Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Odział Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Zadania Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Do podstawowego zakresu działania Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy w szczególności:

1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

1) nadzór nad realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, obejmująca:

a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,

b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

3) kontrola działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;

4) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

5) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju i starostami w zakresie tworzenia Zintegrowanego Systemu Katastralnego;

6) przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

7) nadzór nad realizacją zadań służby geodezyjnej i kartograficznej wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

8) opiniowanie wniosków starostów w przygotowywaniu gminy do przejęcia zadań z zakresu geodezji i kartografii;

9) sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych, oraz właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych i kartograficznych;

10) nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie zasobów powiatowych i wojewódzkiego;

11) przeprowadzanie postępowań przygotowawczych oraz zbieranie stosownych dokumentów dotyczących naruszenia przepisów przez geodetów uprawnionych i wnioskowanie do Rzecznika w sprawach udzielenia tym geodetom ewentualnych kar.

2. Opiniowanie uchwał organów samorządowych w sprawach dotyczących zakresu działania Oddziału.

3. Współpraca ze Stanowiskiem ds. Obsługi Administracyjno-Organizacyjnej w sprawach związanych z planowaniem i realizacją budżetu wojewody w zakresie działalności Inspekcji.

4. Opracowywanie informacji, analiz, ocen i opinii w sprawach dotyczących zakresu działania Oddziału.

Metryka strony

Data publikacji : 07.11.2018
Data wytworzenia : 07.11.2018
Data modyfikacji : 20.03.2019 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Lucjan Średnicki
Autor : Lucjan Średnicki