz. 1/59, obręb 0038, jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Swiętokrzyski.
od
23.07.2021
do
06.08.2021
IR.II.746.30.2021 - obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr XLIII/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji - budowa sieci gazowej ś/c w km 189,676 lk nr 25, na dz. 1/59, obręb 0038, jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski.
od
22.07.2021
do
05.08.2021
SPN.III.7820.1.3.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 07.05.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 02.07.2021 r., znak: 209/DK9/KLOT/GDDKiA i z dnia 13.07.2021 r., znak: O/KI.KP-5.4170.462.2021.WD, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego – DK9”, na terenie gminy Bodzechów i miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
od
22.07.2021
do
05.08.2021
SPN.III.7821.1.6.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 16.07.2021 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 4/2021 z dnia 26.05.2021 r., znak: B-II.672.11.2020, Starosty Kieleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy D od km 0+000 do km 0+570,64 wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej, kanałem technologicznym i miejscami postojowymi w liczbie 14 sztuk wraz z drogą manewrową dla zadania pn.: „Budowa drogi od Osiedla Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach”.
od
22.07.2021
do
05.08.2021
IR.II.746.37.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.07.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.07.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „rozbudowie układu torowego wraz z odwodnieniem, budowie masztów oświetleniowych wraz z instalacją elektroenergetyczną, budowie placu ładunkowego oraz przebudowie drogi wewnętrznej na stacji Sędziszów LHS, w zakresie od km 312+300 do km 315+840 linii kolejowej nr 65 oraz rozbudowie przejazdów kolejowo – drogowych w km 312+857 oraz 314+471 linii kolejowej nr 65”, inwestycja na działkach: nr 411, obr. 3 Boleścice, nr: 571, 483/1, 484/1, 481,482, 630, obr. 19 Pawłowice, jedn. ewid. 260206_5 Sędziszów, na działkach nr: 853/13, 853/10, 853/1, obr. 3 Sędziszów, jedn. ewid. 260206_4 Sędziszów – stanowiących teren zamknięty PKP.
od
16.07.2021
do
30.07.2021
SPN.II.7533.494.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego toczy się postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Silpia Duża, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, jako działka nr 816/4 o pow. 0,0033 ha (wydzielona z działki nr 816/1 o pow. 0,12 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15394 pn. Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska) (nowy nr 0248 T).
od
16.07.2021
do
30.07.2021
SPN.II.7533.22.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0008 Bzinek, arkusz mapy 46, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 192/7 o pow. 0,0250 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Ponurego.
od
16.07.2021
do
30.07.2021
SPN.II.7533.21.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0008 Bzinek, arkusz mapy 46, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 192/6 o pow. 0,0258 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Ponurego.
od
16.07.2021
do
30.07.2021
SPN.II.7533.521.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 14.07.2021 r. znak: SPN.II.7533.521.2020 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Włoszczowa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3996/2 o pow. 0,0015 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. Leśna.
od
16.07.2021
do
30.07.2021
IR.II.746.33.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w km od 192,000 do 194,600.
od
21.07.2021
do
04.08.2021
IR.II.7840.3.3.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I" – zadanie nr 3 pn.: „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Kolonia Parcela – (polder Skowronów)”.
od
15.07.2021
do
29.07.2021
IR.II.746.32.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie masztu antenowego telekomunikacyjnego wraz z posadowieniem na stacji Gołuchów LHS w km 271+442 linii kolejowej nr 65. Inwestycja na działkach nr ewid. 715/19 i 715/33, obręb 0018 Wola Żydowska, jednostka ewid. 260802_2 Kije, stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
13.07.2021
do
27.07.2021
SPN.II.752.3.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
13.07.2021
do
27.07.2021
SPN.III.7820.1.10.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 4/21 z dnia 28.05.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.10.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn od km 0+000 do km 3+496 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z budową obiektu mostowego na rzece Nidzie, wiaduktu na drogą powiatową Nr 0134T, skrzyżowań, miejsca kontroli i ważenia pojazdów, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta i gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
od
12.07.2021
do
26.07.2021
IR.II.746.27.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (15 kV) o długości w rzucie 959 m, przybliżony kilometraż trasy od 238,62 do 239,51 linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny oraz od 305,52 do 306,41 linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug - Sławków Południowy, na działkach o nr ewid. 326/5, 216/1, 218/1, 244/3, 244/4, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1, 250/1, 251/3, 251/4, 252/1, 361/1, 362/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/1, 257/1, 258/1, 345/1, 259/1, w obrębie ewid. 0016 Zagórze, w jednostce ewid. 260204_2 Nagłowice, stanowiących teren zamknięty PKP.
