Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
15.09.2015
do
30.09.2015
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IN-II.7840.4.10.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa wydana została w dniu 15.09.2015r. decyzja Nr 110/2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze” w gminie Samborzec”.
od
14.09.2015
do
29.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.96.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku Zdroju,w dniu 14.09.2015r. została wydana decyzja Nr LXXIV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie wejścia głównego do budynku nr 21, rozbudowie budynku nr 21 o część recepcyjną, przebudowie wejść do budynku nr 19 wraz z rozbudową budynku nr 19 o dźwig osobowo – towarowy, w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku Zdroju,
od
14.09.2015
do
29.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.99.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez Pełnomocnika w dniu 14.09.2015r. została wydana decyzja Nr LXXV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Jędrzejów, rejon ulic Dmowskiego, Reymonta, Reja, Spółdzielczej i Konarskiego”
od
16.09.2015
do
30.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji IN-III.7821.1.4.2015 o utrzymaniu w mocy dec. Star. Staszowskiego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 11.09.2015r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego z dnia 21.07.2015r., znak: B.6740.1.1.2015.IIDOk w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Nr Ok-39.1/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 14.10.2013r., znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku”.
od
14.09.2015
do
29.09.2015
Zawiadomienie o wszczęciu wydania decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r.,praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
04.09.2015
do
18.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.100.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.. została wydana decyzja Nr LXXIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Chorzowskiej w Kielcach
od
02.09.2015
do
17.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.98.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A w dniu 02.09.2015r. została wydana decyzja Nr LXXII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii LPN 15 kV PT Szczekociny-PT Koniecpol w km od 37,4 do 39,2 linii kolejowej nr 64 relacji Kozłów-Koniecpol na odcinku od słupa 38/2 do słupa 39/2” obręb 5 Dąbie, gm. Secemin
od
07.09.2015
do
21.09.2015
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - trasy rowerwe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 7/15 z dnia 30.07.2015r., znak: IN-III.7820.1.4.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 Sielpia Wielka – Radoszyce, wpłynęły odwołania.
od
31.08.2015
do
15.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.97.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A.w dniu 31.08.2015 r. została wydana decyzja Nr LXXI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz przebudowie zjazdu z drogi powiatowej znajdującej się w zakresie działki terenu kolejowego zamkniętego do projektowanej przepompowni (usytuowanej poza terenem kolejowym zamkniętym)” - na działce nr ewid. 3806/4, obręb ewid. 1 Kunów - miasto, gmina Kunów,
od
26.08.2015
do
09.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) IN-II.7840.1.126.2015. Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 26.08.2015r. została wydana dla Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra decyzja Nr 98/2015 o pozwoleniu na budowę przekroczenia kanalizacją sanitarną dn 200 drogi krajowej Nr 74 w m. Miedziana Góra, w km 69.830, na działce o nr ewid. 167/3, obręb 3 Ćmińsk Kościelny, jednostka ewid. Miedziana Góra.
od
26.08.2015
do
09.09.2015
zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego IN-II.746.101.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A.,zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001232_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 591/20 w obrębie ewidencyjnym:17 Zagnańsk, gm. Zagnańsk,
od
26.08.2015
do
09.09.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (z) IN-II.7840.4.21.2015. Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 26.08.2015r. została wydana dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz-Ostrowiec Świętokrzyski” w zakresie przejścia gazociągiem w/c pod torami PKP oraz lokalizacja gazociągu ś/c wzdłuż torów PKP na działkach o nr ewid.: 275/13, obręb 4 Chmielów
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wypłaty środków z dotacji celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2015 rok w części 85/26 - województwo świętokrzyskie z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie
od
10.08.2015
do
24.08.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa dróg dojazdowych w ciągu drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Chęciny WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia że została wydana decyzja Nr 8/15 z dnia 05.08.2015r., znak: IN-III.7820.1.5.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg dojazdowych w ciągu drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Chęciny, tj. drogi dojazdowej północnej DD-N, drogi dojazdowej południowej DD-S oraz łącznika istniejących dróg dojazdowych DD na węźle Kielce Południe (d. nazwa w. Chęciny) w ciągu obwodnicy Kielc (skrzyżowanie drogi ekspresowej S-7 z drogą wojewódzką Nr 762), na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 762 z drogami powiatowymi Nr 0379T (str. prawa) i Nr 0381T (str. lewa) do węzła Kielce Południe.
