Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
08.03.2021
do
22.03.2021
IR.II.7840.1.53.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 9/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 9/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na „budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice – Kielce Piaski na odcinku: MG9 – do granicy działek 1335-1334, 1165/1 – 1164/1 (bez słupa MG9)”. Inwestycja na działkach nr ewid. 1335, 1189/1, 1182/6, 1182/4, obręb 0006 Kostomłoty Pierwsze, jednostka ewid. 260410_2 Miedziana Góra. Zakres prowadzonych robót budowlanych: montaż przewodów fazowych i odgromowych wraz z łańcuchami.
od
05.03.2021
do
19.03.2021
IR.II.746.8.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii wysokiego napięcia (110kV) relacji GPZ Sędziszów – GPZ Jędrzejów 2, na terenie linii kolejowej nr 65, na działce o nr ewid. 488, obręb ewid. Łączyn, jednostka ewid. 260202_5 Jędrzejów – obszar wiejski.
od
04.03.2021
do
18.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz umorzeniu postępowania organu I instancji w całości. Wojewoda Świętolkrzyski zawiadamia, że w dniu 26.02.2021r. wydał decyzję, którą uchylił decyzję Starosty Sandomierskiego Nr 7/2020 z dnia 30.12.2020r., znak: AB.6740.7.2020. SPEC, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Krobielice” i umorzył postępowanie organu I instancji w całości.
od
03.03.2021
do
17.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Miedziana Góra z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0006 Kostomłoty Pierwsze, gmina Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 702/11 o pow. 0,1851 ha, nr 702/14 o pow. 0,0373 ha, nr 702/9 o pow. 0,0025 ha, nr 702/10 o pow. 0,0275 ha i nr 718/1 o pow. 0,0003 ha (stanowiących części parceli nr 3), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1542008 (nowy nr 002138 T) pn. Kostomłoty I - Maciejówka.
od
03.03.2021
do
17.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, w obrębie 0012 Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 1976/35 o pow. 0,0088 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 1543016 pn. „ Skarżysko Kościelne ul. Polna ”(nowy nr 002178T).
od
02.03.2021
do
16.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0013 Mirkowice, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 23.11.2020 r. pod nr. P.2607.2020.1783, jako działka nr 111/2 o pow. 0,9277 ha (wydzielona z działki nr 111 o pow. 1,5400 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15980 pn. Podszkodzie – Broniszowice (nowy nr 0669 T).
od
02.03.2021
do
16.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0007 Gromadzice, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 15.12.2020 r. pod nr. P.2607.2020.1937, jako działka nr 151/2 o pow. 0,2103 ha (wydzielona z działki nr 151 o pow. 2,1200 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15981 pn. Podszkodzie – Gromadzice – Rzuchów – granica województwa – (Jacentów) (nowy nr 0670 T).
od
02.03.2021
do
16.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Przyborów, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 18.12.2020 r. pod nr. P.2607.2020.1982, jako działka nr 90/2 o pow. 0,3763 ha (wydzielona z działki nr 90 o pow. 0,9200 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15987 pn. od drogi 734 – Ostrowiec Świętokrzyski – Przyborów – Bodzechów (nowy nr 0675 T).
od
03.03.2021
do
09.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim
od
03.03.2021
do
17.03.2021
IR.II.746.14.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70, w km ok. 39.360, na działce o nr ewid. 163/6 w obrębie ewid. 0003 Dobrów, w jednostce ewid. 260107_2 Tuczępy, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
02.03.2021
do
16.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.12.2020r., znak: ŚZDW.RWD.4110.83.2020.KA, uzupełniony pismem z dnia 15.02.2021r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.042.2021.KA oraz z dnia 24.02.2021r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.057.2021.KA, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”, na terenie miasta i gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim.
od
01.03.2021
do
15.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Bodzentyn, obręb 0020 Ścignia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 182/2 o pow. 0,0045 ha oraz nr 372/2 o pow. 0,0130 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 0584T pn. „Wzdół Rządowy – Stara Wieś – Parcele –Pomielowiec - Siekierno” (dawny numer: 15881/15888).
od
01.03.2021
do
15.03.2021
IR.II.746.12.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr XXIX/2019 z dnia 30.08.2019r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr XXIX/2019 z dnia 30.08.2019r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Sandomierz” od km 188,300 do km 192,000.
od
01.03.2021
do
15.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 31.12.2020r., uzupełniony pismem z dnia 16.02.2021r., pisma bez znaku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice – etap I w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice” w powiecie starachowickim.
od
26.02.2021
do
12.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Buski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Stopnica, w obrębie 0023 Suchowola, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.04.2020 r. pod numerem P.2601.2020.606, jako działka nr 150/3 o pow. 0,0004 ha, (wydzielona z działki nr 150/1 o pow. 0,1900 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15211 pn. „Podlasek – Topola – Szklanów Suchowola – Wójcza” (nowy Nr 0101 T).
od
24.02.2021
do
10.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście Kielce, w obrębie 0011, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 189/27 o pow. 0,1409 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 73 pn. „ (Warszawa) Wiśniówka – Kielce – Morawica – Busko-Zdrój – Szczucin – Dąbrowa Tarnowska – Lisia Góra - Tarnów ”
od
24.02.2021
do
10.03.2021
IR.II.746.83.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie przepustu kolejowego oraz budowie drenażu i rowu chłonnego od km 182,100 do km 182,315 w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz”, na działce nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów-miasto, jednostka ewid. 260705_4 Kunów – miasto – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
19.02.2021
do
05.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Końskie, w obrębie 0030 Piła, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 198/1 o pow. 0,0031 ha, zajętej pod drogę publiczną o numerze 746 pn: „ Żarnów – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Rudnik ”.
od
22.02.2021
do
08.03.2021
IR.II.746.3.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z kanalizacją światłowodową o długości ok. 472,0 m na terenie linii kolejowej relacji Sitkówka Nowiny-Szczukowice na terenie kolejowym zamkniętym. Inwestycja na działkach o nr ewid. 639/49, 639/50, 639/51, 639/52, 639/53, 639/59, 639/122, 639/125, 639/128, 639/131, obręb 0019 Kielce, w jednostce ewid. 266101_1 Kielce.
od
19.02.2021
do
05.03.2021
IR.II.746.77.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 125,150 do km ok. 125,200, na działce nr ewid. 2391, obręb ewid. 0035 Wólka Plebańska, jednostka ewid. 260508_5 Stąporków - obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy. W skład budowanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne oraz utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
17.02.2021
do
03.03.2021
IR.II.746.6.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w km od 220,630 do 220,750 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, na działce nr ewid. 299, obręb 0016 Romanówka, jednostka ewid. 260902_2 Dwikozy – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
18.02.2021
do
04.03.2021
IR.II.746.62.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 164,180 do km ok. 164,260, na działkach nr ewid. 134/7, 134/8, 134/9, obręb ewid. 0007 Starachowice, w jednostce ewid. 261101_1 Starachowice - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
15.02.2021
do
01.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Nagłowice, w obrębie 0006 Jaronowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 136/1 o pow. 0,0134 ha i nr 169/1 o pow. 0,0067 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 78 pn. „Siewierz - Jędrzejów”.
od
15.02.2021
do
01.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do części nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0024, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1106/2 o pow. 0,0146 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Czachowskiego.
od
12.02.2021
do
26.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Silpia Duża, oznaczonej na mapie z projektem podziału przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego za Nr P.2613.2015.1333, jako działka Nr 189/1 o pow. 0,0082 ha (wydzielona z działki Nr 189 o pow. 2,89 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska)” (nowy Nr 0248T).
od
12.02.2021
do
26.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Gościencin, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego pod Nr P.2613.2015.1334, jako działka Nr 58/1 o pow. 0,0154 ha (wydzielona z działki Nr 58 o pow.0,64 ha), zajęta pod drogę publiczną Nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska)” (nowy Nr 0248T).
od
12.02.2021
do
26.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 09.02.2021r., wydał decyzję Nr 1/21, znak: SPN.III.7820.1.9.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu przez rzekę Dunaj w ciągu drogi krajowej Nr 9 w km 62+827 w miejscowości Rudka” w gminie Kunów, w powiecie ostrowieckim.
od
12.02.2021
do
26.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 17.11.2020r., pismo bez znaku, została wydana decyzja Nr 1/21 z dnia 09.02.2021r., znak: jw., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu przez rzekę Dunaj w ciągu drogi krajowej Nr 9 w km 62+827 w miejscowości Rudka” w gminie Kunów, w powiecie ostrowieckim.
od
11.02.2021
do
25.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Buski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Gnojno, w obrębie 0018 Ruda, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 3.11.2020r. pod numerem P.2601.2020.1827, jako działka nr 472/2 o pow. 0,0159 ha, (wydzielona z działki nr 472 o pow. 0,4145 ha), zajętej pod drogę publiczną o numerze 15123 pn. „ Chmielnik – Zrecze – Maciejowice – Ruda ”.
od
11.02.2021
do
25.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Wybierz Strony