Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
12.07.2021
do
26.07.2021
IR.II.746.27.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV (15 kV) o długości w rzucie 959 m, przybliżony kilometraż trasy od 238,62 do 239,51 linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny oraz od 305,52 do 306,41 linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug - Sławków Południowy, na działkach o nr ewid. 326/5, 216/1, 218/1, 244/3, 244/4, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1, 250/1, 251/3, 251/4, 252/1, 361/1, 362/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256/1, 257/1, 258/1, 345/1, 259/1, w obrębie ewid. 0016 Zagórze, w jednostce ewid. 260204_2 Nagłowice, stanowiących teren zamknięty PKP.
od
09.07.2021
do
23.07.2021
IR.II.746.31.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.07.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie przepustów w km 239+836 (km 239+729 wg karty ewidencyjnej) oraz w km 239+875 (239+870 wg karty ewidencyjnej) linii kolejowej nr 65, w ramach zadania pn.: "Budowa L C S na stacji Wola Baranowska LHS", obejmującego swym zasięgiem mijankę Huta Deręgowska LHS, mijankę Puszcza LHS, mijankę Drozdów LHS, stację Wola Baranowska LHS, mijankę Niekrasów LHS, stację Staszów LHS i stację Grzybów LHS wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na działce o nr ewid. 163/6, w obrębie eiwd. 0003 Dobrów, w jednostce ewid. 260107_2 Tuczępy, stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
02.07.2021
do
16.07.2021
SPN.II.7533.149.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, obręb 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 527 o pow. 0,0010 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Miła (nowy nr 304107 T.
od
05.07.2021
do
19.07.2021
IR.II.746.25.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2021r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i kanalizacji światłowodowej obiekt liniowy o długości 69 m, na działce nr ewid. 134/23, obręb 07, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
29.06.2021
do
13.07.2021
IR.II.7840.1.43.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Za Walcownią, Browarnej i Zalesie w Kielcach-odcinek w pasie drogi wojewódzkiej nr 761” w zakresie budowy kanału sanitarnego ø 200, dł. L=315,65 m w pasie drogi wojewódzkiej nr 761 od km 1+391 do km 1+657. Inwestycja na działkach o nr ewid.: 639/113, 753, 860/6, 824, 861; obręb 0019 Kielce; jednostka ewid. 266101_1 Kielce.
od
30.06.2021
do
14.07.2021
IR.II.746.26.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanałów sanitarnych wraz z odcinkami należącymi do sieci w zakresie średnic Ø 160 - 200 mm o łącznej długości około 520,00 m w km 189,920 - 190,140 linii kolejowej nr 8, na działkach nr ewid. 848/10, 848/18, 848/12, 848/13, 848/14, 848/15, 848/16, obręb 0015, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
24.06.2021
do
08.07.2021
SPN.II.7533.49.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0011 Młynek, gmina Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 605/5 o pow. 1,1379 ha i nr 929/9 o pow. 1,5040 ha, zajętej pod drogę publiczną - krajową nr 9 pn. Radom - Iłża - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Lipnik […].
od
25.06.2021
do
09.07.2021
IR.II.7840.4.30.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.06.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.06.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące budowę przepustu kolejowego oraz drenażu i rowu chłonnego w km 182,100 do km 182,315 w ramach inwestycji: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz". Inwestycja na działce nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów, jednostka ewid. 260705_4 Kunów Miasto – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
21.06.2021
do
05.07.2021
SPN.II.7533.201.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Jędrzejów, w obrębie 7 Cierno Zaszosie , oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr: 267/3 o pow. 0,6876 ha i nr 267/4 o pow. 1,7759 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 78 pn. „ (Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce) ”.
od
21.06.2021
do
05.07.2021
SPN.II.7533.200.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Kunów, w obrębie 0015 Rudka, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr: 238/3 o pow. 1,5637 ha, nr 238/4 o pow. 0,1454 ha i nr 238/5 o pow. 1,6675 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 9 pn. „ Radom – Iłża – Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów – Lipnik – Klimontów – Łoniów – Nagnajów – Majdan Królewski – Kolbuszowa – Głogów Małopolski – Rzeszów – Babica – Lutcza – Domaradz – Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek – granica państwa ”.
od
21.06.2021
do
05.07.2021
SPN.II.7533.185.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia. że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0019 Motyczno, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 21.12.2020 r. pod Nr P.2613.2020.1443, jako działka Nr 757/1 o pow. 0,0014 ha (wydzielona z działki Nr 757 o pow. 0,1767 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15395 pn. Międzylesie – Biedaszek (nowy Nr 0249 T).
od
21.06.2021
do
05.07.2021
SPN.II.7533.182.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0019 Motyczno, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 21.12.2020 r. pod Nr P.2613.2020.1443, jako działka Nr 823/87 o pow. 0,0133 ha (wydzielona z działki Nr 823/45 o pow. 0,6916 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15395 pn. Międzylesie – Biedaszek (nowy Nr 0249 T).
od
21.06.2021
do
05.07.2021
SPN.II.7533.181.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0019 Motyczno, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 21.12.2020 r. pod Nr P.2613.2020.1443, jako działka Nr 823/85 o pow. 0,0103 ha (wydzielona z działki Nr 823/44 o pow. 0,8144 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15395 pn. Międzylesie – Biedaszek (nowy Nr 0249 T).
od
21.06.2021
do
05.07.2021
SPN.II.7533.180.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0019 Motyczno, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 21.12.2020 r. pod Nr P.2613.2020.1443, jako działka Nr 823/83 o pow. 0,0200 ha (wydzielona z działki Nr 823/43 o pow. 0,6236 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15395 pn. Międzylesie – Biedaszek (nowy Nr 0249 T).
od
21.06.2021
do
05.07.2021
SPN.II.7533.179.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0019 Motyczno, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 21.12.2020 r. pod Nr P.2613.2020.1443, jako działka Nr 823/81 o pow. 0,0346 ha (wydzielona z działki Nr 823/42 o pow. 0,6462 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15395 pn. Międzylesie – Biedaszek (nowy Nr 0249 T).
od
18.06.2021
do
02.07.2021
SPN.III.7820.1.2.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który wpłynął do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 19.04.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 08.06.2021 r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.183.2021.MK, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 756 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych, poboczy, zjazdów, odwodnienia oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej na odcinku od km 40+880,38 do km 41+975,12 w ramach zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”, na terenie gminy Raków w powiecie kieleckim.
od
16.06.2021
do
30.06.2021
SPN.II.7533.199.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Stąporków, w obrębie 0017 Kozia Wola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 169/1 o pow. 0,0022 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 746 pn. „ Żarnów – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Rudniki ” (nowy nr 42).
od
15.06.2021
do
29.06.2021
SPN.II.7533.412.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0013 Milczany, gmina Samborzec, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, w dniu 30.12.2018 r. pod nr. P.2609.2018.1464, jako działka nr 247/1 o pow. 0,0106 ha (wydzielona z działki nr 247 o pow. 0,4400 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42326 pn. od drogi 759 – Milczany – Andruszkowice (nowy nr 0801 T).
od
16.06.2021
do
30.06.2021
IR.II.7840.1.37.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę odcinka „X-Y” gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN 63 MOP 6,0 Mpa długości ok. 22,5 m wraz z kanalizacją telemetryczną ø50×4,6 RHDPE zlokalizowanego w pasie drogowym drogi krajowej nr 42 w km 253+419 na działce o nr ewid. 288, obręb 0004 Parszów, jednostka ewid. 261105_5 Wąchock-obszar wiejski.
od
17.06.2021
do
01.07.2021
IR.II.746.30.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c PE dn 250 o długości ok. 17 mb w km 189.676 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica. Inwestycja na działce nr ewid. 1/59, arkusz 1, obręb 0038 Ostrowiec Świętokrzyski, jednostka ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
14.06.2021
do
28.06.2021
SPN.II.7533.107.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Ścignia, gmina Bodzentyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/2 o pow. 0,0077 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 0584 T pn. „Wzdół Rządowy – Stara Wieś – Parcele – Podmielowiec – Siekierno” (dawny nr 15881/15888).
od
14.06.2021
do
28.06.2021
SPN.II.7533.105.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Ścignia, gmina Bodzentyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163/1 o pow. 0,0146 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 0584 T pn. „Wzdół Rządowy – Stara Wieś – Parcele – Podmielowiec – Siekierno” (dawny nr 15881/15888).
od
14.06.2021
do
28.06.2021
SPN.II.7533.59.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Buski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0006 Piestrzec, gmina Solec-Zdrój, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 03.11.2020 r. pod nr. P.2601.2020.1830, jako działka nr 244/2 o pow. 0,0059 ha (wydzielona z działki nr 244 o pow. 0,0213 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15210 pn. Magierów – Piestrzec – Żółcza (nowy nr 0100 T).
od
14.06.2021
do
28.06.2021
SPN.II.7533.56.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0012 Łyżwy, arkusz 25, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 29.12.2020 r. pod nr. P.2610.2020.1312, jako działka nr 131/1 o pow. 0,0051 ha (wydzielona z działki nr 131 o pow. 0,1419 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Racławicka (nowy nr 303114 T).
od
11.06.2021
do
25.06.2021
IR.II.746.29.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ramach zadania: „Przebudowa sieci gazowej n/c w m. Ostrowiec Św., Aleja 3-go Maja”. Przekroczenie gazociągiem linii kolejowej 025 Łódź Kaliska-Dębica w km 189,831 na działce o nr ewid. 1/59, obręb 0038, jednostka ewid. 2607011 - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
11.06.2021
do
25.06.2021
SPN.II.752.61.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
11.06.2021
do
25.06.2021
SPN.II.752.8.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosku PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
09.06.2021
do
23.06.2021
SPN.II.7533.521.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa toczy się postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Włoszczowa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3996/2 o pow. 0,0015 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. Leśna.
od
09.06.2021
do
23.06.2021
SPN.II.7533.106.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Ścignia, gmina Bodzentyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 169/1 o pow. 0,0044 ha, zajętej w dniu 31.12.1998 r. pod drogę publiczną nr 0584 T pn. „Wzdół Rządowy – Stara Wieś – Parcele – Podmielowiec – Siekierno” (dawny nr 15881/15888).
od
11.06.2021
do
25.06.2021
IR.II.746.17.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”, inwestycja zlokalizowana na nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów: 1/109, 1/90, 1/89, 1/33, 1/32 obręb 0011 Górna Kamienna 1, 2/1, 237, 238, obręb 0004 Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna