Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko ds. Katastru i Scaleń Gruntów Rolnych

Zadania Wieloosobowego Stanowiska ds. Katastru i Scaleń Gruntów Rolnych

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Katastru i Scaleń Gruntów Rolnych należy w szczególności:

1. Podejmowanie decyzji administracyjnych I instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

2. Uzgadnianie projektu założenia bądź modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

3. Zarządzanie przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych w operacie ewidencji gruntów i budynków, w krótszych odstępach czasowych niż określone w § 54 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

4. Wykonywanie zadań organu II instancji w sprawach ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5. Merytoryczna ocena zasadności wykonania prac geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości zleconych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Rozpatrzenie wniosku spółdzielni w sprawie refundacji kosztów za wykonanie tych prac.

6. Rozpatrywanie spraw związanych z wydanymi w latach 1975 – 1982 przez Wojewodę decyzji w sprawach scalania i wymiany gruntów poprzez:

a) udzielanie wyjaśnień w indywidualnych sprawach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów przeprowadzanych w latach 1975-1982,

b) wydawanie duplikatów decyzji wydanych przez Wojewodę dotyczących zatwierdzenia projektów scaleń i wymian gruntów.

7. Kontrola zadań z zakresu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów wykonywanych przez starostów oraz wykorzystania przyznanych im środków na prace geodezyjno – urządzeniowe.

8. Wykonywanie zadań organu II instancji z zakresu scalania i wymiany gruntów rolnych.

9. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, dotyczących scalania gruntów rolnych w tym przygotowywanie projektów porozumień dotyczących uruchomienia wyprzedzającego finansowania operacji, kontrola realizacji porozumień i wydatkowania środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie

10. Opiniowanie uchwał organów samorządowych w sprawach dotyczących zakresu działania wieloosobowego stanowiska pracy.

11. Współpraca ze Stanowiskiem ds. Obsługi Administracyjno-Organizacyjnej w sprawach związanych z planowaniem i realizacją budżetu wojewody w zakresie działalności Inspekcji,

12. Współpraca przy opracowywaniu informacji, analiz, ocen i opinii w sprawach dotyczących zakresu działania wieloosobowego stanowiska pracy.

Metryka strony

Data publikacji : 07.11.2018
Data wytworzenia : 07.11.2018
Data modyfikacji : 08.11.2018 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Lucjan Średnicki
Autor : Lucjan Średnicki