Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
23.09.2021
do
07.10.2021
SPN.III.7820.1.6.2021- Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 07.06.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 30.06.2021 r., znak: ŚZDW.8010. .2021.U-WM-PK, została wydana decyzja Nr 7/21 z dnia 15.09.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.6.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 od km 29+159,41 do km 29+278,31 polegająca na budowie kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w m. Mostki”, w gminie Staszów w powiecie staszowskim.
od
23.09.2021
do
07.10.2021
SPN.II.7533.33.2021- Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 231/52 o pow. 0,0033 ha, zajętej pod „ ul. 1-go Maja ”, leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. „ (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik ”.
od
22.09.2021
do
06.10.2021
IR.II.746.40.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.40.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku produkcyjnego na potrzeby uruchomienia instalacji do prasowania podzespołów pirotechnicznych obejmującej wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, dostosowanie obiektu do potrzeb socjalno-bytowych oraz założeń technicznych i parametrów technicznych wynikających z planowanej produkcji, na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty.
od
22.09.2021
do
06.10.2021
IR.II.746.39.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.39.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku neutralizacji ścieków o hale zbiorników procesowych instalacji neutralizacji ścieków przemysłowych oraz montaż nowej, o zwiększonej wydajności, instalacji neutralizacji ścieków wraz z przebudową sieci przy obiekcie obejmującą sieci elektryczne, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym zmiany w układzie drogowym i terenach zielonych, na działce o nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty.
od
20.09.2021
do
04.10.2021
SPN.III.7820.1.5.2021- Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 31.05.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 23.08.2021 r., znak: SZDW.R-WD.4110.266.2021.KSD, oraz pismem z dnia 03.09.2021 r. znak: SZDW.R-WD.4110.273.2021.KSD zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda turbinowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 762 na terenie miasta Chęciny w ramach zadania pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka –budowa ronda turbinowego”.
od
20.09.2021
do
04.10.2021
SPN.II.7533.287.2021- Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz 49, oznaczonej na mapie z projektem podziału, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0008 Bzinek, arkusz 49, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę
od
20.09.2021
do
04.10.2021
IR.II.746.37.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.09.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.09.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "rozbudowie układu torowego wraz z odwodnieniem, budowie masztów oświetleniowych wraz z instalacją elektroenergetyczną, budowie placu ładunkowego oraz przebudowie drogi wewnętrznej na stacji Sędziszów LHS, w zakresie od km 312+300 do 315+840 linii kolejowej nr 65 oraz rozbudowie przejazdów kolejowo-drogowych w km 312+857 oraz 314+471 linii kolejowej nr 65", inwestycja na działkach: nr 411, obr. 3 Boleścice, nr 571, 483/1, 484/1, 481, 482, 630, obr. 19 Pawłowice, jedn. ewid. 260206_5 Sędziszów, na działkach nr: 853/13, 853/10, 853/1, obr. 3 Sędziszów, jedn. ewid. 260206_4 Sędziszów - stanowiących teren zamknięty PKP.
od
15.09.2021
do
29.09.2021
SPN.II.7533.267.2021-Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Końskich, w obrębie 0003, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6299 o pow. 0,5171 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Towarowa.
od
15.09.2021
do
29.09.2021
SPN.II.7533.259.2021- Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Końskich, w obrębie 0003, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1290/4 o pow. 0,0191 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Młyńska.
od
15.09.2021
do
29.09.2021
SPN.II.7533.100.2021- Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0012 Łyżwy, arkusz 25, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, jako działka nr 139/1 o pow. 0,0037 ha (wydzielona z działki nr 139 o pow. 0,1238 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Racławicka (nowy nr 303114 T).
od
15.09.2021
do
29.09.2021
SPN.II.7533.494.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 15.09.2021 r. znak: SPN.II.7533.494.2020 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Silpia Duża, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod nr. P.2613.2015.1333, jako działka nr 816/4 o pow. 0,0033 ha (wydzielona z działki nr 816/1 o pow. 0,12 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15394 pn. Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska) (nowy nr 0248 T).
od
14.09.2021
do
28.09.2021
SPN.II.7533.171.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0010, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/28 o pow. 0,0699 ha, zajętej pod ulicę Jesionową leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów -Żarnów - Ruda Maleniecka - Kielce - Łagów - Opatów - Annopol - Kraśnik.
od
14.09.2021
do
28.09.2021
SPN.II.7533.172.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0010, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/29 o pow. 0,1273 ha, zajętej pod ulicę Jesionową leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów - Żarnów - Ruda Maleniecka - Kielce - Łagów - Opatów - Annopol - Kraśnik.
od
14.09.2021
do
28.09.2021
SPN.II.7533.174.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0010,oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/13 o pow. 0,0859 ha, zajętej pod ulicę Jesionową leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów -Żarnów - Ruda Maleniecka - Kielce - Łagów - Opatów - Annopol - Kraśnik.
od
14.09.2021
do
28.09.2021
SPN.II.7533.239.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0010 Lubienia, gmina Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 173/11 o pow. 2,1300 ha i nr 641/6 o pow. 1,4007 ha, zajętej pod drogę publiczną - krajową nr 9 pn. pn. Radom - Iłża -Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Lipnik - Klimontów - Łoniów […].
od
14.09.2021
do
28.09.2021
SPN.III.7820.1.3.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości ,iż w dniu 10.09.2021 r. wydał decyzję Nr 6/21, znak: SPN.III.7820.1.3.2021, o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego –DK9”, na terenie gminy Bodzechów i miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w powiecie ostrowieckim.
od
14.09.2021
do
28.09.2021
SPN.III.7820.1.3.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 07.05.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 02.07.2021 r., znak: 209/DK9/KLOT/GDDKiA i z dnia 13.07.2021 r., znak: O/KI.KP-5.4170.462.2021.WD, została wydana decyzja Nr 6/21 z dnia 10.09.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.3.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego – DK9”, na terenie gminy Bodzechów i miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w powiecie ostrowieckim.
od
13.09.2021
do
27.09.2021
SPN.II.7533.42.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 231/42 o pow. 0,0068 ha, zajętej pod „ ul. 1-go Maja ”, leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. „ (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik ”.
od
10.09.2021
do
24.09.2021
SPN.II.7533.232.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Ćmielów, w obrębie 0006 Drzenkowice oznaczonej na mapie sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 15.10.2008r. pod numerem 2343-49/2008, jako działka nr 14/2 o pow. 0,0089 ha, (wydzielona z działki nr 14 o pow. 0,5100 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42116 pn. „ Rzuchów – Drzenkowice – do drogi 755 ” (nowy nr 0698T).
od
10.09.2021
do
24.09.2021
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne (sprawa znak: WI-VI.7820.1.37.2021.HD) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 39/2019 z 30 września 2019 r., znak: WI-IX.7820.1.87.2018.HD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – Szczepanowice – Widoma – Zastów Kraków (do węzła Igołomska); Odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), Etap 1 – granica woj. świętokrzyskiego – węzeł Miechów. Początek inwestycji w km 603+459,97, koniec inwestycji w km 622+185,00. Zadanie realizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim w gminie Miechów w miejscowościach: Brzuchania, Kalina Mała, Bukowska Wola i w gminie Książ Wielki w miejscowościach: Moczydło, Krzeszówka, Książ Mały, Wielka Wieś, Boczkowice, Częstoszowice, Giebułtów, Małoszów, Tochołów, Antolka i w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Wodzisław, w miejscowości Świątniki – po złożeniu 31 maja 2021 r. i uzupełnieniu do 03 września 2021 r. wniosku przez inwestora, tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Łukasza Głowalę.
od
10.09.2021
do
24.09.2021
SPN.III.747.20.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 25.08.2021 r., znak: PSGKI.IRSI.430.304.1.21.MK, uzupełniony pismem z dnia 02.09.20201 r., znak: PSGKI.IRSI.430.304.2.21.MK, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski” na terenie miasta Sandomierz oraz gminy Samborzec.
od
09.09.2021
do
23.09.2021
SPN.II.7533.303.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0033 Wielka Wieś, gmina Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 526/1 o pow. 4,38 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15639 pn. Młynek Nieświński - Stare Kuźnice - Piasek - Furmanów (nowy nr 0427 T).
od
09.09.2021
do
23.09.2021
SPN.II.7533.268.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0028 Piasek, gmina Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 462 o pow. 0,62 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15639 pn. Młynek Nieświński - Stare Kuźnice - Piasek - Furmanów (nowy nr 0427 T).
od
07.09.2021
do
21.09.2021
SPN.II.7533.320.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Jędrzejów, w obrębie 7 Cierno Zaszosie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 268/1 o pow. 0,0047 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 78 pn. „(Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce)”.
od
07.09.2021
do
21.09.2021
SPN.II.7533.263.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Moskorzew, w obrębie 0010 Moskorzew, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 02.11.2020 r. pod nr P.2613.2020.1175, jako działka nr 215/3 o pow. 0,4918 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 78 pn. „(Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce)”.
od
07.09.2021
do
21.09.2021
IR.I.7840.4.20.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.09.2021r. dot. wydania decyzji orzekającej w sprawie decyzji Starosty Kieleckiego Nr 9/2021 z dnia 21.06.2021r. znak: B-II.672.3.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.09.2021r. dot. wydania decyzji orzekającej w sprawie decyzji Starosty Kieleckiego Nr 9/2021 z dnia 21.06.2021r., znak: B-II.672.3.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych: DR1 o długości ok. 600 m, DR2 o długości ok. 500 m, DR3 zakończonej placem do zawracania o długości ok. 492 m, DR4 zakończonej placem do zawracania o długości ok. 534 m wraz z przyległymi chodnikami, z odwodnieniem, budową kanału technologicznego oraz budową i przebudową oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: „Budowa dróg na osiedlu „Ogrody” w Daleszycach wraz z odwodnieniem".
od
06.09.2021
do
20.09.2021
SPN.II.7533.307.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Włoszczowa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0003 oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2613.2019.1409, skorygowanej operatem zaewidencjonowanym w dniu 22.06.2021 r. pod nr P.2613.2021.630, jako działki: nr 2273/1 o pow. 0,0048 ha i nr 2272/5 o pow. 0,0004 ha (wydzielone z działek odpowiednio: nr 2273 o pow. 0,0915 ha i nr 2272/1 o pow. 0,0900 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. „ Konopnickiej” (nowy nr 397026T).
od
03.09.2021
do
17.09.2021
SPN.II.7533.264.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0022 Nałęczów, gmina Końskie, arkusz 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 130 o pow. 1,2495 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15637 pn. „Końskie – Proćwin – granica województwa – (Sędów)” (nowy Nr 0425 T).
od
03.09.2021
do
17.09.2021
SPN.II.7533.110.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Ścignia, gmina Bodzentyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 193/5 o pow. 0,0005 ha i nr 382/2 o pow. 0,0044 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15881 pn. „Wzdół Rządowy - Siekierno” (nowy nr 0584 T).
od
03.09.2021
do
17.09.2021
SPN.II.7533.236.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Końskich, w obrębie 0003, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1461/2 o pow. 0,3826 ha, zajętej pod ulicę Partyzantów leżącą w ciągu drogi publicznej - krajowej nowy nr 42.