Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
17.03.2020
do
31.03.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13.03.2020r., wydał decyzję Nr 3/20, znak: SPN.III.7820.1.14.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 756 od km ok. 29+892 do km ok. 30+850 wraz z rozbudową skrzyżowań, budową ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, budową lub przebudową: sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, innych dróg publicznych i zjazdów, na terenie miasta i gminy Łagów w powiecie kieleckim.
od
18.03.2020
do
01.04.2020
IR.II.7840.1.105.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2020r. dotyczące wydania decyzji sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.1.105.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2020r. dotyczące wydania decyzji sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski – Etap V, w zakresie budowy przejść poprzecznych w km od 0+550 do 0+600 oraz w km 4+800 drogi wojewódzkiej Nr 755, na działkach nr ewid. 1030/7 i 1029/2, obręb 0003 Brzóstowa oraz nr ewid. 530, 714/1, 715, 716/1, 719/1, 721/1, 724/1, obręb 0023 Wólka Wojnowska, jednostka ewid. 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski.
od
18.03.2020
do
01.04.2020
IR.II.746.4.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2020r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2020r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 w km 166,25 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 1764/3, obręb 0013 Secemin, jednostka ewid. 261305_2 Secemin. W skład budowanego obiektu miała wejść wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne. Teren obiektu miał zostać ogrodzony.
od
11.03.2020
do
25.03.2020
IR.II.746.61.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wniosku o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wniosku w sprawie wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr L/2015 z dnia 26.06.2015r., znak: IN-II.746.86.2015, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na: „budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) c0001880_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-61, przybliżony kilometraż trasy 27,36. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 46 m npt oraz kontener technologiczny” na działce o nr ewid. 3350/19, obręb 0017 Zakrucze, gm. Małogoszcz-obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
11.03.2020
do
25.03.2020
IR.II.746.6.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.6.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV w przybliżonym km od 120+374 do 120+433 linii kolejowej nr 4, na działkach o nr ewid. 430/32, 430/31, obręb 0013 Skórnice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
09.03.2020
do
23.03.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0003, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 23.10.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1738, jako działka Nr 1372/2 o pow. 0,0020 ha (wydzielona z działki Nr 1372 o pow. 0,0487 ha).
od
09.03.2020
do
23.03.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 22.11.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 17.02.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.045.2020.MG i 02.03.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.065.2020.KSD, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z budową nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
od
05.03.2020
do
19.03.2020
IR.I.7840.14.36.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2020r. o wydaniu decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2020r. o wydaniu , po rozpatrzeniu odwołania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, działającego przez pełnomocnika od decyzji Prezydenta Miasta Kielce nr 641/2019 z dnia 22.11.2019r. znak: UA-IV.6740.1.375.2019.DG, decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
od
04.03.2020
do
18.03.2020
IR.II.746.59.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.03.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.03.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 od km ok. 195,340 do ok. 195,580, na działkach nr ewid. 9/4, obręb 0027, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – miasto oraz nr ewid. 376/11, obręb 0005 Zagrody, jednostka ewid. 260417_2 Sitkówka – Nowiny, powiat kielecki. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
02.03.2020
do
16.03.2020
IR.II.746.1.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 5098/23, obręb ewid. 09 m. Włoszczowa, jednostka ewid. 261306_4 Włoszczowa – stanowiącej teren zamknięty PKP. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
02.03.2020
do
16.03.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Starachowice, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w Starachowicach, obręb 0005, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 26.06.2019 r. za Nr P.2611.2019.1039, jako działka Nr 235/2 o pow. 0,1144 ha, zajętej pod drogę publiczną – pn. „ul. Młynarska”.
od
24.02.2020
do
09.03.2020
IR.II.746.44.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dworca kolejowego Kielce, budowie dworca tymczasowego, budowie wiaty z miejscem tymczasowego gromadzenia odpadów, przebudowie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych, budowie instalacji odwodnienia terenu, oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń, na działce nr ewid. 1/50, w obrębie ewid. 0016 Kielce - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
24.02.2020
do
09.03.2020
IR.II.746.58.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2020r. w sprawie wydania decyzji Nr V/2020 o odmowie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2020r. w sprawie wydania decyzji Nr V/2020 o odmowie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz” od km 238,857 do km 241,420. Zgodnie z przedłożonym wnioskiem oraz załącznikami: - linie rozgraniczające teren inwestycji, obejmują nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów nr: 2305/3, 435/3, 816/11, 818/4, 435/4, 435/5, w obrębie ewid. 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, w jednostce ewid. 260901_1 Sandomierz, - teren zajęty w ramach ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej obejmują nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów nr: 2305/1, 2305/2, 417, 413/1, 481, w obrębie ewid. 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, w jednostce ewid. 260901_1 Sandomierz.
od
20.02.2020
do
05.03.2020
IR.II.746.4.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 w km 166,25 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 1764/3, obręb 0013 Secemin, jednostka ewid. 261305_2 Secemin. W skład budowanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
14.02.2020
do
28.02.2020
IR.II.746.2.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” – odcinki w kilomerażu: 157,115 – 157,327; 157,331 – 157,403; 157,443 – 157,472; 161,524 – 161,837; 163,239 – 163,248; 166,447 – 166,483; 167,595 – 167,635; 167,903 – 167,932; 168,754 – 168,995; 171,162- 171,190; 172,471 – 173,275; 180,034 – 180,67; 180,737 – 180,764; 181,671 – 181872; 181,907 – 182,306; 182,769 – 182,955; 183,990 – 184,348; 184,648 – 184,832; 186,830 – 183,860; 188,090 – 188,110; 188,120 – 188,130, na działkach o nr ewid. 30/5, 30/15, 30/13 w obrębie ewid. 0001, 1089/24, 1089/25, 1089/40 w obrębie ewid. 0005, 134/5 w obrębie ewid. 0007, w jednostce ewid. 261101_1 Starachowice, 734/15, 734/18, 734/14 w obrębie ewid. 0005 Dziurów, 8/20 w obrębie ewid. 0015 Styków, 146/17 w obrębie ewid. 0
od
14.02.2020
do
28.02.2020
IR.II.746.3.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową oraz budowie słupowej stacji transformatorowej, w ramach inwestycji pn. „PBW przebudowy linii SN GPZ Karczówka- Piekoszów od bramki nr 512 do słupa nr 13 oraz do słupa nr 2 przed bramką rozłącznikową nr 156 w miejscowości Wincentów, gm. Piekoszów - RE Kielce”, w kilometrze od 13+945 do 14+335 linii kolejowej nr 61, na działce o nr ewid. 1355/2, w obrębie ewid. 0013 Piekoszów, w jednostce ewid. 260414_2 Piekoszów, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
07.02.2020
do
21.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Wszechświęte, gmina Sadowie, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, w dniu 28.11.2018 r. pod nr P.2606.2018.1091, jako działka nr 145/1 o pow. 0,0670 ha (wydzielona z działki nr 145 o pow. 0,1100 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42116 pn. Rzuchów – Drzenkowice – Brzostowa – do drogi 755 (nowy nr 0698 T).
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "NIDA 2000" Na podstawie art. 67a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §10 ust. I rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. poz. 2334) ogłasza się zmianę statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr 19. poz. 316. zm. z 2011 r. Nr 287, poz. 3326, z 2017 r. poz. 1119) zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „.NIDA 2000” Nr V/28/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego‚.NIDA 2000”
od
05.02.2020
do
19.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Morawica, gmina Morawica Miasto, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 27.09.2018 r. pod nr. P.2604.2018.5804, jako działka nr 916/136 o pow. 0,0171 ha (wydzielona z działki nr 916/85 o pow. 0,0271 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15575 pn. Ostrów – Golęciny – Morawica (nowy nr 0383 T).
od
05.02.2020
do
19.02.2020
IR.II.7840.3.3.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2020r. dotyczące wydania decyzji sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i odbudowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2020r. dotyczące wydania dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce decyzji Nr 8/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i odbudowę dla inwestycji pn.: „Odbudowa czterech zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Daleszyce-Leśnictwo Sieraków” na działkach o nr ewid. 1186, 1188, 1190/2, obręb 0011 Niwy Daleszyckie, jednostka ewid. 260405_5 Daleszyce-obszar wiejski.
od
05.02.2020
do
19.02.2020
IR.I.7840.14.36.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2020r. zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2020r. zawiadamiające, że pismem z dnia 29.01.2020r., znak:IR.I.7840.14.36.2019, w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Kielce Nr 641/2019 z dnia 22.11.2019r., znak:UA-IV.6740.1.375.2019.DG poinformował o zmianie terminu rozpatrzenia ww. sprawy i ustanowił nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 02.03.2020r., bowiem nie zostało zakończone postępowania wyjaśniające.
od
31.01.2020
do
14.02.2020
IR.II.746.53.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.01.2020 r. dotyczące odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.01.2020 r. dotyczące odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr IV/2020 z dnia 15.01.2020r., znak: IR.II.746.53.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się na terenie zamkniętym, polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, km od ok. 150,140 do ok. 150,305, na działce nr ewid. 309/7, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
30.01.2020
do
13.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika z dnia 30.08.2019r., pismo znak: SLK.W.41.2019, uzupełniony w dniu 21.11.2019r., pismem znak: SLK.W.44.2019, została wydana decyzja Nr 1/20 z dnia 27.01.2020r., znak: SPN.III.7820.1.12.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obustronnego chodnika, od km ok. 168+932 do km ok. 169+708 (strona lewa) i od km ok. 169+150 do km ok. 169+835 (strona prawa), w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Wyszmontów w gminie Ożarów w powiecie opatowskim, w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium Projektu Budowlanego/Projektu Wykonawczego dla zadania: Budowa obustronnego chodnika w ciągu DK79 - w m. Wyszmontów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim".
od
29.01.2020
do
12.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 09.10.2019r., uzupełniony w dniu 18.11.2019r. (pisma bez znaku), została wydana decyzja Nr 2/20 z dnia 27.01.2020r., znak:SPN.III.7820.1.13.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przepustu pod drogą krajową Nr 42 w km ok. 228+635 wraz z rozbudową drogi w miejscowości Stąporków.
od
29.01.2020
do
12.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 19.11.2019r., uzupełniony pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.011.2020.MG, doręczonym do tut. organu w dniu 17.01.2020r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW 756 w m. Łagów od km ok. 29+892 do km ok. 30+850”, na terenie miasta i gminy Łagów w powiecie kieleckim.
od
29.01.2020
do
12.02.2020
IR.II.746.59.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 od km ok. 195,340 do ok. 195,580, na działkach nr ewid. 9/4, obręb 0027, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – miasto oraz nr ewid. 376/11, obręb 0005 Zagrody, jednostka ewid. 260417_2 Sitkówka – Nowiny, powiat kielecki. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
29.01.2020
do
12.02.2020
IR.II.746.61.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr L/2015 z dnia 26.06.2015r., znak: IN-II.746.86.2015, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na: „budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) c0001880_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-61, przybliżony kilometraż trasy 27,36. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 46 m npt oraz kontener technologiczny” na działce o nr ewid. 3350/19, obręb 0017 Zakrucze, gm. Małogoszcz-obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
27.01.2020
do
10.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 Gadka, gm. Mirzec, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 17.12.2018 r. pod nr P. 2611.2018.1949, jako działka Nr 244/2 o pow. 0,0054 ha (wydzielonej z działki Nr 244 o pow. 0,14 ha), zajętej pod drogę nr 15853 pn. „Skarżysko-Kamienna – Mirzec” (nowy Nr 0557 T).
od
22.01.2020
do
05.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32/1 o pow. 0,0012 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15489 pn. Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7 (nowy nr 0307 T).
od
22.01.2020
do
05.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0019, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kielce, w dniu 06.02.2019 r. pod nr. P.2661.2019.243, jako działka nr 1001/13 o pow. 0,0345 ha (wydzielona z działki nr 1001/7 o pow. 0,0417 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Zalesie.

Wybierz Strony