Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
06.10.2017
do
20.10.2017
IR.II.7840.1.100.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.10.2017r. IR.II.7840.1.100.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że w dniu 22.09.2017r. na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Radkowice – Kielce Piaski na odcinku: granica działek 1335-1334, 1165/1-1164/1 – do granicy działek 1334-1161/2, 1162/1-1161/1 (odcinek w przęśle MG9-MG10), na działkach o nr ewid.: 1334, 1162/1, 1163/1, obręb: 0006 Kostomłoty, jedn. ewid.: 260410_2 Miedziana Góra. Inwestycja będzie oddziaływać na działkę o nr ewid.: 1164/1, obręb: 0006 Kostomłoty, w jedn. ewid.: 260410_2 Kostomłoty.
od
06.10.2017
do
20.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.10.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.07.2017r., pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismami z dnia 01.09.2017r. oraz z dnia 21.09.2017r., pisma bez znaku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku gr. województwa świętokrzyskiego – Moskorzew od km 165+153 do km 167+565 strona lewa w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku gr. województwa świętokrzyskiego – Moskorzew w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Moskorzew.
od
05.10.2017
do
19.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.09.2017 - zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów – DW Nr 764” – etap III. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 30.05.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 07.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.425.2017.MG i z dnia 20.06.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.450.2017.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
od
04.10.2017
do
18.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.08.2017r. (złożony w dniu 11.08.2017r.), pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismem z dnia 19.09.2017r., znak: DPP-DK42/297/17, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 w Smykowie od km 180+700 do km 181+000, w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 na odcinku Smyków-Zbójno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Fałków.
od
04.10.2017
do
18.10.2017
IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomiena o wyudaniu decyzji opozwoleniu na budowę w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji pn.:Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap III. IR.II.7840.3.9.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że na wniosek Gminy Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica w dniu 28.09.2017r. wydana została decyzja Nr 83/2017 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap III: poszerzenie lustra wody istniejącego zbiornika, rozbudowa drogi dojazdowej do skarp zbiornika w miejscu jego rozbudowy, budowa pomostu pływającego przy istniejącym molo, budowa instalacji wewnętrznej oświetlenia terenu wokół zbiornika na działkach ewid. nr 394/2, 8/1 jednostka ewid. 260412_2 Morawica, obr. ewid. 0013 Łabędziów oraz 715/3, 716/3, 717/3, 718/3, 719/3, 720/3, 721/3, 722/3, 723/3, 724/3 jednostka ewid. 260412_2 Morawica, obr. ewid. 0014 Morawica”.
od
02.10.2017
do
16.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.08.2017r., pismo bez znaku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismami z dnia 15.09.2017r., znak: DPP-DK 9/293/2017 oraz z dnia 27.09.2017r., znak: DPP-DK 9/306/2017, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg krajowych Nr 9 i 77 w Lipniku wraz z przebudową DK Nr 9 od km 96+800 do km 97+412,6, oraz DK Nr 77 od km 0+000 do km 0+300, przebudową oświetlenia ulicznego, systemu odwodnienia oraz infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi”, na terenie gminy Lipnik.
od
02.10.2017
do
16.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2017 - zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo – kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii.
od
02.10.2017
do
16.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętoktrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 12.05.2017r. (złożony w dniu 22.06.2017r.), pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 28.06.2017r., znak: CK-DK42-KU-279/2017 i 20.07.2017r., znak: CK-DK42-KU-321/2017, została wydana decyzja Nr 15/17 z dnia 25.09.2017r., znak: SPN.III.7820.1.19.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 42 w Kuczowie od km 273+279 do km 274+035 str. prawa, w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Kuczów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie gminy Brody.
od
29.09.2017
do
13.10.2017
IR.II.746.36.2017 Obwieszzcenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2017r. IR.II.746.36.2017 Obwieszzcenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, w dniu 18.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa przejazdu kolejowego kategorii D” w km 299,200 linii PKP LHS Nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 488 obręb 0017 Łączyn – stanowiącej teren zamknięty kolejowych.
od
29.09.2017
do
13.10.2017
IR.II.746.35.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2017r. IR.II.746.35.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że na wniosek Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce, w dniu 14.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 150 mm pod torami kolejowymi wzdłuż ul. Kieleckiej w miejscowości Zagnańsk, w ramach zadania pn. „Zagnańsk; Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka sieci wodociągowej Ø 150 mm pod torami w ul. Kieleckiej” zlokalizowanej w km 171.80 – 171.60 linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków, na działce o nr ewid.: 591/20 obręb 0017 Zagnańsk – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
29.09.2017
do
13.10.2017
IR.II.746.31.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2017r. IR.II.746.31.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia.że na wniosek Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn, w dniu 23.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego ø 200 mm o długości ok. 35m w przekroczeniu linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica od km 132.210÷132.365, na działce o nr ewid. 354, obręb 0005 Gilów oraz działce o nr ewid. 1435/20, obręb 0001, jednostka ewid. 261002_2 Bliżyn, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
29.09.2017
do
13.10.2017
IR.II.746.29.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26-09-2017r. IR.II.746.29.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że na wniosek PKP S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, działającą przez Pełnomocnika, w dniu 26.09.2017r. została wydana decyzja Nr XVIII/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Przebudowa dworca kolejowego Skarżysko-Kamienna” na działce o nr ewid.: 1/109, obręb 0011 Górna Kamienna, jedn. ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren kolejowy zamknięty.
od
29.09.2017
do
13.10.2017
SPN.III.7821.1.5.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2017r. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji Nr 7/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 30.06.2017r., znak: B-II.672.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został przygotowany materiał dowodowy do wydania decyzji.
od
27.09.2017
do
11.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 29.05.2017, pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 07.07.2017r., znak: CK-DK78-MO-292/2017, z dnia 20.07.2017r., znak: CK-DK78-MO-311/2017 oraz z dnia 27.07.2017r., znak: CK-DK78-MO-333/2017, została wydana decyzja Nr 14/17 z dnia 20.09.2017r., znak: SPN.III.7820.1.14.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 78 od km 211+650 do km 212+370 w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Motkowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na terenie gminy Imielno w miejscowości Motkowice.
od
27.09.2017
do
11.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.09.2017 - utrzymanie w mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 19.09.2017r., znak: SPN.III.7821.1.6.2017 utrzymał w mocy decyzję Starosty Jędrzejowskiego z dnia 19.06.2017r., znak: RGN.6740.1.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu”.
od
25.09.2017
do
09.10.2017
IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2017r. IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie. Wojewoda Świętokrzyski informuję, że w dniu 25.09.2017r. na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., wydał decyzję Nr 77/2017: I. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsług. Zadanie 2 (Odcinek Opatowiec – Pałecznica)”. II. Zezwalającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie na usunięcie drzew i krzewów wyszczególnionych w opracowaniu „Inwentaryzacja drzew i krzewów oraz plan gospodarki zielenią”, III. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
od
22.09.2017
do
06.10.2017
IR.II.7840.1.57.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.09.2017r. IR.II.7840.1.57.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.09.2017r. dot. zawiadamienia, że w dniu 14.09.2017r. do tut. organu wpłynęły odwołania z dnia 12.09.2017r.: - Pani Magdaleny Sójka, Pana Andrzeja Sójka, od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 60/2017, znak: IR.II.7840.1.57.2017 z dnia 16.08.2017r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Radkowice – Kielce-Piaski na odcinku: P7 – P11 (bez słupów P7 i P11),na działkach nr ewid.: 1928/6, 3008/1, 696/16, 3003/5, 2041/3, 2042/6, 2042/2, 3003/7, 2065, 2066/4, 3003/15, 3003/13 w obrębie 260414 2.0016 Szczukowice w jednostce ewidencyjnej 260414 2 Piekoszów,57/6, 56/4, 55/4, 54/2, 72/5, 87/8, 87/6 w obrębie 260414 2.0003 Janów w jednostce ewidencyjne 260414 2 Piekoszów, wraz z wnioskami o wstrzymanie wykonania dec.
od
22.09.2017
do
06.10.2017
IR.II.7840.1.3.8.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.09.2017r. IR.II.7840.1.3.8.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.09.2017r. dot. zawiadomienia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, adres korespondencyjny: ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, reprezentowanego przez pełnomocnika, wydana została w dniu 22.09.2017 r. decyzja Nr 76/2017, znak: IR.II.7840.3.8.2017 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej”. Jednocześnie niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
od
20.09.2017
do
04.10.2017
IR.II.746.25.2017 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegpo z dnia 15.09.2017r. IR.II.746.25.2017 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegpo z dnia 15.09.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XVI/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Budowa infrastruktury kolejowej na stacji Włoszczowa Północ" na działkach o nr ewid. 1180/1, obręb Łachów, jedn. ewid. 261306_5 Włoszczowa - obszar wiejski; 8009/1, 8009/16, 8009/5, 8009/4, obręb 0005 Włoszczowa, jedn. ewid. 261306_4 Włoszczowa - miasto, stanowiących teren zamknięty PKP.
od
19.09.2017
do
03.10.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.08.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, uzupełniony pismem z dnia 05.09.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.593.2017.MG, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 61+344,45 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż”, na terenie gminy Czarnocin.
