Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
05.08.2021
do
19.08.2021
IR.II.746.41.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku przeznaczonego pod montaż instalacji do kontroli rentgenowskiej i tomografii komputerowej wyrobów produkowanych przez Mesko S.A. wraz z budową przyłączy: energetycznego, kanalizacji sanitarnej, wody, ciepła i zagospodarowaniem terenu obejmującym drogi i place przy obiekcie oraz tereny zielone, na działce nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
05.08.2021
do
19.08.2021
IR.II.746.40.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku produkcyjnego na potrzeby uruchomienia instalacji do prasowania podzespołów pirotechnicznych obejmującą wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, dostosowanie obiektu do potrzeb socjalno-bytowych oraz założeń technicznychi parametrów technicznych wynikających z planowanej technologii produkcji, na działce nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
05.08.2021
do
19.08.2021
IR.II.746.39.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku neutralizacji ścieków o hale zbiorników procesowych instalacji neutralizacji ścieków przemysłowych oraz montaż nowej, o zwiększonej wydajności, instalacji neutralizacji ścieków wraz z przebudową sieci przy obiekcie obejmującą sieci elektryczne, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym zmiany w układzie drogowym i terenach zielonych, na działce o nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
30.07.2021
do
13.08.2021
IR.II.7840.4.34.2021 - zawiadomienie o wydaniu decyzjiNr 42/CD/2021, znak: IR.II.7840.4.34.2021 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”. Inwestycja na działkach o nr ewid. 1/109, 1/90, 1/89, 1/33, 1/32, w obrębie ewid. 0011 Górna Kamienna, 1, 2/1, 237, 238, w obrębie ewid. 0004 Kamienna w jednostce ewid. 261001_1
od
29.07.2021
do
12.08.2021
SPN.III.7820.1.6.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 07.06.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 30.06.2021 r., znak: ŚZDW.8010. .2021.U-WM-PK, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 od km 29+159,41 do km 29+278,31 polegająca na budowie kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w m. Mostki, w gminie Staszów w powiecie staszowskim.
od
02.08.2021
do
16.08.2021
IR.I.7840.4.20.2021 - zawiadomienie Wojewody Świętokrzyskiego że w dniu 23.07.2021r. wydał decyzje którą umorzył postepowanie odwoławcze od decyzji Nrv 9/2021 Starosty Kieleckiego z dnia 21.06.2021 znak: B-II.672.3.2021
od
30.07.2021
do
13.08.2021
IR.II.7840.3.5.2020 - postanowienie Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 28.07.2021r. dotyczące złożonego wniosku w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 134/2015 z dnia 17.12.2015r., znak: IN-II.7840.3.18.2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz” wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wis
od
27.07.2021
do
10.08.2021
SPN.II.7533.202.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 11.09.2020 r. pod nr P.2611.2020.1409, jako działka Nr 1908 o pow. 0,0890 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Kasztanowa.
od
27.07.2021
do
10.08.2021
SPN.II.7533.252.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w mieście Końskie, obręb 0002, arkusz 11, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 5105 o pow. 0,6043 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Lipowa.
od
27.07.2021
do
10.08.2021
SPN.II.7533.251.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w mieście Końskie, obręb 0004, arkusz 37, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2095 o pow. 0,3012 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Stoińskiego.
od
27.07.2021
do
10.08.2021
SPN.II.7533.173.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności do nieruchomości położonej w mieście Nowy Korczyn, w obrębie 0001, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019r., pod nr P.2601.2019.2049, jako działka nr 1419/1 o pow. 0,0111 ha (wydzielona z działki nr 1419 o pow. 0,4000 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 777 pn. " Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ".
od
26.07.2021
do
09.08.2021
SPN.II.7533.249.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0038 Sierosławice, gmina Końskie, arkusz 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 711 o pow. 1,92 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15632 pn. Końskie – Sierosławice – Bedlno – granica województwa – (Wierzchowisko) (nowy Nr 0421 T).
od
23.07.2021
do
06.08.2021
SPN.II.7533.229.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Nowiny z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Kowala, gmina Nowiny, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 18.01.2021 r. pod Nr P.2604.2021.598 jako działka Nr 40/4 o pow. 0,0061 ha (wydzielona z działki Nr 40/3 o pow. 0,4200 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1560003 pn. Kowala (od dr. woj. Sitkówka – Kowala) – Kowala Młyn (nowy Nr 377003 T).
od
23.07.2021
do
06.08.2021
SPN.II.7533.228.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Nowiny z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Kowala, gmina Nowiny, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 18.01.2021 r. pod Nr P.2604.2021.598 jako działka Nr 95/6 o pow. 0,0121 ha (wydzielona z działki Nr 95/4), zajętej pod drogę publiczną Nr 1560003 pn. Kowala (od dr. woj. Sitkówka – Kowala) – Kowala Młyn (nowy Nr 377003 T).
od
23.07.2021
do
06.08.2021
SPN.II.7533.226.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Nowiny z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Kowala, gmina Nowiny, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 18.01.2021 r. pod Nr P.2604.2021.598 jako działka Nr 96/5 o pow. 0,0043 ha (wydzielona z działki Nr 96/3), zajętej pod drogę publiczną Nr 1560003 pn. Kowala (od dr. woj. Sitkówka – Kowala) – Kowala Młyn (nowy Nr 377003 T).
