Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
07.07.2022
do
21.07.2022
SPN.III.747.19.2022 - Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu w dniu 04.07.2022 r. decyzja Nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia - Parszów”, na terenie miasta i gminy Wąchock oraz gminy Skarżysko Kościelne. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika, z dnia 05.05.2022 r., znak: TJ-291.0666.MJ.JK.2022, uzupełnionego pismem z dnia 03.06.2022 r., znak: TJ-330.0666.MJ.JK.2022, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia - Parszów”, została wydana w dniu 04.07.2022 r. decyzja Nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia - Parszów”, na terenie miasta i gminy Wąchock oraz gminy Skarżysko Kościelne.
od
06.07.2022
do
20.07.2022
SPN.II.7533.247.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 06.07.2022 r., znak: SPN.II.7533.247.2021 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Włoszczowa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0003, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości,przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2613.2019.1409 jako działka nr 2165/2 o pow. 0,0015 ha.
od
06.07.2022
do
20.07.2022
SPN.II.7533.226.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w gminie Fałków, obręb 0003 Kolonia Czermno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 438 o pow. 2,84 ha i Nr 772 o pow. 0,86 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 30422 pn. „Czermno - granica województwa - (Ruda Pilczycka)” (nowy Nr 1437 T).
od
29.06.2022
do
13.07.2022
SPN.II.7533.190.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0010, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 757/61 o pow. 0,0905 ha, zajętej pod al. IX Wieków Kielc, leżącą w dniu 31.12.1998 r. w ciągu drogi publicznej nr 762 pn. Kielce - Chęciny - Małogoszcz.
od
29.06.2022
do
13.07.2022
IR.II.746.12.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.06.2022 dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.12.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.06.2022 dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „ przebudowa i rozbudowa wylotu kanalizacji deszczowej” w km 42+780 linii kolejowej nr 073 Sitkówka Nowiny – Busko-Zdrój, inwestycja na działkach nr: 419/5, 419/11, obręb: 40 Wełecz, jednostka ewid. 260101_5 Busko-Zdrój – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
29.06.2022
do
13.07.2022
IR.II.746.8.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej IR.II.746.8.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz”, w km 204+422 – 212+875, 215+625 – 217+150, 217+530 – 218+000
od
29.06.2022
do
13.07.2022
IR.II.7840.1.22.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2022r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.1.22.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2022r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa przyłącza gazowego w/c DN300 do PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach”
od
24.06.2022
do
08.07.2022
IR.II.7840.1.28.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/2011 z dnia 29.06.2011 r, znak: IG.II.7111.D-93/10 IR.II.7840.1.28.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/2011 z dnia 29.06.2011 r, znak: IG.II.7111.D-93/10 dla inwestycji pn.: „Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły – ulica Lwowska bis – jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77”,
od
23.06.2022
do
07.07.2022
SPN.II.7533.188.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 79/15 o pow. 1,8669 ha, obręb 0018, arkusz 4 nr 1/2 o pow. 0,0657 ha, nr 92/24 o pow. 0,0199 ha, nr 92/34 o pow. 0,0243 ha i nr 94/7 o pow. 0,0287 ha, obręb 0035, arkusz 1, nr 67/5 o pow. 0,4342 ha, obręb 0035, arkusz 2, nr 107/2 o pow. 0,0185 ha, nr 107/5 o pow. 0,0132 ha, nr 111/15 o pow. 0,0126 ha i nr 111/17 o pow. 0,0023 ha, obręb 0035, arkusz 4, nr 117/6 o pow. 0,0035 ha, obręb 0036, arkusz 4, nr 115/5 o pow. 0,0476 ha i nr 115/7 o pow. 0,0005 ha, obręb 0037, arkusz 3.zajętej pod drogę publiczną nr 754 pn. Ostrowiec Św.Pętkowice - Solec na Wisłą.
od
22.06.2022
do
06.07.2022
SPN.II.7533.196.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie 0006 Drzenkowice, gmina Ćmielów, oznaczonych: na mapie sytuacyjnej nieruchomości do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 15.10.2008 r. pod numerem ew. 2343-49/2008, jako działki: nr 76/2 o pow. 0,00040 ha, nr 78/2 o pow. 0,0133 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 76 o pow. 0,0300 ha i nr 78 o pow. 0,0200 ha), w ewidencji gruntów jako działki: nr 131 o pow. 0,0300 ha i nr 132 o pow. 0,0300 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 42116 pn. „Rzuchów – Drzenkowice - do drogi 755” (nowy nr 0698 T)
od
22.06.2022
do
06.07.2022
SPN.II.7533.71.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości zajętych pod drogę publiczną nr 728 pn. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą - Końskie - Łopuszno - Jędrzejów, położonych na terenie gminy Końskie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: w obrębie 0018 Kornica jako działka nr 889 o pow. 1,24 ha, w obrębie 0008 Dyszów jako działka nr 39/1 o pow. 0,5615 ha, w obrębie 0004 Obręb 4 Końskie jako działki: nr 2703/1 o pow. 1,4036 ha, nr 2703/5 o pow. 0,4720 ha, nr 2703/4 o pow. 1,6931 ha i nr 2703/3 o pow. 2,8890 ha, w obrębie 0005 Brody jako działka nr 489 o pow. 3,65 ha, w obrębie 0047 Wincentów jako działka nr 113/5 o pow. 2,54 ha, w obrębie 0009 Gatniki jako działka nr 170/1 o pow. 2,38 ha.
od
21.06.2022
do
05.07.2022
SPN.II.7533.200.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Końskie, w obrębie 0026 Nowy Kazanów oznaczonych: na mapie do celów prawnych do regulacji stanu prawnego, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Koneckiego w dniu 10.12.2021r. pod nr. P.2605.2021.1850, jako działki: nr 901/4 o pow. 0,0003 ha, nr 901/6 o pow. 0,0033 ha, nr 901/9 o pow. 0,0064 ha i nr 901/14 o pow. 2,8984 ha (wydzielone z działki nr 901/1 o pow. 3,2220 ha), w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 901/2 o pow. 3,3978 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 749 pn. „Radomsko – Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie – Przysucha”.
od
20.06.2022
do
04.07.2022
SPN.II.7533.199.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Stąporków, w obrębie 0014 Janów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 723 o pow. 4,4761 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 746 pn. „Żarnów – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Rudniki”.
od
20.06.2022
do
04.07.2022
SPN.III.7821.1.6.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 9/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 20.04.2022 r., znak : B-II.672.39.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+882,77 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0384T od km 6+104,71 do km 6+046,60 w miejscowości Ostrów, gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie.”
od
20.06.2022
do
04.07.2022
SPN.II.7533.68.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach ( obręb 0005), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 231/56 o pow. 0,0010 ha (wydzielona z działki Nr 231/29 o pow. 1,9272 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. 1 Maja” leżącą w ciągu drogi publicznej Nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol - Kraśnik.
od
20.06.2022
do
04.07.2022
SPN.II.7533.198.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Ruda Maleniecka, w obrębie 0012 Ruda Maleniecka, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 655/1 o pow. 4,56 ha i nr 655/2 o pow. 2,15 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 74 pn. „(Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik”.
od
15.06.2022
do
29.06.2022
SPN.II.7533.189.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności m.in. do nieruchomości położonej w obrębie 0012 Kłucko, gmina Radoszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 567 o pow. 2,2338 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15679 pn. Stanowiska - Kłucko - Filipy (nowy nr 1385T).
od
15.06.2022
do
29.06.2022
SPN.II.752.46.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji PKP Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
15.06.2022
do
29.06.2022
SPN.II.752.30.2021 -Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przezSkarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach. Obwieszczenie dotyczy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia: 08.06.2022 r. znak: SPN.II.752.30.2021 obejmującej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków gminy Piekoszów, obręb 0016 Szczukowice, ark. 1, jako działka Nr 1250/3 o pow. 0,9767 ha,
od
14.06.2022
do
28.06.2022
SPN.II.7533.136.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w Starachowicach, obręb 0001, oznaczonej ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 886 o pow. 0,0021 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Adama Mickiewicza” (nowy Nr 304105T).
od
15.06.2022
do
29.06.2022
IR.II.746.9.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XIV/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.9.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XIV/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Budowa Obiektu Radiotelekomunikacyjnego (w skr. OR) 10378_L73_Morawica_501_B / ORx073-012180-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 73 Sitkówka-Nowiny - Busko Zdrój, km 12,180", inwestycja na działce nr 469, obręb: 0007 Dębska Wola, jednostka ewid. 260412_5 Morawica obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
15.06.2022
do
29.06.2022
IR.II.7840.3.2.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 23/2022 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IR.II.7840.3.2.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.06.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 23/2022 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I" – zadanie nr 5 pn.: „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Mokrsko Górne – (polder Mokrsko)”
od
14.06.2022
do
28.06.2022
SPN.II.7533.195.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0029 w Ostrowcu Świętokrzyskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/2 o pow. 0,0118 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Samsonowicza”.
od
13.06.2022
do
27.06.2022
SPN.II.7533.191.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Smyków, w obrębie 0008 Stanowiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 208 o pow. 2,30 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15679 (nowy Nr 0471 T).
od
13.06.2022
do
27.06.2022
SPN.III.747.19.2022 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, z dnia 05.05.2022 r., znak: TJ-291.0666.MJ.JK.2022, uzupełniony w dniu 06.06.2022 r. pismem z dnia 03.06.2022 r., znak: TJ-330.0666.MJ.JK.2022, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia - Parszów”, na terenie miasta i gminy Wąchock oraz gminy Skarżysko Kościelne.
od
13.06.2022
do
27.06.2022
SPN.III.7821.1.5.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym od decyzji Starosty Starachowickiego z dnia 29.03.2022 r., znak BK.673.2.2021.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Starachowickiego z dnia 29.03.2022 r., znak BK.673.2.2021.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 0617T Starachowice-Lubienia poprzez budowę skrzyżowania wielopoziomowego w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach wraz z budową i przebudową infrastruktury, realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia- wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Radomskiej w Starachowicach”.
od
13.06.2022
do
27.06.2022
SPN.III.7821.1.5.2022 - Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym od decyzji Starosty Starachowickiego z dnia 29.03.2022 r., znak BK.673.2.2021.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, , że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Starachowickiego z dnia 29.03.2022 r., znak BK.673.2.2021.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 0617TStarachowice-Lubienia poprzez budowę skrzyżowania wielopoziomowego w ciągu ul.Radomskiej w Starachowicach wrazz budową i przebudową infrastruktury, realizowanej w ramach zadania pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617TStarachowice-Lubienia- wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ul.Radomskiej w Starachowicach”.
od
10.06.2022
do
24.06.2022
SPN.II.7533.201.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Radoszyce, w obrębie 0012 Kłucko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 724 o pow. 0,7605 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15680 (nowy Nr 0472 T).
od
10.06.2022
do
24.06.2022
SPN.II.7533.70.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0013 Nowy Młyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 4190/1 o pow. 0,0060 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Langiewicza” (nowy nr 303063T).
od
10.06.2022
do
24.06.2022
SPN.II.7533.205.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w gminie Końskie, obręb 0013 Gracuch, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 765 o pow. 2,88 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15637 pn. „Końskie - Proćwin - granica województwa (Sędów) ” (nowy Nr 1461T).