Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
19.12.2016
do
02.01.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 21.11.2016r., znak: ŚZDW.8010.230.2016.R-DD.KA, uzupełniony pismem z dnia 14.12.2016r., znak: ŚZDW.8010.242.2016.R-DD.KA, wydane zostało postanowienie z dnia 15.12.2016r., znak: SPN.III.7820.22.2016 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/16 z dnia 16.11.2016r., znak: SPN.III.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w miejscowości Okół wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu obejmującą miejscowości: Pętkowice, Okół i Czekarzewice II, na terenie gminy Bałtów i gminy Tarłów.
od
14.12.2016
do
29.12.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji uchylającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 09.12.2016r. wydał decyzję, którą uchylił w całości decyzję Nr 7/2016 Starosty Kieleckiego z dnia 19.09.2016r., znak: B-II.672.12.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi klasy L wraz z chodnikami, budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej, budowie zjazdów do posesji i działek oraz parkingu przylegającego do drogi w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie Nr 761 i 786 od km 0+000 do km 1+122 w miejscowości Piekoszów gmina Piekoszów” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
od
08.12.2016
do
23.12.2016
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż w dniu 8.12.2016r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:" Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV od projektowanej mufy w km 218,250 do 218,660 linii kolejowej Nr 8 " msc. Miąsowa gm. Sobków.
od
12.12.2016
do
27.12.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2016 roku o wydaniu postanowienia, którym zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 05.12.2016r. wydał postanowienie znak: SPN.III.7820.1.9.2016, którym zawiesił z urzędu postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 17.10.2016r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 26.10.2016r., znak: ŚZDW.8010.211.2016.R-DD.KA, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków do czasu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia objętego ww. wnioskiem.
od
06.12.2016
do
21.12.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2016r. Wojewoda Świętokrzyski informuje, iż w dniu 5.12.2016r. została wydana decyzja Nr 85/2016 o pozwoleniu na budowę zastawek na cieku Grodna na terenie Leśnictwa Bardo
od
29.11.2016
do
13.12.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016 roku o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Kielce o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 24.11.2016r. wydał decyzję, którą uchylił w całości decyzję Nr 5/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18.08.2016r., znak: AB-I.6740.2.3.2016.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach – odcinek ul. Kolonia od nieruchomości nr 144 obręb 0020 do cmentarza dł. ok. 100mb.” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
od
21.11.2016
do
05.12.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.11.2016 - podanie do publicznej wiadomości - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16.11.2016r. wydał decyzję Nr 4/16, znak: SPN.III.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w miejscowości Okół wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu obejmującą miejscowości: Pętkowice, Okół i Czekarzewice II, na terenie gminy Bałtów i gminy Tarłów.
od
21.11.2016
do
05.12.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.11.2016 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w miejscowości Okół wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu obejmującą miejscowości: Pętkowice, Okół i Czekarzewice II, na terenie gminy Bałtów i gminy Tarłów.
od
01.12.2016
do
17.11.2016
IR.II.746.15.2016 IR.II.746.15.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Utworzenie Polskiego Centrum Paliw Rakietowych w MESKO S.A. w zakresie budynków 36, 37, 503-503A, przebudowy budynków 70C i 72 C, rozbudowy i przebudowy budynku R60, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy budynku 502, budowy, rozbiórki i przebudowy obwałowań ziemnych wraz z przejazdami, budowy i rozbudowy wewnętrznej infrastruktury towarzyszącej, w tym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, sterowniczej, budowy zbiornika na wodę do celów PPOŻ, budowy dróg wewnętrznych i dojazdowych do placów manewrowych”, na działce o nr ewid. 1/49, w obrębie ewid. 05 Młodzawy, w jednostce ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna, stanowiącej teren zamknięty MON
od
14.11.2016
do
28.11.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.11.2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 polegająca na budowie chodnika na odcinku Kranów-Daleszyce w km od 12+330 do 13+107”, na terenie miasta Daleszyce
od
07.11.2016
do
21.11.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.
od
07.11.2016
do
21.11.2016
IR.II.746.12.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.11.2016 r. w sprawie zawiadomienia dot. wydania decyzji IR.II.746.12.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.11.2016 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XV/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na polegającej na: „Budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV w km 14 + 010 szlaku kolejowego relacji Kozłów – Koniecpol (linia kolejowa nr 64)” - na działkach o nr ewid.: 58/9 i 57/2, obręb ewidencyjny nr 4 Węgrzynów, w jednostce ewid. Słupia (Jędrzejowska), stanowiących teren zamknięty PKP.
od
03.11.2016
do
17.11.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.10.2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie północnej obwodnicy Chmielnika o długości ok. 2,7km, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765 na terenie miasta i gminy Chmielnik
od
24.10.2016
do
07.11.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25km”, na terenie miasta i gminy Chęciny oraz gminy Małogoszcz.
od
20.10.2016
do
03.11.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2016 r. - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 752 od km 4+657,00 do km 5+348,50 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krajno – odcinek II, na terenie gminy Górno.
od
17.10.2016
do
31.10.2016
IR.II.7840.1.45.2016 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2016r. IR.II.7840.1.45.2016 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.10.2016r. dot. zawiadomienia, że w dniu 10.10.2016 r. wpłynęło odwołanie od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 71/2016, znak: IR.II.7840.1.45.2016 z dnia 15.09.2016 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski na odcinkach: P1-P4 z wyłączeniem słupów P1, P2, P3, P4” w jednostce ewid.: 260414_2 Piekoszów; obrębie ewid.: 260414_2.0017 Szczukowskie Górki na terenie Gminy Piekoszów, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.
od
03.10.2016
do
17.10.2016
IR.II.746.12.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zawiadomienia dot. wszczęcia postępowania administracyjnego IR.II.746.12.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zawiadomienia dot. wszczęcia w dniu 20.09.2016r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV w km 14+010 szlaku kolejowego relacji Kozłów-Koniecpol (linia nr 64), na działkach o nr ewid. 58/9 i 57/2, w obrębie ewid. 4 Węgrzynów, w jednostce ewid. Słupia (Jędrzejowska),stanowiących teren zamknięty PKP.
od
01.10.2016
do
31.03.2017
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2016 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2016 r.
od
03.10.2016
do
17.10.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w miejscowości Okół wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu obejmującą miejscowości: Pętkowice, Okół i Czekarzewice II, na terenie gminy Bałtów i gminy Tarłów.
od
20.09.2016
do
04.10.2016
IR.II.746.8.2016 IR.II.746.8.2016 obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.082016 r. dot. zawiadomienia, że na wniosek MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko Kamienna w dniu 20.09.2016 r. została wydana decyzja Nr XIII/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „przebudowa budynku 53C-12C” na działce o nr ewid.: 1/49 w obrębie ewidencyjnym: 0005 Młodzawy, jednostce ewidencyjnej: 261001 Skarżysko Kamienna przy ul. Ekonomii 8, 26-111 Skarżysko Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
15.09.2016
do
29.09.2016
IR.II.7840.1.45.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.09.2016 r. IR.II.7840.1.45.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zawiadomienia, że w dniu 15.09.2016r. została wydana decyzja Nr 71/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Polskim Siecią Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski na odcinkach: P1-P4 z wyłączeniem słupów P1, P2, P3, P4.
od
15.09.2016
do
29.09.2016
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.09.2016 r. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.09.2016 r. dotyczące zawiadomienia, że w dniu 15.09.2016 r.zostało wydane postanowienie znak: IR.II.7840.1.40.2016 w sprawie nadania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 66/2016 z dnia 06.09.2016r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej PSE S.A., pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra - rygoru natychmiastowej wykonalności.
od
06.09.2016
do
20.09.2016
IN-II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.09.2016 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 66/2016 IN-II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.09.2016 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 66/2016 w sprawie pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra, na działkach o nr ewid.: 1223/13, 1215/2, 1210/2, 1209/2, 1208/2, 1207/2, 1195/2, 1189/1, 1118/1, 1117/1, 1114/1, 1111/1, 1110/1, 1109/1, 1108/1, 1104/2, 1273/3, 1273/2, 1107/2, 1094/1, 1088/1, 1092, 1086, 1082/1, 1081/1, 1080/1, 1079/1, 1078/1, 1077/1, 1076/1, 1075/1, 1074/1, 1073/1, 1072/1, 1071/2, 1071/1, 1070/2, 1070/1, 1069/2, 1069/1, 1068/2, 1068/1, 1064/2, 1223/5, 1223/7, 1204/2, 1205/2, 1194/2, 1193/2, 1192/2, 1190/2, 1189/2, 1182/7, 1118/2, 1117/2, 1114/2, 1111/2, 1110/2, 1109/2, 1108/2, 1104/3 w obrębie ewid. 0006 Kostomłoty Pierwsze, w jednostce ewid. 260410_2 Miedziana Góra.
od
06.09.2016
do
20.09.2016
IR.II.7840.3.6.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.09.2016r. - wniosek o stwierdzenie nieważności IR.II.7840.3.6.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.09.2016r. w sprawie zawiadomienia, że w dniu 1 września 2016 r. do tut. organu wpłynął wniosek Państwa: Haliny Świderskiej, Katarzyny Krzysztofik, Jadwigi i Krzysztofa Łodej, Barbary Fułat, Daniela Fułat, Małgorzaty Piątek, Adeli Błońskiej, Ewy Gałka, Marii Rycąbel, Wiesława Rycąbel i Zdzisława Kwietnia z dnia 31.08.2016r. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 173/2014 z dnia 25.11.2014r., znak: IN-II.7840.3.8.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie” .o
od
08.09.2016
do
22.09.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.09.2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 752 od km ok. 4+657,00 do km ok. 5+348,50 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krajno – odcinek II, na terenie gminy Górno.
od
07.09.2016
do
21.09.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.09.2016 r. - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 786 – ulicy Piekoszowskiej w Kielcach, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta, poprzez budowę systemu odwodnienia.
od
01.09.2016
do
15.09.2016
IR.II.746.10.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.09.2016r. IR.II.746.10.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.09.2016r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie przyłączą kanalizacji sanitarnej w terenie zamkniętym wraz z pompownią ścieków z kolektorem tłocznym i pozalicznikowym zasilaniem energetycznym z budynku socjalnego PKP LHS Sędziszów w km 315,400 – 315,550 linii kolejowej Nr 65, na działce o nr ewid. 853/10, obręb 0003 Sędziszów.
od
25.08.2016
do
08.09.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2016 r. - wszczęcie postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
23.08.2016
do
06.09.2016
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.08.2016 r. - decyzje stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 ze zm.), z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
19.08.2016
do
02.09.2016
IR.II.746.8.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.08.2016r. IR.II.746.8.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.08.2016r. dot. zawiadomienia, że na wniosek MESKO S.A. w dniu 28.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „przebudowa budynku 53C-12C” polegająca na rozbiórce części konstrukcyjnej budynku jak też demontażu istniejących urządzeń i instalacji z nimi związanych dla pomieszczeń o nr: 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 oraz budowie nowych fundamentów i ścian żelbetowych, murowanych, stropów, ślusarki okiennej i drzwiowej, izolacji termicznych, przeciwwilgociowych, instalacji wentylacji mechanicznej, c.o., oświetlenia, sygnalizacji technologicznej, pożaru na działce o nr ewid.: 1/49 w obrębie ewidencyjnym: 0005 Młodzawy, jednostce ewidencyjnej: 261001 Skarżysko Kamienna przy ul. Ekonomii 8, 26-111 Skarżysko Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.