Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia strony postępowania o wydaniu na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 9a i art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. znak: SPN.I.7515.8.2021 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Koneckiego z dnia 09.02.2021r. znak: GN.6821.1.6.2021, w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, położonych w mieście Stąporków, oznaczonych w dacie wywłaszczenia jako działki nr: 3388/4, 3388/5 i 3388/6, stanowiących według aktualnej ewidencji gruntów i budynków miasta Stąporków obręb 0002 część działek o nr: 3720/7, 5477/1, 3388/25, 5477/2, 5477/3, 5477/4, 5477/5 i 3388/26.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.04.2021
Obowiązuje od : 14.04.2021
Obowiązuje do : 28.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba