Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
02.04.2015
do
16.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, działającego przez pełnomocnika, w dniu 03.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego na działce o nr ewid. 484/6, obr. 4 Lipowe Pole Plebańskie, gm. Skarżysko-Kościelne, pow. skarżyski – stanowiąca teren zamknięty PKP
od
02.04.2015
do
16.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 03.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001246_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 598, obr. 14 Świerczek, gm. Skarżysko-Kościelne, pow. skarżyski
od
02.04.2015
do
16.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A.zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001034_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM R na działce o nr ewidencyjnym: 496/2 w obrębie ewidencyjnym: 18 Wolica gm. Chęciny
od
02.04.2015
do
16.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A. zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000945_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM R na działce o nr ewidencyjnym: 253 w obrębie ewidencyjnym: 3 Jęgrzna, gm. Łączna
od
02.04.2015
do
16.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 26.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 297/2 w obrębie ewidencyjnym: 0001 Bartków, gm. Zagnańsk
od
31.03.2015
do
14.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Złote Ziarno Sp. z o.o. w Warszawie w dniu 19.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie toru dojazdowego (bocznicy) od stacji Gołuchów LHS do zakładu przeładunku i magazynowania nasion i olejów w Woli Żydowskiej.
od
31.03.2015
do
14.04.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę (d) Wojewoda Świętokrzyski podaja do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30.03.2015r. została wydana dla „Wodociągów Kieleckich” Sp. z o.o decyzja Nr 46/2015 o zmianie decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 129/2009, znak: IG.II.7111.D–207/09 z dnia 31.12.2009r
od
01.04.2015
do
15.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 762 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 762, na odcinku od granicy z gminą Chęciny do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka), na terenie gminy Małogoszcz.
od
01.04.2015
do
30.09.2015
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2015 r.
od
23.03.2015
do
06.04.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot.realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Ćmielowa” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 2/15 z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Ćmielowa” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów.
od
17.03.2015
do
31.03.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko Kamienna w dniu 16.03.2015 r. została wydana decyzja Nr V/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z budową infrastruktury technicznej: słupa średniego napięcia 15 kV, kabli średniego napięcia 15 kV oraz kabli niskiego napięcia 0,4 kV przy linii kolejowej Łódź – Dębica w km 106.400 do km 106.500 w miejscowości Czerwony Most.
od
13.03.2015
do
27.03.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Łączna, w dniu 13.03.2015 r. została wydana decyzja Nr IV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze, na działce o nr ewid.: 529/2 w jednostce ewidencyjnej: Łączna, obrębie geodezyjnym: 1 Czerwona Górka, gm. Łączna, powiat skarżyski – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
10.03.2015
do
24.03.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot.realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydał decyzje z dnia 02.03.2015r., znak: IN-III.7821.1.7.2014, w których: - uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 2/14 Starosty Buskiego z dnia 26.11.2014r., znak: AB.6740.15.2.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju”, - umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 2/14 Starosty Buskiego z dnia 26.11.2014r., znak: AB.6740.15.2.2014.
od
10.03.2015
do
24.03.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A, stwierdzające nabycie z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach
od
23.02.2015
do
09.03.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów" Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 1/15, znak: IN-III.7820.1.21.2014, dot. zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap III na odcinku od km 12+124,50 do km 23+065,72”
od
13.02.2015
do
28.02.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko Kamienna w dniu 23.01.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z budową infrastruktury technicznej: słupa średniego napięcia 15 kV, kabli średniego napięcia 15 kV oraz kabli niskiego napięcia 0,4 kV przy linii kolejowej Łódź – Dębica w km 106.400 do km 106.500 w miejscowości Czerwony Most
od
13.02.2015
do
27.02.2015
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 11.02.2015 r. została wydana decyzja Nr 23/2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie”.
od
12.02.2015
do
26.02.2015
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 11.02.20145. decyzja Nr 22/2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe w gminie Ożarów”.
od
09.02.2015
do
23.02.2015
Obwieszczenie (24) o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka Nr 786) w Kielcach – rozbudowa skrzyżowania ul. Piekoszowskiej, ul. Malików, ul. Białogońskiej”
od
04.02.2015
do
18.02.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PSG Sp. z o o.o., Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach w dniu 03.02.2015 r. została wydana decyzja Nr III/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Stąporków, ul. Odlewnicza ” na działce o nr ewidencyjnym: 2794/2 w obrębie ewidencyjnym: 2 Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
23.01.2015
do
06.02.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) Podaję do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20.01.2015r. została wydana dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna decyzja o pozwoleniu na wykonie robót budowlanych polegających na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110kV Radkowice,
od
23.01.2015
do
06.02.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w sprawie z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa w dniu 23.01.2015 r. została wydana decyzja Nr I/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się na terenie zamkniętym polegająca na: przebudowie wiaduktu nad torami LK nr 4 (CMK) w km 140,705 -140,940 wraz z obustronnymi dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Żeleźnica-Oleszno
od
19.01.2015
do
02.02.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji (39/2014) o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 1/15 z dnia 09.01.2015r. znak: IN-III.747.39.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” na terenie gmin: Morawica, Nowa Słupia, Daleszyce w powiecie kieleckim oraz gminy Brody w powiecie starachowickim,
od
19.01.2015
do
02.02.2015
Obwieszczenie (25) o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Ćmielowa” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów.
od
20.01.2015
do
03.02.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A, stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach”
od

do
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej za rok 2014 Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej za rok 2014
od
08.01.2015
do
22.01.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 19.11.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Nowe” w gminie Ożarów”.
od
31.12.2014
do
14.01.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30.12.2014r. została wydana dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. decyzja Nr 189/2014 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kielce Piaski”,
od
29.12.2014
do
12.01.2015
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2014r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Nr 173/2014 z dnia 25.11.2014r., znak: IN-II.7840.3.8.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie”.
od
30.12.2014
do
13.01.2015
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 22.12.2014r. decyzja Nr 184/2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza – odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki. Zadanie 1: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni”.