Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
17.05.2021
do
31.05.2021
IR.II.7840.4.53.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na „budowę linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ od włączenia w linię kolejową nr 61 Kielce – Fosowskie w km 53,2 do włączenia w linię kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie, Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) km 154,55”.
od
17.05.2021
do
31.05.2021
IR.II.7840.4.11.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2021r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2021r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Odwodnienie wgłębne układu torowego i budowa nowych rowów" - prace wykonywane będą na linii kolejowej nr 25 w km: 144,768 - 144,849; 145,215 - 145,250; 145,557 - 145,600; 145,979 - 146,180; 146,223 - 146,280; 147,339 - 148,056; 159,809 - 160,095 (wskazane prace realizowane będą w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" - w ramach Umowy 90/103/0037/17/1/1). Inwestycja na działkach o nr ewid.: 1/8, obręb 0011 Górna Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna; 471, obręb 0012 Łyżwy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna; 4051, obręb 0013 Nowy Młyn, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna; 1128/3, obręb 0002 Grzybowa Góra, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna; 30/16, 30/18; obręb 0001 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiących teren zamknięty PKP.
od
14.05.2021
do
28.05.2021
IR.II.746.70.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN z kanalizacją światłowodową na linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia-Kraków Główny Osobowy w km od 173+556 do 175+950. Inwestycja na działce o nr ewid. 708/1, obręb 0015 Tumlin, w jednostce ewid. 260419_2 Zagnańsk - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
14.05.2021
do
28.05.2021
IR.II.746.16.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego - gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w ul. Sienkiewicza we Włoszczowie, w km. 153+030 linii kolejowej nr 4, na działkach o nr ewid. 8009/12 i 8009/13, w obrębie ewid. 0005, w jednostce ewid. 261306_4 Włoszczowa - miasto - stanowiących teren zamknięty PKP.
od
10.05.2021
do
24.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Silpia Duża, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod Nr P.2613.2015.1333, jako działka Nr 165/2 o pow. 0,0093 ha (wydzielona z działki Nr 165/1 o pow. 2,78 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15394 pn. Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska) (nowy Nr 0248 T).
od
10.05.2021
do
24.05.2021
IR.II.746.25.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2021r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i kanalizacja światłowodową obiekt liniowy o długości 69m”, na działce nr ewid. 134/23, obręb 07, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
06.05.2021
do
20.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Staszowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Szczeglice, gmina Bogoria, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Staszowskiego, w dniu 10.12.2020 r. pod nr. P.2612.2020.1903, jako działka nr 405/1 o pow. 0,2412 ha (wydzielona z działki nr 405), zajętej pod drogę publiczną nr 42378 pn. Szczeglice – Moszyny (nowy nr 0844 T).
od
10.05.2021
do
24.05.2021
IR.II.7840.4.9.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.05.2021r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.05.2021r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. : „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od km 1+242 do km 1+617”. Inwestycja na działkach o nr ewid.: 2064/2, 1757/6, 1754/3, 1754/4, 1757/1; obręb 0013 Secemin, jednostka ewid. 261305_2 Secemin.
od
06.05.2021
do
20.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 28.04.2021 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 5/2020 Starosty Sandomierskiego z dnia 11.12.2020r., znak: AB.6740.5.2020.SPEC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy – Boisko od km 0+000 do km 0+453,70” w gminie Klimontów.
od
07.05.2021
do
21.05.2021
IR.II.746.13.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) o długości w rzucie 33 m, przybliżony kilometraż trasy 11.260 linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowske, na działce o nr ewid. 1218/2, w obrębie ewid. 0013 Piekoszów, w jednostce ewid. 260414_2 Piekoszów, stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
05.05.2021
do
19.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.10.2020 r., pismo bez znaku, uzupełnionego pismami: z dnia 18.11.2020 r., znak: O.KI.I-1.4111.5.2020.42.mb, z dnia 26.02.2021 r., znak: TJ-47.0666.MJ.JK.2021 oraz z dnia 08.03.2021 r., znak: TJ-77.0666.MJ.JK.2021, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, wydana została decyzja Nr 2/21 z dnia 27.04.2021 r. o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie budowlanym zamiennym.
od
05.05.2021
do
19.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż wydał decyzję Nr 2/21 z dnia 27.04.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.8.2020 o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie budowlanym zamiennym.
od
30.04.2021
do
13.06.2021
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim
od
29.04.2021
do
13.05.2021
IR.II.746.10.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa połączenia wodociągów Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa gm. Włoszczowa - projekt zamienny. Przejście poprzeczne pod torowiskiem w km 1,024 linii kolejowej nr 572 i w km 155,416 linii kolejowej nr 4, wzdłuż torowiska od km 155,240 do 155,416 linii kolejowej nr 4 oraz przejście pod drogą powiatową w km od 155,109 do 155,118 linii kolejowej nr 4. Inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 349/3, 347/4, 348/3, 348/1, 347/1, 578/1 obręb 0016 Łachów, jednostka ewid. 261306_5 Włoszczowa - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
27.04.2021
do
11.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 16.04.2021 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Buskiego Nr 7/19 z dnia 04.09.2020 r., znak: AB.670.4.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne.
od
26.04.2021
do
10.05.2021
IR.II.746.12.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr XXIX/2019 z dnia 30.08.2019r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Sandomierz” od km 188,300 do km 192,000.
od
22.04.2021
do
06.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0018 Słupia, gmina Pacanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 1045/1 o pow. 0,5782 ha, Nr 1045/3 o pow. 0,2885 ha, Nr 1045/4 o pow. 0,0640 ha, Nr 1045/6 o pow. 0,0296 ha, Nr 1045/8 o pow. 0,0063 ha, Nr 1045/10 o pow. 0,0151 ha, Nr 1045/12 o pow. 0,0200 ha, Nr 1046/2 o pow. 0,3663 ha, Nr 1046/3 o pow. 1,2177 ha i Nr 1046/4 o pow. 0,0065 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).
od
22.04.2021
do
06.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
22.04.2021
do
06.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosku PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącej własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
20.04.2021
do
04.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Nowy Korczyn, obręb 0025 Winiary Wiślickie, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2601.2019.2049, jako działka nr 57/2 o pow. 0,0340 ha (wydzielona z działki nr 57/1 o pow. 0,8152 ha), zajętej pod drogę publiczną o numerze 777 pn. „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.
od
20.04.2021
do
04.05.2021
IR.II.746.70.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN z kanalizacją światłowodową oraz złączem kablowym linii SN na linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy w km od 171+968 do km 175+950, na działkach o nr ewid. 708/1, obręb 0015 Tumlin, 297/2, obręb 0001 Bartków, 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, w jednostce ewid. 260419_2 Zagnańsk.
od
14.04.2021
do
28.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej we Włoszczowie, obręb 0008, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 02.12.2020 r. za Nr P.2613.2020.1341, jako działka Nr 4200/1 o pow. 0,0036 ha (wydzielona z działki Nr 4200 o pow. 0,4574 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15393 pn. „(Rudnik) – granica województwa – Łachów – Włoszczowa” (nowy Nr 0247 T).
od
15.04.2021
do
29.04.2021
IR.II.746.20.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, w kilometrażu od 38+474 do 38+481 oraz od 42+146 do 42+151 linii kolejowej nr 73, na działkach o nr ewid. 498/1, w obrębie ewid. 0012 Grochowiska, jednostka ewid. 260804_5 Pińczów obszar wiejski, 419/3, 419/4, w obrębie ewid. 0040 Wełecz oraz 29/8, w obrębie ewid. 0024 Oleszki, w jednostce ewid. 260101_5 Busko-Zdrój obszar wiejski, stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
14.04.2021
do
28.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia strony postępowania o wydaniu na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 9a i art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. znak: SPN.I.7515.8.2021 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Koneckiego z dnia 09.02.2021r. znak: GN.6821.1.6.2021, w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, położonych w mieście Stąporków, oznaczonych w dacie wywłaszczenia jako działki nr: 3388/4, 3388/5 i 3388/6, stanowiących według aktualnej ewidencji gruntów i budynków miasta Stąporków obręb 0002 część działek o nr: 3720/7, 5477/1, 3388/25, 5477/2, 5477/3, 5477/4, 5477/5 i 3388/26.
od

do
09.05.2021
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim
od
14.04.2021
do
28.04.2021
IR.II.746.23.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25, w km ok. 99,110 do ok. 99,190, na działce o nr ewid. 402/6, w obrębie ewid. 0018 Kornica, w jednostce ewid. 260503_5 Końskie, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
14.04.2021
do
28.04.2021
IR.II.746.8.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii wysokiego napięcia (110 kV) relacji GPZ Sędziszów - GPZ Jędrzejów 2, na terenie linii kolejowej nr 65, na działce o nr ewid. 488, obręb ewid. Łączyn, jednostka ewid. 260202_5 Jędrzejów - obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
14.04.2021
do
28.04.2021
IR.II.7840.1.7.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu w/c dn 300 MOP 6,0 MPa Parszów-Masłów wraz ze światłowodem w km 12+4 drogi krajowej S7, na terenie Gminy Łączna - etap III. Inwestycja na działkach nr ewid. 255/6, 346/1, 347/7, obręb 0006 Łączna, nr jednostki ewid. 261003_2 Łączna.
od
12.04.2021
do
26.04.2021
IR.II.746.83.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.83.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie przepustu kolejowego oraz budowie drenażu i rowu chłonnego od km 182,100 do km 182,315 w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz”, na działce nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów-miasto, jednostka ewid. 260705_4 Kunów – miasto – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
12.04.2021
do
26.04.2021
IR.II.746.18.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.18.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c relacji Bzinek-Szydłowiec”. Inwestycja na działce o nr ewid. 2/3, obręb 0008 Bzinek, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty PKP, w ciągu linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska-Dębica w km od 137+897 do km 138+531.

Wybierz Strony