Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
17.01.2019
do
31.01.2019
IR.II.746.28.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 120,954 na działkach o nr ewid. 430/24, 430/25, 430/26, 430/27, 430/28 obręb 0017 Skórnice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiących teren zamknięty kolejowy".
od
14.01.2019
do
28.01.2019
IR.II.746.26.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej przy budynku nr 1 od strony południowej na terenie 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju, na działce n nr ewid. 127, obręb 0013 Busko-Zdrój, jednostka ewid. 260101_4 Busko-Zdrój.
od
14.01.2019
do
28.01.2019
IR.II.746.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 117,216 na działkach o nr ewid. 1858/7, 1858/8, 1858/9, obręb 6 Strzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiących teren zamknięty kolejowy"
od
10.01.2019
do
24.01.2019
IR.II.746.30.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym PKP, inwestycja pn. „Budowa łącznika technologicznego Szajnowicza - Skrajna”, inwestycja na działkach o nr ewid. 1/1, 1/23, 1/22; obręb 8, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce
od
10.12.2018
do
24.01.2019
IR.II.746.29.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym PKP, inwestycja pn. „Budowa łącznika technologicznego Kielce Górników Staszicowskich - Słowik”, inwestycja na działkach nr 629 i 639/176, obręb 19, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce.
od
19.12.2018
do
IR.II.746.25.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ"
od
07.01.2019
do
21.01.2019
IR.I.7840.6.7.2018 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2018 r. o wniesieniu skargi do WSA w Kielcach na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2018 r., znak: IR.I.7840.6.7.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2018 r. o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2018 r., znak: IR.I.7840.6.7.2018 uchylającą w całości decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.16.2017.Op z dnia 05.09.2018 r. znak: B.I.6740.2.16.2017Op i orzekającą o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budową stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. 1-go Maja w Opatowie
od
18.12.2018
do
IR.II.746.24.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.12.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.24.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.12.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Zalesie w Kielcach, na działkach o nr ewid. 639/167 i 639/170, w obrębie ewid. 0019, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
14.12.2018
do
28.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.12.2018 o wpływie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 19/18 z dnia 02.11.2018r., znak: SPN.III.7820.1.17.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej Nr 762 w ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa od skrzyżowania z ul. Jesionową - drogą krajową Nr 74 do skrzyżowania z ul. Warszawską - drogą powiatową Nr 0900T, budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 762 od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Radomską – drogą krajową Nr 73, rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej, budowie dwóch obiektów mostowych na rzece Silnicy wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
13.12.2018
do
27.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 19.09.2018r., znak: DPP-DK78-N-82/2018, uzupełniony pismem z dnia 29.11.2018r., znak: DK78.N-P/246/2018, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
od
06.12.2018
do
20.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.12.2018 o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311), z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
06.12.2018
do
20.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.12.2018 o wszczęciu postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
05.12.2018
do
19.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 05.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: z dnia 19.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.602.2018.MK oraz z dnia 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.610.2018.MK, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/”.
od
04.12.2018
do
18.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2018 o wpływie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 18/18 z dnia 10.10.2018r., znak: SPN.III.7820.1.15.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta”, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 – ulicy Wojska Polskiego na odcinku ok. 2,5 km, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
04.12.2018
do
18.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony w dniu 11.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.612.2018.MK, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – etap II, na terenie gminy Masłów.
od
03.12.2018
do
17.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2018 o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 27.11.2018r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 5/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 06.09.2018r., znak: B-II.672.17.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie”.
od
06.12.2018
do
20.12.2018
IR.II.746.28.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.28.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 120,954”. Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid.: 430/24, 430/25, 430/26, 430/27 oraz 430/28, obręb nr 0017 Skórnice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków
od
03.12.2018
do
17.12.2018
IR.II.746.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 117,216 na działkach o nr ewid.: 1858/7, 1858/8, 1858/9; obręb 6 Strzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków
od
29.11.2018
do
13.12.2018
IR.II.746.22.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.22.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na: budowie linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) 15 kV na odcinku PT Secemin (w km 166,230) - PT Starzyny (w km 174,350) zlokalizowanej wzdłuż linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa linii napowietrznej PN 15 kV PT Secemin - PT Starzyny”. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach w obrębach ewid.: 13 Secemin, 8 Krzepice, 11 Psary Kolonia, 12 Psary Wieś, 7 Kluczyce, 17 Wola Wolica; jednostka ewidencyjna 2613052 Secemin - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
29.11.2018
do
13.12.2018
IR.II.746.26.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.26.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej przy budynku nr 1 od strony południowej na terenie 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku – Zdroju, na działce o nr ewid. 127, obręb 0013 Busko-Zdrój, jednostka ewid. 260101_4 Busko-Zdrój
od
21.11.2018
do
05.12.2018
IR.II.7840.1.92.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 106/2018 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę IR.II.7840.1.92.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 106/2018 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej objętej programem funkcjonalno-użytkowym w miejscowościach Gnojno, Glinka, pow. buski, województwo świętokrzyskie w zakresie przejścia poprzecznego kanalizacji sanitarnej oraz przejść podłużnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 765.
od
08.11.2018
do
22.11.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.11.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dnia 28.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.5.2.2017.DK, uzupełniony w dniach: 18.07.2018r., 09.08.2018r., 03.09.2018r., 11.09.2018r., pismami znak: WP.RPD.4020.5.3.2017.DK, została wydana decyzja Nr 19/18 z dnia 02.11.2018r., znak: SPN.III.7820.1.17.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej Nr 762 w ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa od skrzyżowania z ul. Jesionową - drogą krajową Nr 74 do skrzyżowania z ul. Warszawską - drogą powiatową Nr 0900T, budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 762 od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Radomską – drogą krajową Nr 73, rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej, budowie dwóch obiektów mostowych na rzeceSilnicy wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów.
od
08.11.2018
do
22.11.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.11.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 02.11.2018r., wydał decyzję Nr 19/18, znak: SPN.III.7820.1.17.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej Nr 762 w ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa od skrzyżowania z ul. Jesionową - drogą krajową Nr 74 do skrzyżowania z ul. Warszawską - drogą powiatową Nr 0900T, budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 762 od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Radomską – drogą krajową Nr 73, rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej, budowie dwóch obiektów mostowych na rzece Silnicy wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów.
od
09.11.2018
do
23.11.2018
IR.II.7840.3.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 103/2018 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę IR.II.7840.3.6.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2018 r., w sprawie wydania decyzji Nr 103/2018 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na inwestycji polegającej na odbudowie piętrzenia wody na rzece Kamiennej (w km 50+130) z przeznaczeniem do produkcji energii elektrycznej zlokalizowanego w miejscowości Ćmielów, na działkach o nr ewidencyjnych: 241, 2707, 2708 obręb 0001 Ćmielów - miasto, jednostka ewidencyjna 260704_4 Ćmielów miasto, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie
od
30.10.2018
do
13.11.2018
IR.I.7840.6.5.2018 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji uchylającej decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.2.2018.Ta z dnia 12.04.2018 r. znak: B.I.6740.2.2.2018.Ta IR.I.7840.6.5.2018 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji uchylającej decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.2.2018.Ta z dnia 12.04.2018 r. znak: B.I.6740.2.2.2018.Ta zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą dla P4 Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą,inwestycja na działce nr 228/2, m. Czekarzewice II, gm. Tarłów
od
29.10.2018
do
12.11.2018
IR.II.746.24.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.24.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Zalesie w Kielcach, na działkach o nr ewid. 639/167 i 639/170, w obrębie ewid. 0019, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy
od
29.10.2018
do
12.11.2018
IR.II.746.17.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.17.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie chodnika i przebudowie drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty (km 0+810 do km 1+311,25" na działce o nr ewid. 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, jednostka ewid. 260419_2 - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
25.10.2018
do
08.11.2018
IR.I.7840.6.7.2018 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji uchylającej decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.16.2017.Op z dnia 05.09.2018r. znak: B.I.6740.2.16.2017Op IR.I.7840.6.7.2018 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2018 r. dotyczące wydania decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.16.2017.Op z dnia 05.09.2018r. znak: B.I.6740.2.16.2017Op dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT 12245 Opatów PN, na działce Nr 1770/2 położonej przy ul. 1-go Maja w Opatowie
od
19.10.2018
do
02.11.2018
IR.II.746.22.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.10.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.22.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.10.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) 15 kV na odcinku PT Secemin (w km 166,230) - PT Starzyny (w km 174,350) zlokalizowanej wzdłuż linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa linii napowietrznej PN 15 kV PT Secemin - PT Starzyny”. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach w obrębach ewid.: 13 Secemin, 8 Krzepice, 11 Psary Kolonia, 12 Psary Wieś, 7 Kluczyce, 17 Wola Wolica; jednostka ewidencyjna 2613052 Secemin - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
15.10.2018
do
29.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.10.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 14.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.29.2.2016.ARG, uzupełniony pismami z dnia: 03.08.2018r. i 13.08.2018r., znak jw. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta”, została wydana decyzja Nr 18/18 z dnia 10.10.2018r., znak: SPN.III.7820.1.15.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 – ulicy Wojska Polskiego na odcinku ok. 2,5 km, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce.

Wybierz Strony