od
18.09.2017
do
02.10.2017
IR.II.7840.1.79.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.09.2017r. IR.II.7840.1.79.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.09.2017r. w spr. informacji , że na wniosek Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno wydana została decyzja Nr 72/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skorzeszyce z włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce, gmina Górno - przejścia poprzeczne kanału sanitarnego Ø 200mm pod drogą krajową nr 74, na działce o nr ewid. 864, w obrębie ewid. 0012 Skorzeszyce, w jednostce ewid. 260406_2 Górno.
od
14.09.2017
do
28.09.2017
IR.II.746.34.2017 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 12.09.2017r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na terenach zamkniętych PKP IR.II.746.34.2017 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 12.09.2017r. dot. zawiadomienia, że na wniosek Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej Budowy Kanału Sanitarnego w ul. Na Ługach w Kielcach, ul. Na Ługach 7 w dniu 05.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej odprowadzającej ścieki z obiektów na działkach przy ul. Na Ługach 6 i 7 w Kielcach w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy, szlak: Kielce Białogon – Sitkówka Nowiny od km 192,6+70÷192,8+20 na działkach o nr ewid. 934/8, 934/9, obręb 0020, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty PKP.
od
11.09.2017
do
25.09.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2017 - wydanie decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 01.02.2017r., uzupełniony w dniu 08.02.2017r. (pisma bez znaku), wydana została decyzja Nr 13/17 z dnia 07.09.2017r. o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w zakresie dotyczącym lokalizacji i wysokości ekranów akustycznych oraz rodzaju nawierzchni jezdni.
od
11.09.2017
do
25.09.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2017 - wydanie decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż wydana została decyzja Nr 13/17 z dnia 07.09.2017r. o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w zakresie dotyczącym lokalizacji i wysokości ekranów akustycznych oraz rodzaju nawierzchni jezdni.
od
07.09.2017
do
21.09.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 02.06.2017r., została wydana decyzja Nr 12/17 z dnia 30.08.2017r., znak: SPN.III.7820.1.16.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap IIA od km 2+944,88 do km 3+264,30 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie gminy Staszów.
od
07.09.2017
do
21.09.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30.08.2017r. wydał decyzję Nr 12/17, znak: SPN.III.7820.1.16.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap IIA od km 2+944,88 do km 3+264,30 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie gminy Staszów.
od
06.09.2017
do
20.09.2017
IR.II.7840.1.74.2017 Obwieszzcenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.09.2017r. IR.II.7840.1.74.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.09.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 70/2017 w spr. udzielenia pozwolenia na budowę dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., obejmujące budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Radkowice – Kielce – Piaski na odcinku: P6 – P7, P11 – P12 (bez słupów P6, P7, P11, P12), na działkach nr ewid.:1911/1, 1912/1, 1913/1, 1922/1, 696/16, 1973/1, 1962/4, 1965/4, 1966/3, 1967/3, 1968/3, 1969/3, 1970/3, 1971/3, 1972/3, 1974/1, 1925/2, 1926/3, 1927/6, 1928/6, obręb: 0016 Szczukowice, oraz na działkach 87/8, 87/6, 76, 85/4, 81/3, 82/5, 80/2, 81/2, 204/7, 204/6, 139/1, 150/8, obręb: 0003 Janów, w jednostce ewid.: 260414_2 Piekoszów. Inwestycja będzie oddziaływać na działki o nr ewid.: 1914, 1921, 1928/5, 3008/1, 1960/3, 1961/3, obręb: 0016 Szczukowice, oraz na działki o nr ew. 88/3, 87/7, 85/3, 83/3, 82/4, 150/7, 79/1, 79/2, obręb: 0003 Janów, w jednostce ewid.: 260414_2 Piekoszów.
od
05.09.2017
do
19.09.2017
IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1.09.2017r. IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1.09.2017r. dot. zawiadomienia że na wniosek Operatora Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w dniu 16.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 2 (Odcinek Opatowiec – Pałecznica)”.
od
04.09.2017
do
18.09.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.08.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 07.08.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 25.08.2017r., znak: ŚZDW.R-WR.4170.755.13.175.2016.2017.AK, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 2/15 z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Ćmielowa” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren od km 3+394 do km 3+549 drogi wojewódzkiej Nr 755) w zakresie dotyczącym lokalizacji i parametrów przebudowywanego gazociągu.
od
30.08.2017
do
13.09.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.08.2017 - zebranie materiału dowodowego do wydania decyzji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji Starosty Jędrzejowskiego z dnia 19.06.2017r., znak: RGN.6740.1.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej, pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu” został przygotowany materiał dowodowy do wydania decyzji.