Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
02.01.2020
do
16.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na decyzję utrzymującą w mocy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że przekazał skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.11.2019r., którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.08.2019r., znak: AB.6740.348.2019.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 0689T na odcinku od km 0+308,77 do km 0+581,78 w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów-Krzczonowice-Przeuszyn w m. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
31.12.2019
do
14.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na postanowienie w przedmiocie uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2019r. przekazana została, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, skarga Spółki Wspólnoty Gruntowo-Leśnej w Klimontowie z dnia 12 grudnia 2019r., złożona na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2019r. znak: SPN.IV.7511.1.11.2019, utrzymujące w mocy postanowienie Starosty Sandomierskiego z dnia 9 września 2019r. znak: GN.6827.3.2019 odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego o zmianę decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Sandomierzu znak: G-III-70200/2/92 z dnia 28 kwietnia 1992r. w sprawie uznania za wspólnotę gruntową nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 14,5874 ha, położonych w Klimontowie, w części dotyczącej działek Nr Nr: 404, 878, 570, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
23.12.2019
do
07.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 41/1 o pow. 0,0005 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15489 pn. Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7 (nowy nr 0307 T).
od
20.12.2019
do
03.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Brody z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Krynki, gmina Brody, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 18.09.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1552, jako działki: Nr 676/4 o pow. 0,0188 ha i Nr 1195/1 o pow. 0,0045 ha (wydzielona z działki Nr 1195 o pow. 0,0281 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1524031 pn. Krynki Zakanale – Rudnik (nowy Nr 313031 T).
od
19.12.2019
do
03.01.2020
IR.II.746.48.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.12.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.12.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-tłoczonej w km od 184,820 do 184,980 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, na działkach nr ewid. 275/13, obręb 0004 Chmielów, jednostka ewid. 260703_2 Bodzechów, nr ewid. 242/1, 242/2, obręb 0015 Rudka, jednostka ewid. 260705_5 Kunów – obszar wiejski – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
13.12.2019
do
27.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Mokrsko Dolne, gmina Sobków, oznaczonej na mapie sytuacyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego w dniu 13.10.2016 r. za Nr P.2602.2016.1779, jako działka Nr 53/2 o pow. 0,0148 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15313 pn. „Podlesie – Brus – do drogi 15312” (nowy Nr 0161 T).
od
12.12.2019
do
26.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście, Starachowice oznaczonej, jako działka: nr 341 o pow. 0,0331 ha, zajętych pod drogę publiczną – gminną o numerze ewid. 304124 T pn.”ul. Niecała”.
od
12.12.2019
do
26.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0029 Szymanowice Dolne, gmina Klimontów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, w dniu 31.12.2014 r. pod Nr P.2609.2014.1593, jako działka Nr 59/6 o pow. 0,0107 ha (wydzielona z działki Nr 59/4 o pow. 0,1047 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 42313 pn. Klimontów – Nawodzice – Rybnica – Wólka Gieraszowska (nowy Nr 0789 T).
od
12.12.2019
do
26.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki:  nr 255/2 o pow. 0,1135 ha w obrębie 0010 Metalowiec, arkusz 6  nr 101/15 o pow. 0,7316 ha w obrębie 0003 Place, arkusz 7, zajętej pod drogę publiczną - pn. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
od
12.12.2019
do
26.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Końskich, obręb 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2096/6 o pow. 0,0621 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Gimnazjalna.
od
12.12.2019
do
26.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Końskich, obręb 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 23/3 o pow. 0,0531 ha i nr 23/4 o pow. 0,1915 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Wjazdowa.
od
12.12.2019
do
30.12.2019
IR.II.746.46.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętymw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” w km od 209,028 do 212,875, inwestycja na działce nr ewid. 317/5, obręb 0001 Bidziny, jednostka ewid. 260608_2 Wojciechowice – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
12.12.2019
do
30.12.2019
IR.II.746.57.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii 15 kV w km ok. 157,580 ÷ 157,630 linii kolejowej nr 008 Warszawa-Kraków w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa linii SN 15kV GPZ Występa-Bodzentyn w odgałęzieniu Łączna Podłazie, Michniów oraz linii 15 kV GPZ Suchedniów-Zagórska w odgałęzieniu Ostojów, Krzyżka” na działce o nr ewid. 54, obręb 0005 Krzyżka, jedn.ewid. 261005_5 – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
12.12.2019
do
30.12.2019
IR.II.746.56.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie budynku łaźni na terenie centrum przygotowań do misji zagranicznych w kompleksie wojskowym K-3345 w Kielcach na cele administracyjno-biurowe, na działce o nr ewid. 41/23, obręb 0031 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
12.12.2019
do
30.12.2019
IR.II.7840.1.83.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia, na działkach o nr ewid.: 1435/20 w obrębie ewid. 0001 Bliżyn stanowiącej teren zamknięty kolejowy, nr 820 w obrębie ewid. 0001 Bliżyn oraz nr 699, w obrębie ewid. 0002 Brzeście, w jednostce ewid. 261002_2 Bliżyn, stanowiących pas drogowy drogi krajowej nr 42.
od
12.12.2019
do
30.12.2019
IR.II.746.53.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, km od ok. 150,140 do ok. 150.305, na działce o nr ewid. 309/7, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów – miasto oraz na działkach o nr ewid. 262, 263 i 264, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów, znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, przyłącze techniczne, utwardzenie ternu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od

do
IR.II.746.53.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, km od ok. 150,140 do ok. 150.305, na działce o nr ewid. 309/7, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów – miasto oraz na działkach o nr ewid. 262, 263 i 264, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów, znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
od
05.12.2019
do
19.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Gadka, gm. Mirzec, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 17.12.2018 r. pod nr P. 2611.2018.1949, jako działka Nr 238/3 o pow. 0,0022 ha (wydzielona z działki Nr 283/1 o pow. 0,24 ha), zajętej pod drogę nr 15853 pn. „Skarżysko- Kamienna - Mirzec”(nowy nr 0557 T)
od
05.12.2019
do
19.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika z dnia 30.08.2019r., uzupełniony pismem w dniu 21.11.2019r. (pisma bez znaku), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obustronnego chodnika, od km ok. 168+932 do km ok. 169+708 (strona lewa) i od km ok. 169+150 do km ok. 169+835 (strona prawa), w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Wyszmontów w gminie Ożarów w powiecie opatowskim, w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium Projektu Budowlanego/Projektu Wykonawczego dla zadania: Budowa obustronnego chodnika w ciągu DK79 - w m. Wyszmontów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim".
od
03.12.2019
do
17.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gm. Ruda Maleniecka, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: - Nr 25/1 o pow. 0,1254 ha, Nr 25/2 o pow. 3,07 ha, Nr 667/1 o pow. 0,0134 ha, Nr 667/2 o pow. 0,18 ha, Nr 667/3 o pow. 0,0108 ha i Nr 667/4 o pow. 0,84 ha (obręb Ruda Maleniecka), - Nr 830/3 o pow. 0,0677 ha i Nr 830/4 o pow. 0,4345 ha (obręb Cieklińsko), zajętych pod drogę publiczną Nr 479 pn. „Radomsko - Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie”(nowy Nr 42).
od
03.12.2019
do
17.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0026, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 266 o pow. 0,0621 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Cedro Mazur.
od
02.12.2019
do
16.12.2019
IR.II.746.49.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE o średnicy ø160 mm, o długości około L=155,00 m, pod torami kolejowymi, w msc. Trzcianki, gmina Sitkówka-Nowiny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie w km ok. 197,420-197,520 szlaku kolejowego nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków na działce o nr ewid. 271/8, obręb 0003 Sitkówka-Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
02.12.2019
do
16.12.2019
IR.II.746.47.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 od ok. km 152,200 do ok. km 152,300 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 234/9, obr. 0002 Marcinków, jednostka ewid. 261105_5 Wąchock - obszar wiejski, powiat starachowicki. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
02.12.2019
do
16.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 20.08.2019r. (pismo bez znaku), uzupełniony w dniach: 03.09.2019r. (pismo bez znaku) i 01.10.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.293.2019.KSD, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj – zbuduj – ścieżka rowerowa wzdłuż DW Nr 762”, została wydana decyzja Nr 15/19 z dnia 28.11.2019r., znak:SPN.III.7820.1.11.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od km 9+765 do km 11+953, po prawej stronie drogi, na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.
od
29.11.2019
do
13.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach (obr. 0015), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 162/1 o pow. 0,0008 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Piekoszowska.
od
29.11.2019
do
13.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Gadka, gmina Mirzec, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 17.12.2018 r. pod Nr P.2611.2018.1949, jako działka Nr 316/4 o pow. 0,0022 ha (wydzielona z działki Nr 316/1 o pow. 0,0918 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15853 pn. Skarżysko-Kamienna – Mirzec (nowy Nr 0557 T).
od
27.11.2019
do
11.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 15/13 o pow. 0,0320 ha, zajętej pod drogę publiczną – pn. „ul. Zagnańska”.
od
27.11.2019
do
11.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 09.10.2019r., uzupełniony pismem z dnia 18.11.2019r. (pisma bez znaku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa przepustu pod drogą krajową Nr 42 w km 228+635 w miejscowości Stąporków”.
od
29.11.2019
do
13.12.2019
IR.II.746.55.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, na działce o r ewid. 127, w obrębie ewid. 0013 Busko-Zdrój, w jednostce ewid. 260101_4 Busko-Zdrój miasto - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
25.11.2019
do
09.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 270/38 o pow. 0,0107 ha (wydzielona z działki nr 270/27 o pow. 0,0172 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Witosa Wincentego.

Wybierz Strony