Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
19.04.2022
do
03.05.2022
IR.II.746.10.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.04.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.10.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.04.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 10222_L25_Brody/ORx025-172831-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, km 172,831”, inwestycja na działce nr: 54/11, obręb: 0003, jednostka ewid. 261102_2 Brody – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
19.04.2022
do
03.05.2022
IR.II.746.5.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.04.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.5.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.04.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 10227_L25_OstrowiecSwietokrzyski / ORx025-185184-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica”, identyfikator działki ewid.: 260703_2.0004.275/13 – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
15.04.2022
do
29.04.2022
SPN.II.7533.80.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0012 Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 1976/142 o pow. 0,0188 ha i 1976/143 o pow. 0,0047 ha (wydzielone z działki nr 1976/90 o pow. 0,0235 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1543016 pn. Skarżysko Kościelne ul. Polna (nowy nr 379009 T).
od
15.04.2022
do
29.04.2022
IR.II.7840.4.12.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2022r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.12.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dot. inwestycji: budowa i przebudowa odwodnienia w km 195+870 - 197+395, 200+666 - 201+965, 203+155 - 204+422, 212+875 - 215+680, 217+150 - 217+530, 219+000 - 219+933, 221+015 - 221+565, 222+300 - 222+900, 223+100 - 223+930, 224+450 - 224+500, 224+840 - 225+960, 229+320 - 231+000, 231+370 - 231+450 w ramach inwestycji pn. "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz
od
13.04.2022
do
27.04.2022
IR.II.7840.3.2.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2022r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IR.II.7840.3.2.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2022r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I" – zadanie nr 5 pn.: „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Mokrsko Górne – (polder Mokrsko)”.
od
13.04.2022
do
27.04.2022
SPN.II.7533.90.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Fałków, oznaczonych: w ewidencji gruntów i budynków, w obrębach: 0017 Skórnice, jako działka nr 810 o pow. 1,7400 ha, 0004 Fałków, jako działka nr 633 o pow. 4,8200 ha, na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Koneckiego, w dniu 30.11.2020r. pod numerem P.2605.2020.1604, w obrębach: 0017 Skórnice, jako działka nr 707/1 o pow. 2,3140 ha, • 0004 Fałków, jako działka nr 632/4 o pow. 0,2073 ha,zajętych pod drogę publiczną nr 749 pn. „ Radomsko – Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie – Przysucha ”.
od
11.04.2022
do
25.04.2022
IR.II.746.7.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.04.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.7.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.04.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu ś/c PEdn 125”. Inwestycja na działkach nr ewid. 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/12, obręb 0007 Starachowice, jedn. ewidencyjna 261101_1 Starachowice
od
08.04.2022
do
22.04.2022
SPN.II.7533.72.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm. zawiadamiam, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Buski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Gnojno, w obrębie 0020 Skadla, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 55/4 o pow. 0,0374 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15127 pn. Gnojno – Gorzakiew – Skadla (nowy Nr 0027T).
od
06.04.2022
do
20.04.2022
SPN.III.747.5.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika, z dnia 16.02.2022 r., L.dz. MP-MOSTY/458/P/DM/16/21-1/2461/21, uzupełniony w dniu 03.03.2022 r. pismem z dnia 24.02.2022 r., znak: L.dz. MP-MOSTY/458/P/DM/16/21-2/305, została wydana w dniu 30.03.2022 r. decyzja Nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa przyłącza gazowego w/c DN300 do PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach”, na terenie gminy Masłów, miasta Kielce i gminy Miedziana Góra
od
06.04.2022
do
20.04.2022
SPN.III.747.5.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30.03.2022 r. wydał decyzję Nr 1/2022, znak: SPN.III.747.5.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Budowa przyłącza gazowego w/c DN300 do PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach”, na terenie gminy Masłów, miasta Kielce i gminy Miedziana Góra.
od
06.04.2022
do
20.04.2022
SPN.II.7533.9.2019 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Starachowicach, w obrębie 0001, oznaczonych: w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 330/1 o pow. 0,0396 ha i nr 330/2 o pow. 0,0814 ha oraz na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, jako działka nr 330/4 o pow. 0,2379 ha (wydzielona z działki nr 330/3 o pow. 0,2641 ha), zajętych pod drogę publiczną nr 744 pn. Radom – Wierzbica – Starachowice.
od
05.04.2022
do
19.04.2022
SPN.II.7533.79.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko-Kościelne, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 18.08.2021 r. pod Nr P.2610.2021.875, jako działki: Nr 1976/144 o pow. 0,0119 ha, Nr 1976/145 o pow. 0,0064 ha i Nr 1976/146 o pow. 0,0125 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 1543016 pn. Skarżysko Kościelne ul. Polna (nowy Nr 002178T).
od
05.04.2022
do
19.04.2022
SPN.II.7533.81.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko-Kościelne, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 18.08.2021 r. pod Nr P.2610.2021.875, jako działki: Nr 1976/147 o pow. 0,0090 ha i Nr 1976/148 o pow. 0,0089 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 1543016 pn. Skarżysko Kościelne ul. Polna (nowy Nr 002178T).
od
04.04.2022
do
18.04.2022
SPN.II.7533.32.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 99/2 o pow. 0,3379 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Zacisze (nowy Nr 304226T).
od
04.04.2022
do
18.04.2022
SPN.II.7533.36.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 11.08.2020 r. pod numerem P.2611.2020.1239, jako działka Nr 148/8 o pow. 0,0004 ha (wydzielona z działki Nr 148/3 o pow. 0,0045 ha) oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 148/6 o pow. 0,0778 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Owocowa (nowy Nr 304133T).
od
04.04.2022
do
18.04.2022
SPN.III.747.1.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, z dnia 28.01.2022 r. (znak pisma przewodniego: W/SPSPLEC/SPEC/01/2022), uzupełniony pismem z dnia 24.03.2022 r., znak: W/SPSOLEC/SPEC/04/2022, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Przyłączenie na obszarze Solec-Zdrój” na terenie gminy Solec-Zdrój. Przedmiotowe postępowanie obejmuje nieruchomości lub ich części zlokalizowane w liniach rozgraniczających teren inwestycji, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: powiat buski jednostka ewidencyjna: 260105_2 Solec-Zdrój, obręb 0007 Solec-Zdrój, numery ewidencyjne działek: 582, 674 (KI1B/00042766/0), 676 (KI1B/00042766/0), 678 (KI1B/00042766/0), 679/1 (697/3, 697/4) - (KI1B/00042766/0).
od
01.04.2022
do
30.09.2022
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 kwietnia 2022 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 kwietnia 2022 r.
od
01.04.2022
do
15.04.2022
IR.II.746.4.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.4.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Budowa nowej hali montażu i pakowania wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą", inwestycja na działce nr 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty
od
01.04.2022
do
15.04.2022
IR.II.746.3.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.3.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekonomii na odcinku od. ul. 11 Listopada do ul. Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej", inwestycja na działce nr 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty.
od
31.03.2022
do
14.04.2022
SPN.III.7821.1.3.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji jako organ II instancji w sprawie dec. Starosty Kieleckiego nr. 1/2022 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 1/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 10.01.2022r., znak: B-II.672.22.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 319014T w msc. Marzysz w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową napowietrznej linii nN 0,4kV, przebudową sieci nN 0,4kV, przebudową sieci telekomunikacyjnej, wycinką drzew, przebudową i remontem drogi powiatowej Nr 0368T”.
od
30.03.2022
do
13.04.2022
IR.II.746.6.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.6.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego Kunów, ul. Grabowiecka – Kolonia Piaski” w km 181+280 do km 181+650 linii kolejowej nr 25, inwestycja na działce nr 3806/4, obręb: 0001, jednostka ewid. 260705_4 Kunów Miasto – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
25.03.2022
do
08.04.2022
SPN.II.7533.82.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko-Kościelne, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 18.08.2021 r. pod Nr P.2610.2021.875, jako działki: Nr 1976/154 o pow. 0,0183 ha, Nr 1976/155 o pow. 0,0092 ha i Nr 1976/156 o pow. 0,0092 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 1543016 pn. Skarżysko Kościelne ul. Polna (nowy Nr 002178T).
od
25.03.2022
do
08.04.2022
SPN.II.7533.72.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231/47 o pow. 0,0030 ha, zajętej pod ulicę 1-go Maja leżącą w dniu 31 grudnia 1998 r. w ciągu drogi publicznej - krajowej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik. W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługiwało w dniu 31.12.1998 r. prawo własności do tej nieruchomości, albo spadkobierców tych osób, o udokumentowanie, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, swoich praw do ww. nieruchomości.
od
31.03.2022
do
14.04.2022
IR.II.746.47.2021. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie z dnia 22.03.2022r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w km od 232,988 do km 235,623, inwestycja zlokalizowana na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów: cz. 811/10, cz. 809, cz. 811/13, cz. 811/7, obręb: 0012 Kamień Nowy, jednostka ewid. 260902_2 Dwikozy
od
25.03.2022
do
08.04.2022
SPN.III.7821.1.4.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 – 5 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 176) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 22.03.2022r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Nr 3/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 08.02.2022r., znak: B-II.672.19.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 319021T o długości 1408m w msc. Niwy gm. Daleszyce wraz z przyległymi chodnikami, zatoką autobusową, z odwodnieniem, budową kanału technologicznego oraz przebudową i budową infrastruktury sieciowej tj. linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci wodociągowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 319021T w msc. Niwy gm. Daleszyce”.
od
22.03.2022
do
05.04.2022
SPN.II.7533.53.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Stąporków, w obrębie 0006 Czarna, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 18 o pow. 1,67 ha i nr 615 o pow. 0,1845 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 15641 pn. „ Czarniecka Góra – Smarków – Paruchy ”. W związku z tym wzywa się osoby, którym przysługuje lub przysługiwało w dniu 31.12.1998 r. prawo własności do tych nieruchomości, o udokumentowanie, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, swoich praw do ww. nieruchomości.
od
21.03.2022
do
04.04.2022
SPN.II.752.31.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Na podstawie art. 37a i 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 146), po rozpatrzeniu wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
21.03.2022
do
04.04.2022
SPN.II.752.74.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji w sprawie komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 146), w związku z art. 37a ww. ustawy z dnia 8 września 2000 r. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
21.03.2022
do
04.04.2022
SPN.II.7533.44.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0026 Potok Wielki, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, pod numerem P.2602.2017.439, jako działki: nr 1077/2 o pow. 0,0004 ha i Nr 1077/3 o pow. 0,0047 ha (wydzielone z działki Nr 1077 o pow. 2.0795 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15325 pn. Skroniów – Potok – Krzcięcice (nowy nr 0173 T).
od
04.04.2022
do
07.07.2022
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego