Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
29.06.2017
do
13.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26.06.2017r. wydał decyzję Nr 8/17, znak: SPN.III.7820.1.9.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.
od
29.06.2017
do
13.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 17.10.2016r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 26.10.2016r., znak: ŚZDW.8010.211.2016.R-DD.KA, 27.04.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.63.2017.KA, 04.05.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.64.2017.KA została wydana decyzja Nr 8/17 z dnia 26.06.2017r., znak: SPN.III.7820.1.9.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.
od
28.06.2017
do
12.07.2017
IR.II.7840.3.6.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2017r. IR.II.7840.3.6.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 49/2017 w sprawie pozwolenia na rozbiórkę grobli ziemnej i urządzenia piętrzącego oraz budowę nowej grobli ziemnej i urządzenia piętrzącego w ramach realizacji zadania pn. „Odbudowa grobli wraz z urządzeniem piętrzącym zbiornika retencyjnego „Rybnica I” w Leśnictwie Smerdyna na cieku „Dopływ w Rybnicy”, na działce o nr ewid. 800, w obrębie ewid. 0002, w jednostce ewid. 261201_2 Bogoria.
od
26.06.2017
do
10.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.06.2017 - utrzymanie w mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 21.06.2017r., znak: SPN.III.7821.1.3.2017 utrzymał w mocy decyzję Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 04.04.2017r., znak: AB-I.6740.2.16.2016.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85”.
od
19.06.2017
do
03.07.2017
IR.II.746.9.2016 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 13.06.2016 r. IR.II.746.9.2016 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 13.06.2016 r. dot. zawiadomienia że na wniosek Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, działającej przez pełnomocnika w dniu 13.06.2017r. została wydana decyzja Nr XI/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Międzylesie i Motyczno zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 422/1, 427/4, 427/2, 428/2, 429/2, 430/2, 830/2, 830/4, 230/1, 231/4, 231/2, 233/2, 235/2; obręb ewid. 0019 Motyczno, jedn. ewid. 261306_5 Włoszczowa oraz na działkach o nr ewid. 210/1, 578/1, 348/4, 348/1, 349/1, 1399/1, 1399/8, 1400/3, 1400/1; obręb ewid. 0016 Łachów, jedn. ewid. 261306_5 Włoszczowa, stanowiących teren zamknięty PKP.
od
19.06.2017
do
03.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 03.03.2017r., uzupełniony pismem z dnia 10.04.2017r., (pisma bez znaku) została wydana decyzja Nr 7/17 z dnia 12.06.2017r., znak: SPN.III.7820.1.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 w km od 16+362,40 do 16+593,00 oraz Nr 752 w km od 13+975,50 do 14+149,58, wraz z budową małego ronda oraz budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu i zjazdu na terenie miasta Bodzentyn.
od
19.06.2017
do
03.07.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12.06.2017r., wydał decyzję Nr 7/17, znak: SPN.III.7820.1.8.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 w km od 16+362,40 do 16+593,00 oraz Nr 752 w km od 13+975,50 do 14+149,58, wraz z budową małego ronda oraz budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu i zjazdu na terenie miasta Bodzentyn.
od
13.06.2017
do
27.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.06.2017 - uchylenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 09.06.2017r. wydał decyzję, którą uchylił w całości decyzję Nr 1/2017 Starosty Kieleckiego z dnia 06.03.2017r., znak: B-II.672.17.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
od
12.06.2017
do
26.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.06.2017 - zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów – DW Nr 764” – etap I. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 05.01.2017r., uzupełniony pismem z dnia 01.02.2017r., pisma bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
od
12.06.2017
do
26.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.06.2017r. wydał decyzję Nr 6/17, znak: SPN.III.7820.1.7.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap II od km 2+189,35 do km 2+944,88 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie gminy Staszów.
od
12.06.2017
do
26.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.06.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 03.03.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 28.03.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.251.2017.MG, została wydana decyzja Nr 6/17 z dnia 06.06.2017r., znak: SPN.III.7820.1.7.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap II od km 2+189,35 do km 2+944,88 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie gminy Staszów.
od
02.06.2017
do
16.06.2017
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.06.2017r. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.06.2017r. dot. zawiadomienia, że w dniach 29 i 30 maja 2017r. do tut. organu wpłynęły zażalenia z dnia 25.05.2017r.: - NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o., ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica, reprezentowanej przez pełnomocnika, - NCT Inwestycje Świętokrzyskie Sp. z o.o., ul. Bydgoska 2A/1, 61-127 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika, na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.04.2017r., znak: IR.II.7840.1.40.2016, dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna o pozwolenie na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach; MG8 - MG9, MG11 - MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra.
od
29.05.2017
do
12.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25.05.2017r. wydał decyzję Nr 5/17, znak: SPN.III.7820.1.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach” od km 1+230,47 do km 3+767,69 drogi wojewódzkiej Nr 761, na terenie miasta Kielce.
od
29.05.2017
do
12.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 28.02.2017r., znak: WP.RPD.4020.20.2.15.AR, uzupełniony pismami z dnia: 20.03.2017r., znak: WP.RPD.4020.20.2.2015 i 11.05.2017r., znak: WP.RPD.4020.20.2.15.AR, została wydana decyzja Nr 5/17 z dnia 25.05.2017r., znak: SPN.III.7820.1.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach” od km 1+230,47 do km 3+767,69 drogi wojewódzkiej Nr 761, na terenie miasta Kielce.
od
25.05.2017
do
08.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2017 - wszczęcie postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 680), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., szczegółowo opisanych w dalszej części obwieszczenia.
od
22.05.2017
do
05.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.05.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.04.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 09.05.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.70.2017.KA i z dnia 17.05.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.77.2017.KA, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo”, na terenie miasta Starachowice.
od
17.05.2017
do
22.06.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.05.2017 - ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, działającego przez pełnomocnika, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42”, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock.
od
17.05.2017
do
31.05.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.05.2017 - podjęcie z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w związku z uzyskaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, w dniu 13.05.2017r. wydał postanowienie, znak: SPN.III.7820.1.9.2016, którym podjął z urzędu zawieszone postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 17.10.2016r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 26.10.2016r., znak: ŚZDW.8010.211.2016.R-DD.KA, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.
od
16.05.2017
do
30.05.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11.05.2017r. wydał decyzję Nr 4/17, znak: SPN.III.7820.1.5.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap IV od km 3+422,14 do km 4+870,00 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie miasta Staszów.
od
16.05.2017
do
30.05.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.02.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 06.03.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.182.2017.MG Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana decyzja Nr 4/17 z dnia 11.05.2017r., znak: SPN.III.7820.1.5.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – etap IV od km 3+422,14 do km 4+870,00 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, na terenie miasta Staszów.
od
13.05.2017
do
27.05.2017
IR.II.746.8.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.04.2017r. IR.II.746.8.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że w dniu 13.05.2017r. wydał decyzję Nr IX/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa bocznicy kolejowej od stacji Sędziszów LHS do Rozlewni Gazu Płynnego LPG firmy GASPOL S.A. w Warszawie”. Teren obejmuje działki o nr ewid.: 853/13 i 853/10 obręb 0003 Sędziszów oraz działkę o nr ewid. 571 obręb 0019 Pawłowice, gmina Sędziszów - stanowiące teren zamknięty PKP.
od
12.05.2017
do
26.05.2017
IR.II.7840.3.5.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2017r. IR.II.7840.3.5.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2017r.dot. zawiadomienia o wydaniu dla Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów, 28-200 Staszów decyzja Nr 37/2017 w sprawie pozwolenia na budowę dot. zmiany trasy awaryjnego kanału ulgi w ramach realizacji zadania pn.: „Wykonanie przegrody ziemnej Jeziora Osieckiego oraz przełożenie cieku od Pliskowoli w związku z planowaną eksploatacją złoża siarki w miejscowości Osiek i Mikołajów, Gmina Osiek” - w części zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1281/2, 1281/3, 1289, 1292, 1295, 1298, 1301, 1304, 1307/1, 1307/3, 1307/2, 1310/1, 1310/2, 1313, 1408, 1400, 1401, 1402, 1283/1, 1283/2, 1283/3, 1294, 1297/1, 1300/1, 1303/1, 1306/1, 1309/3, 1309/1, 1309/2 obręb 0011 Osiek, w jednostce ewid. 261204_4 Osiek.
od
15.05.2017
do
29.05.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.03.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 26.04.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.321.2017.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie miasta i gminy Suchedniów.
od
11.05.2017
do
25.05.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2017 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 08.02.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 02.03.2017r., znak: CK-DK74-PI-88/2017, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, została wydana decyzja Nr 3/17 z dnia 08.05.2017r., znak: SPN.III.7820.1.4.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie miejsca kontroli i ważenia pojazdów w km od 122+074,80 do 122+620,20, w ciągu drogi krajowej Nr 74, w miejscowości Piórków na terenie gminy Baćkowice.
od
27.04.2017
do
11.05.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.04.2017 r. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjne w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna o pozwolenie na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach; MG8 - MG9, MG11 - MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra.
od
26.04.2017
do
10.05.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.04.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.08.2010r., znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo – kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, zmienionej decyzją Nr 6/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2012r., znak: IG-III.7820.10.2012 oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29.01.2016r., znak: DLI.III.6621.89.2015.AK.10, NK: 12356/16, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie Budowlanym Zamiennym 2.
od
25.04.2017
do
09.05.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.03.2017r., uzupełniony pismem z dnia 10.04.2017r. (pisma bez znaków), Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 751 i 752 w miejscowości Bodzentyn”.
od
21.04.2017
do
05.05.2017
IR.II.7840.1.4.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2017r. IR.II.7840.1.4.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia, że na wniosek Polskich Sieci Energetycznych S.A., w dniu 20.04.2017 r. została wydana decyzja Nr 24/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach MG12-MG15 (bez słupów MG12, MG13, MG14, MG15) na działkach w obrębie 0006 Kostomłoty, jednostka ewid. 260410_2 Miedziana Góra.
od
18.04.2017
do
02.05.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.04.2017 - wpływ zażaleń na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na postanowienie z dnia 13.03.2017r., znak: SPN.III.7820.10.2017 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/17 z dnia 05.01.2017r., znak: SPN.III.7820.1.8.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 wraz z przebudową innych dróg publicznych, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów na terenie miasta i gminy Chęciny oraz gminy Małogoszcz, wpłynęły zażalenia.
od
18.04.2017
do
02.05.2017
IR.II.746.7.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2017r. IR.II.746.7.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2017r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr VII/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Przebudowa linii kolejowej Nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa) na stacji kolejowej Olszamowice od km 122,320 do km 127,480" polegającej na budowie nowej nastawni dysponującej w km 124,828, rozbiórce istniejącej nastawni zlokalizowanej w km 124,808, budowie antenowej konstrukcji wsporczej dla potrzeb radiołączności wraz z zabudową systemu radiołączności kolejowej oraz budowy kontenerowego budynku technicznego z rozbiórką istniejącego posterunku. Planowana inwestycja obejmuje działki o nr ewid.: 324/3, 657/9 obręb 0005 Olszamowice, gmina Fałków - stanowiące teren zamknięty PKP.