Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
18.01.2021
do
01.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 14.01.2021r. wydał decyzję, którą umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Kieleckiego Nr 3/2020 z dnia 24.11.2020r., znak: B-II.672.5.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. J.H. Dąbrowskiego od km 0+000 do km 0+483,60 oraz budowie drogi gminnej ul. b/n od km 0+000 do km 0+383,00 realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa ulic J.H. Dąbrowskiego w msc. Chęciny gm. Chęciny".
od
12.01.2021
do
26.01.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Gościencin, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod numerem P.2613.2015.1334, jako działka Nr 451/1 o pow. 0,0162 ha (wydzielona z działki Nr 451 o pow. 0,37 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa – (Kuźniaki Grodziska)” (nowy Nr 0248 T).
od
12.01.2021
do
26.01.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka: nr 94/1 o pow. 0,0171 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Zwierzyniecka”.
od
11.01.2021
do
25.01.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Pilczycy, w obrębie 0020, oznaczonej na mapie do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego pod numerem P.2613.2016.1420 jako działka nr 661/15 o pow. 0,0021 ha (stanowiąca część działki nr 661/8 o pow. 0,2128 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 0252T pn. „ul. Bobrowniki – Pilczyca – Komorniki – Rudka”.
od
11.01.2021
do
25.01.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Winiary Wiślickie, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod nr. P.2601.2019.2049, jako działka nr 147/2 o pow. 0,0006 ha (wydzielona z działki nr 147/1 o pow. 0,7204 ha), zajętej pod drogę publiczną - krajową nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy nr 79).
od
23.12.2020
do
07.01.2021
IR.II.746.73.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie nowej hali montażu i pakowania wraz z przyległym do niej magazynem tymczasowego przechowywania wyrobów gotowych oraz przyległym do hali montażu dwukondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu socjalnym i częściowo technicznym wraz z łącznikiem zapewniającym ruch wózków i osób do istniejącego budynku oznaczonego 27C1 i przyłącza ⌀ 200 do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza ⌀ 200 i sieci kanalizacji deszczowej ⌀ 315 do odprowadzenia wód opadowych wraz z separatorem ropopochodnych,, przyłącza wody ⌀ 80 na cele bytowe, przyłącza energii elektrycznej, przyłącza sieci ciepłowniczej 2xDN100/200 oraz zagospodarowaniem terenu. Inwestycja na działce nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, w jednostce ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna.
od
28.12.2020
do
11.01.2021
IR.II.746.55.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w km od ok.: 156,797 do km ok. 156,807, inwestycja na terenie m. Wąchock.
od
28.12.2020
do
11.01.2021
IR.II.746.72.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej przeznaczonej pod montaż technologii wytwarzania elementów łuski oraz łącznika dla ruchu wózków i osób pomiędzy nowo planowaną halą, a istniejącym obiektem oznaczonym na mapie 27C wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, budową sieci kanalizacji ścieków technologicznych do istniejącego budynku neutralizacji ścieków, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej, przyłączem do istniejącej stacji dystrybucji azotu oraz zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ drogowy pieszo-jezdny i tereny zielone. Inwestycja na działce o nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna, stanowiącej teren zamknięty MON.
od
23.12.2020
do
07.01.2021
IR.II.746.77.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 125,150 do ok. 125,200, na działce o nr ewid. 2391, w obrębie ewid. 0035 Wólka Plebańska, w jednostce ewid. 260508_5 Stąporków – obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne oraz utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
16.12.2020
do
30.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Krasocin, w obrębie 0013 Ludynia oznaczonej, jako działki: nr 622/2 o pow. 0,6337 ha i nr 663 o pow.0,0658 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 0221T pn. „Nieznanowice – Rząbiec - Wymysłów – Ludynia”.
od
15.12.2020
do
29.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod nr. P.2601.2019.2049, jako działki: nr 1427/1 o pow. 0,0064 ha i nr 1431/1 o pow. 0,0016 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 1427 o pow. 0,1200 ha i nr 1431 o pow. 0,0400 ha), zajętej pod drogę publiczną - krajową nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy nr 79).
od
15.12.2020
do
29.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności w udziale wynoszącym ½ części do nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, obręb 22, arkusz 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 44/6 o pow. 0,1359 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Samsonowicza.
od
11.12.2020
do
25.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 02.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.877, jako działka Nr 4082/1 o pow. 0,0021 ha (wydzielona z działki Nr 4082 o pow. 0,1090 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
11.12.2020
do
25.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Nagłowice, w obrębie 17 Zdanowice, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki: nr 313/2 o pow. 0,0033 ha i nr 313/17 o pow. 0,0873 ha, zajętych pod drogę publiczną o numerze 78 pn. „ (Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce) ”.
od
09.12.2020
do
23.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Opatowiec, w obrębie 0017 Senisławice, oznaczonych na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 24.06.2020r. pod numerem P.2603.2019.284, jako działki: nr 77/1 o pow. 0,0197 ha i nr 82/1 o pow. 0,0220 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 77 o pow. 0,0400 ha i nr 82 o pow. 0,5200 ha), zajętych pod drogę publiczną o numerze 777 pn. „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.
od
07.12.2020
do
21.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 17.11.2020r., pismo bez znaku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu przez rzekę Dunaj w ciągu drogi krajowej Nr 9 w km 62+827 w miejscowości Rudka” w gminie Kunów, w powiecie ostrowieckim.
od
03.12.2020
do
17.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce, działającego przez pełnomocnika, z dnia 21.08.2020r., znak: WP.RPD.1020.13.2.1.RN, uzupełniony pismem z dnia 28.09.2020r., znak: WP.RPD.4020.13.2.1.201.RN, została wydana decyzja Nr 9/20 z dnia 01.12.2020r., znak: jw., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania al. Solidarności z al. Tysiąclecia P.P. w ciągu drogi krajowej Nr 73 w istniejącym km ok. 8+677 ÷ 9+064 wraz z przebudową innej drogi publicznej, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie miasta Kielce.
od
03.12.2020
do
17.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż wydał decyzję Nr 9/20 z dnia 01.12.2020r., znak: jw., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania al. Solidarności z al. Tysiąclecia P.P. w ciągu drogi krajowej Nr 73 w istniejącym km ok. 8+677 ÷ 9+064 wraz z przebudową innej drogi publicznej, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie miasta Kielce.
od
27.11.2020
do
11.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Buski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Stopnica, w obrębie 0023 Suchowola, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14.04.2020r. pod numerem P.2601.2020.606, jako działka nr 153/3 o pow. 0,0015 ha, (wydzielona z działki nr 153/1 o pow. 0,2200 ha), zajętej pod drogę publiczną o numerze 15211 pn. „ Podlasek – Topola – Szklanów – Suchowola – Wójcza ”.
od
30.11.2020
do
14.12.2020
IR.II.746.61.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 113,015 do ok. 113,125 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 484/2, obręb 0014, jednostka ewid. 260508_5 Stąporków – obszar wiejski. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne oraz utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
01.12.2020
do
15.12.2020
IR.II.746.62.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 164,180 do ok. 164,260, na działkach o nr ewid. 134/7, 134/8, 134/9, obręb ewid. 0007 Starachowice, w jednostce ewid. 261101_1 Starachowice. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
01.12.2020
do
15.12.2020
IR.II.746.59.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 214,340 do ok. 214,380, na działce o nr ewid. 195, obręb ewid. 0006 Jakubowice, w jednostce ewid. 260605_5 Ożarów – obszar wiejski. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne oraz utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
27.11.2020
do
11.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Skarżysku Kościelnym, obręb 0012, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 1976/135 o pow. 0,0375 ha, Nr 1976/138 o pow. 0,0198 ha, Nr 1976/139 o pow. 0,3010 ha i Nr 1976/141 o pow. 0,0050 ha, zajętych pod drogę publiczną Nr 1543016 pn. ulica Polna (nowy Nr 002178 T).
od
30.11.2020
do
14.12.2020
IR.II.746.58.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70 w km od ok. 22,450 do ok. 23,560 (z wyłączeniem działki nr ewid. 1080/2, obręb 0005) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działkach o nr ewid. 999/2, obręb 0005, nr ewid. 553/2, obręb 0004 oraz nr ewid. 188/2 i 188/1, obręb 0010, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, przyłącze teletechniczne i utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
27.11.2020
do
11.12.2020
IR.II.746.51.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "rozbiórce i budowie mostu masywnego w km 163,233 linii kolejowej nr 25 nad rzeką Młynówką" dla zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz" na działkach nr ewid. 1089/37 i 1089/39, obręb 0005, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
24.11.2020
do
08.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod Nr P.2601.2019.2049, jako działki: Nr 1675/1 o pow. 0,0021 ha i Nr 1676/1 o pow. 0,0011 ha (wydzielone z działek odpowiednio: Nr 1675 o pow. 0,4700 ha i Nr 1676 o pow. 0,0800 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).
od
18.11.2020
do
02.12.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w Starachowicach, obręb 0005, oznaczonych: na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 30.10.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1776, jako działka Nr 743/2 o pow. 0,0764 ha (wydzielona z działki Nr 743 o pow. 0,0809 ha), oraz w ewidencji gruntów, jako działka Nr 807 o pow. 0,0361 ha, zajętych pod drogę publiczną pn. ul. Wspólna.
od
12.11.2020
do
26.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Imielno, w obrębie 0013 Motkowice, oznaczonej, jako działki: nr 302/1 o pow. 0,1511 ha, nr 302/2 o pow. 0,3742 ha i nr 302/3 o pow. 4,8147 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 765 pn. „ Jędrzejów – Kije – Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek ”.
od
12.11.2020
do
26.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
12.11.2020
do
26.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Krasocin, w obrębie 0017 Ostrów, oznaczonej, jako działka: 537/1 o pow. 0,0021 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 0261T pn. „Bielina – Ostrów- Zakrze-Niwska Gruszczyńskie”.

Wybierz Strony