Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
11.08.2020
do
25.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0009, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4607/45 o pow. 0,3668 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 742 pn. Przygłów – Łęczno – Ręczno – Włoszczowa – Nagłowice.
od
11.08.2020
do
25.08.2020
IR.II.7840.1.34.2020 IR.II.7840.1.34.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2020r. w sprawie zawiadomienia, że w dniu 27 lipca 2020 roku wydano decyzję Nr 33/2020 orzekającą o zmianie decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 65/2012 z dnia 24.07.2012r., znak: IG-II.7840.01.81.2012, zmieniającej decyzję ostateczną Wojewody Świętokrzyskiego Nr 44/2011 z dnia 06.07.2011r., znak: IG.II.7840.D.71.2011 o zmianie pozwolenia na budowę Nr 38/2010 z dnia 26.07.2010r., znak: IG.II.7111.D-66/10
od
04.08.2020
do
18.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 34/4 o pow. 0,0021 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15489 pn. Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7 (nowy nr 0307 T).
od
29.07.2020
do
12.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Łagów, obręb 0017 Wola Łagowska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 324/6 o pow. 0,5642 i Nr 324/7 o pow. 1,8757 ha ( wydzielone z działki Nr 324/5 ), zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn. „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica”.
od
29.07.2020
do
12.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Łagów, obręb 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 783 o pow. 1,1865 ha, Nr 1916/1 o pow. 0,4887 i Nr 1916/2 o pow. 0,2788 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn. „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica”.
od
28.07.2020
do
11.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 23.03.2020r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 29.04.2020r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.108.2020.MG i w dniu 27.05.2020r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.150.2020.MG, została wydana decyzja Nr 6/20 z dnia 22.07.2020r., znak: SPN.III.7820.1.1.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 - Etap A: odcinek od km 0+000 (km istniejący 55+067) do km 6+330 (km istniejący 61+417) o długości ok. 6,3km wraz rozbudową skrzyżowań, budową lub przebudową innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie gminy Kazimierza Wielka i gminy Bejsce w powiecie kazimierskim.
od
28.07.2020
do
11.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż wydał decyzję Nr 6/20 z dnia 22.07.2020r., znak: SPN.III.7820.1.1.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 - Etap A: odcinek od km 0+000 (km istniejący 55+067) do km 6+330 (km istniejący 61+417) o długości ok. 6,3km wraz rozbudową skrzyżowań, budową lub przebudową innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie gminy Kazimierza Wielka i gminy Bejsce w powiecie kazimierskim.
od
21.07.2020
do
04.08.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Ćmielowie, w obrębie 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 821/2 o pow. 1,7174 ha, Nr 820 o pow. 0,4365 ha, Nr 1433/2 o pow. 0,1490 ha, Nr 1433/3 o pow. 3,4018 ha i Nr 1433/5 o pow. 1,4331 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 755 pn. Ostrowiec Św. – Ożarów – Zawichost.
od
07.07.2020
do
21.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji uchylającej w części oraz utrzynującej w pozostałej części decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 02.07.2020r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 6/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 25.11.2019r., znak: B-II.672.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi w ramach zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra gm. Miedziana Góra”.
od
03.07.2020
do
17.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie odwołania na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 4/20 z dnia 25.05.2020r., znak: SPN.III.7820.1.15.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowie tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski wpłynęło odwołanie.
od
06.07.2020
do
20.07.2020
IR.II.746.32.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętymw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M”, polegającej na budowie nowego budynku garażowego z pomieszczeniami biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki, jednostka ewid. 260908_2 gm. Wilczyce – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
06.07.2020
do
20.07.2020
IR.II.746.31.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2020r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M”, polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku nr 5, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki, jednostka ewid. 260908_2 gm. Wilczyce – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
03.07.2020
do
17.07.2020
IR.II.746.35.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 229,750 do 229,840, na działce o nr ewid. 2285/43, w obrębie ewid. 0004 Dwikozy, w jednostce ewid. 260902_2 Dwikozy, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
02.07.2020
do
16.07.2020
IR.II.7840.1.34.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 65/2012 z dnia 24.07.2012r., znak: IG-II.7840.01.81.2012, zmieniającej decyzję ostateczną Wojewody Świętokrzyskiego Nr 44/2011 z dnia 06.07.2011r., znak: IG.II.7840.D.71.2011 o zmianie pozwolenia na budowę Nr 38/2010 z dnia 26.07.2010r., znak: IG.II.7111.D-66/10 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/65, 25-950 Kielce pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „ Budowa wylotu wschodniego z Kielc drogi ekspresowej Nr 74 na odcinku Kielce (od ul. Warszawskiej) do granicy miasta Kielce i gminy Masłów” polegającej na budowie drogi krajowej Nr 74 klasy S wraz z realizacją obiektów budowlanych, w tym infrastruktury technicznej, na odcinku od km 82+240,70 (ul. Warszawska) do km 84+937,
od
01.07.2020
do
15.07.2020
IR.II.746.27.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70, km od ok. 62,575 do ok. 62,685 na działkach nr ewid. 1617/20, 1617/18 i 1617/16, w obrębie ewid. 0010 Strzegom, w jednostce ewid. 261206_2 Rytwiany-obszar wiejski - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
29.06.2020
do
13.07.2020
IR.II.7840.4.12.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. : „Przebudowa wiaduktu kolejowego znajdującego się w km 7,566 tor nr linii kolejowej nr 73 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach” polegającej na rozbiórce istniejącego wiaduktu w km 7,566 linii kolejowej nr 73 oraz budowę nowego wiaduktu w tym samym kilometrażu, na działce nr ewid. 432, obręb 0004 Brzeziny, jednostka ewid. 260412_5 Morawica – obszar wiejski.
od
26.06.2020
do
10.07.2020
IR.II.746.22.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętymdla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 241,260 do 241,340, na działce o nr ewid. 435/3, w obrębie ewid. 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, w jednostce ewid. 260901_1 Sandomierz, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
23.06.2020
do
07.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod Nr P.2601.2019.2049, jako działka Nr 1657/1 o pow. 0,0073 ha (wydzielona z działki Nr 1657 o pow. 0,8500 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).
od
23.06.2020
do
07.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod Nr P.2601.2019.2049, jako działka Nr 1490/1 o pow. 0,0047 ha (wydzielona z działki Nr 1490 o pow. 0,2100 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).
od
23.06.2020
do
07.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod Nr P.2601.2019.2049, jako działki: Nr 1459/1 o pow. 0,0013 ha i Nr 1694/1 o pow. 0,0045 ha (wydzielone z działek odpowiednio: Nr 1459 o pow. 0,0900 ha i Nr 1694 o pow. 0,3300 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).
od
24.06.2020
do
08.07.2020
IR.II.746.30.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową, w ramach inwestycji pn. „PBW przebudowy linii SN GPZ Małogoszcz-Małogoszcz 2 na linię kablową odgałęzienie Młynki, Kopaniny gm. Małogoszcz - RE Kielce”, w kilometrze od 26+261 do 26+383 linii kolejowej nr 61, na działkach o nr ewid. 144 i 336/2, w obrębie ewid. 0015 Wrzosówka, w jednostce ewid. 260203_5 Małogoszcz, stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
23.06.2020
do
07.07.2020
IR.II.746.10.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 61, km od ok. 40,310 do ok. 40,450, dz. 239/2, 238/2, 237, obr. 0013 Ludynia, jednostka ewid. 261302_2 Krasocin, pow. Włoszczowski – stanowiących teren zamknięty kolejowy. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, przyłącze techniczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
22.06.2020
do
06.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0004, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 23.10.2019 r. pod nr. P.2611.2019.1738, jako działka nr 1727/1 o pow. 0,0071 ha (wydzielona z działki nr 1727 o pow. 0,5134 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Żytnia (nowy nr 304237 T).
od
19.06.2020
do
03.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29.04.2020r., pismo bez znaku, została wydana decyzja Nr 5/20 z dnia 15.06.2020r., znak: SPN.III.7820.1.4.2020 o zmianie decyzji Nr 12/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2019r., znak: SPN.III.7820.1.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) na terenie miasta Kielce i gminy Morawica, w zakresie zmiany terminu rozbiórki istniejących budynków, budowli oraz elementów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania.
od
19.06.2020
do
03.07.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15.06.2020r., wydał decyzję Nr 5/20, znak: SPN.III.7820.1.4.2020, o zmianie decyzji Nr 12/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2019r., znak: SPN.III.7820.1.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) na terenie miasta Kielce i gminy Morawica, w zakresie zmiany terminu rozbiórki istniejących budynków, budowli oraz elementów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania.
od
22.06.2020
do
06.07.2020
IR.II.746.16.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ”.
od
19.06.2020
do
03.07.2020
IR.II.746.1.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 61, km od ok. 48,000 do km ok. 48,100, na działce nr ewid. 5098/23, obręb ewid. 09 m. Włoszczowa, jednostka ewid. 261306_4 Włoszczowa - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
19.06.2020
do
03.07.2020
IR.II.746.14.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV wraz z orurowaniem infrastruktury sterowniczej PGE oraz ze studzienkami kablowymi przy ul. Mostowej, m. Końskie na działce nr ewid. 1291/118, obręb 0003, jednostka ewid. 260503_4 Końskie Miasto - stanowiącej teren zamknięty kolejowy. Roboty planowane w km 104+980 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica.
od
19.06.2020
do
03.07.2020
IR.II.746.12.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.06.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70 w km od ok. 14,109, na działce o nr ewid. 510/4, w obrębie ewid. 0017 Przededworze, w jednostce ewid. 260404_5 Chmielnik – obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
18.06.2020
do
02.07.2020
IR.II.746.17.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia dn 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 534, w obrębie ewid. 0002 Drygulec, jednostka ewid. 260608_2 Wojciechowice - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wybierz Strony