Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
09.10.2020
do
23.10.2020
IR.II.746.51.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „rozbiórce i budowie mostu masywnego w km 163,233 linii kolejowej nr 25 nad rzeką Młynówką” dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienne – Sandomierz”, na działkach nr ewid. 1089/37 i 1089/39, obręb 0005, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
07.10.2020
do
21.10.2020
IR.II.7840.4.28.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 33/CD/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 33/CD/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę mostów na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz.
od
02.10.2020
do
16.10.2020
IR.II.746.46.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „remoncie i przebudowie budynku z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem”, na działce o nr ewid. 1/49, w obrębie ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
01.10.2020
do
31.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2020 w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 października 2020 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2020 w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 października 2020 r.
od
30.09.2020
do
14.10.2020
IR.II.746.48.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia dn100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w km od 218+588 do 218+618 linii kolejowej nr 25 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka-Dąbie”, na działce nr ewid. 840 obręb 0025 Sobótka, jednostka ewid. 260605_5 Ożarów-obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
28.09.2020
do
12.10.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Łagów, obręb 0009 Nowy Staw, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr 2532-9/2009, jako działka Nr 491/1 o pow. 0,0103 ha (wydzielona z działki nr 491 o pow. 0,2800 ha), znajdującej się w pasie drogi powiatowej nr 0342T "Łagów - Nowy Staw - Duraczów - Melonek" (dawny numer 15527).
od
30.09.2020
do
14.10.2020
IR.II.746.16.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wpłynięciu odwołań od decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wpłynięciu odwołań od decyzji decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXXII/2020 z dnia 03.09.2020r., znak: IR.II.746.16.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ” dla PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.
od
24.09.2020
do
08.10.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w mieście Stąporków w obrębie 0003, oznaczonych w rejestrze gruntów, jako działki: nr: 4153/1 o pow. 0,3668 ha, nr 4152/2 o pow. 0,0473 ha i nr 4153/3 o pow. 1,6221 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 746. pn. „ Żarnów – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Starachowice - Rudnik ”.
od
10.09.2020
do
24.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
14.09.2020
do
28.09.2020
IR.II.746.43.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa toru do odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkiem niebezpiecznym na stacji Sędziszów LHS”, na działkach numer ewid.: 481, 482, 571, obręb ewid. 0019 Pawłowice, jednostka ewid. 260206_5 Sędziszów – obszar wiejski – stanowiących teren zamknięty PKP. Inwestycja polega na: budowie toru do awaryjnego odstawiania wagonów z ładunkiem niebezpiecznym o długości ok. 267,5m, zabudowie nowego rozjazdu zwyczajnego w torze 2S w km ok. 314+374,5, wykonanie stanowiska postojowego długości 37,5m, zabudowa zbiornika retencyjnego, budowa drogi dojazdowej manewrowej dł. 120 m wraz z budową zjazdu na ulicę kielecką, wykonanie przyłącza wodociągowego Ø 110.
od
10.09.2020
do
24.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
14.09.2020
do
28.09.2020
IR.II.746.44.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na: rozbiórce istniejących i budowie dwóch nowych wiaduktów kolejowych na torach nr 1 i nr 2 linii nr 61 Kielce – Fosowskie w km 31,080 oraz 1 wiaduktu na torze bocznicowym Lhoist Bukowa nr 105 w km 31,080. Inwestycja planowana na działce o nr ewid. 419/2, obręb ewid. 0018 Skorków, jednostka ewid. 261302_2 Krasocin – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
07.09.2020
do
21.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0003, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 391/4 o pow. 0,0055 ha, nr 391/5 o pow. 0,0037 ha, nr 391/10 o pow. 0,0040 ha, nr 391/12 o pow. 0,0006 ha, nr 391/16 o pow. 0,0021 ha, nr 391/17 o pow. 0,0140 ha oraz na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 23.10.2019 r. pod nr. P.2611.2019.1738, jako działki: nr 391/7 o pow. 0,0013 ha, nr 391/13 o pow. 0,0015 ha, nr 391/14 o pow. 0,0013 ha, nr 391/15 o pow. 0,0026 ha i nr 391/19 o pow. 0,0020 ha (wydzielona z działki nr 391/6 o pow. 0,0029 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Żytnia.
od
07.09.2020
do
21.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Nowy Korczyn w obrębie 0006 Grotniki Duże, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 13.12.2019r. pod numerem P.2601.2019.2049, jako działka nr 193/1 o pow. 0,0016 ha, (wydzielona z działki nr 193 o pow. 0,0600 ha) zajętych pod drogę publiczną o numerze 777 pn. „ Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.
od
07.09.2020
do
21.09.2020
IR.II.746.45.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE Ø 225 mm na terenie MESKO S.A. (Plac Nr 2)”, na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
07.09.2020
do
21.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 29.06.2020r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 21.08.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.254.2020.MG, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Starachowice – etap II, w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice” w powiecie starachowickim.
od
07.09.2020
do
21.09.2020
IR.II.746.16.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ”.
od
03.09.2020
do
17.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w gminie Klimontów, obręb 0029 Szymanowice Dolne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 45/4 o pow. 0,0128 ha oraz na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego w dniu 31.12.2014 r. pod Nr P.2609.2014.1593, jako działka Nr 53/7 o pow. 0,0090 ha (wydzielona z działki Nr 53/4), zajętej pod drogę publiczną – powiatową Nr 42313 pn. „Klimontów – Nawodzice – Rybnica – Wólka Gieraszowska” (nowy Nr 0789 T) .
od
31.08.2020
do
14.09.2020
IR.II.746.36.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w km 295,270 – 295,530 szlaku kolejowego relacji Most na rzece Bug – Sławków Południowy (Linia kolejowa nr 065)”, na działce nr ewid. 31, obręb ewid. 0016 Ludwinów, jednostka ewid. 260202_5 Jędrzejów – obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
28.08.2020
do
11.09.2020
IR.II.746.41.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, w m 42+243 linii kolejowej nr 73 Sitkówka Nowiny - Busko-Zdrój, na działce o nr ewid. 419/4, w obrębie ewid. 0040 Wełecz, w jednostce ewid. 260101_5 Busko Zdrój, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
25.08.2020
do
08.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie odwołań na decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 6/20 z dnia 22.07.2020r., znak: SPN.III.7820.1.1.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 - Etap A: odcinek od km 0+000 (km istniejący 55+067) do km 6+330 (km istniejący 61+417) o długości ok. 6,3km wraz rozbudową skrzyżowań, budową lub przebudową innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie gminy Kazimierza Wielka i gminy Bejsce w powiecie kazimierskim wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Rozwoju.
od
20.08.2020
do
03.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Bodzentyn, obręb 0020 Ścignia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 92/2 o pow. 0,0079 ha, zajętej pod drogę publiczną – powiatową Nr 15881/15888 pn. „Wzdół Rządowy - Stara Wieś - Parcele - Podmielowiec - Siekierno ” (nowy Nr 0584 T).
od
19.08.2020
do
02.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Nagłowice w obrębie 0006 Jaronowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr: 191/1 o pow. 0,0030 ha, nr 348/1 o pow. 0,0057 ha, nr 1195/1 o pow. 0,0018 ha i nr 1.153/1 o pow. 0,0073 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 78. „(Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce) ”.
od
19.08.2020
do
02.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście, Skarżysko-Kamienna, w obrębie 0011, oznaczonej, jako działka: nr 131 o pow. 0,0846 ha, zajętej pod drogę publiczną pn.”ul. Niepodległości”.
od
17.08.2020
do
31.08.2020
IR.II.746.19.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, km od ok. 251,640 do km ok. 251,775, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1/18, 1/20, 1/28, obręb ewid. 0001 Sędziszów, jednostka ewid. 260206_4 .
od
19.08.2020
do
02.09.2020
IR.II.7840.1.97.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 40/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwoelnia na budowę. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 40/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na „budowę mostu przez rzekę Gorzyczankę w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 199+186 w miejscowości Samborzec” w zakresie planowanych robót: rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu, przebudowa drogi krajowej, budowa chodnika, przebudowa zjazdów, budowa schodów skarpowych, budowa kanalizacji deszczowej, na działce o nr ewid.: 421/1, w obrębie 0017 Samborzec, w jednostce ewid. 260907_2 Samborzec.
od
18.08.2020
do
01.09.2020
IR.II.746.30.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową, w ramach inwestycji pn: "PBW przebudowy linii SN GPZ Małogoszcz-Małogoszcz 2 na linię kablową odgałęzienie Młynki, Kopaniny gm. Małogoszcz - RE Kielce" w kilometrze od 26+261 do 26+383 linii kolejowej nr 61, na działkach nr ewid. 144 i 336/2, w obrębie ewid. 0015 Wrzosówka, w jednostce ewid. 260203_5 Małogoszcz - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
13.08.2020
do
27.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście, Starachowice, w obrębie 0005, oznaczonej jako działki: nr 194/2 o pow. 0,0087 ha i nr 194/4 o pow. 0,1034 ha , zajętej pod drogę publiczną nr 304167T pn.”ul. Staropolska”.
od
13.08.2020
do
27.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 27.03.2020r., uzupełniony pismem z dnia 30.07.2020r. (pisma bez znaku), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74 od km 144+782,74 do km 148+370,97 – strona lewa oraz od km 148+366,97 do km 148+761,73 – strona prawa wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu i zjazdów w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 74 w miejscowościach Adamów, Brzezie, Balbinów”, na terenie miasta i gminy Opatów oraz gminy Wojciechowice w powiecie opatowskim.
od
12.08.2020
do
26.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Wybierz Strony