od
09.07.2021
do
23.07.2021
IR.II.746.31.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie przepustów w km 239+836 (km 239+729 wg karty ewidencyjnej) oraz w km 239+875 (239+870 wg karty ewidencyjnej) linii kolejowej nr 65, w ramach zadania pn.: "Budowa L C S na stacji Wola Baranowska LHS", obejmującego swym zasięgiem mijankę Huta Deręgowska LHS, mijankę Puszcza LHS, mijankę Drozdów LHS, stację Wola Baranowska LHS, mijankę Niekrasów LHS, stację Staszów LHS i stację Grzybów LHS wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na działce o nr ewid. 163/6, w obrębie eiwd. 0003 Dobrów, w jednostce ewid. 260107_2 Tuczępy, stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
02.07.2021
do
16.07.2021
SPN.II.7533.149.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, obręb 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 527 o pow. 0,0010 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Miła (nowy nr 304107 T.
od
05.07.2021
do
19.07.2021
IR.II.746.25.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2021r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i kanalizacji światłowodowej obiekt liniowy o długości 69 m, na działce nr ewid. 134/23, obręb 07, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
29.06.2021
do
13.07.2021
IR.II.7840.1.43.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Za Walcownią, Browarnej i Zalesie w Kielcach-odcinek w pasie drogi wojewódzkiej nr 761” w zakresie budowy kanału sanitarnego ø 200, dł. L=315,65 m w pasie drogi wojewódzkiej nr 761 od km 1+391 do km 1+657. Inwestycja na działkach o nr ewid.: 639/113, 753, 860/6, 824, 861; obręb 0019 Kielce; jednostka ewid. 266101_1 Kielce.
od
30.06.2021
do
14.07.2021
IR.II.746.26.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanałów sanitarnych wraz z odcinkami należącymi do sieci w zakresie średnic Ø 160 - 200 mm o łącznej długości około 520,00 m w km 189,920 - 190,140 linii kolejowej nr 8, na działkach nr ewid. 848/10, 848/18, 848/12, 848/13, 848/14, 848/15, 848/16, obręb 0015, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
24.06.2021
do
08.07.2021
SPN.II.7533.49.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0011 Młynek, gmina Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 605/5 o pow. 1,1379 ha i nr 929/9 o pow. 1,5040 ha, zajętej pod drogę publiczną - krajową nr 9 pn. Radom - Iłża - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Lipnik […].
od
25.06.2021
do
09.07.2021
IR.II.7840.4.30.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.06.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.06.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące budowę przepustu kolejowego oraz drenażu i rowu chłonnego w km 182,100 do km 182,315 w ramach inwestycji: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz". Inwestycja na działce nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów, jednostka ewid. 260705_4 Kunów Miasto – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
21.06.2021
do
05.07.2021
SPN.II.7533.201.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Jędrzejów, w obrębie 7 Cierno Zaszosie , oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr: 267/3 o pow. 0,6876 ha i nr 267/4 o pow. 1,7759 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 78 pn. „ (Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce) ”.
od
21.06.2021
do
05.07.2021
SPN.II.7533.200.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Kunów, w obrębie 0015 Rudka, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr: 238/3 o pow. 1,5637 ha, nr 238/4 o pow. 0,1454 ha i nr 238/5 o pow. 1,6675 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 9 pn. „ Radom – Iłża – Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów – Lipnik – Klimontów – Łoniów – Nagnajów – Majdan Królewski – Kolbuszowa – Głogów Małopolski – Rzeszów – Babica – Lutcza – Domaradz – Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek – granica państwa ”.
od
21.06.2021
do
05.07.2021
SPN.II.7533.185.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia. że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0019 Motyczno, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 21.12.2020 r. pod Nr P.2613.2020.1443, jako działka Nr 757/1 o pow. 0,0014 ha (wydzielona z działki Nr 757 o pow. 0,1767 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15395 pn. Międzylesie – Biedaszek (nowy Nr 0249 T).