Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na stanowisko starszego referenta w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH

Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko starszego referenta

w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

Liczba lub wymiar etatu: 1

 Główne obowiązki:

Główne obowiązki:
  1. opiniowanie gminnych opracowań planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) pod kątem uwzględnienia w nich stanu i kierunków ochrony środowiska przyrodniczego,
  2. udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom planistycznym informacji z zakresu ochrony przyrody w celu uwzględnienia ich w opracowaniach planistycznych,
  3. w przypadku braku planu miejscowego uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody (poza obszarami położonymi w granicach parku narodowego i jego otuliny),
  4. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu budowlanego lub innych robót budowlanych, a także zmiany sposobów użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z wyjątkiem terenów zamkniętych i wyłącznych stref ekonomicznych, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Wykształcenie: wyższe w zakresie inżynierii środowiska

Wymagania konieczne:  

-          znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

-          znajomość przepisów dot. ochrony przyrody, planowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego,

-          umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Exel, poczty elektronicznej),

Wymagania pożądane:

-          doświadczenie zawodowe dotyczące postępowań administracyjnych w zakresie ochrony przyrody i planowania przestrzennego,

-    znajomość j. angielskiego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-          kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

-          oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          życiorys i list motywacyjny,

 Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

-  kopie świadectw pracy

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 - 516 Kielce

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 - 18 - 00.  

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.


Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.05.2006
Obowiązuje od : 31.05.2006
Obowiązuje do : 31.05.2005
Data wytworzenia : 15.05.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP