Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wstepna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2014 roku w ramach programu wieloletniego " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II -Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

Wstepna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2014 roku w ramach programu wieloletniego " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II -Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

W dniu 30 października 2013 r. Wojewoda Świętokrzyski zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2014 roku w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia wyłącznie pisemnych zastrzeżeń do opublikowanej wstępnej listy rankingowej w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenia należy składać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25 - 516 Kielce, w sekretariacie Wydziału, w pokoju 735, VII piętro budynek A, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą z takim wyprzedzeniem, aby zostały doręczone w godzinach urzędowania ŚUW przed upływem 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.

W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką kolejność wniosków na wstępnej liście rankingowej może ulec zmianie. W terminie do 30 listopada 2013 roku, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń, Wojewoda Świętokrzyski ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków wyłonionych do dofinansowania oraz przedłoży ją do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.”

Metryka strony

Data publikacji : 31.10.2013
Data wytworzenia : 31.10.2013
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Joanna Górecka
Autor : Joanna Górecka