Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budżetu

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego

w Wydziale Finansów i Budżetu
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
1.        Prowadzanie kontroli działalności finansowo-gospodarczej państwowych jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych,
2.        Przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych,
3.        Przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania środków na zadania inwestycyjne objęte kontraktem wojewódzkim,
4.        Przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, oraz informacji do wojewody o stwierdzonych nieprawidłowościach,
5.        Przygotowywanie pisemnego zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
6.        Przygotowywanie zawiadomienia do organów ścigania w przypadku stwierdzenia podczas kontroli nadużyć finansowych lub gospodarczych,
7.        Bieżące monitorowanie, analiza i opiniowanie przepisów oraz rozwiązań systemowych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych i innych dziedzin związanych z gospodarką finansową,
8.        Przygotowywanie projektów odpowiedzi, stanowisk i opinii w sprawach z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, 

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, preferowane z zakresu finansów i rachunkowości lub prawnicze
Wymagania konieczne:
- znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
- znajomość ustawy o służbie cywilnej,
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa,
- co najmniej 3 letni staż pracy w sektorze finansów publicznych,
- umiejętność przygotowywania analiz finansowych,
- zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,
- umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy,
- umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Ms Office),
Wymagania pożądane:
- znajomość języka obcego w stopniu dobrym,
- doświadczenie zawodowe w administracji,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo
   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
-kopie świadectw pracy,

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 maja 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:
 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 - 516 Kielce
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 - 18 - 00.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 01.05.2006
Obowiązuje od : 15.05.2006
Obowiązuje do : 15.05.2006
Data wytworzenia : 01.05.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP