Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
02.06.2023
do
16.06.2023
SPN.II.7533.195.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0009 Gierlachów, gmina Dwikozy, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, jako działka nr 153/7 o pow. 0,0020 ha (wydzielona z działki nr 153/4 o pow. 0,1000 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42179 pn. Gerlachów - Kamień Nowy (nowy nr 1701T).
od
05.06.2023
do
19.06.2023
IR.II.746.13.2023 Obwieszczene Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.05.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.13.2023 Obwieszczene Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.05.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku Bodzechów – Sandomierz w ramach projektu Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz - odcinek w km 238+855 - 239+666 (wg kilometracji projektowanej)”. Inwestycja na działkach nr 435/3, 2305/3 obręb ewid. 0005 Sandomierz Lewobrzeżny, jednostka ewid. 260901_1 Sandomierz Miasto – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
31.05.2023
do
14.06.2023
SPN.III.7820.1.2.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 25.01.2023 r., uzupełniony w dniu 20.03.2023 r., (pisma bez znaku), została wydana decyzja Nr 7/23 z dnia 30.05.2023 r., znak: SPN.III.7820.1.2.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie na terenie MOP kategorii II Szewce Zachód, w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 17+500, m.in.: stacji paliw, obiektu gastronomicznego, obiektu sanitarnego ogólnodostępnego wraz z rozbudową infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudowie obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I, w miejscowości Szewce, na terenie gminy Nowiny.
od
31.05.2023
do
14.06.2023
SPN.I.7536.27.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące wydania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2023r. uchylającej decyzję Starosty Sandomierskiego z dnia 14.04.2023r. GN.6821.1.41.2022r. i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu na podstawie art. 138 § 2 Kpa oraz art. 9a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2023r. znak: SPN.I.7536.27.2023 uchylającej decyzję Starosty Sandomierskiego z dnia 14.04.2023r. znak: GN.6821.1.41.2022 i przekazującej do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji sprawę ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie 0004 Dąbie, gm. Zawichost, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 5/5 o pow. 1,1700 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego
od
30.05.2023
do
13.06.2023
SPN.II.7533.214.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych, w obrębie 0018 Zielonki, gmina Solec-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 88/9 o pow. 0,0032 ha, nr 88/19 o pow. 0,0004 ha, nr 88/23 o pow. 0,0003 ha i nr 88/25 o pow. 0,0002 ha, zajętych pod drogę publiczną - krajową nr 777 pn. Kraków - Nowe Brzesko - Połaniec - Sandomierz - Annopol (nowy nr 79).
od
29.05.2023
do
12.06.2023
SPN.III.7820.1.6.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy – Góra Św. Barbary”. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 21.04.2023 r., uzupełniony w dniu 17.05.2023 r., (pisma bez znaku), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy – Góra Św. Barbary”. Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje nieruchomości położone na terenie gminy Bodzentyn w powiecie Kieleckim, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: - nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren przeznaczone pod planowaną inwestycję drogową: jednostka ewidencyjna 260402_5 Bodzentyn – obszar wiejski
od
29.05.2023
do
12.06.2023
SPN.III.7820.1.1.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego zawiadamiające o wpływie odwołań od decyzji Nr 4/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2023 r., znak: SPN.III.7820.1.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757”. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 4/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2023 r., znak: SPN.III.7820.1.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757”, na terenie gminy Bogoria w powiecie staszowskim wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Rozwoju i Technologii.
od
26.05.2023
do
09.06.2023
SPN.II.7533.175.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Chełmce, gmina Strawczyn, oznaczonej na mapie sytuacyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, jako działka nr 1576/1 o pow. 0,0056 ha (wydzielona z działki nr 1576 o pow. 0,4600 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 748 pn. Ruda Strawczyńska - Strawczyn - Kostomłoty.
od
24.05.2023
do
07.06.2023
SPN.II.7533.105.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Pawłów, w obrębie 0022 Rzepin Drugi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 536/2 o pow. 0,1336 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn.: „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów - Szydłów – Stopnica”.
od
24.05.2023
do
07.06.2023
SPN.III.747.9.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działającej przez pełnomocnika, z dnia 16.05.2023 r., znak: CJI-PP-PI-WD.7113.141.2023.1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220/110/15 kV Połaniec - etap I" zlokalizowanego w powiecie staszowskim, na terenie gminy Połaniec. Przedmiotowe postępowanie obejmuje nieruchomości zlokalizowane w granicach terenu objętego inwestycją, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: powiat staszowski jednostka ewidencyjna 261205_5 Połaniec obręb 0001 Brzozowa
od
26.05.2023
do
09.06.2023
IR.II.746.8.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.05.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej IR.II.746.8.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.05.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz”, w km 219+933 - 221+015, 221+565 - 222+300, 222+900 - 223+100, 223+930 - 224+450, 224+500 - 224+840, 225+960 - 229+320, 229+922 - 229+928, 230+115 - 230+455, 230+250 - 230+460, 231+000 - 231+370, 231+725 - 232+988.
od
22.05.2023
do
05.06.2023
SPN.II.7533.126.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0003 Borcuchy, gmina Bałtów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, jako działka nr 105/1 o pow. 0,2562 ha (wydzielona z działki nr 105 o pow. 2,5700 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15994 pn. Borcuchy - Wólka Bałtowska (nowy nr 1629T).
od
22.05.2023
do
05.06.2023
IR.II.746.9.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.05.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej IR.II.746.9.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.05.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz”, w km 194+135 – 195+870, 196+830 – 196+845, 198+957 – 200+718, 201+955 – 203+155.
od
16.05.2023
do
30.05.2023
SPN.III.7820.1.3.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 10.02.2023 r., pismem bez znaku, została wydana decyzja Nr 5/23 z dnia 09.05.2023 r., znak: SPN.III.7820.1.3.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż), na terenie gminy Czarnocin w powiecie kazimierskim.
od
16.05.2023
do
30.05.2023
SPN.III.7820.1.4.2023 -Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 17.02.2023 r., bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 01.03.2023 r., bez znaku, została wydana decyzja Nr 6/23 z dnia 09.05.2023 r., znak: SPN.III.7820.1.4.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142” (istn. kilometraż od km 32+252 do km 33+798), na terenie gminy Pińczów i gminy Michałów w powiecie pińczowskim.
od
12.05.2023
do
26.05.2023
SPN.II.7533.206.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0021 Niegosławice, gmina Wodzisław, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego pod Nr. P.2602.2019.1869, jako działka nr 55 o pow. 0,3070 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15328 pn. Przyłęk – Olbrachcice - Dębiany (nowy Nr 1143T).
od
12.05.2023
do
26.05.2023
SPN.II.7533.204.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0026 Potok Wielki, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego pod Nr. P.2602.2017.1483, oraz wykazie synchronizacyjnym przyjętym do zasobu pod Nr. P.2602.2023.151, jako działka nr 898 o pow. 0,7682 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15326 pn. Deszno – Zagórze – Potok Mały (nowy Nr 1141T).
od
11.05.2023
do
25.05.2023
SPN.II.7533.467.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Opatowiec, w obrębie 0014 Podskale, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 177/4 o pow. 1,6436 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 777 pn. „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol”.
od
09.05.2023
do
23.05.2023
SPN.II.7533.52.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Opatów, w obrębie 0013 Kochów, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, jako działka nr 59/5 o pow. 1,5275 ha (wydzielona z działki nr 59 o pow. 2,04 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 757 pn. „Opatów – Iwaniska – Staszów – Stopnica”.
od
08.05.2023
do
22.05.2023
SPN.II.7533.180.2023 -Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Kluczewsko, w obrębie 0013 Kolonia Mrowina, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 29.06.2022 r. pod numerem P.2613.2022.653, jako działka Nr 77/1 o pow. 0,0067 ha (wydzielona z działki Nr 77 o pow. 0,3300 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 30433 pn.: „Wielgomłyny – Krzętów – Dobromierz” (nowy Nr 1907T).
od
08.05.2023
do
22.05.2023
SPN.III.7820.1.5.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce działającego przez pełnomocnika Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, z dnia 17.04.2023 r., znak: WP.4020.18.2.S56.2020.KSZ, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Fabrycznej (DW 761) z al. Górników Staszicowskich (DP 1927T) i ul. Krakowską (DW 762) w m. Kielce, województwo świętokrzyskie”.Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje: - nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren przeznaczone pod planowaną inwestycję drogową, położone w mieście Kielce, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:Jednostka ewidencyjna 266101_1.0020 Kielce, numery ewidencyjne działek: cz. 375/104, 575/2 (575/3, 575/4), 576 (576/1, 576/2),- nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren, położone w mieście Kielce
od
05.05.2023
do
19.05.2023
SPN.II.7533.207.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0026 Potok Wielki, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego w dniu 26.01.2023 r. pod Nr. P.2602.2023.149, jako działka nr 1370/1 o pow. 0,0016 ha (wydzielona z działki nr 1370 o pow. 0,0423 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15326 pn. Deszno – Zagórze – Potok Mały (nowy Nr 1141T).
od
02.05.2023
do
16.05.2023
SPN.II.7533.116.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Krasocin, w obrębie 0013 Ludynia, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 384/1 o pow. 0,2360 ha i nr 823 o pow. 0,7200 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 15403 pn. „Krasocin – Ludynia” (nowy nr 1913T).
od
04.05.2023
do
18.05.2023
IR.II.746.7.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.7.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej”. Inwestycja na działkach o nr ewidencyjnych: 260414_4.0001.1355/2 oraz 260414_5.0019.746 – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
29.04.2023
do
13.05.2023
SPN.II.7533.194.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Busko - Zdrój, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Busku - Zdroju, w obrębie 0002, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 250 o pow. 0,4241 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 314065T pn. ul. Dygasińskiego.
od
28.04.2023
do
12.05.2023
IR.II.746.11.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.04.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.11.2023 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.04.2023 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12013_L70_Chodkow / ORx070-081008-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70 Włoszczowice – Chmielów, km 81,008”, inwestycja na działce nr: 401/13, obręb: 0012 Łążek, jednostka ewid. 260905_2 Łoniów – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
27.04.2023
do
11.05.2023
SPN.II.7533.134.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0009 Gierlachów, gmina Dwikozy, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, jako działka nr 179/1 o pow. 0,0134 ha (wydzielona z działki nr 179 o pow. 1,0000 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42179 pn. Gerlachów - Kamień Nowy (nowy nr 1701T).
od
26.04.2023
do
10.05.2023
SPN.II.7533.80.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 405/2 o pow. 0,0031 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Bławatkowa.
od
20.04.2023
do
04.05.2023
SPN.II.7533.55.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Bałtów, w obrębie 0005 Maksymilianów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 428/1 o pow. 0,0192 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15989 pn. „droga przez wieś Maksymilianów
od
20.04.2023
do
04.05.2023
SPN.III.7820.1.1.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Nr 4/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2023 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 31.03.2022 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia: 27.01.2023 r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.022.2023.PB, została wydana decyzja Nr 4/23 z dnia 14.04.2023r., znak: SPN.III.7820.1.1.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757”, na terenie gminy Bogoria w powiecie staszowskim.