Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
23.01.2020
do
06.02.2020
IR.II.7840.4.48.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i budowę mostu Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i budowę mostu w km 147,341 w ramach inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” w km 143.100 – 157.130; 157.400 – 162.246; 163.241 – 166.353; 175.948 – 179.695; 184.832 – 186.670; 186.860 – 188.108; 188.124 – 188.300”, na działce o nr ewid.: 4051, obręb 0013 Nowy Młyn, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
17.01.2020
do
31.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0024, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1105/19 o pow. 0,0117 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Czachowskiego.
od
17.01.2020
do
31.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Morawica, gmina Morawica Miasto, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego w dniu 27.09.2018 r. pod nr. P.2604.2018.5804, jako działka nr 914/8 o pow. 0,0052 ha (wydzielona z działki nr 914/2 o pow. 0,4400 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15575 pn. Ostrów – Golęciny – Morawica (nowy nr 0383 T).
od
17.01.2020
do
31.01.2020
IR.II.746.53.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, km od ok. 150,140 do ok. 150,305, na działce nr ewid. 309/7, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów - stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
17.01.2020
do
31.01.2020
IR.II.7840.1.96.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Łopuszno – etap II, część II przejścia poprzeczne i podłużne w pasie drogi wojewódzkiej Nr 786 i 728
od
17.01.2020
do
31.01.2020
IR.II.746.57.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji na budowie kablowej linii 15 kV w km ok. 157,580 ÷ 157,630 linii kolejowej nr 008 Warszawa-Kraków w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa linii SN 15kV GPZ Występa-Bodzentyn w odgałęzieniu Łączna Podłazie, Michniów oraz linii 15 kV GPZ Suchedniów-Zagórska w odgałęzieniu Ostojów, Krzyżka”, na działce o nr ewid. 54, obręb 0005 Krzyżka, jedn. ewid. 261005_5 Suchedniów – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
17.01.2020
do
31.01.2020
IR.II.746.56.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie budynku łaźni na terenie centrum przygotowań do misji zagranicznych w kompleksie wojskowym K-3345 w Kielcach na cele administracyjno-biurowe, na działce nr ewid. 41/23, obręb 0031 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
03.02.2020
do
06.04.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wojewoda Świętokrzyski informuje, że w okresie od dnia 3 lutego do dnia 6 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 r.
od
16.01.2020
do
30.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie, Szymanowice Dolne oznaczonej, jako działka: nr 55/31 o pow. 0,0364 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 42313 pn.”Klimontów – Wólka Gieraszowska”, wydzielonej z działki nr 55/21 o pow. 0,0400 ha
od
16.01.2020
do
30.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2217/35 o pow. 0,0036 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Smugowa (nowy nr 304172 T).
od
15.01.2020
do
29.01.2020
IR.II.746.55.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.01.2020 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją techniczną światłowodową, na działce nr ewid. 127, w obrębie ewid. 0013 Busko-Zdrój, w jednostce ewid. 260101_4 Busko-Zdrój - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
14.01.2020
do
28.01.2020
IR.II.746.58.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.01.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz” od km 238,857 do km 241,420.
od
13.01.2020
do
27.01.2020
IR.II.7840.4.47.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i budowę mostu Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.01.20120r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i budowę mostu w km 145,753 w ramach inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” w km 143.100 – 157.130; 157.400 – 162.246; 163.241 – 166.353; 175.948 – 179.695; 184.832 – 186.670; 186.860 – 188.108; 188.124 – 188.300”, na działkach o nr ewid. 1/8, w obrębie ewid. 0011 Górna Kamienna i 471, w obrębie ewid. 0012 Łyżwy, w jednostce ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
09.01.2020
do
23.01.2020
IR.II.746.44.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020r. o zebraniu materiału dowodowego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku PKP S.A., al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, działającej przez pełnomocnika z dnia 28.08.2019r. (data wpływu do tut. organu: 03.09.2019r.), uzupełnionego w dniach 23.09.2019r. i 07.01.2020r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dworca kolejowego Kielce, budowie dworca tymczasowego, budowie wiaty z miejscem tymczasowego gromadzenia odpadów, przebudowie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych, budowie instalacji odwodnienia terenu oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń, na działce o nr ewid. 1/50, w obrębie ewid. 0016 Kielce, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
07.01.2020
do
21.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 42/4 o pow. 0,0005 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15489 pn. „Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7” (nowy Nr 0307 T).
od
07.01.2020
do
21.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30/6 o pow. 0,0068 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15489 pn. Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – dr. kraj. Nr 7 (nowy nr 0307 T).
od
07.01.2020
do
21.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 23.12.2019r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję 4/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 16.09.2019r., znak: B-II.672.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj – wybuduj – ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T – ul. Szewska”.
od
02.01.2020
do
16.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na decyzję utrzymującą w mocy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że przekazał skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.11.2019r., którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.08.2019r., znak: AB.6740.348.2019.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 0689T na odcinku od km 0+308,77 do km 0+581,78 w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów-Krzczonowice-Przeuszyn w m. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
31.12.2019
do
14.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na postanowienie w przedmiocie uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2019r. przekazana została, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, skarga Spółki Wspólnoty Gruntowo-Leśnej w Klimontowie z dnia 12 grudnia 2019r., złożona na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2019r. znak: SPN.IV.7511.1.11.2019, utrzymujące w mocy postanowienie Starosty Sandomierskiego z dnia 9 września 2019r. znak: GN.6827.3.2019 odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego o zmianę decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Sandomierzu znak: G-III-70200/2/92 z dnia 28 kwietnia 1992r. w sprawie uznania za wspólnotę gruntową nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 14,5874 ha, położonych w Klimontowie, w części dotyczącej działek Nr Nr: 404, 878, 570, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
23.12.2019
do
07.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gmina Zagnańsk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 41/1 o pow. 0,0005 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15489 pn. Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7 (nowy nr 0307 T).
od
20.12.2019
do
03.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Brody z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Krynki, gmina Brody, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 18.09.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1552, jako działki: Nr 676/4 o pow. 0,0188 ha i Nr 1195/1 o pow. 0,0045 ha (wydzielona z działki Nr 1195 o pow. 0,0281 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1524031 pn. Krynki Zakanale – Rudnik (nowy Nr 313031 T).
od
19.12.2019
do
03.01.2020
IR.II.746.48.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.12.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.12.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-tłoczonej w km od 184,820 do 184,980 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, na działkach nr ewid. 275/13, obręb 0004 Chmielów, jednostka ewid. 260703_2 Bodzechów, nr ewid. 242/1, 242/2, obręb 0015 Rudka, jednostka ewid. 260705_5 Kunów – obszar wiejski – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
13.12.2019
do
27.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Mokrsko Dolne, gmina Sobków, oznaczonej na mapie sytuacyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego w dniu 13.10.2016 r. za Nr P.2602.2016.1779, jako działka Nr 53/2 o pow. 0,0148 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15313 pn. „Podlesie – Brus – do drogi 15312” (nowy Nr 0161 T).
od
12.12.2019
do
26.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście, Starachowice oznaczonej, jako działka: nr 341 o pow. 0,0331 ha, zajętych pod drogę publiczną – gminną o numerze ewid. 304124 T pn.”ul. Niecała”.
od
12.12.2019
do
26.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0029 Szymanowice Dolne, gmina Klimontów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, w dniu 31.12.2014 r. pod Nr P.2609.2014.1593, jako działka Nr 59/6 o pow. 0,0107 ha (wydzielona z działki Nr 59/4 o pow. 0,1047 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 42313 pn. Klimontów – Nawodzice – Rybnica – Wólka Gieraszowska (nowy Nr 0789 T).
od
12.12.2019
do
26.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki:  nr 255/2 o pow. 0,1135 ha w obrębie 0010 Metalowiec, arkusz 6  nr 101/15 o pow. 0,7316 ha w obrębie 0003 Place, arkusz 7, zajętej pod drogę publiczną - pn. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
od
12.12.2019
do
26.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Końskich, obręb 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2096/6 o pow. 0,0621 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Gimnazjalna.
od
12.12.2019
do
26.12.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Końskich, obręb 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 23/3 o pow. 0,0531 ha i nr 23/4 o pow. 0,1915 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Wjazdowa.
od
12.12.2019
do
30.12.2019
IR.II.746.46.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętymw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” w km od 209,028 do 212,875, inwestycja na działce nr ewid. 317/5, obręb 0001 Bidziny, jednostka ewid. 260608_2 Wojciechowice – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
12.12.2019
do
30.12.2019
IR.II.746.57.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii 15 kV w km ok. 157,580 ÷ 157,630 linii kolejowej nr 008 Warszawa-Kraków w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa linii SN 15kV GPZ Występa-Bodzentyn w odgałęzieniu Łączna Podłazie, Michniów oraz linii 15 kV GPZ Suchedniów-Zagórska w odgałęzieniu Ostojów, Krzyżka” na działce o nr ewid. 54, obręb 0005 Krzyżka, jedn.ewid. 261005_5 – stanowiącej teren zamknięty PKP.