Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
10.06.2022
do
24.06.2022
SPN.II.7533.206.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0007 Cierno Zaszosie, gmina Jędrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 270/1 o pow. 0,0049 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15365 pn. Cierno – Zaszosie – Zagórze - Krzcięcice (nowy Nr 1170T).
od
10.06.2022
do
24.06.2022
SPN.II.7533.78.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko - Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, w obrębie 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4083/1 o pow. 0,0021 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
09.06.2022
do
23.06.2022
IR.II.746.6.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2022 r. dot. zawiadomienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.6.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2022 r. dot. zawiadomienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego Kunów, ul. Grabowiecka – Kolonia Piaski” w km 181+280 do km 181+650 linii kolejowej nr 25, inwestycja na działce nr 3806/4, obręb: 0001, jednostka ewid. 260705_4 Kunów Miasto – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
09.06.2022
do
23.06.2022
IR.II.746.5.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2022r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.5.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2022r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 10227_L25_OstrowiecSwietokrzyski / ORx025-185184-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica”, identyfikator działki ewid.: 260703_2.0004.275/13 – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
09.06.2022
do
23.06.2022
IR.II.7840.3.7.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IR.II.7840.3.7.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I" – zadanie nr 2 pn.: „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy pomiędzy miejscowościami Rębów - Motkowice – (polder Kliszów)”,
od
08.06.2022
do
22.06.2022
SPN.II.7533.192.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Radoszyce, w obrębie 0001 Filipy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 28 o pow. 0,53 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15679 (nowy Nr 0471 T).
od
08.06.2022
do
22.06.2022
SPN.II.7533.35.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 11.08.2020 r. pod numerem P.2611.2020.1239, jako działka Nr 219/6 o pow. 0,0043 ha (wydzielona z działki Nr 219/3 o pow. 0,9803 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Zacisze (nowy Nr 304226T).
od
07.06.2022
do
21.06.2022
IR.II.746.11.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2022r. o wydaniu decyzji Nr XIII/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.11.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2022r. o wydaniu decyzji Nr XIII/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka-Dąbie”. Inwestycja na działce nr ewid. 840 obręb 0025 Sobótka, jedn. ewidencyjna 260605_5, stanowiącej teren zamknięty kolejowy,
od
06.06.2022
do
20.06.2022
SPN.II.7533.179.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 665 o pow. 0,0676 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ ul. Cicha ”.
od
03.06.2022
do
17.06.2022
SPN.II.7533.180.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 638 o pow. 0,0991 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ ul. Sąsiedzka ”.
od
02.06.2022
do
16.06.2022
SPN.II.7533.177.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 673 o pow. 0,0232 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ ul. Sąsiedzka ”.
od
02.06.2022
do
16.06.2022
SPN.II.7533.172.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Smyków, w obrębie 0007 Smyków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 433 o pow. 0,50 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15679 pn. „ Stanowiska – Kłucko – Filipy ”.
od
03.06.2022
do
17.06.2022
IR.II.7840.4.9.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.05.2022 r. zawiadamiającego o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 21/CD/2022 z dnia 19.05.2022r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.9.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.05.2022 r. zawiadamiającego o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 21/CD/2022 z dnia 19.05.2022r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę nastawni Ostrowiec Świętokrzyski (Ow) w km 188+860 oraz nastawni Bodzechów (Bch) w km 194+032 wraz z przebudową instalacji elektroenergetycznych i instalacji sanitarnych w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”. Inwestycja na działkach o nr ewid. 1/59 w obrębie ewid. 0038, jednostka ewid. 260701_1 oraz 491/1 w obrębie ewid. 0006, jednostka ewid. 260703_2.
od
31.05.2022
do
14.06.2022
SPN.III.7821.1 1.2022 - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2022 r., utrzymująca decyzję Starosty Kieleckiego Nr 2/2022 z dnia 31.01.2022 r., znak: B-II.672.16.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (miejscowość Szczukowice) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2022 r., utrzymująca decyzję Starosty Kieleckiego Nr 2/2022 z dnia 31.01.2022 r., znak: B-II.672.16.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000,00 do km 2+640,00”.
od
31.05.2022
do
14.06.2022
SPN.III.7821.1.3.2022 - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2022r.,którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 1/2022 z dnia 10.01.2022r., znak: B-II.672.22.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (droga gminna w Marzyszu) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2022r., znak: SPN.III.7821.1.3.2022, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 1/2022 z dnia 10.01.2022r., znak: B-II.672.22.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 319014T w miejscowości Marzysz.
od
01.06.2022
do
15.06.2022
IR.II.7840.4.18.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2022r. o wydaniu decyzji Nr 23/CD/2022 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.18.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2022r. o wydaniu decyzji Nr 23/CD/2022 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie przejazdu kolejowego w km 201+256 wraz z dojazdem i budową drogi równoległej w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, inwestycja na dz. nr 756, obręb: 0001 Ćmielów-Miasto, jednostka ewid. 260704_4 Ćmielów-miasto – stanowiących teren zamknięty kolejowy
od
01.06.2022
do
15.06.2022
IR.II.746.7.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XII/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.7.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.05.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr XII/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu ś/c PEdn 125” w ciągu linii kolejowej nr 25 w km 164.020-165.020. Inwestycja na działkach nr ewid. 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/12, obręb 0007 Starachowice, jedn. ewidencyjna 261101_1 Starachowice – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
30.05.2022
do
13.06.2022
SPN.II.7533.185.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w gm. Radoszyce, obr. Podlesie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 75/1 o pow. 1,96 ha (arkusz 1 i 2), zajętej pod drogę publiczną pn. „Młotkowice – Cis – Zychy – Podlesie” nr 15624.
od
01.06.2022
do
15.06.2022
IR.II.7840.4.24.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.05.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/CD/2021 z dnia 29.07.2021 r., znak: IR.II.7840.4.34.2021 IR.II.7840.4.24.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.05.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/CD/2021 z dnia 29.07.2021 r., znak: IR.II.7840.4.34.2021, dla inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacji wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” - w zakresie zmiany dachu płaskiego na dwuspadowy o nachyleniu 40% z kalenicą w poziomie +5,24 = 241,01.
od
27.05.2022
do
10.06.2022
IR.II.7840.1.15.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2022r. dotyczące dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.1.15.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2022r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę obejmujące inwestycję pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górno, Górno Parcele i Wola Jachowa”. Przekroczenie drogi krajowej nr 74 w km: 97+415, 97+417, 97+918. Inwestycja na działce nr 1166/19, obręb ewid. 0003 Górno, jednostka ewid. 260406_2 Górno.
od
26.05.2022
do
09.06.2022
SPN.II.7533.184.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w obrębie 11, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 7/1 o pow. 0,0082 ha, 8/1 o pow. 0,0025 ha i Nr 9/1 o pow. 0,0047 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Piaski.
od
26.05.2022
do
09.06.2022
SPN.II.7533.103.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej na terenie gminy Radoszyce, w obrębie 0022 Plenna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 336/4 o pow. 0,2201 ha, nr 336/7 o pow. 1,28 ha, nr 336/9 o pow. 2,1946 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 728 pn. Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą – Końskie – Łopuszno – Jędrzejów
od
25.05.2022
do
08.06.2022
SPN.II.7533.176.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w Starachowicach, obręb 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 672 o pow. 0,0435 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Lachy” (nowy Nr 304084T).
od
25.05.2022
do
08.06.2022
SPN.II.7533.175.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w Starachowicach, obręb 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 652 o pow. 0,0588 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Cmentarna” (nowy Nr 304026T).
od
25.05.2022
do
08.06.2022
SPN.II.7533.174.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w Starachowicach, obręb 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 635 o pow. 0,0318 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Sąsiedzka” (nowy Nr 304166T).
od
25.05.2022
do
08.06.2022
IR.II.7840.1.10.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.05.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.1.10.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.05.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S7. Etap drugi polegający na budowie na terenie MOP kat. III Klemencice stacji paliw i ogólnodostępnego budynku toalet wraz z rozbudową infrastruktury technicznej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej oraz przebudową obiektów i urządzeń wykonanych w etapie I”. Inwestycja na działkach o nr ewid. 6/5, 6/10, 7/5, 7/6, 59/1 w obrębie ewid. 0016 Ludwinów oraz 137/2, 137/3, 137/4 w obrębie ewid. 0009 Klemencice, jednostka ewidencyjna 260209_2 Wodzisław.
od
20.05.2022
do
03.06.2022
IR.II.7840.4.9.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.05.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.9.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.05.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na przebudowę nastawni Ostrowiec Świętokrzyski (Ow) w km 188+860 oraz nastawni Bodzechów (Bch) w km 194+032 wraz z przebudową instalacji elektroenergetycznych i instalacji sanitarnych w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”. Inwestycja na działkach o nr ewid. 1/59 w obrębie ewid. 0038, jednostka ewid. 260701_1 oraz 491/1 w obrębie ewid. 0006, jednostka ewid. 260703_2.
od
19.05.2022
do
02.06.2022
IR.II.7840.4.24.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/CD/2021 z dnia 29.07.2021 r., znak: IR.II.7840.4.34.2021 IR.II.7840.4.24.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/CD/2021 z dnia 29.07.2021 r., znak: IR.II.7840.4.34.2021 dla inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacji wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”.
od
18.05.2022
do
01.06.2022
SPN.III.747.5.2022 - Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, o wpłynięciu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2022 z dnia 30.03.2022 r., znak: SPN.III.747.5.2022, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: Budowa przyłącza gazowego w/c DN300 do PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach”, na terenie gminy Masłów, miasta Kielce i gminy Miedziana Góra, wpłynęło odwołanie.
od
16.05.2022
do
30.05.2022
SPN.III.7821.1.3.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 1/2022 z dnia 10.01.2022r., znak: B-II.672.22.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 12.05.2022 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 1/2022 z dnia 10.01.2022r., znak: B-II.672.22.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 319014T w miejscowości Marzysz w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika, budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci wodociągowej, przebudowie napowietrznej linii nN 0,4kV, przebudowie sieci nN 0,4kV, przebudowie sieci telekomunikacyjnej, wycince drzew, przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 0368T”.