Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (archiwum)

Wojewoda zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II -Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój" edycja 2011/201

<p>Ocenie poddano 43 wnioski złożone przez powiaty (13 wniosków) i gminy (30 wniosków) w ramach naboru zakończonego 5 października 2011 roku, z czego do oceny merytorycznej dopuszczono 42 wnioski. Komisja odrzuciła z przyczyn formalnych 1 wniosek zgłoszony przez gminę. Zgodnie z harmonogramem realizacji programu w edycji 2011/2012, wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia wyłącznie pisemnych zastrzeżeń do opublikowanej wstępnej listy rankingowej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej tj. do 14 listopada 2011 roku (liczy się data wpływu zastrzeżeń do urzędu). W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, piętro 7 , pokój 740. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką kolejność wniosków na wstępnej liście rankingowej może ulec zmianie. Do 30 listopada 2011 roku wojewoda ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków wyłonionych do dofinansowania, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń oraz przedłoży ją do zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ocena wniosków dokonana została przez Komisję Wojewódzką powołaną zarządzeniem Nr 111/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2011 roku, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych oraz Regulaminu Pracy Komisji do oceny wniosków. </p>
<p><a href="http://www.kielce.uw.gov.pl/_plik.php?id=3533" target="_self">Wstępna lista rankingowa </a>
</p>
<p><a href="http://www.kielce.uw.gov.pl/_plik.php?id=3534" target="_self">Arkusz oceny merytorycznej wniosków </a>
</p>

Metryka strony

Data publikacji : 02.11.2011
Obowiązuje od : 02.07.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP