Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "NIDA 2000" Na podstawie art. 67a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §10 ust. I rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. poz. 2334) ogłasza się zmianę statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr 19. poz. 316. zm. z 2011 r. Nr 287, poz. 3326, z 2017 r. poz. 1119) zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „.NIDA 2000” Nr V/28/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego‚.NIDA 2000”
od
05.02.2020
do
19.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Morawica, gmina Morawica Miasto, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 27.09.2018 r. pod nr. P.2604.2018.5804, jako działka nr 916/136 o pow. 0,0171 ha (wydzielona z działki nr 916/85 o pow. 0,0271 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15575 pn. Ostrów – Golęciny – Morawica (nowy nr 0383 T).
od
05.02.2020
do
19.02.2020
IR.II.7840.3.3.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2020r. dotyczące wydania decyzji sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i odbudowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2020r. dotyczące wydania dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce decyzji Nr 8/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i odbudowę dla inwestycji pn.: „Odbudowa czterech zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Daleszyce-Leśnictwo Sieraków” na działkach o nr ewid. 1186, 1188, 1190/2, obręb 0011 Niwy Daleszyckie, jednostka ewid. 260405_5 Daleszyce-obszar wiejski.
od
05.02.2020
do
19.02.2020
IR.I.7840.14.36.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2020r. zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2020r. zawiadamiające, że pismem z dnia 29.01.2020r., znak:IR.I.7840.14.36.2019, w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Kielce Nr 641/2019 z dnia 22.11.2019r., znak:UA-IV.6740.1.375.2019.DG poinformował o zmianie terminu rozpatrzenia ww. sprawy i ustanowił nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 02.03.2020r., bowiem nie zostało zakończone postępowania wyjaśniające.
od
31.01.2020
do
14.02.2020
IR.II.746.53.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.01.2020 r. dotyczące odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.01.2020 r. dotyczące odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr IV/2020 z dnia 15.01.2020r., znak: IR.II.746.53.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się na terenie zamkniętym, polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, km od ok. 150,140 do ok. 150,305, na działce nr ewid. 309/7, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
30.01.2020
do
13.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika z dnia 30.08.2019r., pismo znak: SLK.W.41.2019, uzupełniony w dniu 21.11.2019r., pismem znak: SLK.W.44.2019, została wydana decyzja Nr 1/20 z dnia 27.01.2020r., znak: SPN.III.7820.1.12.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obustronnego chodnika, od km ok. 168+932 do km ok. 169+708 (strona lewa) i od km ok. 169+150 do km ok. 169+835 (strona prawa), w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Wyszmontów w gminie Ożarów w powiecie opatowskim, w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium Projektu Budowlanego/Projektu Wykonawczego dla zadania: Budowa obustronnego chodnika w ciągu DK79 - w m. Wyszmontów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim".
od
29.01.2020
do
12.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 09.10.2019r., uzupełniony w dniu 18.11.2019r. (pisma bez znaku), została wydana decyzja Nr 2/20 z dnia 27.01.2020r., znak:SPN.III.7820.1.13.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przepustu pod drogą krajową Nr 42 w km ok. 228+635 wraz z rozbudową drogi w miejscowości Stąporków.
od
29.01.2020
do
12.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 19.11.2019r., uzupełniony pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.011.2020.MG, doręczonym do tut. organu w dniu 17.01.2020r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW 756 w m. Łagów od km ok. 29+892 do km ok. 30+850”, na terenie miasta i gminy Łagów w powiecie kieleckim.
od
29.01.2020
do
12.02.2020
IR.II.746.59.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 od km ok. 195,340 do ok. 195,580, na działkach nr ewid. 9/4, obręb 0027, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – miasto oraz nr ewid. 376/11, obręb 0005 Zagrody, jednostka ewid. 260417_2 Sitkówka – Nowiny, powiat kielecki. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
29.01.2020
do
12.02.2020
IR.II.746.61.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr L/2015 z dnia 26.06.2015r., znak: IN-II.746.86.2015, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na: „budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) c0001880_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-61, przybliżony kilometraż trasy 27,36. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 46 m npt oraz kontener technologiczny” na działce o nr ewid. 3350/19, obręb 0017 Zakrucze, gm. Małogoszcz-obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
27.01.2020
do
10.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 Gadka, gm. Mirzec, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 17.12.2018 r. pod nr P. 2611.2018.1949, jako działka Nr 244/2 o pow. 0,0054 ha (wydzielonej z działki Nr 244 o pow. 0,14 ha), zajętej pod drogę nr 15853 pn. „Skarżysko-Kamienna – Mirzec” (nowy Nr 0557 T).
od
22.01.2020
do
05.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32/1 o pow. 0,0012 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15489 pn. Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7 (nowy nr 0307 T).
od
22.01.2020
do
05.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0019, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kielce, w dniu 06.02.2019 r. pod nr. P.2661.2019.243, jako działka nr 1001/13 o pow. 0,0345 ha (wydzielona z działki nr 1001/7 o pow. 0,0417 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Zalesie.
od
23.01.2020
do
06.02.2020
IR.II.7840.4.48.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i budowę mostu Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i budowę mostu w km 147,341 w ramach inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” w km 143.100 – 157.130; 157.400 – 162.246; 163.241 – 166.353; 175.948 – 179.695; 184.832 – 186.670; 186.860 – 188.108; 188.124 – 188.300”, na działce o nr ewid.: 4051, obręb 0013 Nowy Młyn, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
17.01.2020
do
31.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0024, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1105/19 o pow. 0,0117 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Czachowskiego.
od
17.01.2020
do
31.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Morawica, gmina Morawica Miasto, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego w dniu 27.09.2018 r. pod nr. P.2604.2018.5804, jako działka nr 914/8 o pow. 0,0052 ha (wydzielona z działki nr 914/2 o pow. 0,4400 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15575 pn. Ostrów – Golęciny – Morawica (nowy nr 0383 T).
od
17.01.2020
do
31.01.2020
IR.II.746.53.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, km od ok. 150,140 do ok. 150,305, na działce nr ewid. 309/7, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
17.01.2020
do
31.01.2020
IR.II.7840.1.96.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Łopuszno – etap II, część II przejścia poprzeczne i podłużne w pasie drogi wojewódzkiej Nr 786 i 728
od
17.01.2020
do
31.01.2020
IR.II.746.57.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji na budowie kablowej linii 15 kV w km ok. 157,580 ÷ 157,630 linii kolejowej nr 008 Warszawa-Kraków w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa linii SN 15kV GPZ Występa-Bodzentyn w odgałęzieniu Łączna Podłazie, Michniów oraz linii 15 kV GPZ Suchedniów-Zagórska w odgałęzieniu Ostojów, Krzyżka”, na działce o nr ewid. 54, obręb 0005 Krzyżka, jedn. ewid. 261005_5 Suchedniów – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
17.01.2020
do
31.01.2020
IR.II.746.56.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie budynku łaźni na terenie centrum przygotowań do misji zagranicznych w kompleksie wojskowym K-3345 w Kielcach na cele administracyjno-biurowe, na działce nr ewid. 41/23, obręb 0031 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
03.02.2020
do
06.04.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wojewoda Świętokrzyski informuje, że w okresie od dnia 3 lutego do dnia 6 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 r.
od
16.01.2020
do
30.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie, Szymanowice Dolne oznaczonej, jako działka: nr 55/31 o pow. 0,0364 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 42313 pn.”Klimontów – Wólka Gieraszowska”, wydzielonej z działki nr 55/21 o pow. 0,0400 ha
od
16.01.2020
do
30.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2217/35 o pow. 0,0036 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Smugowa (nowy nr 304172 T).
od
15.01.2020
do
29.01.2020
IR.II.746.55.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją techniczną światłowodową, na działce nr ewid. 127, w obrębie ewid. 0013 Busko-Zdrój, w jednostce ewid. 260101_4 Busko-Zdrój - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
14.01.2020
do
28.01.2020
IR.II.746.58.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz” od km 238,857 do km 241,420.
od
13.01.2020
do
27.01.2020
IR.II.7840.4.47.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i budowę mostu Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i budowę mostu w km 145,753 w ramach inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” w km 143.100 – 157.130; 157.400 – 162.246; 163.241 – 166.353; 175.948 – 179.695; 184.832 – 186.670; 186.860 – 188.108; 188.124 – 188.300”, na działkach o nr ewid. 1/8, w obrębie ewid. 0011 Górna Kamienna i 471, w obrębie ewid. 0012 Łyżwy, w jednostce ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
09.01.2020
do
23.01.2020
IR.II.746.44.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020r. o zebraniu materiału dowodowego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku PKP S.A., al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, działającej przez pełnomocnika z dnia 28.08.2019r. (data wpływu do tut. organu: 03.09.2019r.), uzupełnionego w dniach 23.09.2019r. i 07.01.2020r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dworca kolejowego Kielce, budowie dworca tymczasowego, budowie wiaty z miejscem tymczasowego gromadzenia odpadów, przebudowie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych, budowie instalacji odwodnienia terenu oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń, na działce o nr ewid. 1/50, w obrębie ewid. 0016 Kielce, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
07.01.2020
do
21.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 42/4 o pow. 0,0005 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15489 pn. „Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7” (nowy Nr 0307 T).
od
07.01.2020
do
21.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30/6 o pow. 0,0068 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15489 pn. Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – dr. kraj. Nr 7 (nowy nr 0307 T).
od
07.01.2020
do
21.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 23.12.2019r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję 4/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 16.09.2019r., znak: B-II.672.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj – wybuduj – ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T – ul. Szewska”.

Wybierz Strony