Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH SZWAJCARSKO – POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PISEMNYCH ORAZ USTNYCH TŁUMACZEŃ JĘZYKOWYCH

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
Ogłoszony
Termin składania ofert: 31.01.2014

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na obsługę realizacji projektów w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych o tematyce polityki społecznej, ochrony zdrowia i ekonomii społecznej.

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Część 1 niniejszego zamówienie jest realizowana w ramach Projektu nr KIK/57 współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Część 2 niniejszego zamówienie jest realizowana w ramach Projektu nr 0014/P/2/2012 współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części:

Część 1 - Obsługa Instytucji Realizującej Projekt KIK/57

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych, tłumaczeń przysięgłych i ustnych z języka polskiego na język angielski i język niemiecki oraz z języka angielskiego i języka niemieckiego na język polski, w szczególności o tematyce polityki społecznej oraz ochrony zdrowia.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:

  1. Tłumaczenia pisemne oraz weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu KIK/57, w tym umowy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń, wystąpienia, raporty okresowe i roczne, korespondencja. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 250 stron obliczeniowych tekstu.
  2. Tłumaczenia przysięgłe, w tym tłumaczenia dokumentów księgowych, umów, porozumień. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 20 stron obliczeniowych tekstu.
  3. Tłumaczenia ustne, w tym tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne podczas spotkań, szkoleń, seminariów, posiedzeń zespołów oraz wizyt gości zagranicznych. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 50 godzin zegarowych tłumaczeń.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – Część 1 do niniejszego zaproszenia.

Część 2 – Obsługa Beneficjenta Projektu nr 0014/P/2/2012.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych, tłumaczeń przysięgłych i ustnychw szczególności o tematyce ekonomii społecznej.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:

  1. Tłumaczenia pisemne oraz weryfikacja językowa dokumentów związanych z realizacją Projektu, umowy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń, wystąpienia, raporty okresowe i roczne, korespondencja. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 200 stron obliczeniowych tekstu.
  2. Tłumaczenia przysięgłe, w tym tłumaczenia dokumentów księgowych, umów, porozumień. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 60 stron obliczeniowych tekstu.
  3. Tłumaczenia ustne, w tym tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne podczas spotkań, szkoleń, seminariów, posiedzeń zespołów oraz wyjazdu studyjnego do Szwajcarii. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 55 godzin zegarowych tłumaczeń, w tym nie więcej niż 16 godzin na terenie Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – Część 2 do niniejszego zaproszenia.

 

Kod CPV

79540000 – 1 – usługi w zakresie tłumaczeń ustnych;

79530000 – 8 – usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych;

 

Termin wykonania zadania

Część 1

Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu świadczenia usługi najpóźniej do dnia 30.06.2016 roku.

Część 2

Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2014 r. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu świadczenia usługi najpóźniej do dnia 31.12.2014 roku.

Warunki udziału w postępowaniu (wspólne dla obydwu części)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 3 usługi wykonania tłumaczeń pisemnych lub tłumaczeń przysięgłych lub tłumaczeń ustnych o wartości sumarycznej brutto co najmniej 10.000 zł
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 2 tłumaczami języka angielskiego, w tym 1 tłumacz przysięgły oraz 2 tłumaczami języka niemieckiego, w tym 1 tłumacz przysięgły.
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.

 

Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.

 

Termin i miejsce składania ofert (wspólny dla obydwu części)

Termin składania ofert upływa w dn. 31 stycznia 2014 roku o godz. 13.00.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.

z dopiskiem „Oferta na tłumaczenia językowe”

NIE OTWIERAĆ PRZED 31.01.2014 godz. 13.00.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Sposób przygotowania oferty oraz składanie ofert (wspólny dla obydwu części)

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych, w ten sposób, że Wykonawca może złożyć ofertą na jedną ze wskazanych przez Zamawiającego części zamówienia albo na obydwie części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy lub składaną ofertę należy wykreślić.

 

Kryteria oceny ofert (wspólne dla obydwu części)

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie danej Części będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 24.01.2014
Data wytworzenia : 24.01.2014
Data modyfikacji : 24.01.2014 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Daniel Drogosz
Autor : Sławomir Ciaś