Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
04.02.2019
do
18.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29.01.2019r., wydał decyzję Nr 3/19, znak: SPN.III.7820.1.21.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na terenie gmin Nagłowice i Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim.
od
31.01.2019
do
14.02.2019
IR.II.7840.1.112.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Łagowskiej w miejscowości Raków, w zakresie wykonania przejść sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 756 - przejście poprzeczne przyłącza ø160 mm w km: 40+950 oraz przejście poprzeczne sieci ø200 mm w km: od 41+810 do km:41+817 oraz pod drogą wojewódzka nr 764 - przejście poprzeczne sieci ø200 mm w km:39+500, na działkach o nr ewid. 979/2, 984/2, 995/1, 1048/4, 1048/7, 992/2, 994/2 obręb 0018, jednostka ewid. 260416_2 Raków.
od
30.01.2019
do
13.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 05.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: z dnia 19.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.602.2018.MK oraz z dnia 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.610.2018.MK, została wydana decyzja Nr 2/19 z dnia 22.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim.
od
30.01.2019
do
13.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.01.2019r., wydał decyzję Nr 2/19, znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim.
od
29.01.2019
do
12.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 20.12.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 18.01.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.048.2019.MG, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73”, na terenie miasta i gminy Morawica.
od
24.01.2019
do
07.02.2019
IR.II.746.25.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 r. dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 r. dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ”;
od
25.01.2019
do
08.02.2019
IR.II.746.32.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV o długości 9m na terenach zamkniętych kolei w kilometrażu 16+650 linii kolejowej nr 075 Rytwiany – Połaniec, inwestycja na działce nr 869/3, obręb 0005 Łęg, jednostka ewid. 261205_5 Połaniec - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
21.01.2019
do
04.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 11.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.612.2018.MK i 11.01.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.040.2019.MK została wydana decyzja Nr 1/19 z dnia 16.01.2019r., znak: SPN.III.7820.1.23.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 1+484 do km ok. 3+214 i od km ok. 5+654 do km ok. 7+488 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice – etap II, na terenie gminy Masłów.
od
21.01.2019
do
04.02.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.01.2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16.01.2019r., wydał decyzję Nr 1/19, znak: SPN.III.7820.1.23.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 od km ok. 1+484 do km ok. 3+214 i od km ok. 5+654 do km ok. 7+488 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice – etap II, na terenie gminy Masłów.
od
04.02.2019
do
10.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wojewoda Świętokrzyski informuje, że w okresie od dnia 4 lutego do dnia 10 kwietnia 2019 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 r.
od
15.01.2019
do
29.01.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 19.11.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 27.12.2018r. pismem z dnia 18.12.2018r., znak: 127/TS/2018/BO/INT, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim.
od
17.01.2019
do
31.01.2019
IR.II.746.28.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 120,954 na działkach o nr ewid. 430/24, 430/25, 430/26, 430/27, 430/28 obręb 0017 Skórnice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiących teren zamknięty kolejowy".
od
14.01.2019
do
28.01.2019
IR.II.746.26.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej przy budynku nr 1 od strony południowej na terenie 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju, na działce n nr ewid. 127, obręb 0013 Busko-Zdrój, jednostka ewid. 260101_4 Busko-Zdrój.
od
14.01.2019
do
28.01.2019
IR.II.746.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 117,216 na działkach o nr ewid. 1858/7, 1858/8, 1858/9, obręb 6 Strzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiących teren zamknięty kolejowy"
od
10.01.2019
do
24.01.2019
IR.II.746.30.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym PKP, inwestycja pn. „Budowa łącznika technologicznego Szajnowicza - Skrajna”, inwestycja na działkach o nr ewid. 1/1, 1/23, 1/22; obręb 8, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce
od
10.12.2018
do
24.01.2019
IR.II.746.29.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.01.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka gazociągu w terenie zamkniętym PKP, inwestycja pn. „Budowa łącznika technologicznego Kielce Górników Staszicowskich - Słowik”, inwestycja na działkach nr 629 i 639/176, obręb 19, jednostka ewid. 266101_1 Miasto Kielce.
od
19.12.2018
do
IR.II.746.25.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.12.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ"
od
07.01.2019
do
21.01.2019
IR.I.7840.6.7.2018 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2018 r. o wniesieniu skargi do WSA w Kielcach na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2018 r., znak: IR.I.7840.6.7.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2018 r. o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2018 r., znak: IR.I.7840.6.7.2018 uchylającą w całości decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.16.2017.Op z dnia 05.09.2018 r. znak: B.I.6740.2.16.2017Op i orzekającą o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budową stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. 1-go Maja w Opatowie
od
18.12.2018
do
IR.II.746.24.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.12.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.24.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.12.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Zalesie w Kielcach, na działkach o nr ewid. 639/167 i 639/170, w obrębie ewid. 0019, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
14.12.2018
do
28.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.12.2018 o wpływie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 19/18 z dnia 02.11.2018r., znak: SPN.III.7820.1.17.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej Nr 762 w ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa od skrzyżowania z ul. Jesionową - drogą krajową Nr 74 do skrzyżowania z ul. Warszawską - drogą powiatową Nr 0900T, budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 762 od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Radomską – drogą krajową Nr 73, rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej, budowie dwóch obiektów mostowych na rzece Silnicy wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
13.12.2018
do
27.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 19.09.2018r., znak: DPP-DK78-N-82/2018, uzupełniony pismem z dnia 29.11.2018r., znak: DK78.N-P/246/2018, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa)" realizowana w ramach: Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Prząsław w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
od
06.12.2018
do
20.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.12.2018 o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311), z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
06.12.2018
do
20.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.12.2018 o wszczęciu postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
05.12.2018
do
19.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 05.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: z dnia 19.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.602.2018.MK oraz z dnia 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.610.2018.MK, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/”.
od
04.12.2018
do
18.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2018 o wpływie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 18/18 z dnia 10.10.2018r., znak: SPN.III.7820.1.15.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta”, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 – ulicy Wojska Polskiego na odcinku ok. 2,5 km, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od
04.12.2018
do
18.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony w dniu 11.10.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 23.11.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.612.2018.MK, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – etap II, na terenie gminy Masłów.
od
03.12.2018
do
17.12.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2018 o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 27.11.2018r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 5/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 06.09.2018r., znak: B-II.672.17.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie”.
od
06.12.2018
do
20.12.2018
IR.II.746.28.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.28.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 120,954”. Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid.: 430/24, 430/25, 430/26, 430/27 oraz 430/28, obręb nr 0017 Skórnice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków
od
03.12.2018
do
17.12.2018
IR.II.746.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.27.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie budowy mostu w km 117,216 na działkach o nr ewid.: 1858/7, 1858/8, 1858/9; obręb 6 Strzechowice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków
od
29.11.2018
do
13.12.2018
IR.II.746.22.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.22.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2018 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na: budowie linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) 15 kV na odcinku PT Secemin (w km 166,230) - PT Starzyny (w km 174,350) zlokalizowanej wzdłuż linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa linii napowietrznej PN 15 kV PT Secemin - PT Starzyny”. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach w obrębach ewid.: 13 Secemin, 8 Krzepice, 11 Psary Kolonia, 12 Psary Wieś, 7 Kluczyce, 17 Wola Wolica; jednostka ewidencyjna 2613052 Secemin - stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wybierz Strony