Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
17.04.2019
do
01.05.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 06.11.2018r. (data wpływu do tut. organu 14.11.2018r.), pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 28.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.43.2019.KA oraz pismem bez znaku z dnia 10.04.2019r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa”, na terenie gmin: Końskie i Gowarczów, w powiecie koneckim.
od
15.04.2019
do
29.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
10.04.2019
do
24.04.2019
IR.II.746.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie gazociągu średniego ciśnienia pod torami kolejowymi linii nr 75 Rytwiany-Połaniec w km 8+942 w miejscowości Szczeka w gminie Rytwiany”, inwestycja na działce nr ewid. 1117/2, obręb 14 Szczeka, jednostka ewid. 261206_2 Rytwiany – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2019 r.
od
28.03.2019
do
11.04.2019
IR.II.7840.1.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 18/2019 dot. stwierdzenia wygaśnięcia w części decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017r., znak: IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 18/2019 dot. stwierdzenia wygaśnięcia w części decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017r., znak: IR.II.7840.1.85.2017 którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 Mpa, kabla światłowodowego, kabli elektroenergetycznych na potrzeby zasilania ZZU, zjazdów stałych indywidualnych, dróg wewnętrznych dojazdowych, drogi tymczasowej, obiektów Zespołów Zaporowo-Upustowych (ZZU), w ramach inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 2 (Odcinek Opatowiec – Pałecznica)”
od
28.03.2019
do
11.04.2019
IR.II.746.6.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie kładki dla pieszych w km ok. 160,050 (obszar objęty wnioskiem od km 160,041 do km 160,071) linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica”, inwestycja na działce nr 30/10, obręb 01 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice
od
28.03.2019
do
11.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 12.03.2019r., znak: WP.RPD.4020.1.3.3.2016.PS, uzupełniony pismem z dnia 21.03.2019r., znak: jw., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji Nr 17/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w km 0+000 ÷ 0+577 i 0+663 ÷ 1+120, ciągu pieszo-rowerowego w km 0+577 ÷ 0+663, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – ul. Wrzosowej oraz kanału technologicznego, budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, hydrantów przeciwpożarowych, innej drogi publicznej (ul. Łukowej) oraz zjazdów na terenie miasta Kielce.
od
28.03.2019
do
11.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 25.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.164.2019.MG, Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, o wycofanie wniosku z dnia 20.12.2018r., pismo bez znaku, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73”, na terenie miasta i gminy Morawica wydał decyzję Nr 5/19 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73”.
od
27.03.2019
do
10.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zebrania materiału dowodowego i zakończenia postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 7/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 15.10.2018r., znak: B-II.672.9.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Radlin” na terenie gminy Górno.
od
22.03.2019
do
05.04.2019
IR.II.7840.4.6.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego inwestycję polegającą na przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie rozbiórki i budowy mostu w km 120,954, na działkach o nr ewid.: 430/24, 430/26, 430/27, 430/28, w obrębie ewid. 0017 Skórnice, w jednostce ewid. 260501_2 Fałków- stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
25.03.2019
do
08.04.2019
IR.II.746.5.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kawczyn, gmina Morawica” – przejście poprzeczne przez linię kolejową nr 073 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, szlak: Nida – Włoszczowice, inwestycja na działce nr 139/1, obręb: 0011 Kawczyn, jednostka ewid. 260412_5 Morawica – obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
18.03.2019
do
01.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.03.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.02.2019r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 748, na odcinku od km 8+590 do km 8+970, w m. Bugaj, gm. Strawczyn.
od
19.03.2019
do
02.04.2019
IR.II.746.29.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym kolejowym, inwestycja pn.: "Budowa łącznika technologicznego Kielce Górników Staszicowskich - Słowik", inwestycja na działkach o nr ewid. 629, 639/176; obręb ewid. 0019, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy
od
12.03.2019
do
26.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.03.2019 o wpływie odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 3/19 z dnia 29.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.21.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa)" realizowanego w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, wpłynęło odwołanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
08.03.2019
do
22.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2019r. przekazał skargę Gminy Baćkowice z dnia 31 stycznia 2019r., złożoną na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 stycznia 2019r. znak: SPN.IV.7511.1.9.2018, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Opatowskiego z dnia 31 października 2018r. znak: G-II.6824.31.2018, orzekającą o odmowie ustalenia, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 1468/3 o pow. 0,0984 ha, położona w obrębie Wszachów, gm. Baćkowice, stanowi mienie gromadzkie, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
08.03.2019
do
22.03.2019
IR.II.7840.4.7.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 5/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 5/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego inwestycję polegającą na przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie rozbiórki i budowy mostu w km 117,216 na działkach o nr ewid. 1858/7, 1858/8, 1858/9, obręb 6 Starzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiących teren zamknięty kolejowy
od
06.03.2019
do
20.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2019 o wpływie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 2/19 z dnia 22.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
05.03.2019
do
19.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, działającego przez pełnomocnika, złożony do tut. organu w dniu 19.11.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 27.12.2018r., pismem z dnia 18.12.2018r., znak: 127/TS/2018/BO/INT, została wydana decyzja Nr 4/19 z dnia 01.03.2019r., znak: SPN.III.7820.1.27.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 973, w km od ok. 24+503 do ok. 25+765, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim.
od
05.03.2019
do
19.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 01.03.2019r., wydał decyzję Nr 4/19, znak: SPN.III.7820.1.27.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 973, w km od ok. 24+503 do ok. 25+765, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim.
od
05.03.2019
do
19.03.2019
IR.II.7840.1.1.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 13/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 13/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmujące budowę dwunastu przejść poprzecznych oraz włączenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 753 i nr 756. W pasie drogi wojewódzkiej nr 753 przejścia w km: 14+880, 15+190, 16+180, 16+360, 16+361, 16+470, 16+710, 16+800, w pasie drogi wojewódzkiej nr 756 przejścia w km: 20+744, 21+143, 21+511, 22+140 oraz włączenie do istniejącej studni w km: 19+920. Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid. 40/5, 40/6, 40/7, 40/1, 1/1, 40/3, 40/2, obręb 0018 Trzcianka, na działkach o nr ewid. 69/2, 14/2, 15/2, obręb 0008 Wólka Milanowska oraz na działce o nr ewid. 40/2, obręb 0020 Dębniak, w jednostce ewid. 260413_2 Nowa Słupia.
od
05.03.2019
do
19.03.2019
IR.I.7840.6.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2019 r. o wydaniu postanowienia uchylającego postanowienie Starosty Opatowskiego o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę IR.I.7840.6.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2019 r. o wydaniu postanowienia uchylającego postanowienie Starosty Opatowskiego z dnia 29.11.2018 r. znak: B.I.6740.2.2.2018.Ta o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą nr OPA4421A, dz. nr 228/2 msc. Czekawice II, gm. Tarłów
od
01.03.2019
do
15.03.2019
IR.II.746.5.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.02.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kawczyn, gmina Morawica” – przejście poprzeczne przez linię kolejową nr 073 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, szlak: Nida – Włoszczowice, inwestycja na działce nr 139/1, obręb: 0011 Kawczyn, jednostka ewid. 260412_5 Morawica – obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
27.02.2019
do
13.03.2019
IR.II.746.30.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym kolejowym, inwestycja pn.: "Budowa łącznika technologicznego Szajnowicza - Skrajna", na działkach o nr ewid. 1/1, 1/23, 1/22; obręb ewid. 0008, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
25.02.2019
do
11.03.2019
IR.II.746.32.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.02.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym na inwestycji polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV o długości 9 m na terenach zamkniętych kolei w kilometrażu 16+650 linii kolejowej nr 075 Rytwiany - Połaniec", inwestycja na części działki nr ewid. 869/3, obręb 0005 Łęg, jednostka ewid. 261205_5 Połaniec
od
21.02.2019
do
07.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.02.2019 - wpływ odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 1/19 z dnia 16.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.23.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 1+484 do km ok. 3+214 i od km ok. 5+654 do km ok. 7+488 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – etap II, na terenie gminy Masłów, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
19.02.2019
do
05.03.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.02.2019 o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15.02.2019r., znak: SPN.III.7821.1.3.2018, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 10.08.2018r., znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku- Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną.
od
13.02.2019
do
27.02.2019
IR.II.7840.4.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.02.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 2/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.02.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 2/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na „Rozbudowę i zagospodarowanie stacji Gołuchów – II etap”, inwestycja na działkach o nr ewid.: 715/5, 715/6, 715/18, 715/19, 715/21, 715/23, 715/25, 715/27, 715/29, 716/1, 716/2, 716/3, 716/4, 716/5, 715/31, obręb: 18 Wola Żydowska, jednostka ewid. 260802_2 Kije oraz o nr ewid. 1693, obręb: 8 Jasień, jednostka ewid. 260404_5 Chmielnik – obszar wiejski – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
12.02.2019
do
26.02.2019
IR.II.746.1.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w terenie zamkniętym z przejściem przez tory kolejowe – linia kolejowa 025 Łódź Kaliska – Dębica w m. Ćmielów”, inwestycja na działce nr 756, obręb 01 Ćmielów, jednostka ewid. 260704_4 Ćmielów – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
08.02.2019
do
22.02.2019
IR.II.746.25.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.02.2019 r. dotyczące złożenia zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.02.2019 r. dotyczące złożenia zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ"
od
04.02.2019
do
18.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 02.10.2018r. (pismo z dnia 19.09.2018r., znak: DPP-DK78-N-82/2018), uzupełniony pismem z dnia 29.11.2018r., znak: DPP-DK78.N-P/246/2018, została wydana decyzja Nr 3/19 z dnia 29.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.21.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Wybierz Strony