Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
29.12.2014
do
12.01.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -dr. nr 755 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap III na odcinku od km 12+124,50 do km 23+065,72”
od
22.12.2014
do
05.01.2015
Zawiadomienie o zmianie decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Pińczowie Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 17.12.2014r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, uchylił w części i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji oraz w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr AB.VI.6740.D.1.2014 Starosty Pińczowskiego z dnia 18.09.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą Żwirki i Wigury i ulicą 1 Maja na skrzyżowanie typu rondo wraz z wykonaniem połączenia do ulicy Republiki Pińczowskiej, realizowanego w ramach projektu unijnego pn.: „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej”
od
16.12.2014
do
30.12.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna w dniu 15.12.2014r. została wydana decyzja Nr XXIII/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na: „Budowie linii kablowej nn 0,4 kV na ul. Dobromyśl w Kielcach, na działce o nr ewidencyjnym 87/25, obręb ewid. 0018” –stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
08.12.2014
do
23.12.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie w dniu 18.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wiaduktu nad torami LK nr 4 (CMK) w km 140,705-140,940 wraz z obustronnymi dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Żeleźnica-Oleszno
od
08.12.2014
do
05.01.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla przebudowy i rozbudowy zbiornika retencyjno – wyrównawczego wraz z rozbudową przepompowni Nadbrzezie oraz odmulenia i udrożnienia koryta cieku Struga A.
od
08.12.2014
do
08.03.2015
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
od
26.11.2014
do
19.12.2014
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa wydana została w dniu 25.11.2014r. decyzja Nr 173/2014, znak: IN-II.7840.3.8.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie”.
od
17.11.2014
do
01.12.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” na terenie gmin: Morawica, Nowa Słupia, Daleszyce w powiecie kieleckim oraz gminy Brody w powiecie starachowickim
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wypłaty środków z dotacji celowej (...) Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wypłaty środków z dotacji celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2014 rok w części 85/26 - województwo świętokrzyskie z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie.
od
28.10.2014
do
12.11.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A.,nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
16.10.2014
do
30.10.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - powiat staszowski, gm. Łubnice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 24/14 z dnia 10.10.2014r. znak: IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna punkt techniczny 126.1 – Łubnice”, na terenie gminy Łubnice w powiecie staszowskim
od
06.10.2014
do
20.10.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyskizawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa w dniu 26.08.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie”.
od
07.10.2014
do
21.10.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje z 21.07.2014 r. Znak: IN.VIII.7720-96/07,z 22.08.2014 r. Znak: IN.VIII.752.62.2013, z 01.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.52.2014, z 05.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.54.2014, z 05.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.55.2014, z 05.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.56.2014, z 09.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.50.2014, z 09.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.51.2014, z 23.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.67.2013, i z 24.09.2014 r. Znak: IN.VIII.752.40.2014, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
01.10.2014
do
31.03.2015
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2014 r.
od
23.09.2014
do
07.10.2014
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn, wpłynęło odwołanie
od
10.09.2014
do
24.09.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (k) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 09.09.2014 r. została wydana decyzja Nr 24/CD/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147,548 linii nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”.
od
09.09.2014
do
24.09.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A.,nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
02.09.2014
do
16.09.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - powiat buski i kazimierski WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn
od
20.08.2014
do
03.09.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji (w) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 19 sierpnia 2014 roku decyzję Nr III/W/2014 o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 17/2010 z dnia 26.04.2010r.
od
18.08.2014
do
01.09.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - Skarżysko WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 22/14 z dnia 12.08.2014r., znak: IN-III.747.27.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja Skarżysko-Kamienna ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (studnia kablowa - punkt styku z obszarem II) - Skarżysko-Kamienna ul. Krakowska (do granicy działek drogi krajowej S7)”
od
21.08.2014
do
04.09.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - powiat staszowski WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna pkt techniczny 126.1 – Łubnice”, na terenie gminy Łubnice w powiecie staszowskim
od
12.08.2014
do
26.08.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (tk) Wojewoda Świętokrzyskizawiadamia, że na wniosek pełnomocnika PKP PLK S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 21.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147,548 linii nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”.
od
13.08.2014
do
27.08.2014
Zawiadomienie o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 11/14 z dnia 6 sierpnia 2014r. o zmianie decyzji Nr 1/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 maja 2012r., znak: IG.III.7820.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego” na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław, w zakresie dotyczącym wprowadzenia nowych typów barier ochronnych na całym odcinku drogi, długości i wysokości ekranów akustycznych, wykonania kanału technologicznego, wykonania dodatkowych zjazdów indywidualnych
od
12.08.2014
do
26.08.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - powiat buski WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 21/14 z dnia 05.08.2014r., znak: IN-III.747.23.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna pkt techniczny 132.3 - Łubnice relacja dystrybucyjna pkt techniczny 132.1 – Podlesie, na obszarze gmin: Pacanów, Tuczępy” w powiecie buskim,
od
18.07.2014
do
04.08.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji (w)
od
15.07.2014
do
30.07.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A. w dniu 15.07.2014r. została wydana decyzja Nr XIX/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym, dla inwestycji polegającej na:rozbudowie hali postojowej pociągu sieciowego znajdującej się na terenie Zakładu Świętokrzyskiego przy ul. Kieleckiej 13, 28-340 Sędziszów.
od
15.07.2014
do
29.07.2014
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołań od decyzji Nr 8/14 z dnia 02.06.2014r., znak: IN-III.7820.1.5.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 8/14 z dnia 02.06.2014r., znak: IN-III.7820.1.5.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica - Węchadłów na odcinku Brzeście - ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”, wpłynęły odwołania
od
10.07.2014
do
31.07.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydana została w dniu 10.07.2014r. decyzja Nr 102/2014, znak: IN-II.7840.3.5.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Odbudowa obwałowania koryta odpływowego ze Zbiornika Brody Iłżeckie”.
od
09.07.2014
do
23.07.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 09.07.2014r. została wydana dla Gminy Kielce decyzja o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej Ø 200mm w ul. Łódzkiej od ul. Smolaka do ul. Zakładowej – w pasie drogi krajowej S74
od
09.07.2014
do
28.07.2014
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 08.07.2014r. decyzja Nr 97/2014, znak: IN-II.7840.3.4.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów”.