Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
26.11.2021
do
10.12.2021
SPN.III.747.30.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 09.112021 r., znak: PSGKI.IRSR.430.634.21.PP, uzupełniony w dniu 24.11.2021 r., pismem z dnia 19.11.2021 r., znak: PSGKI.IRSR.430.671.21.MO, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia-Masłów oraz gazociągu Mójcza-Kielce” na terenie gminy Zagnańsk.
od
25.11.2021
do
09.12.2021
SPN.II.7533.337.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0016, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 676/7 o pow. 0,0150 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Kaczmarka.
od
25.11.2021
do
09.12.2021
SPN.II.7533.334.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0016, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 690/6 o pow. 0,2474 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Kaczmarka.
od
25.11.2021
do
09.12.2021
SPN.II.7533.335.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0016, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 690/14 o pow. 0,0148 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Kaczmarka.
od
25.11.2021
do
09.12.2021
SPN.II.7533.336.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0016, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 690/15 o pow. 0,0002 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Kaczmarka.
od
25.11.2021
do
09.12.2021
SPN.II.7533.333.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0016, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 690/5 o pow. 0,1174 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Kaczmarka.
od
22.11.2021
do
06.12.2021
SPN.II.7533.318.2021 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0008 Bzinek, arkusz 49, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2610.2019.1293, jako działka nr 36/1 o pow. 0,0013 ha (wydzielona z działki nr 36 o pow. 0,2549 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. „ Jodłowa ”.
od
24.11.2021
do
08.12.2021
IR.II.746.44.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.11.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.11.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej (ziemnej) SN 15 kV z kanalizacją światłowodową o długości ok. 158,0 m, relacji: GPZ Sędziszów-Wodacz łącznik z linią 15 kV GPZ Sędziszów-Szczekociny 2 (od słupa nr 52 linii 15 kV GPZ Sędziszów-Wodacz do słupa nr 47 linii 15 kV Sędziszów-Szczekociny 2) w miejscowości Gniewięcin gm. Sędziszów, na terenie linii kolejowej nr 65 „Most na rzece Bug - Sławków Płd”, oraz na terenie linii kolejowej nr 8 "Warszawa Zachodnia - Kraków Główny". Inwestycja na działce nr ewid. 874/3,obręb ewid. 0008 Gniewięcin, jednostka ewid. 260206_5 Sędziszów - obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
22.11.2021
do
06.12.2021
SPN.II.7533.306.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0007, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, jako działka nr 883/1 o pow. 0,0151 ha (wydzielona z działki nr 883 o pow. 0,0584 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Lempe (nowy nr 304085 T).
od
22.11.2021
do
06.12.2021
IR.II.7840.1.81.2021 Obieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.11.2021r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.1.81.2021 Obieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.11.2021r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno-Etap II część I przejścia poprzeczne i podłużne w pasie drogi wojewódzkiej Nr 786-II.A.5.1, II.A.3.1” w pasie drogi wojewódzkiej nr 786 od km 89+966 do km 90+091. Inwestycja na działkach o nr ewid.: 290/1, 115, 143/1, 68/1,10/11; obręb 0047 Wielebnów; jednostka ewid. 260408_2 Łopuszno.
od
22.11.2021
do
06.12.2021
SPN.II.7533.338.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0009 Furmanów, gmina Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 137 o pow. 1,65 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15644 pn. Samsonów - Odrowąż - Niekłań - Boków - granica województwa - (Hucisko) (nowy nr 0437 T).
od
22.11.2021
do
06.12.2021
SPN.III.7820.1.5.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu postanowienia uzupełniającego decyzję dotyczącą realizacji inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 18.11.2021 r. wydał na podstawie art. 111 § 1a i § 1b Kpa, postanowienie dotyczące uzupełnienia z urzędu decyzji Nr 8/21 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.11.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.5.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda turbinowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 762 na terenie miasta Chęciny w ramach zadania pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego”, w zakresie nadania ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
od
19.11.2021
do
03.12.2021
SPN.III.7820.1.4.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 13.05.2021r., pismo bez znaku, uzupełniony przy pismach z dnia: 06.08.2021r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.250.2021.MG, 13.08.2021r. (data wpływu do tut. organu – 20.08.2021r.), znak: ŚZDW.R-WD.4110.265.2021.MK i 12.11.2021r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.346.2021.MG, została wydana decyzja Nr 9/21 z dnia 17.11.2021r., znak: SPN.III.7820.1.4.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 756 w km ok. 20+400 ÷ 24+230 wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, dwóch obiektów mostowych, stanowiska do ważenia pojazdów, zatok autobusowych, rozbudową skrzyżowań, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie gmin Nowa Słupia i Łagów w powiecie kieleckim.
od
19.11.2021
do
03.12.2021
SPN.III.7820.1.4.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż w dniu 17.11.2021 r. wydał decyzję Nr 9/21, znak: SPN.III.7820.1.4.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 756 w km ok. 20+400 ÷ 24+230 wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, dwóch obiektów mostowych, stanowiska do ważenia pojazdów, zatok autobusowych, rozbudową skrzyżowań, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie gmin Nowa Słupia i Łagów w powiecie kieleckim.
od
17.11.2021
do
01.12.2021
IR.II.7840.1.78.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.11.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę na podstawie specustawy gazowej IR.II.7840.1.78.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.11.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na „Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski” ETAP III km gazociągu DN 500 2.031 – 2.090
od
17.11.2021
do
01.12.2021
SPN.III.747.20.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu do Ministra Rozwoju i Technologii Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2021 z dnia 01.10.2021 r., znak: SPN.III.747.20.2021, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski” zlokalizowanego w województwie świętokrzyskim, powiecie sandomierskim, na terenie miasta Sandomierz oraz gminy Samborzec”, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Rozwoju i Technologii.
od
17.11.2021
do
01.12.2021
SPN.III.7820.1.5.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 31.05.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 23.08.2021 r., znak: SZDW.R-WD.4110.266.2021.KSD oraz pismem z dnia 03.09.2021 r. znak: SZDW.R-WD.4110.273.2021.KSD, została wydana decyzja Nr 8/21 z dnia 12.11.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.5.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda turbinowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 762 na terenie miasta Chęciny w ramach zadania pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka – budowa ronda turbinowego.
od
16.11.2021
do
30.11.2021
SPN.II.7533.330.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 764 o pow. 0,0015 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 304107T pn. „ul. Miła”.
od
10.11.2021
do
24.11.2021
SPN.II.7533.316.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0008 Bzinek, arkusz 49, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2610.2019.1293, jako działka Nr 38/1 o pow. 0,0006 ha (wydzielona z działki Nr 38 o pow. 0,1253 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. „ Jodłowa ”.
od
10.11.2021
do
24.11.2021
IR.II.7840.4.50.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.11.2021 w sprawie wydania decyzji dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.50.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.11.2021 w sprawie wydania decyzji dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę odcinka X-Y gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN63 MOP 6,0 MPa długości L~39,0m wraz z kanalizacją telemetryczną Ø50x4,6 RHDPE, rozbiórkę (likwidację) odcinka X-Y istniejącego gazociągu DN250(gA250), zlokalizowanego w terenie zamkniętym PKP, linii kolejowej nr 025 Łódź Kaliska – Dębica, km 154+991, inwestycja na działce nr: 1239/13, obręb: 0001 M. Wąchock, jednostka ewid. 261105_4 Wąchock Miasto – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
05.11.2021
do
19.11.2021
SPN.II.7533.386.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Radków, obręb 0010 Radków, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 27.07.2020 r. pod numerem P.2613.2020.740, jako działka Nr 213/1 o pow. 0,0019 ha (wydzielona z działki o Nr 213 o pow. 0,09 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 08445 pn. „ (Bebelno) - granica województwa – Krasów – Radków ” (nowy Nr 0228 T).
od
29.10.2021
do
12.11.2021
SPN.II.7533.205.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0004, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, jako działka nr 1928/5 o pow. 0,0153 ha (wydzielona z działki nr 1928/3 pow. 0,1470 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Kasztanowa.
od
28.10.2021
do
12.11.2021
IR.II.746.44.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej (ziemnej) SN 15kV z kanalizacją światłowodową o długości ok. 158,0 m, relacji: GPZ Sędziszów – Wodacz łącznik z linią 15 kV GPZ Sędziszów – Szczekociny 2 (od słupa nr 52 linii 15 kV GPZ Sędziszów – Wodacz do słupa nr 47 linii 15 kV GPZ Sędziszów – Szczekociny 2) w m. Gniewięcin gm. Sędziszów, na terenie linii kolejowej nr 65 „Most na rzece Bug – Sławków Płd.”, oraz na terenie linii kolejowej nr 8 „Warszawa Zachodnia – Kraków Główny”. Inwestycja na działce nr ewid. 874/3, obręb 0008 Gniewięcin, jednostka ewid. 260206_5 Sędziszów – obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
28.10.2021
do
11.11.2021
SPN.II.7533.67.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach (obręb 0005), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 231/60 o pow. 0,0031 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. 1 Maja” leżącą w ciągu drogi publicznej Nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski)Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol - Kraśnik.
od
28.10.2021
do
11.11.2021
SPN.III.7821.1.9.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 25.10.2021 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 8/2021 Starosty Sandomierskiego z dnia 31.08.2021 r., znak: AB.6740.6.2021.SPEC, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej Nr 331013T Borek Klimontowski - Kępie - Byszów w miejscowościach Kępie i Byszów”.
od
29.10.2021
do
12.11.2021
IR.II.7840.3.4.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2021 w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2021 w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I" – zadanie nr 8 pn.: „Fragmentaryczna rozbiórka prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych w rejonie miasta Pińczów w kierunku miejscowości Michałów – (polder Michałów)”.
od
22.10.2021
do
05.11.2021
IR.II.7840.4.43.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2021 w sprawie wydania decyzji dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.43.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2021 w sprawie wydania decyzji dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, na stacji Ostrowiec Świętokrzyski km 188,300 – 192,000 w zakresie budowy peronów, odwodnienia, drenażu, sieci elektroenergetycznych oraz sieci teletechnicznej oraz rozbiórki oświetlenia, na działkach nr ewid. 1/59, 2, 1/31, 1/34, 1/42, 3, obręb 0038, jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski.
od
21.10.2021
do
04.11.2021
IR.II.746.45.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.45.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w km 195,870 – 197,395; 200,666 – 201,965; 203,155 – 204,422; 212.875 – 215,680; 217,150 – 217,530; 218,000 – 219,933; 221,015 – 221,565; 222,300 – 222,900; 223,100 – 223,930; 224,450 – 224,500; 224,840 – 225,960; 229,320 – 231,000; 231,370 – 231,450, inwestycja na działkach położonych w obr. 0008 Grójec, jedn. ewid. 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski, obr. 0001, jedn. ewid. 260704_4 Ćmielów – miasto, obr. 0023 Wólka Wojnowska, obr. 0021 Wojnowice, obr. 0010 Janowice, obr. 0006 Jakubowice, obr. 0025 Sobótka, jedn. ewid. 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski, obr. 0013 Wyspa, jedn. ewid. 260909_5 Zawichost, obr. 0016 Romanówka, obr. 0008 Garbów Stary, obr. 0010 Góry Wysokie, obr. 0019 Słupcza,
od
18.10.2021
do
01.11.2021
SPN.II.7533.64.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach (obręb 0005), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 231/57 o pow. 0,0018 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. 1 Maja” leżącą w ciągu drogi publicznej Nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski)Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol - Kraśnik.
od
18.10.2021
do
01.11.2021
SPN.II.7533.63.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach (obręb 0005), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 231/32 o pow. 0,0087 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. 1 Maja” leżącą w ciągu drogi publicznej Nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski)Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol - Kraśnik