Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
16.07.2019
do
30.07.2019
IR.II.746.20.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.07.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.07.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.:"budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia o napięciu znamionowym 15kV o długości ok. 49 m, przybliżony kilometraż trasy 127+523 linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie", inwestycja na działce nr ewid. 1461/29, obręb: 0001 Budy, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
16.07.2019
do
30.07.2019
IR.II.7840.1.44.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 42/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 42/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowości Osiny – etap II w zakresie budowy dwóch przejść poprzecznych przez drogę wojewódzką nr 744: w km 20+371 kanalizacją sanitarną grawitacyjną o średnicy PE 200 o długości 15,30 m i tłoczoną PE 90 o długości 15,10 m, oznaczone jako P1, w km 20+776 kanalizacją sanitarną grawitacyjną PE 200 o długości 16,0 m i tłoczoną PE 90 o długości 16,0 m, oznaczone jako P2. Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid.: 46/1 oraz 46/2, obręb 0010 Osiny, jednostka ewid. 261103_2 Mirzec.
od
16.07.2019
do
30.07.2019
IR.II.7840.1.40.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 41/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 41/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego budowę przejść poprzecznych kanału sanitarnego Φ 200 i 250 mm oraz rurociągu 2x140 mm pod drogą krajową nr 74 w km 98+922, 99+183, 99+458 oraz 99+456, na działkach nr ewid. 519, 521/1, 752, 88/1, 512/1, 612/1, 756/2,w obrębie 0013 Wola Jachowa, w jednostce ewid. 260406_2 Górno.
od
15.07.2019
do
29.07.2019
IR.II.746.21.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.07.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, na działkach o nr ewid.: 419/4, 419/5, 419/6, 419/10, 419/11 w obrębie ewid. 0040 Wełecz, w jednostce ewid. 260101_5 Busko-Zdrój - stanowiących teren zamknięty PKP.
od
12.07.2019
do
26.07.2019
IR.II.7840.1.34.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2019 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2011 z dnia 07.11.2011 r, znak IG.II.7840.D.5.2011 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2019 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2011 z dnia 07.11.2011 r, znak IG.II.7840.D.5.2011 dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka - odcinek I”, w części dotyczącej wykonania robót budowlanych na działkach w msc. Kielce oraz m. Bilcza, Bieleckie Młyny, Brzeziny gm Morawica
od
12.07.2019
do
26.07.2019
IR.II.7840.1.30.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 36/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 36/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 79 w km od 224+076 5 szt. przepustów stalowych DN 800, L=25,5m oraz rurociągu technologicznego (zespołu trzech rurociągów stalowych DN200, DN100, DN100 o długości 25,5m każdy) na terenie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” na działkach o nr ewid. 146/16, 146/1, 146/8; obręb 0013 Pliskowola, jednostka ewid. 261204_5 Osiek.
od
10.07.2019
do
24.07.2019
IR.II.746.28.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 o długości w obrębie terenu zamkniętego 267,0 m”. Inwestycja na działce ewid. nr 3806/4, obręb 0001, jedn. ewid. 260705_4 Kunów Miasto - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
09.07.2019
do
23.07.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 01.07.2019r., wydał decyzję Nr 9/19, znak: SPN.III.7820.1.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Kazimierza Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768 o długości ok. 2,8km (wraz z budową mostu na rzece Małoszówce w km ok. 1,9 projektowanej obwodnicy) oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 776 o długości ok. 2,4km wraz budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów, na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim
od
09.07.2019
do
23.07.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 12.03.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 23.04.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WR.4170.768.01.160.2019.MG, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW 768 i DW 776” została wydana decyzja Nr 9/19 z dnia 01.07.2019r., znak: SPN.III.7820.1.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Kazimierza Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768 o długości ok. 2,8km (wraz z budową mostu na rzece Małoszówce w km ok. 1,9 projektowanej obwodnicy) oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 776 o długości ok. 2,4km wraz budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów, na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim.
od
04.07.2019
do
18.07.2019
IR.II.746.18.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV nr 27/STKp-3 wraz z rozbudową i przebudową powiązań kablowych SN i nN na stacji kolejowej Małogoszcz, LK nr 61, w ciągu LPNPT Wierna Rzeka - PT Włoszczowa na działkach o nr ewid. 3350/19 i 3350/18 obręb 0017 Zakrucze, jednostka ewid. 260203_5 Małogoszcz obszar wiejski" - stanowiących teren zamknięty PKP
od
04.07.2019
do
18.07.2019
IR.I.7840.6.5.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.2.2018.Ta z dnia 11.03.2019r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.2.2018.Ta z dnia 11.03.2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą nr OPA4421A, na dz. 228/2, m. Czekarzewice II, gm. Tarłów
od
03.07.2019
do
17.07.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na decyzję II instancji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że przekazał skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.04.2019r., znak: SPN.III.7821.1.4.2018, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 7/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 15.10.2018r., znak: B-II.672.9.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Radlin”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
02.07.2019
do
16.07.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 19.06.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.307.2019.MG, Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, o wycofanie wniosku z dnia 03.08.2017r., pismo bez znaku, uzupełnionego pismem z dnia 05.09.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.593.2017.MG, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 776 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 61+344,45 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż, na terenie gminy Czarnocin, wydał: - postanowienie z dnia 27.06.2019r., którym podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 776 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 61+344,45 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż, na terenie gminy Czarnocin, - decyzję Nr 10/19 o umorzeniu postępowania, wszczętego na wniosek z dnia 03.08.2017r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 05.09.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.593.2017.MG, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa wyżej.
od
27.06.2019
do
11.07.2019
IR.II.746.24.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie strunobetonowej wieży antenowej o wysokości 21,5 m w km 24+153,53 linii kolejowej nr 70 Chmielnik-Grzybów na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Odbudowa mijanki LK 70 na szlaku Chmielnik-Grzybów”. Inwestycja zlokalizowana na działce o nr ewid. 188/1, obręb nr 0010 Januszowice, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
28.06.2019
do
IR.II.746.30.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn gm. Bliżyn – przekroczenie kanałem sanitarnych torów kolejowych linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica w km 134,933”, inwestycja na działce nr 1435/20, obręb: 0001 Bliżyn, jednostka ewid. 261002_2 Bliżyn – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
24.06.2019
do
08.07.2019
IR.II.746.26.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie kontenerowej sprężarkowni na płycie fundamentowej z przyłączem energetycznym i instalacją sprężonego powietrza”. Inwestycja na działce ewid. nr 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jedn. ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
20.06.2019
do
04.07.2019
IR.II.746.25.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego parkingu wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej i budową separatora oraz przebudową zjazdu z ulicy Ekonomii, na działce o nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna, stanowiącej teren zamknięty MON.
od
24.06.2019
do
08.07.2019
IR.II.746.17.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby szpitala o mocy 200 kWP nad istniejącymi miejscami postojowymi, budowie budynku techniczno-gospodarczego z wiatą na potrzeby lokalizacji urządzeń obsługujących projektowaną instalację fotowoltaiczną oraz budowie sieci energetycznej w zakresie połączenia instalacji z systemem energetycznym szpitala w ramach zadania: "Rozbudowa systemu energetycznego poprzez montaż zespołu baterii fotowoltaicznych wraz z urządzeniami sterująco-obsługowymi w obrębie placu postojowego w południowej części terenu 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju." Inwestycja zlokalizowana na działce n nr ewid. 127, obręb 0013 Busko-Zdrój, jednostka ewid. 260101_4 Busko-Zdrój - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
26.06.2019
do
10.07.2019
IR.II.746.22.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie zjazdu oraz drogi wewnętrznej” w celu zapewnienia obsługi budynków technologicznych związanych z funkcjonowaniem linii kolejowej, inwestycja na działce nr 188/1, obręb: 0010 Januszowice, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
19.06.2019
do
03.07.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.04.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 30.05.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.279.2019.KSD oraz zmieniony w dniu 13.06.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.293.2019.KSD, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 (Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786)”, na terenie miasta i gminy Włoszczowa.
od
19.06.2019
do
03.07.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zebrania materiału dowodowego i zakończenia postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 10/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 12.12.2018r., znak: B-II.672.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ul. Słonecznej w Zagnańsku w ramach rewitalizacji Gminy Zagnańsk”.
od
18.06.2019
do
02.07.2019
IR.II.746.29.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV w celu realizacji zadania pn.: „Projekt przebudowy pierścienia kablowego SN-15kV, budowa linii kablowej relacji GPZ-Stary Młyn - Stacja trafo Końskie KZ03”, na działce o nr ewid. 1391/138, obręb 0003 Końskie - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
18.06.2019
do
02.07.2019
IR.II.746.12.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 309/7, obr. Suchedniów, pow. skarżyski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
13.06.2019
do
27.06.2019
IR.II.746.15.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz” od km 188,300 do km 192,000 w msc. Ostrowiec Św.
od
14.06.2019
do
28.06.2019
IR.II.746.14.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie chodnika i przebudowie drogi powiatowej nr 0299T w miejscowości Chrusty (km 0+810 do km 1+311,25) na działce nr ewid. 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, jednostka ewid. 260419_2" - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
14.06.2019
do
28.06.2019
IR.I.7840.6.4.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 23.01.2019r. znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 23.01.2019r. znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr OPA444OB wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr 199/1 w m. Sadomice, gm. Sadowie
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach
od

do
Obwieszczenie dotyczące projektu scalenia gruntów wsi Wielkopole i Słupia
od
10.06.2019
do
24.06.2019
IR.II.746.13.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.06.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej uzbrojenia terenu na działce o nr ewid. 24/1, obręb 0011 Górna Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna"
od
06.06.2019
do
20.06.2019
IR.II.746.21.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, na działkach o nr ewid.: 419/4, 419/5, 419/6, 419/10, 419/11, w obrębie ewid. 0040 Wełecz, w jednostce ewid. 260101_5 Busko-Zdrój

Wybierz Strony