Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
04.05.2020
do
18.05.2020
IR.II.746.7.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego 30.04.2020 r.w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.04.2020 r. dotyczące zawiadomienia w sprawie wydania decyzji nr XIV/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w piwnicy budynku nr 3 na pomieszczenie użytkowe przeznaczone do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych kinezyterapii i psychoterapii relaksacyjnej. Inwestycja zlokalizowana na działce nr ewid. 127, obręb 0013 Busko-Zdrój, jednostka ewid. 260101_4 Busko-Zdrój - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
04.05.2020
do
18.05.2020
IR.II.746.14.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV wraz z orurowaniem infrastruktury sterowniczej PGE oraz ze studzienkami kablowymi przy ul. Mostowa, m. Końskie na działce o nr ewid. 1291/118, obręb ewid. 0003, jednostka ewid. 260503_4 Końskie Miasto – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
29.04.2020
do
12.05.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Stąporków z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie 0003 Błaszków.
od
29.04.2020
do
12.05.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0005, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 30.10.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1776, jako działka Nr 691 o pow. 0,1558 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Wspólna.
od
27.04.2020
do
11.05.2020
IR.II.746.61.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Nr L/2015 Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji decyzja Nr XIII/2020 w sprawie: zmiany ostatecznej decyzji Nr L/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na: "budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) c0001880_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-61, przybliżony kilometraż trasy 27,36. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 46 m npt oraz kontener technologiczny" na działce o nr ewid. 3350/19, obręb 0017 Zakrucze, gm. Małogoszcz-obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty PKP, w zakresie zmiany wysokości wieży do 51,0 m, wymiarów kontenera technologicznego - dł. do 4,40 m x szer. do 3,70 m x wys. do 5,0 m, wysokości ogrodzenia do 3,0 m.
od
22.04.2020
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Opatowiec, w obrębie 0017 Senisławice, oznaczonej, jako działki: nr 76/1 o pow. 0,0083 ha i 81/1 o pow. 0,0162 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 76 o pow. 0,1300 ha i nr 81 o pow. 0,4100 ha) zajętych pod drogę publiczną o numerze 777 pn. „ Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.
od
22.04.2020
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Bieliny, w obrębie 0004 Czaplów, oznaczonej, jako działka: nr 303/3 o pow. 0,0055 ha zajętej pod drogę publiczną o numerze 15510 pn. „ Bieliny Poduchowne – Makoszyn ”.
od
22.04.2020
do
06.05.2020
IR.II.746.6.2020 Obwieszczenie Wojewody Świetokrzyskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie z dnia 20.04.2020 r. dotyczące zawiadomienia w sprawie wydania decyzji nr XII/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV w przybliżonym km od 120+374 do 120+433 linii kolejowej nr 4, na działkach nr ewid. 430/32 i 430/31, obręb 0013 Skórnice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
20.04.2020
do
04.05.2020
IR.II.746.10.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 61, km od ok. 40,310 do ok. 40,450, dz. 239/2, 238/2, 237, obr. 0013 Ludynia, jednostka ewid. 261302_2 Krasocin, pow. Włoszczowski – stanowiących teren zamknięty kolejowy. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, przyłącze techniczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
14.04.2020
do
28.04.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 23.10.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1738, jako działka Nr 1718/1 o pow. 0,0014 ha (wydzielona z działki Nr 1718 o pow. 0,0587 ha).
od
14.04.2020
do
28.04.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0003, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 23.10.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1738, jako działka Nr 1400/2 o pow. 0,0003 ha (wydzielona z działki Nr 1400 o pow. 0,0201 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Żytnia”.
od
16.04.2020
do
30.04.2020
IR.II.746.11.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70 w km ok. 51,912, na działce o nr ewid. 1968/1, w obrębie ewid. 0006, w jednostce ewid. 261206_2 Rytwiany – obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
08.04.2020
do
22.04.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Opatowiec, w obrębie 0003 Chwalibogowice, oznaczonej, jako działka: nr 710/1 o pow. 0,0033 ha (wydzielona z działki nr 710 o pow. 0,3100) zajętych pod drogę publiczną o numerze 777 pn. „ Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.
od
08.04.2020
do
22.04.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 15/41 o pow. 0,0434 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Zagnańska.
