Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
12.11.2020
do
26.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0017 Ostrów, gmina Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 971 o pow. 2,02 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15380 pn. Włoszczowa – Kozłów – Małogoszcz (nowy Nr 0220 T).
od
12.11.2020
do
26.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Gościencin, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod Nr P.2613.2015.1334, jako działki: Nr 64/3 o pow. 0,0094 ha i Nr 849/1 o pow. 0,0016 ha (wydzielone z działek odpowiednio: Nr 64/1 o pow. 0,61 ha i Nr 849 o pow. 0,54 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15394 pn. Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska) (nowy Nr 0248 T).
od
12.11.2020
do
26.11.2020
IR.II.746.48.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia dn100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w km od 218+588 do 218+618 linii kolejowej nr 25 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka-Dąbie”, na działce nr ewid. 840, obręb 0025 Sobótka, jednostka ewid. 260605_5 Ożarów-obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
13.11.2020
do
27.11.2020
IR.II.746.46.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.11.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "remoncie i przebudowie budynku SP-6 z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem" na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
05.11.2020
do
19.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/6 o pow. 0,0350 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Zagnańska.
od
02.11.2020
do
16.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 29.06.2020r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 21.08.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.254.2020.MG, została wydana decyzja Nr 8/20 z dnia 30.10.2020r., znak: SPN.III.7820.1.5.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Starachowice – etap II, w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice” w powiecie starachowickim.
od
03.11.2020
do
17.11.2020
IR.II.746.55.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w km od ok.: 156,797 do km ok. 156,807, inwestycja na terenie m. Wąchock.
od
30.10.2020
do
13.11.2020
IR.II.746.41.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, w km 42+243 linii kolejowej nr 73 Sitkówka-Nowiny – Busko-Zdrój, na działce o nr ewid. 419/4, w obrębie ewid. 0040 Wełecz, w jednostce ewid. 26101_5 Busko Zdrój - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
29.10.2020
do
12.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005 oznaczonej, jako działka: nr 170 o pow. 0,0531 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Gruntowa”.
od
29.10.2020
do
12.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005 oznaczonej, jako działka: nr 273 o pow. 0,0578 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Zwierzyniecka”.
od
29.10.2020
do
12.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0005 oznaczonej, jako działka: nr 343/1 o pow. 0,0938 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Martenowska”.
od
27.10.2020
do
10.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 609/54 o pow. 0,0360 ha (wydzielonej z działki Nr 609/24, stanowiącej część dawnej działki hipotecznej Nr 91), zajętej pod drogę publiczną – gminną Nr pn. „ul. Wydryńska”.
od

do
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
od
23.10.2020
do
06.11.2020
IR.II.746.45.2020 IR.II.746.45.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawiadamienia, że na wniosek MESKO S.A., ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna,.w dniu 21.10.2020r. została wydana decyzja Nr XXXIV/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE Ø 225 mm na terenie MESKO S.A. (Plac Nr 2)”, na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od

do
SPN.II.7533.232.2020 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 19.10.2020 r. znak: SPN.II.7533.232.2020 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Łagów, obręb 0017 Wola Łagowska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 324/6 o pow. 0,5642 i Nr 324/7 o pow. 1,8757 ha ( wydzielone z działki Nr 324/5 ), zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn. „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica”.
od

do
SPN.II.7533.231.2020 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuję, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 19.10.2020 r. znak: SPN.II.7533.231.2020 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gm. Łagów, obręb 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 783 o pow. 1,1865 ha, Nr 1916/1 o pow. 0,4887 i Nr 1916/2 o pow. 0,2788 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 756 pn. „Starachowice – Nowa Słupia – Łagów – Szydłów - Stopnica”.
od
19.10.2020
do
02.11.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce działającego przez pełnomocnika, z dnia 21.08.2020r. znak: WP.RPD.4020.13.2.1.RN, uzupełniony pismem z dnia 28.09.2020r., znak: WP.RPD.4020.13.2.1.2017.RN, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania al. Solidarności z al. Tysiąclecia P.P. w Kielcach w ciągu drogi krajowej Nr 73, w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P. z al. Solidarności”.
od
13.10.2020
do
27.10.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Bodzentyn, w obrębie 0021 Śniadka oznaczonej, jako działka: nr 490/1 o pow. 0,03515 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 0611T pn. „Bodzentyn – Śniadka -Tarczek”.
od
13.10.2020
do
27.10.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Łopuszno, w obrębie 0040 Rudniki, oznaczonej, jako działka: nr 147 o pow. 0,6800 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 0405T pn. „Kuźniaki – Dobrzeszów – Podgóra – Sarbice – Krężołek - Mnin”.
od
09.10.2020
do
23.10.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
09.10.2020
do
23.10.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
09.10.2020
do
23.10.2020
IR.II.7840.3.5.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 134/2015 z dnia 17.12.2015r., znak: IN-II.7840.3.18.2015 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz” wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów”. Inwestycja na działkach o nr ewid. 1304/12, 1403/11, 1407/1; obręb 5 Sandomierz Prawobrzeżny, jednostka ewid. Sandomierz.
od
08.10.2020
do
22.10.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 27.03.2020r., uzupełniony pismem z dnia 30.07.2020r. (pisma bez znaku), została wydana decyzja Nr 7/20 z dnia 02.10.2020r., znak: SPN.III.7820.1.2.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74 od km ok. 144+782,74 do km ok. 148+370,97 – strona lewa oraz od km ok. 148+366,97 do km ok. 148+761,73 – strona prawa wraz z budową/przebudową odwodnienia, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie miasta i gminy Opatów oraz gminy Wojciechowice w powiecie opatowskim.
od
09.10.2020
do
23.10.2020
IR.II.746.51.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.10.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „rozbiórce i budowie mostu masywnego w km 163,233 linii kolejowej nr 25 nad rzeką Młynówką” dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienne – Sandomierz”, na działkach nr ewid. 1089/37 i 1089/39, obręb 0005, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
07.10.2020
do
21.10.2020
IR.II.7840.4.28.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 33/CD/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 33/CD/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę mostów na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz.
od
02.10.2020
do
16.10.2020
IR.II.746.46.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „remoncie i przebudowie budynku z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem”, na działce o nr ewid. 1/49, w obrębie ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
01.10.2020
do
31.03.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2020 w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 października 2020 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2020 w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy od 1 października 2020 r.
od
30.09.2020
do
14.10.2020
IR.II.746.48.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia dn100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w km od 218+588 do 218+618 linii kolejowej nr 25 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań - zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka-Dąbie”, na działce nr ewid. 840 obręb 0025 Sobótka, jednostka ewid. 260605_5 Ożarów-obszar wiejski, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
28.09.2020
do
12.10.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Łagów, obręb 0009 Nowy Staw, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr 2532-9/2009, jako działka Nr 491/1 o pow. 0,0103 ha (wydzielona z działki nr 491 o pow. 0,2800 ha), znajdującej się w pasie drogi powiatowej nr 0342T "Łagów - Nowy Staw - Duraczów - Melonek" (dawny numer 15527).
od
30.09.2020
do
14.10.2020
IR.II.746.16.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wpłynięciu odwołań od decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2020r. w sprawie zawiadomienia o wpłynięciu odwołań od decyzji decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXXII/2020 z dnia 03.09.2020r., znak: IR.II.746.16.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ” dla PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.