Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
17.06.2024
do
01.07.2024
IR.II.746.47.2023 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania: LOT-A2 Tumlin – Sitkówka-Nowiny (bez stacji)”, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap III: Tumlin – Sitkówka-Nowiny” IR.II.746.47.2023 - obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu w dniu 13.06.2024r. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania: LOT-A2 Tumlin – Sitkówka-Nowiny (bez stacji)”, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap III: Tumlin – Sitkówka-Nowiny”, realizowanego w ramach projektu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce – Kozłów – prace przygotowawcze” POiIŚ 5.1-30.”
od
17.06.2024
do
01.07.2024
IR.II.7840.4.5.2024 zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 9/CD/2024 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.5.2024 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.06.2024 r., znak: IR.II.7840.4.5.2024, dotyczącego zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 9/CD/2024 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę odwodnienia przejazdów kolejowo-drogowych w km 220+683, 222+890 wraz z p.o. Stary Garbów w km 222+829 oraz przebudowę urządzeń kolejowych w km 220+300- 220 +650, 221+565- 221+981, 222+ 896- 223+094 w ramach inwestycji pn: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz". Inwestycja na działkach o nr. ewid. 299, obręb 0016 Romanówka, jedn. ewid. 260902_2 Dwikozy oraz na działce o nr. ewid. 668, obręb 0008 Garbów Stary, jedn. ewid. 260902_2 Dwikozy – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
10.06.2024
do
24.06.2024
SPN.II.7533.227.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Osiek, w obrębie 0012 Osiek obr. 01, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1484/4 o pow. 0,7741 ha, zajętej pod drogę publiczną krajową Nr 765 pn. „Jędrzejów – Kije – Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek”.
od
10.06.2024
do
24.06.2024
SPN.III.7820.1.20.2023 - Obwieszcenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przezpełnomocnika, z dnia 30.10.2023 r., znak: EMP/316/23, uzupełniony w dniach: 20.12.2023 r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.459.2023.ŁB, 19.04.2024 r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.132.2024.ŁB, 21.05.2024 r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.172.2024.ŁB oraz 29.05.2024 r., pismem znak: EMP/210/24, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dlazadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764”, na terenie gm. Raków w powiecie kieleckim.
od
07.06.2024
do
21.06.2024
SPN.III.747.12.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Radkowice – Wolica, na terenie gminy Chęciny w powiecie kieleckim Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 16.05.2024 r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 24.05.2024 r. i 03.06.2024 r., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Radkowice – Wolica, na terenie gminy Chęciny w powiecie kieleckim.
od
06.06.2024
do
20.06.2024
SPN.II.7533.243.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Końskie, w obrębie 0046 Wąsosz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 349/2 o pow. 0,0011 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15663 pn. „Końskie – Wąsosz - Czarna” (nowy Nr 1482T).
od
04.06.2024
do
18.06.2024
SPN.II.7533.112.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Busko-Zdrój z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Busku-Zdroju, w obrębie 0002, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 237/1 o pow. 0,5418 ha nr 241 o pow. 0,2324 ha, nr 242 o pow. 0,0261 ha, nr 243 o pow. 0,0512 ha, nr 245 o pow. 0,0739 ha, nr 246 o pow. 0,0449 ha i nr 248/2 o pow. 0,1566 ha, zajętych pod drogi publiczne pn. „ul. Szaniecka”, „ul. Mikułowicka”, „ul. Działkowicza”, „ul. Gaik”, „ul. Szarych Szeregów”, „ul. Zacisze”.
od
31.05.2024
do
14.06.2024
IF.XIII.7820.30.2022 - Obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 11.05.2024 r., znak: IF.XIII.7820.30.2022, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa obwodnicy miejscowości Szczekociny i Goleniowy w ciągu drogi krajowej nr 78” Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
od
31.05.2024
do
14.06.2024
SPN.III.7820.1.1.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika, z dnia 11.01.2024 r., znak: PP/23/P-DW783/DB/2316, uzupełniony pismem z dnia 15.05.2024 r., znak: PP/24/P-DW783/PN/779, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 783 w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów” na terenie gminy Skalbmierz w powiecie kazimierskim.
od
03.06.2024
do
17.06.2024
IR.II.7840.3.2.2024 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę IR.II.7840.3.2.2024 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego, iż w dniu 28.05.2024 r. została wydana dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu, adres do korespondencji: ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, decyzja Nr 10/2024 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa pompowni Styków wraz z rozbudową istniejących i wykonaniem nowych obiektów technologicznie z nią związanych – przebudowa zbiornika wyrównawczego, przebudowa i rozbudowa komory wlotowej, rowu odprowadzającego, przebudowa budynku pompowni, wymiana rurociągów tłocznych, wyposażenia pompowni, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji oświetlenia oraz remont ujęcia do zbiornika wyrównawczego” w ramach inwestycji pn. „Zbiornik wodny Brody Iłżeckie – przebudowa pompowni Styków”. Inwestycja na
od
23.05.2024
do
06.06.2024
SPN.II.7533.222.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Końskie, w obrębie 0046 Wąsosz
od
23.05.2024
do
06.06.2024
SPN.III.7820.1.4.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania DW 761 z DW 762 i DG 301190T (ul. Na Ługach w Kielcach) wraz z przebudową i rozbudową ul. Na Ługach w Kielcach”, Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce, działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Staszewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, z dnia 18.04.2024 r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 10.05.2024 r. pismem znak: WR.4020.3.2022.DK oraz w dniu 16.05.2024 r., pismo bez znaku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania DW 761 z DW 762 i DG 301190T (ul. Na Ługach w Kielcach) wraz z przebudową i rozbudową ul. Na Ługach w Kielcach”.
od

do
IR.II.746.7.2024 - obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Nr XII/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.7.2024 - obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu w dniu 14.05.2024 decyzji Nr XII/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Przebudowa dwóch peronów jednokrawędziowych w km 8,100 – 8,250 na przystanku kolejowym Szczukowskie Górki w ciągu linii kolejowej nr 61 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”; inwestycja na działce o nr ewid. 493/2 obręb 0017 Szczukowskie Górki, jednostka ewid. 260414_5 Piekoszów – obszar wiejski.
od
14.05.2024
do
28.05.2024
SPN.III.747.9.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika, z dnia 20.03.2024 r., znak: IP2022_011/0191/24/8, uzupełniony pismem z dnia 11.04.2024 r., znak: IP2022_011/0215/24/8, została wydana w dniu 09.05.2024 r. decyzja Nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania: „Realizacja umowy przyłączeniowej: Animex Food Starachowice, ul. Krańcowa 4”, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 315 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłącza gazu DN 250, stacji pomiarowej Q= 4000m3/h na przyłączu gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i instalacji elektroenergetycznej oraz rozbiórce istniejącego naziemnego zespołu zaporowoupustowego
od
13.05.2024
do
27.05.2024
SPN.II.7533.70.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Dwikozy, w obrębie 0004 Dwikozy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2119/1 o pow. 0,0002 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 777 pn. „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol”.
od
10.05.2024
do
24.05.2024
SPN.II.7533.130.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności m.in. do nieruchomości położonej w obrębie 0003 Gierczyce, gmina Wojciechowice, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, jako działka nr 361/1 o pow. 0,0021 ha (wydzielona z działki nr 361 o pow. 0,68 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42154 pn. Wojciechowice - Kaliszany - Gierczyce - Nikisiałka Duża (nowy nr 1563T).
od
10.05.2024
do
24.05.2024
SPN.II.7533.180.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Opatowie, w obrębie 0001, oznaczonych na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, jako działki: nr 1508/7 o pow. 0,1349 ha i nr 1508/5 o pow. 0,3072 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 1508/2 o pow. 0,1351 ha i nr 1508/3 o pow. 0,3087 ha), zajętych pod drogę publiczną nr 757 pn. Opatów - Iwaniska - Staszów - Stopnica.
od
10.05.2024
do
24.05.2024
SPN.III.7821.1.1.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.05.2024r., znak: SPN.III.7821.1.1.2024 dotyczącego zawiadomienia o przekazaniu skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2024r., znak: SPN.III.7821.1.1.2024, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Sandomierskiego z dnia 12.12.2023r., znak: AB.6740.3.2023.ZRID, o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Nr 2/2023 Starosty Sandomierskiego z dnia 30.03.2023r., znak: AB.6740.3.2023.ZRID, o zezwoleniu na realizację Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że przekazał skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2024r., znak:SPN.III.7821.1.1.2024, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Sandomierskiego z dnia 12.12.2023r., znak: AB.6740.3.2023.ZRID, o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Nr 2/2023 Starosty Sandomierskiego z dnia 30.03.2023r., znak: AB.6740.3.2023.ZRID, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
10.05.2024
do
24.05.2024
SPN.III.7820.18.2024 -Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące wydania postanowienia z dnia 08.05.2024 r., znak: SPN.III.7820.18.2024 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 9/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2023r., znak: SPN.III.7820.1.6.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: SPN.III.7820.18.2024). Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 25.04.2023r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.140.2024.ŁB uzupełniony pismem z dnia 30.04.2024 r., znak: ŚZDW.RWD. 4110.150.2024.ŁB wydał postanowienie z dnia 08.05.2024 r., znak: SPN.III.7820.18.2024 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 9/23 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2023r., znak: SPN.III.7820.1.6.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 od km ok. 7+781 do km ok. 11+283 w miejscowości Wzdół Rządowy wraz z budową/przebudową skrzyżowań, miejsc postojowych, miejsca do ważenia pojazdów, ciągów pieszo-rowerowych, chodnika, odwodnienia drogi, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów na terenie gminy Bodzentyn w powiecie kieleckim.
od
09.05.2024
do
23.05.2024
SPN.III.7820.1.7.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka.
od
07.05.2024
do
21.05.2024
SPN.II.7533.182.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Busko-Zdrój z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Busku-Zdroju, w obrębie 0002, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 244 o pow. 0,3170 ha, zajętej pod drogę publiczną gminną pn. ul. Gwardii Ludowej (obecnie ul. Wesoła).
od
07.05.2024
do
21.05.2024
SPN.II.7533.217.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0028 Węgrzyn, gmina Radoszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 130/2 o pow. 0,78 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15681 pn. Radoszyce - Mościska Duże - Grębosze - Łysów - Jóźwików (nowy nr 1492T).
od
08.05.2024
do
22.05.2024
IR.II.746.8.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.8.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "przebudowa peronu dwukrawędziowego w km 36,635 - 36,785 na przystanku kolejowym Ludynia w ciągu linii kolejowej nr 61 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025"; inwestycja na działce nr ewid. 568/12 obręb 0005 Czostków, jednostka ewid. 261302_2 Krasocin.
od
08.05.2024
do
22.05.2024
IR.II.746.12.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXI/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak: IR.II.746.14.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.12.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXI/2023 z dnia 25.07.2023 r. znak: IR.II.746.14.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Janowskiej w ramach opracowania zadania pn.,: „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślazy, Janowskiej i Machałowej – dokumentacja”. Inwestycja na działkach nr ewid. 87/10 oraz 87/112, obręb 0018 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
08.05.2024
do
22.05.2024
IR.II.746.11.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.11.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu nN 0,4 kV w msc. Matiaszów w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek”, na działkach o nr ewid. 513/6, 513/5 obręb 0005 Matiaszów, jednostka ewid. 261204_5 Osiek – obszar wiejski – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
30.04.2024
do
IR.II.746.5.2024. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2024r. dot. wydania decyzji sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 29.04.2024r.r. została wydana decyzja Nr IX/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch nowych peronów jednokrawędziowych w km 227,445 – 227,595 na nowym przystanku kolejowym Podchojny w ciągu linii kolejowej nr 8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025””. Inwestycja na działce nr ewid. 1177 obręb 0023 Podchojny, jednostka ewid. 260202_5 Jędrzejów – obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
26.04.2024
do
10.05.2024
SPN.II.752.10.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego po wydaniu decyzji stwierdzająca nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydana została decyzja, dotycząca gruntów zajętych pod linię kolejową, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzająca nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
26.04.2024
do
10.05.2024
SPN.II.752.6.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postepowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
25.04.2024
do
09.05.2024
SPN.II.7533.184.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Czarnocin, w obrębie 0004 Cieszkowy, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kazimierskiego w dniu 09.11.2023 r. pod numerem P.2603.2023.794, jako działka Nr 539/1 o pow. 2,9331 ha (wydzielona z działki Nr 539 o pow. 2,9353 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 770 pn.: Drożejowice – Czarnocin - Krzyż.
od
25.04.2024
do
09.05.2024
SPN.II.7533.185.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Skalbmierz, w obrębie 0006 Grodzonowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 7 o pow. 0,7926 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 770 pn.: Drożejowice – Czarnocin – Krzyż.