Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
03.12.2020
do
17.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce, działającego przez pełnomocnika, z dnia 21.08.2020r., znak: WP.RPD.1020.13.2.1.RN, uzupełniony pismem z dnia 28.09.2020r., znak: WP.RPD.4020.13.2.1.201.RN, została wydana decyzja Nr 9/20 z dnia 01.12.2020r., znak: jw., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania al. Solidarności z al. Tysiąclecia P.P. w ciągu drogi krajowej Nr 73 w istniejącym km ok. 8+677 ÷ 9+064 wraz z przebudową innej drogi publicznej, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie miasta Kielce.
od
03.12.2020
do
17.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż wydał decyzję Nr 9/20 z dnia 01.12.2020r., znak: jw., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania al. Solidarności z al. Tysiąclecia P.P. w ciągu drogi krajowej Nr 73 w istniejącym km ok. 8+677 ÷ 9+064 wraz z przebudową innej drogi publicznej, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie miasta Kielce.
od
27.11.2020
do
11.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Buski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Stopnica, w obrębie 0023 Suchowola, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.04.2020r. pod numerem P.2601.2020.606, jako działka nr 153/3 o pow. 0,0015 ha, (wydzielona z działki nr 153/1 o pow. 0,2200 ha), zajętej pod drogę publiczną o numerze 15211 pn. „ Podlasek – Topola – Szklanów – Suchowola – Wójcza ”.
od
30.11.2020
do
14.12.2020
IR.II.746.61.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 113,015 do ok. 113,125 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 484/2, obręb 0014, jednostka ewid. 260508_5 Stąporków – obszar wiejski. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne oraz utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
01.12.2020
do
15.12.2020
IR.II.746.62.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 164,180 do ok. 164,260, na działkach o nr ewid. 134/7, 134/8, 134/9, obręb ewid. 0007 Starachowice, w jednostce ewid. 261101_1 Starachowice. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
01.12.2020
do
15.12.2020
IR.II.746.59.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 214,340 do ok. 214,380, na działce o nr ewid. 195, obręb ewid. 0006 Jakubowice, w jednostce ewid. 260605_5 Ożarów – obszar wiejski. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne oraz utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
27.11.2020
do
11.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Skarżysku Kościelnym, obręb 0012, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 1976/135 o pow. 0,0375 ha, Nr 1976/138 o pow. 0,0198 ha, Nr 1976/139 o pow. 0,3010 ha i Nr 1976/141 o pow. 0,0050 ha, zajętych pod drogę publiczną Nr 1543016 pn. ulica Polna (nowy Nr 002178 T).
od
30.11.2020
do
14.12.2020
IR.II.746.58.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70 w km od ok. 22,450 do ok. 23,560 (z wyłączeniem działki nr ewid. 1080/2, obręb 0005) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działkach o nr ewid. 999/2, obręb 0005, nr ewid. 553/2, obręb 0004 oraz nr ewid. 188/2 i 188/1, obręb 0010, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, przyłącze teletechniczne i utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
27.11.2020
do
11.12.2020
IR.II.746.51.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "rozbiórce i budowie mostu masywnego w km 163,233 linii kolejowej nr 25 nad rzeką Młynówką" dla zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz" na działkach nr ewid. 1089/37 i 1089/39, obręb 0005, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
24.11.2020
do
08.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod Nr P.2601.2019.2049, jako działki: Nr 1675/1 o pow. 0,0021 ha i Nr 1676/1 o pow. 0,0011 ha (wydzielone z działek odpowiednio: Nr 1675 o pow. 0,4700 ha i Nr 1676 o pow. 0,0800 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).
od
18.11.2020
do
02.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w Starachowicach, obręb 0005, oznaczonych: na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 30.10.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1776, jako działka Nr 743/2 o pow. 0,0764 ha (wydzielona z działki Nr 743 o pow. 0,0809 ha), oraz w ewidencji gruntów, jako działka Nr 807 o pow. 0,0361 ha, zajętych pod drogę publiczną pn. ul. Wspólna.
od
12.11.2020
do
26.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Imielno, w obrębie 0013 Motkowice, oznaczonej, jako działki: nr 302/1 o pow. 0,1511 ha, nr 302/2 o pow. 0,3742 ha i nr 302/3 o pow. 4,8147 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 765 pn. „ Jędrzejów – Kije – Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek ”.
od
12.11.2020
do
26.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
12.11.2020
do
26.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Krasocin, w obrębie 0017 Ostrów, oznaczonej, jako działka: 537/1 o pow. 0,0021 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 0261T pn. „Bielina – Ostrów- Zakrze-Niwska Gruszczyńskie”.
od
12.11.2020
do
26.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0017 Ostrów, gmina Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 971 o pow. 2,02 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15380 pn. Włoszczowa – Kozłów – Małogoszcz (nowy Nr 0220 T).
od
12.11.2020
do
26.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Gościencin, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod Nr P.2613.2015.1334, jako działki: Nr 64/3 o pow. 0,0094 ha i Nr 849/1 o pow. 0,0016 ha (wydzielone z działek odpowiednio: Nr 64/1 o pow. 0,61 ha i Nr 849 o pow. 0,54 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15394 pn. Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska) (nowy Nr 0248 T).
od
12.11.2020
do
26.11.2020
IR.II.746.48.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia dn100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w km od 218+588 do 218+618 linii kolejowej nr 25 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka-Dąbie”, na działce nr ewid. 840, obręb 0025 Sobótka, jednostka ewid. 260605_5 Ożarów-obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
13.11.2020
do
27.11.2020
IR.II.746.46.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "remoncie i przebudowie budynku SP-6 z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem" na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
05.11.2020
do
19.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/6 o pow. 0,0350 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Zagnańska.
od
02.11.2020
do
16.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 29.06.2020r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 21.08.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.254.2020.MG, została wydana decyzja Nr 8/20 z dnia 30.10.2020r., znak: SPN.III.7820.1.5.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Starachowice – etap II, w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice” w powiecie starachowickim.
od
03.11.2020
do
17.11.2020
IR.II.746.55.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w km od ok.: 156,797 do km ok. 156,807, inwestycja na terenie m. Wąchock.
od
30.10.2020
do
13.11.2020
IR.II.746.41.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, w km 42+243 linii kolejowej nr 73 Sitkówka-Nowiny – Busko-Zdrój, na działce o nr ewid. 419/4, w obrębie ewid. 0040 Wełecz, w jednostce ewid. 26101_5 Busko Zdrój - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
29.10.2020
do
12.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005 oznaczonej, jako działka: nr 170 o pow. 0,0531 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Gruntowa”.
od
29.10.2020
do
12.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005 oznaczonej, jako działka: nr 273 o pow. 0,0578 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Zwierzyniecka”.
od
29.10.2020
do
12.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005 oznaczonej, jako działka: nr 343/1 o pow. 0,0938 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Martenowska”.
od
27.10.2020
do
10.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 609/54 o pow. 0,0360 ha (wydzielonej z działki Nr 609/24, stanowiącej część dawnej działki hipotecznej Nr 91), zajętej pod drogę publiczną – gminną Nr pn. „ul. Wydryńska”.
od

do
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
od
23.10.2020
do
06.11.2020
IR.II.746.45.2020 IR.II.746.45.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawiadamienia, że na wniosek MESKO S.A., ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna,.w dniu 21.10.2020r. została wydana decyzja Nr XXXIV/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE Ø 225 mm na terenie MESKO S.A. (Plac Nr 2)”, na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od

do
SPN.II.7533.232.2020 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 19.10.2020 r. znak: SPN.II.7533.232.2020 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Łagów, obręb 0017 Wola Łagowska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 324/6 o pow. 0,5642 i Nr 324/7 o pow. 1,8757 ha ( wydzielone z działki Nr 324/5 ), zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn. „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica”.
od

do
SPN.II.7533.231.2020 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 19.10.2020 r. znak: SPN.II.7533.231.2020 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Łagów, obręb 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 783 o pow. 1,1865 ha, Nr 1916/1 o pow. 0,4887 i Nr 1916/2 o pow. 0,2788 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn. „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica”.

Wybierz Strony