Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
29.04.2021
do
13.05.2021
IR.II.746.10.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa połączenia wodociągów Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa gm. Włoszczowa - projekt zamienny. Przejście poprzeczne pod torowiskiem w km 1,024 linii kolejowej nr 572 i w km 155,416 linii kolejowej nr 4, wzdłuż torowiska od km 155,240 do 155,416 linii kolejowej nr 4 oraz przejście pod drogą powiatową w km od 155,109 do 155,118 linii kolejowej nr 4. Inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 349/3, 347/4, 348/3, 348/1, 347/1, 578/1 obręb 0016 Łachów, jednostka ewid. 261306_5 Włoszczowa - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
27.04.2021
do
11.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 16.04.2021 r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Buskiego Nr 7/19 z dnia 04.09.2020 r., znak: AB.670.4.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne.
od
26.04.2021
do
10.05.2021
IR.II.746.12.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr XXIX/2019 z dnia 30.08.2019r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Sandomierz” od km 188,300 do km 192,000.
od
22.04.2021
do
06.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0018 Słupia, gmina Pacanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 1045/1 o pow. 0,5782 ha, Nr 1045/3 o pow. 0,2885 ha, Nr 1045/4 o pow. 0,0640 ha, Nr 1045/6 o pow. 0,0296 ha, Nr 1045/8 o pow. 0,0063 ha, Nr 1045/10 o pow. 0,0151 ha, Nr 1045/12 o pow. 0,0200 ha, Nr 1046/2 o pow. 0,3663 ha, Nr 1046/3 o pow. 1,2177 ha i Nr 1046/4 o pow. 0,0065 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 777 pn. Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol (nowy Nr 79).
od
22.04.2021
do
06.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
22.04.2021
do
06.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawie wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosku PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącej własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
20.04.2021
do
04.05.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Nowy Korczyn, obręb 0025 Winiary Wiślickie, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2601.2019.2049, jako działka nr 57/2 o pow. 0,0340 ha (wydzielona z działki nr 57/1 o pow. 0,8152 ha), zajętej pod drogę publiczną o numerze 777 pn. „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.
od
20.04.2021
do
04.05.2021
IR.II.746.70.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN z kanalizacją światłowodową oraz złączem kablowym linii SN na linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy w km od 171+968 do km 175+950, na działkach o nr ewid. 708/1, obręb 0015 Tumlin, 297/2, obręb 0001 Bartków, 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, w jednostce ewid. 260419_2 Zagnańsk.
od
14.04.2021
do
28.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej we Włoszczowie, obręb 0008, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 02.12.2020 r. za Nr P.2613.2020.1341, jako działka Nr 4200/1 o pow. 0,0036 ha (wydzielona z działki Nr 4200 o pow. 0,4574 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15393 pn. „(Rudnik) – granica województwa – Łachów – Włoszczowa” (nowy Nr 0247 T).
od
15.04.2021
do
29.04.2021
IR.II.746.20.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, w kilometrażu od 38+474 do 38+481 oraz od 42+146 do 42+151 linii kolejowej nr 73, na działkach o nr ewid. 498/1, w obrębie ewid. 0012 Grochowiska, jednostka ewid. 260804_5 Pińczów obszar wiejski, 419/3, 419/4, w obrębie ewid. 0040 Wełecz oraz 29/8, w obrębie ewid. 0024 Oleszki, w jednostce ewid. 260101_5 Busko-Zdrój obszar wiejski, stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
14.04.2021
do
28.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia strony postępowania o wydaniu na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 9a i art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. znak: SPN.I.7515.8.2021 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Koneckiego z dnia 09.02.2021r. znak: GN.6821.1.6.2021, w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, położonych w mieście Stąporków, oznaczonych w dacie wywłaszczenia jako działki nr: 3388/4, 3388/5 i 3388/6, stanowiących według aktualnej ewidencji gruntów i budynków miasta Stąporków obręb 0002 część działek o nr: 3720/7, 5477/1, 3388/25, 5477/2, 5477/3, 5477/4, 5477/5 i 3388/26.
od

do
09.05.2021
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim
od
14.04.2021
do
28.04.2021
IR.II.746.23.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25, w km ok. 99,110 do ok. 99,190, na działce o nr ewid. 402/6, w obrębie ewid. 0018 Kornica, w jednostce ewid. 260503_5 Końskie, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
14.04.2021
do
28.04.2021
IR.II.746.8.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii wysokiego napięcia (110 kV) relacji GPZ Sędziszów - GPZ Jędrzejów 2, na terenie linii kolejowej nr 65, na działce o nr ewid. 488, obręb ewid. Łączyn, jednostka ewid. 260202_5 Jędrzejów - obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
14.04.2021
do
28.04.2021
IR.II.7840.1.7.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu w/c dn 300 MOP 6,0 MPa Parszów-Masłów wraz ze światłowodem w km 12+4 drogi krajowej S7, na terenie Gminy Łączna - etap III. Inwestycja na działkach nr ewid. 255/6, 346/1, 347/7, obręb 0006 Łączna, nr jednostki ewid. 261003_2 Łączna.
od
12.04.2021
do
26.04.2021
IR.II.746.83.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.83.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie przepustu kolejowego oraz budowie drenażu i rowu chłonnego od km 182,100 do km 182,315 w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz”, na działce nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów-miasto, jednostka ewid. 260705_4 Kunów – miasto – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
12.04.2021
do
26.04.2021
IR.II.746.18.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.18.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c relacji Bzinek-Szydłowiec”. Inwestycja na działce o nr ewid. 2/3, obręb 0008 Bzinek, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty PKP, w ciągu linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska-Dębica w km od 137+897 do km 138+531.
od
07.04.2021
do
21.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 25, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 29.12.2020 r. pod nr P.2610.2020.1312, jako działka Nr 134/1 o pow. 0,0017 ha (wydzielona z działki Nr 134 o pow. 0,0493 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Racławicka.
od
07.04.2021
do
21.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku Kościelnym, obręb 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1976/10 o pow. 0,0045 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 1543016 pn. Skarżysko Kościelne ul. Polna (nowy Nr 002178 T).
od
07.04.2021
do
21.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Łubnice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie 0010 Orzelec Duży, gmina Łubnice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: • Nr 109/1 o pow. 0,89 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 4226144 pn. Łyczba – Orzelec (nowy Nr 001800 T), • Nr 109/3 o pow. 0,18 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 4226293 pn. Biskupice – Orzelec D (nowy Nr 001949 T).
od
07.04.2021
do
21.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Skarżysku Kościelnym, obręb 0012, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 1976/125 o pow. 0,0162 ha, 1976/127 o pow. 0,0112 ha, 1976/129 o pow. 0,0707 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 1543016 pn. „ul. Polna” (nowy nr 002178 T).
od
08.04.2021
do
22.04.2021
IR.II.746.19.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.19.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową od km 243+327 do km 243+333 linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy oraz od km 35+509 do km 35+515 linii kolejowej nr 70 Włoszczowice- Chmielów k. Tarnobrzega o długości ok. 290 m. Inwestycja na działkach nr ewid. 419/3, 419/4, 419/5, 376/5, obręb 0011 Podlesie, jednostka ewid. 260107_2 Tuczępy – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
06.04.2021
do
20.04.2021
IR.II.746.6.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.04.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w km od 220,630 do 220,750 linii kolejowejnr 25 Łódź Kaliska - Dębica z rur PE 100 RC dn. 63 mm, L=ok. 41,0 m o ciśnieniu roboczym MOP=0,5 MPa włącznie, na działce o nr ewid. 299, obręb 0016 Romanówka, w jednostce ewid. 260902_2 Dwikozy - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
02.04.2021
do
16.04.2021
IR.II.746.17.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna. Linie rozgraniczające teren inwestycji obejmują nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów nr ewid.:1/109, 1/90, 1/89, 1/33, 1/32 obręb 0011 Górna Kamienna 1, 2/1, 237, 238, obręb 0004 Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna
od
01.04.2021
do
30.09.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2021 r., w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 kwietnia 2021 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2021 r., w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 kwietnia 2021 r.
od
30.03.2021
do
13.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0012 Łyżwy, arkusz 25, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 29.12.2020 r. pod nr. P.2610.2020.1312, jako działka nr 132/1 o pow. 0,0017 ha (wydzielona z działki nr 132 o pow. 0,0491 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Racławicka (nowy nr 303114 T).
od
30.03.2021
do
13.04.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0012 Łyżwy, arkusz 25, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 29.12.2020 r. pod nr. P.2610.2020.1312, jako działka nr 128/1 o pow. 0,0021 ha (wydzielona z działki nr 128 o pow. 0,0745 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Racławicka (nowy nr 303114 T).
od
31.03.2021
do
14.04.2021
IR.II.746.14.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70, w km ok. 39,360 na działce nr ewid. 163/6 w obrębie ewid. 0003 Dobrów, w jednostce ewid. 260107_2 Tuczępy - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
31.03.2021
do
14.04.2021
IR.II.7840.4.5.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. dot. wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. dot. wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na „rozbiórkę przejazdu kolejowego w km 157,457 na linii kolejowej nr 25 wraz z budową drogi równoległej w km 157,457 – 158,196 (ze zjazdami w km 157,492; 157,585; 157,599; 157,960; 158,064) o szer. 3,5m oraz 5m i dł. 703,40m”. Inwestycja na działkach nr ewid. 30/8 i 30/13, obręb 0001 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice- stanowiących obszar kolejowy.
od
31.03.2021
do
14.04.2021
IR.II.746.4.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.03.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 64 w km od ok. 16,660 do km ok. 16,780, na działce nr ewid. 91, obręb ewid. 0011 Sprowa, w jednostce ewid. 260207_2 Słupia Jędrzejowska - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.