od
03.04.2020
do
17.04.2020
IR.II.746.9.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania IR.II.746.9.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 w km od ok. 163,150 do 163,400, na działce o nr ewid. 253, w obrębie ewid. 0003 Jęgrzna, w jednostce ewid. 261003_2 Łączna. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, przyłącze techniczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
01.04.2021
do
30.09.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 kwietnia 2020 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 kwietnia 2020 r
od
30.03.2020
do
14.04.2020
IR.II.746.12.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.03.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania IR.II.746.12.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.03.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70 w km od ok. 14,109, na działce o nr ewid. 510/4, w obrębie ewid. 0017 Przededworze, w jednostce ewid. 260404_5 Chmielnik – obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegow sprawie zmiany statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa .Ponidzie” W Busku-Zdroju Na podstawie art. 67a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. poz. 2334) ogłasza się zmianę statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „.Ponidzie” w Busku-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 252, poz. 257, zm. z 2012 r. poz. 2029, z 2019 r. poz. 4213) zgodnie z treścią uchwały Nr 16/IV/2019 Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju
od
23.03.2020
do
06.04.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0014 Wilczyce, gmina Wilczyce, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, w dniu 10.12.2019 r. pod Nr P.2609.2019.1546, jako działka Nr 485/1 o pow. 0,0068 ha (wydzielona z działki Nr 485 o pow. 0,9500 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 42191 pn. Sobótka –Wilczyce (nowy Nr 0768 T).
od
18.03.2020
do
01.04.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 10.03.2020r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Nr BP.6740.5.7.2019.AG Starosty Koneckiego z dnia 18.12.2019r., znak: PB-25001/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej”, polegającej na budowie drogi gminnej klasy L.
od
17.03.2020
do
31.03.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 19.11.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 17.01.2020r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.011.01.2020.MG, została wydana decyzja Nr 3/20 z dnia 13.03.2020r., znak: SPN.III.7820.1.14.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 756 od km ok. 29+892 do km ok. 30+850 wraz z rozbudową skrzyżowań, budową ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, budową lub przebudową: sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, innych dróg publicznych i zjazdów, na terenie miasta i gminy Łagów w powiecie kieleckim.
od
17.03.2020
do
31.03.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13.03.2020r., wydał decyzję Nr 3/20, znak: SPN.III.7820.1.14.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 756 od km ok. 29+892 do km ok. 30+850 wraz z rozbudową skrzyżowań, budową ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, budową lub przebudową: sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, innych dróg publicznych i zjazdów, na terenie miasta i gminy Łagów w powiecie kieleckim.
od
18.03.2020
do
01.04.2020
IR.II.7840.1.105.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2020r. dotyczące wydania decyzji sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.1.105.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2020r. dotyczące wydania decyzji sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski – Etap V, w zakresie budowy przejść poprzecznych w km od 0+550 do 0+600 oraz w km 4+800 drogi wojewódzkiej Nr 755, na działkach nr ewid. 1030/7 i 1029/2, obręb 0003 Brzóstowa oraz nr ewid. 530, 714/1, 715, 716/1, 719/1, 721/1, 724/1, obręb 0023 Wólka Wojnowska, jednostka ewid. 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski.
od
18.03.2020
do
01.04.2020
IR.II.746.4.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2020r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2020r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 w km 166,25 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 1764/3, obręb 0013 Secemin, jednostka ewid. 261305_2 Secemin. W skład budowanego obiektu miała wejść wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne. Teren obiektu miał zostać ogrodzony.
od
11.03.2020
do
25.03.2020
IR.II.746.61.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wniosku o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wniosku w sprawie wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr L/2015 z dnia 26.06.2015r., znak: IN-II.746.86.2015, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na: „budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) c0001880_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-61, przybliżony kilometraż trasy 27,36. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 46 m npt oraz kontener technologiczny” na działce o nr ewid. 3350/19, obręb 0017 Zakrucze, gm. Małogoszcz-obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
11.03.2020
do
25.03.2020
IR.II.746.6.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.6.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV w przybliżonym km od 120+374 do 120+433 linii kolejowej nr 4, na działkach o nr ewid. 430/32, 430/31, obręb 0013 Skórnice, jednostka ewid. 260501_2 Fałków – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
09.03.2020
do
23.03.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0003, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 23.10.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1738, jako działka Nr 1372/2 o pow. 0,0020 ha (wydzielona z działki Nr 1372 o pow. 0,0487 ha).
od
09.03.2020
do
23.03.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 22.11.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 17.02.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.045.2020.MG i 02.03.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.065.2020.KSD, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z budową nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
od
05.03.2020
do
19.03.2020
IR.I.7840.14.36.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2020r. o wydaniu decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2020r. o wydaniu , po rozpatrzeniu odwołania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, działającego przez pełnomocnika od decyzji Prezydenta Miasta Kielce nr 641/2019 z dnia 22.11.2019r. znak: UA-IV.6740.1.375.2019.DG, decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
od
04.03.2020
do
18.03.2020
IR.II.746.59.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.03.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.03.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 od km ok. 195,340 do ok. 195,580, na działkach nr ewid. 9/4, obręb 0027, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – miasto oraz nr ewid. 376/11, obręb 0005 Zagrody, jednostka ewid. 260417_2 Sitkówka – Nowiny, powiat kielecki. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.