Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 19.06.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.307.2019.MG, Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, o wycofanie wniosku z dnia 03.08.2017r., pismo bez znaku, uzupełnionego pismem z dnia 05.09.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.593.2017.MG, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 776 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 61+344,45 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż, na terenie gminy Czarnocin, wydał: - postanowienie z dnia 27.06.2019r., którym podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 776 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 61+344,45 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż, na terenie gminy Czarnocin, - decyzję Nr 10/19 o umorzeniu postępowania, wszczętego na wniosek z dnia 03.08.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 05.09.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.593.2017.MG, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa wyżej.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 02.07.2019
Obowiązuje od : 02.07.2019
Obowiązuje do : 16.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba