Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
06.06.2019
do
20.06.2019
IR.II.746.20.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia o napięciu znamionowym 15kV o długości ok. 49m, przybliżony kilometraż trasy 127+523 linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”, inwestycja na działce nr 1461/29, obręb: 0001 Budy, jednostka ewid. 260501_2 Fałków
od
29.05.2019
do
12.06.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28.05.2019r., wydał decyzję Nr 8/19, znak: SPN.III.7820.1.26.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km ok. 77+258 do km ok. 84+001 na odcinku: od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa, na terenie gmin: Końskie i Gowarczów, w powiecie koneckim.
od
29.05.2019
do
12.06.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, złożony do tut. organu w dniu 14.11.2018r, pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 28.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.43.2019.KA oraz pismem bez znaku z dnia 10.04.2019r., została wydana decyzja Nr 8/19 z dnia 28.05.2019r., znak: SPN.III.7820.1.26.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa, na terenie gmin: Końskie i Gowarczów, w powiecie koneckim.
od
29.05.2019
do
12.06.2019
IR.II.7840.3.2.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 27/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 27/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego budowę Małej Elektrowni Wodnej Marzysz II zlokalizowanej przy istniejącym jazie w km 30+730 rzeki Czarna Nida, na działkach o nr ewid. 12/4, 14/1, 19, obręb 0006 Marzysz, jednostka ewid. 260405_5 Daleszyce – obszar wiejski, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.
od
27.05.2019
do
10.06.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji 1/ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2/ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydał decyzje: - Nr 6/19 z dnia 23.05.2019r., znak: SPN.III.7820.1.1.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 748, na odcinku od km 8+590 do km 8+970, w m. Bugaj, gm. Strawczyn, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 43 i 44/1, powiat kielecki, gmina Strawczyn, obręb 0001 Chełmce na wiosek z dnia 09.05.2019r., znak: ŚZDW.R.WD.4110.256.2019.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, reprezentującego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, o zmianę wniosku z dnia 19.02.2019r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz - Nr 7/19 z dnia 23.05.2019r., znak: SPN.III.7820.1.1.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 748, na odcinku od km 8+590 do km 8+970, w m. Bugaj, gm. Strawczyn na wniosek z dnia 19.02.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 15.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.141.2019.MG, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa wyżej.
od
23.05.2019
do
21.06.2019
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) - Szczepanowice - Widoma - Zastów - Kraków (do węzła Igołomska), Odc. I: gr. woj świętokrzyskiego - węzeł Szczepanowice (bez węzła), Etap 1 - granica woj. świętokrzyskiego - węzeł Miechów" Początek inwestycji w km 603+459,97, koniec w km 622+185,00. Zadanie realizowane w woj. małopolskim, pow. miechowski, gm. Miechów, m.: Brzuchania, Kalina Mała, Bukowska Wola i gm. Książ Wielki w m.: Moczydło, Krzeszówka, Książ Mały, Wielka Wieś, Boczkowice, Częstoszowice, Giebułtów, Małoszów, Tochołów, Antolka i w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, gm. Wodzisław, m. Świątniki.
od
21.05.2019
do
04.06.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 12.03.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 23.04.2019r., pismem znak: ŚZDW.R-WR.4170.768.01.160.2019.MG, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW 768 i DW 776”, na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka.
od
20.05.2019
do
10.06.2019
IR.II.746.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie gazociągu średniego ciśnienia pod torami kolejowymi linii nr 75 Rytwiany - Połaniec w km 8+942 w miejscowości Szczeka, gm. Rytwiany na działce nr ewid. 1117/2, obręb 14 Szczeka, jednostka ewid. 261206_2 Rytwiany" - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
16.05.2019
do
30.05.2019
IR.II.746.6.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na "budowie kładki dla pieszych w km ok. 160,050 (obszar objęty wnioskiem od km 160,041 do km 160,071) linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica", inwestycja na działce nr ewid. 30/10, obręb 01 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
13.05.2019
do
27.05.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.03.2019r., znak: WP.RPD.4020.1.3.3.2016.PS, uzupełniony pismami z dnia 21.03.2019r. i z dnia 12.04.2019r., znak: jw., Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, o stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji Nr 17/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2018 zezwalającej Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w km 0+000 ÷ 0+577 i 0+663 ÷ 1+120, ciągu pieszo-rowerowego w km 0+577 ÷ 0+663, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – ul. Wrzosowej oraz kanału technologicznego, budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, hydrantów przeciwpożarowych, innej drogi publicznej (ul. Łukowej) oraz zjazdów, na terenie miasta Kielce wydał decyzję Nr 6/19 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji Nr 17/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
od
13.05.2019
do
27.05.2019
IR.II.746.17.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby szpitala o mocy 200 kWP nad istniejącymi miejscami postojowymi, budowie budynku techniczno-gospodarczego z wiatą na potrzeby lokalizacji urządzeń obsługujących projektowaną instalację fotowoltaiczną oraz budowie sieci energetycznej w zakresie połączenia instalacji z systemem energetycznym szpitala w ramach zadania: „Rozbudowa systemu energetycznego poprzez montaż zespołu baterii paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami sterująco-obsługowymi w obrębie placu postojowego w południowej części terenu 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju”. Inwestycja zlokalizowana na działce o nr ewid. 127, obręb nr 0013 Busko - Zdrój, jednostka ewid. 260101_4 Busko – Zdrój – stanowiącej teren zamknięty MON
od
09.05.2019
do
23.05.2019
IR.II.7840.1.14.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 24/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 24/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie przejścia poprzecznego rurociągiem wód geotermalnych o długości 16,75 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 768, w km 51+996, na działce nr ewid. 1190, obręb 0001 Kazimierza Wielka, w jednostce ewid. 260303_4 Kazimierza Wielka.
od
08.05.2019
do
22.05.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 30.04.2019r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 7/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 15.10.2018r., znak: B-II.672.9.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Radlin”.
od
08.05.2019
do
22.05.2019
IR.II.746.18.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 27/STKp-3 wraz z rozbudową i przebudową powiązań kablowych SN i nN na stacji kolejowej Małogoszcz, LK nr 61, w ciągu LPN PT Wierna Rzeka - PT Włoszczowa na działkach o nr ewid. 3350/19, 3350/18; obręb 0017 Zakrucze, jednostka ewid. 260203_5 Małogoszcz-obszar wiejski
od
25.04.2019
do
09.05.2019
IR.II.746.14.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie chodnika i przebudowie drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty (km 0+810 do km 1+311,25). Inwestycja na działce nr 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, jednostka ewid. 260419_2 - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
23.04.2019
do
07.05.2019
IR.II.746.13.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej uzbrojenia terenu” na działce o nr ewid. 24/1; obręb 0011 Górna Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
23.04.2019
do
07.05.2019
IR.II.746.12.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 309/7, obr. Suchedniów, pow. skarżyski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
17.04.2019
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim
od
12.04.2019
do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia nr 48/2019 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich
od
17.04.2019
do
01.05.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 06.11.2018r. (data wpływu do tut. organu 14.11.2018r.), pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 28.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.43.2019.KA oraz pismem bez znaku z dnia 10.04.2019r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa”, na terenie gmin: Końskie i Gowarczów, w powiecie koneckim.
od
15.04.2019
do
29.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowań w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
10.04.2019
do
24.04.2019
IR.II.746.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.04.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie gazociągu średniego ciśnienia pod torami kolejowymi linii nr 75 Rytwiany-Połaniec w km 8+942 w miejscowości Szczeka w gminie Rytwiany”, inwestycja na działce nr ewid. 1117/2, obręb 14 Szczeka, jednostka ewid. 261206_2 Rytwiany – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2019 r.
od
28.03.2019
do
11.04.2019
IR.II.7840.1.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 18/2019 dot. stwierdzenia wygaśnięcia w części decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017r., znak: IR.II.7840.1.85.2017 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 18/2019 dot. stwierdzenia wygaśnięcia w części decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 77/2017 z dnia 25.09.2017r., znak: IR.II.7840.1.85.2017 którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 Mpa, kabla światłowodowego, kabli elektroenergetycznych na potrzeby zasilania ZZU, zjazdów stałych indywidualnych, dróg wewnętrznych dojazdowych, drogi tymczasowej, obiektów Zespołów Zaporowo-Upustowych (ZZU), w ramach inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 2 (Odcinek Opatowiec – Pałecznica)”
od
28.03.2019
do
11.04.2019
IR.II.746.6.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie kładki dla pieszych w km ok. 160,050 (obszar objęty wnioskiem od km 160,041 do km 160,071) linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica”, inwestycja na działce nr 30/10, obręb 01 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice
od
28.03.2019
do
11.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 12.03.2019r., znak: WP.RPD.4020.1.3.3.2016.PS, uzupełniony pismem z dnia 21.03.2019r., znak: jw., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji Nr 17/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w km 0+000 ÷ 0+577 i 0+663 ÷ 1+120, ciągu pieszo-rowerowego w km 0+577 ÷ 0+663, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – ul. Wrzosowej oraz kanału technologicznego, budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, hydrantów przeciwpożarowych, innej drogi publicznej (ul. Łukowej) oraz zjazdów na terenie miasta Kielce.
od
28.03.2019
do
11.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 25.03.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.164.2019.MG, Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, o wycofanie wniosku z dnia 20.12.2018r., pismo bez znaku, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73”, na terenie miasta i gminy Morawica wydał decyzję Nr 5/19 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73”.
od
27.03.2019
do
10.04.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zebrania materiału dowodowego i zakończenia postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Nr 7/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 15.10.2018r., znak: B-II.672.9.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej w miejscowości Radlin” na terenie gminy Górno.
od
22.03.2019
do
05.04.2019
IR.II.7840.4.6.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 6/CD/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego inwestycję polegającą na przebudowie linii kolejowej nr 4 w zakresie rozbiórki i budowy mostu w km 120,954, na działkach o nr ewid.: 430/24, 430/26, 430/27, 430/28, w obrębie ewid. 0017 Skórnice, w jednostce ewid. 260501_2 Fałków- stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
25.03.2019
do
08.04.2019
IR.II.746.5.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2019 r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Kawczyn, gmina Morawica” – przejście poprzeczne przez linię kolejową nr 073 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, szlak: Nida – Włoszczowice, inwestycja na działce nr 139/1, obręb: 0011 Kawczyn, jednostka ewid. 260412_5 Morawica – obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty kolejowy