Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
11.06.2021
do
25.06.2021
IR.II.746.20.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją techniczną światłowodową, w kilometrażu od 38+474 do 38+481 oraz od 42+146 do 42+151 linii kolejowej nr 73, na działkach o nr ewid. 498/1, w obrębie ewid. 0012 Grochowiska, jednostka ewid. 260804_5 Pińczów obszar wiejski, 419/3, 419/4, w obrębie ewid. 0040 Wełecz oraz 29/8, w obrębie ewid. 0024 Oleszki, w jednostce ewid. 260101_5 Busko Zdrój - stanowiących teren zamknięty PKP.
od
04.06.2021
do
18.06.2021
IR.II.746.32.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.06.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie masztu antenowego telekomunikacyjnego wraz z posadowieniem na stacji Gołuchów LHS w km 271+442 linii kolejowej nr 65. Inwestycja na działkach nr ewid. 715/19 i 715/33, obręb 0018 Wola Żydowska, jednostka ewid. 260802_2 Kije – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
01.06.2021
do
15.06.2021
SPN.III.7820.1.10.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.12.2020 r., znak: ŚZDW.RWD.4110.83.2020KA, uzupełniony przy pismach z dnia 15.02.2021 r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.042.2021.KA oraz z dnia 24.02.2021 r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.057.2021.KA, została wydana decyzja Nr 4/21 z dnia 28.05.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.10.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn od km 0+000 do km 3+496 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z budową obiektu mostowego na rzece Nidzie, wiaduktu na drogą powiatową Nr 0134T, skrzyżowań, miejsca kontroli i ważenia pojazdów, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta i gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim.
od
01.06.2021
do
15.06.2021
SPN.III.7820.1.10.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28.05.2021 r. wydał decyzję Nr 4/21, znak: SPN.III.7820.1.10.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn od km 0+000 do km 3+496 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z budową obiektu mostowego na rzece Nidzie, wiaduktu na drogą powiatową Nr 0134T, skrzyżowań, miejsca kontroli i ważenia pojazdów, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta i gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim.
od
27.05.2021
do
10.06.2021
SPN.II.7533.66.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 27.05.2021 r. znak: SPN.II.7533.66.2020 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Nowy Korczyn, w obrębie 0025 Winiary Wiślickie, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 13.12.2019 r. pod Nr P.2601.2019.2049, jako działka nr 57/2 o pow. 0,0340 ha (wydzielona z działki nr 57/1 o pow. 0,8152 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).
od

do
IR.II.746.18.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c relacji Bzinek-Szydłowiec”. Inwestycja na działce o nr ewid. 2/3, obręb 0008 Bzinek, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty PKP, w ciągu linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska-Dębica w km od 137+897 do km 138+531.
od
24.05.2021
do
07.06.2021
SPN.III.7820.1.1.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 31.12.2020 r., uzupełniony pismem z dnia 16.02.2021 r., pisma bez znaku, została wydana decyzja Nr 3/21 z dnia 21.05.2021 r., znak: jw., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice – etap I od km ok. 29+796,00 do km ok. 35+185,75 istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 744, na terenie gminy Mirzec w powiecie starachowickim.
od
24.05.2021
do
07.06.2021
SPN.III.7820.1.1.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21.05.2021 r., wydał decyzję Nr 3/21, znak: SPN.III.7820.1.1.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice – etap I od km ok. 29+796,00 do km ok. 35+185,75 istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 744, na terenie gminy Mirzec w powiecie starachowickim.
od
20.05.2021
do
03.06.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0024, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1134/2 o pow. 0,0206 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Brzoskwiniowa.
od
20.05.2021
do
03.06.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Silpia Duża, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod Nr P.2613.2015.1333, jako działka Nr 168/2 o pow. 0,0022 ha (wydzielona z działki Nr 168/1 o pow. 0,78 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15394 pn. Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska) (nowy Nr 0248 T).
od
20.05.2021
do
03.06.2021
IR.II.746.26.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanałów sanitarnych wraz z odcinkami należącymi do sieci w zakresie średnic Φ 160 – 200 mm o łącznej długości około 520,00 m w km 189,920 – 190,140 linii kolejowej nr 8, na działkach nr ewid. 848/10, 848/18, 848/12, 848/13, 848/14, 848/15, 848/16, obręb 0015, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
21.05.2021
do
04.06.2021
IR.II.746.19.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową od km 243+327 do km 243+333 linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug - Sławków Południowy oraz od km 35+509 do km 35+515 linii kolejowej nr 70 Włoszczowice - Chmielów k. Tarnobrzega o długości ok. 290 m. Inwestycja na działkach nr ewid. 419/3, 419/4, 419/5, 376/5, obręb ewid. 0011 Podlesie, jednostka ewid. 260107_2 Tuczępy - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
12.05.2021
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie
od
17.05.2021
do
31.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Włoszczowa, obręb 0025 Silpia Duża, oznaczonej na mapie z projektem podziału przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego za Nr P.2613.2015.1333, jako działka Nr 187/1 o pow. 0,0073 ha (wydzielona z działki Nr 187 o pow. 2,58 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska)” (nowy Nr 0248T).
od
17.05.2021
do
31.05.2021
IR.II.746.15.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz budowie zjazdu z drogi powiatowej znajdującej się w zakresie działki terenu kolejowego zamkniętego do projektowanej przepompowni. Inwestycja na działce o nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów, jednostka ewidencyjna 260705_4 Kunów, powiat ostrowiecki – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
17.05.2021
do
31.05.2021
IR.II.746.11.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Radkowice – Wolica”, na działce o nr ewid. 1239/12, obręb 0016 Tokarnia, jednostka ewidencyjna 260403_5 Chęciny, stanowiącej teren zamknięty kolejowy, w km ok. 208+560 linii kolejowej Nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny (odcinek Radkowice - Kozłów).
od
17.05.2021
do
31.05.2021
IR.II.7840.4.53.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2021r. w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na „budowę linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ od włączenia w linię kolejową nr 61 Kielce – Fosowskie w km 53,2 do włączenia w linię kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie, Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) km 154,55”.
od
17.05.2021
do
31.05.2021
IR.II.7840.4.11.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2021r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2021r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Odwodnienie wgłębne układu torowego i budowa nowych rowów" - prace wykonywane będą na linii kolejowej nr 25 w km: 144,768 - 144,849; 145,215 - 145,250; 145,557 - 145,600; 145,979 - 146,180; 146,223 - 146,280; 147,339 - 148,056; 159,809 - 160,095 (wskazane prace realizowane będą w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" - w ramach Umowy 90/103/0037/17/1/1). Inwestycja na działkach o nr ewid.: 1/8, obręb 0011 Górna Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna; 471, obręb 0012 Łyżwy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna; 4051, obręb 0013 Nowy Młyn, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna; 1128/3, obręb 0002 Grzybowa Góra, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna; 30/16, 30/18; obręb 0001 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiących teren zamknięty PKP.
od
14.05.2021
do
28.05.2021
IR.II.746.70.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN z kanalizacją światłowodową na linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia-Kraków Główny Osobowy w km od 173+556 do 175+950. Inwestycja na działce o nr ewid. 708/1, obręb 0015 Tumlin, w jednostce ewid. 260419_2 Zagnańsk - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
14.05.2021
do
28.05.2021
IR.II.746.16.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego - gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w ul. Sienkiewicza we Włoszczowie, w km. 153+030 linii kolejowej nr 4, na działkach o nr ewid. 8009/12 i 8009/13, w obrębie ewid. 0005, w jednostce ewid. 261306_4 Włoszczowa - miasto - stanowiących teren zamknięty PKP.
od
10.05.2021
do
24.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Silpia Duża, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod Nr P.2613.2015.1333, jako działka Nr 165/2 o pow. 0,0093 ha (wydzielona z działki Nr 165/1 o pow. 2,78 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15394 pn. Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska) (nowy Nr 0248 T).
od
10.05.2021
do
24.05.2021
IR.II.746.25.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2021r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i kanalizacja światłowodową obiekt liniowy o długości 69m”, na działce nr ewid. 134/23, obręb 07, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
06.05.2021
do
20.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Staszowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0025 Szczeglice, gmina Bogoria, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Staszowskiego, w dniu 10.12.2020 r. pod nr. P.2612.2020.1903, jako działka nr 405/1 o pow. 0,2412 ha (wydzielona z działki nr 405), zajętej pod drogę publiczną nr 42378 pn. Szczeglice – Moszyny (nowy nr 0844 T).
od
10.05.2021
do
24.05.2021
IR.II.7840.4.9.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.05.2021r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.05.2021r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. : „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od km 1+242 do km 1+617”. Inwestycja na działkach o nr ewid.: 2064/2, 1757/6, 1754/3, 1754/4, 1757/1; obręb 0013 Secemin, jednostka ewid. 261305_2 Secemin.
od
06.05.2021
do
20.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 28.04.2021 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 5/2020 Starosty Sandomierskiego z dnia 11.12.2020r., znak: AB.6740.5.2020.SPEC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy – Boisko od km 0+000 do km 0+453,70” w gminie Klimontów.
od
07.05.2021
do
21.05.2021
IR.II.746.13.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.05.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) o długości w rzucie 33 m, przybliżony kilometraż trasy 11.260 linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowske, na działce o nr ewid. 1218/2, w obrębie ewid. 0013 Piekoszów, w jednostce ewid. 260414_2 Piekoszów, stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
05.05.2021
do
19.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.10.2020 r., pismo bez znaku, uzupełnionego pismami: z dnia 18.11.2020 r., znak: O.KI.I-1.4111.5.2020.42.mb, z dnia 26.02.2021 r., znak: TJ-47.0666.MJ.JK.2021 oraz z dnia 08.03.2021 r., znak: TJ-77.0666.MJ.JK.2021, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, wydana została decyzja Nr 2/21 z dnia 27.04.2021 r. o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie budowlanym zamiennym.
od
05.05.2021
do
19.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż wydał decyzję Nr 2/21 z dnia 27.04.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.8.2020 o zmianie decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011 r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Projekcie budowlanym zamiennym.
od
30.04.2021
do
13.06.2021
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim
od
17.05.2021
do
19.10.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego