Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
13.11.2013
do
27.11.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 10/13 z dnia 06.11.2013r., znak: IN-III.747.7.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 10 – relacja złącze Krynica – punkt dystrybucyjny Porzecze”, na terenie powiatu kieleckiego, gmin: Piekoszów, Strawczyn i Miedziana Góra.
od
12.11.2013
do
26.11.2013
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 3/13 z dnia 31.10.2013r., znak: IN-III.7820.1.3.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap I na odcinku od km 1+897,36 do km 7+370,25”, na terenie powiatu ostrowieckiego, gmin: Bodzechów i Ćmielów
od
12.11.2013
do
26.11.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 9/13 z dnia 06.11.2013r., znak: IN-III.747.6.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 9 – relacja złącze Szczukowskie Górki – punkt dystrybucyjny Brynica, na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim
od
12.11.2013
do
26.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 8/13 z dnia 06.11.2013r., znak: IN-III.747.5.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 6 – relacja Włoszczowa – Ostrów, na terenie miasta i gminy Włoszczowa oraz gminy Krasocin, w powiecie włoszczowskim
od
12.11.2013
do
26.12.2013
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa prawa własności gruntów zajętych pod linie kolejowe, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
08.11.2013
do
22.11.2013
Obwieszczenie o wydaniu decyzji uchylającej w częsci decyzję Nr 134/2013 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że po uwzględnieniu odwołania Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 08.11.2013r. decyzja Nr 143/2013 uchylająca zaskarżoną decyzję Nr 134/2013 w części dotyczącej pkt IV ppkt 1 i 2 wraz z załącznikiem Nr 3 do decyzji i orzekająca o przeniesieniu praw własności nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji z dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego na rzecz Skarbu Państwa.
od
08.11.2013
do
22.11.2013
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 08.11.2013r. decyzja Nr 142/2013, znak: IG-II.7840.3.9.2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka – Leśne Chałupy w km 2+550 ÷ 3+460, 3+600 ÷ 5+000 gm. Tarłów, woj. świętokrzyskie” (obejmującego swoim zasięgiem odcinek 2586m w km 2+468 – 5+072).
od
04.11.2013
do
18.11.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - sieć szerokopasmowa WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 20 – relacja złącze Włoszczowa – punkt dystrybucyjny Kurzelów”, na terenie miasta i gminy Włoszczowa
od
04.11.2013
do
18.11.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - sieć szerokopasmowa WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 21 – relacja złącze Wólka Kłucka – punkt dystrybucyjny Mniów, na terenie gminy Mniów
od
04.11.2013
do
18.11.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - sieć szerokopasmowa WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Bliżyn (od drogi DK 42) – Odrowążek (granica powiatów skarżyskiego i koneckiego), na terenie gminy Bliżyn
od

do
Wstepna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2014 roku w ramach programu wieloletniego " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II -Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" Wstepna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2014 roku w ramach programu wieloletniego " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II -Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
od
30.10.2013
do
13.11.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 16.09.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147.548 linii kolejowej Nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”
od
30.10.2013
do
13.11.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGNIG SPV4 sp. z o.o. Oddział w Tarnowie – w dniu 30.10.2013r. została wydana decyzja Nr XXIV/2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na odcinku od ul. Górniczej do ul. Kolberga w Kielcach
od
29.10.2013
do
12.11.2013
Wszczęcie postępowania wydania decyzji stwierdzającej nabycie gruntów przez PKP Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do nieruchomości niestanowiącej własności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
29.10.2013
do
12.11.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji, dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa prawa własności gruntów zajętych pod linie kolejowe, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach
od
29.10.2013
do
12.11.2013
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 2/13 z dnia 25.10.2013r., znak: IN-III.7820.1.6.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Kielcach (droga wojewódzka Nr 786) na odcinku od ul. Poklasztornej do ul. Piekoszowskiej” w ramach inwestycji pn.: „Budowa bus – pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza – Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Poklasztornej do ul. Massalskiego, wraz ze skrzyżowaniami.
od

do
23.01.2014
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2013 r.
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2013 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Piekoszów oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Piekoszów w województwie świętokrzyskim
od

do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja złącze Gnieździska – złącze Zajączków, na terenie gmin: Łopuszno i Piekoszów w powiecie kieleckim
od

do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja złącze Zajączków – złącze Bławatków, na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim.
od

do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Zagnańsk, w dniu 16.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Tumlin Węgle,
od

do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 2/13 z dnia 07.08.2013r., znak: IG-III.747.10.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek nr 2 – relacja Kozłów – Małogoszcz na terenie miasta i gminy Małogoszcz.
od

do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 5 – relacja Ostrów – Kozłów, na terenie gminy Krasocin w powiecie włoszczowskim oraz gminy Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim (2013-08-14)
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonującego na terenie województwa świętokrzyskiego.
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia rejestru placówek funkcjonujacych na terenie województwa świętokrzyskiego, zapewniających miejsca noclegowe.
od
10.07.2013
do
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski W
od
03.07.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydał w dniu 19 czerwca 2013 roku decyzję Nr 77/2013 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: dla inwestycji pn. „Budowa Miejsca Obsługi bip
od
03.07.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w dniu 17.05.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, po bip
od
01.07.2013
do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica wo

Wybierz Strony