od
23.07.2021
do
06.08.2021
SPN.II.7533.225.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Nowiny z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Kowala, gmina Nowiny, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 18.01.2021 r. pod Nr P.2604.2021.598 jako działki: Nr 92/1 o pow. 0,0015 ha, Nr 47/1 o pow. 0,1557 ha i Nr 47/3 o pow. 0,0218 ha (wydzielone z działek odpowiednio: Nr 92 i Nr 47), zajętej pod drogę publiczną Nr 1560003 pn. Kowala (od dr. woj. Sitkówka – Kowala) – Kowala Młyn (nowy Nr 377003 T).
od
23.07.2021
do
06.08.2021
IR.II.746.29.2021 - obwieszczenie o wydaniu w dniu 21.07.2021r. decyzji Nr XLII/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - budowa seici gazowej w ramach zadania : "Przebudowa sieci gazowej w m. Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3-ego Maja". Przekroczenie gazociągiem lk nr 25 w km 189,831, na dz. 1/59, obręb 0038, jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Swiętokrzyski.
od
23.07.2021
do
06.08.2021
IR.II.746.30.2021 - obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr XLIII/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji - budowa sieci gazowej ś/c w km 189,676 lk nr 25, na dz. 1/59, obręb 0038, jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski.
od
22.07.2021
do
05.08.2021
SPN.III.7820.1.3.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 07.05.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 02.07.2021 r., znak: 209/DK9/KLOT/GDDKiA i z dnia 13.07.2021 r., znak: O/KI.KP-5.4170.462.2021.WD, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego – DK9”, na terenie gminy Bodzechów i miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
od
22.07.2021
do
05.08.2021
SPN.III.7821.1.6.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 16.07.2021 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 4/2021 z dnia 26.05.2021 r., znak: B-II.672.11.2020, Starosty Kieleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy D od km 0+000 do km 0+570,64 wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej, kanałem technologicznym i miejscami postojowymi w liczbie 14 sztuk wraz z drogą manewrową dla zadania pn.: „Budowa drogi od Osiedla Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach”.
od
22.07.2021
do
05.08.2021
IR.II.746.37.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.07.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.07.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „rozbudowie układu torowego wraz z odwodnieniem, budowie masztów oświetleniowych wraz z instalacją elektroenergetyczną, budowie placu ładunkowego oraz przebudowie drogi wewnętrznej na stacji Sędziszów LHS, w zakresie od km 312+300 do km 315+840 linii kolejowej nr 65 oraz rozbudowie przejazdów kolejowo – drogowych w km 312+857 oraz 314+471 linii kolejowej nr 65”, inwestycja na działkach: nr 411, obr. 3 Boleścice, nr: 571, 483/1, 484/1, 481,482, 630, obr. 19 Pawłowice, jedn. ewid. 260206_5 Sędziszów, na działkach nr: 853/13, 853/10, 853/1, obr. 3 Sędziszów, jedn. ewid. 260206_4 Sędziszów – stanowiących teren zamknięty PKP.
od
16.07.2021
do
30.07.2021
SPN.II.7533.494.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego toczy się postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Silpia Duża, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, jako działka nr 816/4 o pow. 0,0033 ha (wydzielona z działki nr 816/1 o pow. 0,12 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15394 pn. Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska) (nowy nr 0248 T).
od
16.07.2021
do
30.07.2021
SPN.II.7533.22.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0008 Bzinek, arkusz mapy 46, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 192/7 o pow. 0,0250 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Ponurego.
od
16.07.2021
do
30.07.2021
SPN.II.7533.21.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0008 Bzinek, arkusz mapy 46, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 192/6 o pow. 0,0258 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Ponurego.
od
16.07.2021
do
30.07.2021
SPN.II.7533.521.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 14.07.2021 r. znak: SPN.II.7533.521.2020 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Włoszczowa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3996/2 o pow. 0,0015 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. Leśna.
od
16.07.2021
do
30.07.2021
IR.II.746.33.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w km od 192,000 do 194,600.
od
21.07.2021
do
04.08.2021
IR.II.7840.3.3.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I" – zadanie nr 3 pn.: „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Kolonia Parcela – (polder Skowronów)”.
od
15.07.2021
do
29.07.2021
IR.II.746.32.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie masztu antenowego telekomunikacyjnego wraz z posadowieniem na stacji Gołuchów LHS w km 271+442 linii kolejowej nr 65. Inwestycja na działkach nr ewid. 715/19 i 715/33, obręb 0018 Wola Żydowska, jednostka ewid. 260802_2 Kije, stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
13.07.2021
do
27.07.2021
SPN.II.752.3.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
13.07.2021
do
27.07.2021
SPN.III.7820.1.10.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 4/21 z dnia 28.05.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.10.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn od km 0+000 do km 3+496 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z budową obiektu mostowego na rzece Nidzie, wiaduktu na drogą powiatową Nr 0134T, skrzyżowań, miejsca kontroli i ważenia pojazdów, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta i gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.