od
11.08.2015
do
25.08.2015
Zawiadomienie, że od decyzji Nr 6/15 z dnia 01.07.2015r., znak: IN-III.7820.1.3.2015 -realizacja inwestycji drogowej „Trasy rowerowe ..." wpłynęły odwołania Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 6/15 z dnia 01.07.2015r., znak: IN-III.7820.1.3.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Raków - ul. Łagowska, wpłynęły odwołania
od
06.08.2015
do
21.08.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.98.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A w dniu 20.07.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii LPN 15 kV PT Szczekociny-PT Koniecpol w km od 37,4 do 39,2 linii kolejowej nr 64 relacji Kozłów-Koniecpol na odcinku od słupa 38/2 do słupa 39/2” obręb 5 Dąbie, gm. Secemin
od
06.08.2015
do
21.08.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.94.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A.,w dniu 06.08.2015 r. została wydana decyzja Nr LXX/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000097_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 376/11 w obrębie ewidencyjnym 5 Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, pow. kielecki,
od
06.08.2015
do
20.08.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, realizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 758 od km 0+161,97 do km 6+395,90 dla odcinków: Iwaniska - Ujazd; Ujazd – Konary, na terenie gminy Iwaniska.
od
04.08.2015
do
19.08.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.100.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 04.08.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Chorzowskiej w Kielcach na działkach o nr ewid.: 72/1, 72/9, obręb 0027 Kielce, jedn. ewid. m.Kielce oraz na działce o nr ewid. 376/11, obręb 0005 Zagrody,
od
04.08.2015
do
19.08.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż została wydana dla Gminy Nowa Słupia,decyzja nr 93/2015 o pozwoleniu na budowę kolektora ściekowego przesyłowego Ø 200 mm z oczyszczalni ścieków „Nowa Słupia” w m. Stara Słupia do oczyszczalni ścieków w Rudkach, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 756 Nowa Słupia-Starachowice.
od
03.08.2015
do
18.08.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (w) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia iż wydano Decyzję Nr 92/2015 o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na kanale „Młynówka” wraz z przepławką dla ryb, przebudową jazu piętrzącego w km 14+220 rzeki Bobrzy, umocowaniem koryta rzeki i budową wewnętrznej linii zasilającej w miejscowości Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny, na działkach o nr 23, 26/4, 26/5, 368/8, 368/12, 368/19, 368/20 obr. 05 Zagrody
od
03.08.2015
do
17.08.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Trasy rowerowe- teren gminy Radoszyce i gminy Końskie". WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 7/15 z dnia 30.07.2015r., znak: IN-III.7820.1.4.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 Sielpia Wielka – Radoszyce, na terenie gminy Radoszyce i gminy Końskie
od
29.07.2015
do
13.08.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (96 tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie wejścia głównego do budynku nr 21, rozbudowie budynku nr 21 o część recepcyjną, przebudowie wejść do budynku nr 19 wraz z rozbudową budynku nr 19 o dźwig osobowo – towarowy, w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Busku Zdroju, na działce o nr ewid. 127, w obrębie ewid. 013 Busko Zdrój – stanowiącej teren zamknięty MON
od
30.07.2015
do
13.08.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w II instancji dot. udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych w Pawłowicach, gm. Sędziszów Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 29.07.2015 r. Znak: IN-I.7840.2.5.2015 utrzymująca w mocy decyzję Starosty Jędrzejowskiego Nr 187/2015 z dnia 19.05.2015 r. Znak: BA.6740.1.105.2015 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pięciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą (drogami wewnętrznymi, zjazdami, placami manewrowymi), na działkach Nr 95, 522, 100, 524, 163, 164, 170, 561, 234/1, 235/2, 530, 148, 528 położonych w miejscowości Pawłowice, obręb 19, gmina Sędziszów.
od
28.07.2015
do
11.08.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Jędrzejów, rejon ulic Dmowskiego, Reymonta, Reja, Spółdzielczej i Konarskiego, na działce o nr ewid. 212/34, w obrębie ewid. 3 Jędrzejów, w jednostce ewid. Jędrzejów - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
23.07.2015
do
06.08.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że została wydana decyzja Nr LXV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001596_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-61, przybliżony kilometraż 40,43. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 46 m npt, kontener technologiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 239, obr. 13 Ludynia, gm. Krasocin, pow. włoszczowski – stanowiąca teren zamknięty PKP
od
20.07.2015
do
03.08.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) ojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z tworzywa sztucznego o średnicy co najmniej Ø 200 mm i dł. około 335 mb, kanalizacji sanitarnej tłoczonej o średnicy co najmniej Ø 60 mm i dł. około 320 mb” na działce o nr ewidencyjnym: 3806/4 w obrębie ewidencyjnym: 1 Kunów - miasto, powiat: ostrowiecki, woj. świętokrzyskie - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
17.07.2015
do
03.08.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IN-II.7840.3.10.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w dniu 22.06.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze” w gminie Samborzec”.
od
16.07.2015
do
30.07.2015
obwieszczenie IN-II.7840.1.107.2015. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15.07.2015r. została wydana dla Gminy Kielce, Wydział Inwestycji, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce decyzja o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej w Kielcach na odcinku od ul. Przęsłowej do ul. Żelaznogórskiej – w pasie drogi krajowej nr S 74.
od
15.07.2015
do
30.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.87.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 15.07.2015 r. została wydana decyzja nr LXIV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000097_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 376/11 obr. 5 Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny.